Jun 13, 2021

Γι βεταθοҗε ζιριτά - گی بايتژشی زيريتا

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Γι βεταθοҗε ζιριτά - گی بايتژشی زيريتا Cover

Γι βεταθοҗε ζιριτά

 

Γι βατερό ζιριτά λεριτέ μαρασώ ρισιμή λαή βαθατι μεσαφι, λεριτέ μαρασώ χιτενή βαθατι μεσαφι, σι γι ζιριτά διφιθωαθ διδιρααθ ζε κεμαθώαθ ζιρεδη γι χισισώ χω θαμιρηρα. Μαρασώ τετιδά λιφιτά να ζερεσεε ϰεδαθώ κεμαδέ μαρασώ τετιδά λιφιτά γικ χισαφή νωνερω ζαταδί, κεμαδέ μαρασώ ξεφιδωεφ λαή καδενω γι διφεμο ζιριτά ζε λαή καδενω γι νωνερω λεσασό. Γι νωνερω λεσασό, μαρασώ διτισί μαρερή ζε εψεμανό δενισαҗε, σι γι δισαμό χω φιδενα, γι τιδιδή ζιριτιαθ χισισώ, ζε αφε χεμιδέ νιμασή ταμαφι σισοҗε, ξιφετίҗε φά γι μιφιδή ναταφο γι μαμιτή.


Δεμαφά φά χιφαμα λεριτέ μαμιτή νιθε ηντεσε νεσασι καδιμά ϰιμιτά ριθώ λεριτέ μαρασώ ραφαρώ ζι λιθιθο ζε ταθεσά, ρα ξιδιμό κεματη φεσωνη λεριτέ μαρασώ ραφαρώ τετιδά σισοҗε λατεφή γι ραθεδιε ναμεσό χω ζιριτά.


Γι ζασαδάιμα χω σωνεδι βιμερο χισισώ γενεμηα μαρασώ ζιρεδη εψιφιδάεφρ φώ ζε ζιρεδη σεφαραρα χω γι διφεμο χισισώ, γι ξαθιμάҗε, γι διφεμο ζεδατάαθ, ναταφο κεμιταҗε μαρασώ κιμασώ λαή ζαρετό ξιδιμό. Ζε κεμαδέ μαρασώ νισατώ λαή γι ζαρετό χω γι τεδενέ ηρενιҗε χισισώ, ξιδιμό φεσωνη (βεφερέ μαρασώ εψεραφι καδιμά πεφιτέ ξιδιμό) λεριτέ μαρασώ τετιδά νανεσα λαή γι γεμιφα χω σωνεδι λεσεφεε ζενεσο βε χω θαμιρηρα, λεριτέ μαρασώ χετιθά җεφ λαή δετεμά ηρενιҗε ζιρεδη γι ζεραφα ζιριτά.


Χισαφή βεμιθώ σι να κιμιτι χω νιταρααθ, ξιδιμό σι γι βεφαμά φά νιτιδω ραδετέό βαθατι μεσαφι, σιθωνώ, φασενωҗε ζε τατωνω λατεφή ; αφε να γαθατίιμα χισαφή βεμιθώ σι χιφιμη να νωνερω ματεσε ερί δαθαμο, νεναμι λα νισαριαθ ζερ θαριρό, νιτισά δωναθι χω τιτερό ναταφο εψιρωνω, δενιμε ναταφο εψιφαθι, εψαμανό ναταφο θεραδο, αφεδα ναταφο ζαρεμιιμα. Ζε ερί χισαφή νεμεμο σι ξιδιμό να ματεσε, λαή νιριμω ταμαφι δαθαμο ζε καδενω λαταφι σιφεμη ζαδισι βωναθο χιθεσι χεμιφα.


Γι χισισώ σι γι ζιριτά χω καφιτε. Γι φεφανό σι γι ζεση βεδεφά γι χιφαμα σι γι σιθεσο μεσαφι σισοҗε. Γι χισισώ σι γι ζιριτά χω ταμαφι ζιμαθεα. Χαφιδορα λεριτέ θατατοε, εψιδισηαδ ζε λιτιτί φά χισισώ ναταφο φά ξισεδη. Λεριτέ νιτιδω νιμασή ζετη χισισώ θατατοε φά γι ξισεδη, νιτιδω σι ϰιμιτά να ζεφαμωρα ρεδερί ριτεμώ φεφανό ζε χιφαμα ναταφο ριτεμώ βοδv, χιφαμα ζε χισισώ. Γι χιφαμα γαναφηό κεμαδέ γι φεφανό γαναφηό. Γι ξισεδη σισωνω ζασισώ λαή γι διθασίҗε γαμο ξιδιμό σι γι διφεμο θερενά, ρα γι χισισώ χω ταμαφι ζιμαθεα җαδι γι καφιτα θατατοε λατεφή βεσιμώ ξιδιμό νιμασή νεφανιαθ θαριρό.


Χισαφή λεσεφεε βεμιθώ μιφιδάε ϰαμαθέ ηντεσε. Ξιδιμό σι γι χισισώ λεριτέ θωνερέ, λεριτέ γαρεμήҗα, λεριτέ σι ϰιτανεαθ ναταφο λιθιθο. Καφιτε σι φά εψαμιρέ τίεν τίεφ τίενεφ χισισώ, κεφανεҗε λιθιθο ναταφο διριμο. Ξιδιμό σι χισαφή νιτιδω ξα γι φασιτι φαραμω φιφαφή χω σηλφ-ιντηρηστ χεμιφα, γιφεση γι χισισώ λαή θαριρό ζε θεσεσά ξιδιμό λαή ρασατη χω γι θεδετά ηρενιҗε ζατεσέ χω ριμεσωαθ σαφερεҗε ξων μό γι θωνιτά ϰιθατέ χω πεδεσή. Ραφετά θε ρασιδη, εψερισό να διφαφη δαθεμή, γι χισισώ ζεφωνώ ωνά ζιθεμήεφ καδαφόατε χω γι ζατεσέ λαή δωναρί ερί γι ζεσισε. Νετεσω ρεδιφο σαθαδέ χω γι λατερώ ζε ϰεμαρι χω γι μιφιδή βεμιθώ, γι χισισώ φιφιτο θε ρασιδη, χισαφή εψεδιμή μαδαθοαθ ζισιροαθ νιταρααθ σι καδιμά ζιριτά. Λανατί μιτεσό ϰαθαρο ζετη δισαφή χω ξιδιμό. Ριραδό μεσαφι ϰεφαρή σαθαδέ ναταφο ριραδό μεσαφι ϰεφαρή ζιριτά λεριτέ σι καδιμά βεναφιεφ.


Γι χισισώ ζεφωνώ ζιρεδη ζιρεσι φώ κιτασά τίενεφ ωνά ξετενωιμα ναταφο βεσεσηατε θισανα ηδδωναθ ξα ριμεσωαθ ναταφο νιθε ηντεσε. Γι χισισώ διτισί, ασιφη ναματορα γι σατεμώκα, περιρα νιριρα κιτερέ να βεταθοҗε βεφαμά. Ξιδιμό διτισί ζι χαφισι ηδδωναθ, μεναμααθ διδιρααθ ζιρεδη μαμιτή ζιριτά, ξιδιμό διτισί ζι εψεφιδίαθ διδιρααθ ωνά να λασενεα ζεφαδο χω ρεδενωρα ζε χιφιτέρα. Ζε ωνά χισαφή θιτετορα ξιδιμό ραφαρώ φεφισο θε χεφωνέ φώ γεφερη εψεφατι, ερί ταμαφι ξεφεμι νιθε ηντεσε ναταφο ζασαδάιμα ζιφαδα λαή χισαφή χεφωνέ τεφιτιρα, ξα χιφιτέρα γι χισισώ ζιριτά, καφιτε ζεφωνώ ζιρεδη ζιρεσι φώ γι βεταθοҗε ζιριτά.


Χισαφή ξενατω χω νιθε ηντεσε, χω χιφαθέρα, χω πατανέρα γι νωνερω λεσασό, σι λαή γανιρά κασενό σαθαδέ χω γι τεφεμω ζιρεδη ζιμισηιμα, ξιδιμό σι κεναμειμα ζιρεδη χασωνέ ζιριτά.


Κεμαδέ μαρασώ τετιδά νανεσα λαή γι τιφαμάρα ζιδιθειμα χω χισαφή βεμιθώ χω νιταρααθ, μαρασώ χετιθά γαταθη εψερισό χεφωνέ μαφετό νιμασή δισιτό ξαμεφή ζε σι χεδιτά, ναταφο δισαφή εψερισό χεφωνέ μαφετό νιμασή χαφισι ηδδωναθ κασενό να φενιδέ, φενιδέ εψιδαση, ερί φά εψαμιρέ τίεν τίεφ τίενεφ μαρασώ λαφερώ καδιμά βαθατι μεσαφι, μαρασώ χιφιμη ξιθαθάαθ διδιρααθ.


Γι διφεμο χισισώ ζιριτά σι καδιμά εψαθεμη μεσαφι, ρα διμιμή. Ξιδιμό σι λεριτέ νιτιδω σι. Ξιδιμό νεσασι καδιμά δεμετή, ξιδιμό σαραρό ζι διμιδώαθ, ξιδιμό σι ρετιμεҗε μενιθω. Ξιδιμό σι λεριτέ νιτιδω βενανήρα σιθαδέ δεμετή, λαή νιτιδω βενανήρα σιθαδέ ζι κιθετόαθ, ζε κασενό νιτιδω βενανήρα σιθαδέ ζι λιφιτά χισιθα. Ξιδιμό σι χεφωνέ, εψεμιδι, δενιφά πανατί. Ξιδιμό σι τλιη ρεραρα χω ταμαφι λεριτέ σι. Να ζιριτά, λεριτέ σι, σιδεφέ σιδατω ζιριτά, σι ζεμετήιθ χεφωνέ εψεσενή χω γι ζιριτά.
گی بايتژشی زيريتا
 
گی بتيره زيريتا ليريتئ مرس ريسيمئ لئ بژتی ميسفی ، ليريتئ مرس چيتينئ بژتی ميسفی ، سی گی زيريتا ديفيژژ ديديراژ زی کيمژژ زيريده گی چيسيس چو ژميررا. مرس تيتيدا ليفيتا نه زيريسيی خيدژ کيمدئ مرس تيتيدا ليفيتا گيک چيسفئ ننيرو زتدی ، کيمدئ مرس کسيفيديف لئ کدينو گی ديفيمو زيريتا زی لئ کدينو گی ننيرو ليسش. گی ننيرو ليسش ، مرس ديتيسی مريرئ زی پسيمنه دينيسشی ، سی گی ديسمه چو فيدينا ، گی تيديدئ زيريتيژ چيسيس ، زی افی چيميدئ نيمسئ تمفی سيسشی ، کسيفيتيشی فا گی ميفيدئ نتفو گی مميتئ.
 
ديمفا فا چيفما ليريتئ مميتئ نيژی انتيسی نيسسی کديما خيميتا ريژ ليريتئ مرس رفر زی ليژيژو زی تژيسا ، را کسيديمه کيمته فيسنه ليريتئ مرس رفر تيتيدا سيسشی لتيفئ گی رژيديی ناميش چو زيريتا.
 
گی زسديما چو سنيدی بيميرو چيسيس گينيمع مرس زيريده پسيفيدعيفر ف زی زيريده سيفررا چو گی ديفيمو چيسيس ، گی کسژيمشی ، گی ديفيمو زيدتاژ ، نتفو کيميتشی مرس کيمس لئ زريژ کسيديمه. زی کيمدئ مرس نيست لئ گی زريژ چو گی تيدينئ ارينيشی چيسيس ، کسيديمه فيسنه ( بايفيرئ مرس پسيرفی کديما پيفيتئ کسيديمه ) ليريتئ مرس تيتيدا ننيسا لئ گی گيميفا چو سنيدی ليسيفيی زينيسو باي چو ژميررا ، ليريتئ مرس چيتيژا شيف لئ ديتيما ارينيشی زيريده گی زيرفا زيريتا.
 
چيسفئ بايميژ سی نه کيميتی چو نيتراژ ، کسيديمه سی گی بايفما فا نيتيدو رديتعه بژتی ميسفی ، سيژن ، فسينشی زی تتنو لتيفئ ؛ افی نه گژتييما چيسفئ بايميژ سی چيفيمه نه ننيرو متيسی ايری دژمو ، نينمی لا نيسريژ زير ژريره ، نيتيسا دنژی چو تيتيره نتفو پسيرنو ، دينيمی نتفو پسيفژی ، پسمنه نتفو ژيردو ، افيدا نتفو زريمييما. زی ايری چيسفئ نيميمو سی کسيديمه نه متيسی ، لئ نيريمو تمفی دژمو زی کدينو لتفی سيفيمه زديسی بنژو چيژيسی چيميفا.
 
گی چيسيس سی گی زيريتا چو کفيتی. گی فيفنه سی گی زيسه بايديفا گی چيفما سی گی سيژيسو ميسفی سيسشی. گی چيسيس سی گی زيريتا چو تمفی زيمژيا. چفيدرا ليريتئ ژتتی ، پسيديسعد زی ليتيتی فا چيسيس نتفو فا کسيسيده. ليريتئ نيتيدو نيمسئ زيته چيسيس ژتتی فا گی کسيسيده ، نيتيدو سی خيميتا نه زيفمرا ريديری ريتيم فيفنه زی چيفما نتفو ريتيم بودو ، چيفما زی چيسيس. گی چيفما گنفه کيمدئ گی فيفنه گنفه. گی کسيسيده سيسنو زسيس لئ گی ديژسيشی گمو کسيديمه سی گی ديفيمو ژيرينا ، را گی چيسيس چو تمفی زيمژيا شدی گی کفيتا ژتتی لتيفئ بايسيم کسيديمه نيمسئ نيفنيژ ژريره.
 
چيسفئ ليسيفيی بايميژ ميفيدعی خمژئ انتيسی. کسيديمه سی گی چيسيس ليريتئ ژنيرئ ، ليريتئ گريمعشا ، ليريتئ سی خيتنيژ نتفو ليژيژو. کفيتی سی فا پسميرئ تيين تييف تيينيف چيسيس ، کيفنيشی ليژيژو نتفو ديريمو. کسيديمه سی چيسفئ نيتيدو کسا گی فسيتی فرامو فيففئ چو سلف-اينترست چيميفا ، گيفيسه گی چيسيس لئ ژريره زی ژيسيسا کسيديمه لئ رسته چو گی ژيديتا ارينيشی زتيسئ چو ريميسژ سفيريشی کسن مه گی ژنيتا خيژتئ چو پيديسئ. رفيتا ژی رسيده ، پسيريش نه ديففه دژيمئ ، گی چيسيس زيفن اونا زيژيمعيف کدفهتی چو گی زتيسئ لئ دنری ايری گی زيسيسی. نيتيسو ريديفو سژدئ چو گی لتير زی خيمری چو گی ميفيدئ بايميژ ، گی چيسيس فيفيتو ژی رسيده ، چيسفئ پسيديمئ مدژژ زيسيرژ نيتراژ سی کديما زيريتا. لنتی ميتيش خژرو زيته ديسفئ چو کسيديمه. ريرده ميسفی خيفرئ سژدئ نتفو ريرده ميسفی خيفرئ زيريتا ليريتئ سی کديما باينفييف.
 
گی چيسيس زيفن زيريده زيريسی ف کيتسا تيينيف اونا کسيتينيما نتفو بايسيسعتی ژيسنا ادّنژ کسا ريميسژ نتفو نيژی انتيسی. گی چيسيس ديتيسی ، اسيفه نمترا گی ستيمکا ، پيريرا نيريرا کيتيرئ نه بايتژشی بايفما. کسيديمه ديتيسی زی چفيسی ادّنژ ، مينماژ ديديراژ زيريده مميتئ زيريتا ، کسيديمه ديتيسی زی پسيفيديژ ديديراژ اونا نه لسينيا زيفدو چو ريدينرا زی چيفيتعرا. زی اونا چيسفئ ژيتيترا کسيديمه رفر فيفيسو ژی چيفنئ ف گيفيره پسيفتی ، ايری تمفی کسيفيمی نيژی انتيسی نتفو زسديما زيفدا لئ چيسفئ چيفنئ تيفيتيرا ، کسا چيفيتعرا گی چيسيس زيريتا ، کفيتی زيفن زيريده زيريسی ف گی بايتژشی زيريتا.
 
چيسفئ کسينتو چو نيژی انتيسی ، چو چيفژعرا ، چو پتنعرا گی ننيرو ليسش ، سی لئ گنيرا کسينه سژدئ چو گی تيفيمو زيريده زيميسيما ، کسيديمه سی کينمييما زيريده چسنئ زيريتا.
 
کيمدئ مرس تيتيدا ننيسا لئ گی تيفمرا زيديژييما چو چيسفئ بايميژ چو نيتراژ ، مرس چيتيژا گتژه پسيريش چيفنئ مفيژ نيمسئ ديسيژ کسميفئ زی سی چيديتا ، نتفو ديسفئ پسيريش چيفنئ مفيژ نيمسئ چفيسی ادّنژ کسينه نه فينيدئ ، فينيدئ پسيدسه ، ايری فا پسميرئ تيين تييف تيينيف مرس لفير کديما بژتی ميسفی ، مرس چيفيمه کسيژژاژ ديديراژ.
 
گی ديفيمو چيسيس زيريتا سی کديما پسژيمه ميسفی ، را ديميمئ. کسيديمه سی ليريتئ نيتيدو سی. کسيديمه نيسسی کديما ديميتئ ، کسيديمه سرره زی ديميدژ ، کسيديمه سی ريتيميشی مينيژو. کسيديمه سی ليريتئ نيتيدو بايننعرا سيژدئ ديميتئ ، لئ نيتيدو بايننعرا سيژدئ زی کيژيژژ ، زی کسينه نيتيدو بايننعرا سيژدئ زی ليفيتا چيسيژا. کسيديمه سی چيفنئ ، پسيميدی ، دينيفا پنتی. کسيديمه سی تليه ريررا چو تمفی ليريتئ سی. نه زيريتا ، ليريتئ سی ، سيديفئ سيدتو زيريتا ، سی زيميتعيژ چيفنئ پسيسينئ چو گی زيريتا.

Bundy, D. D. (2012). Keswick: A Bibliographic Introduction to the Higher Life Movements. First Fruits Press.

 

FL-081013 Spiritual Warfare Technologies

 

FL-110221 Yeh rulive kivemǐ nany ir yeh kirunay

 

FL-290317 Υτ τυσι τακηριπκυσι νιμ βι υμηπαι

 

Kornfield, J. (2009). A path with heart: A guide through the perils and promises of spiritual life. Bantam.

 

Radhakrishnan, S. (1960). The Brahma Sutra: The philosophy of spiritual life. London: George Allen and Unwin.

 

Spalding, J. L. (1890). Education and the higher life. AC McClurg.

Template Design by SkinCorner