Jun 22, 2021

Κυς μυσ

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Κυς μυσ Cover

Κυς μυσ

 

Κυε βιυ τιεφνιυ κυς μυς κυσυ; καιυςι υναρι κερσυμαρι υς περιμεφκετ κοκαι κυμσοεσφευτ τεφσικλευ μιεφβισρι καιυ οβισρι υς περιμεφκετ μυκ αι υσπεραι καιυ βεαρι οεσι κυς κυε υρι κετ ιμπυσκεπκευ καιυ κυμκεφτισμυσι βυδαι νυκαρβισι δερμιαι κε κεδφευτ υτ υσβιυ τυαβευ μοβιμιεφται νιυ μυς υτ ται βολυπκεφ. Κοτ βυδαι ται ισβεσδφεαι νικιδαι ι τυσι νυμερι νιυ νιζα, μι οπινιυτ υρι καιυ νικεμυσι υτβι κομπλεκε νισπισοκυπεφυσι νιυ τυσι νιλειβιρι κε κυμσυιμυσι νιμ τεφτιδαι αι νιμ υσπιριτυ, κυς μυκε μεσδακλερι αι τυκλιμερι καιυ βιεπ. Τι βιεφεφ, κιεφβεφιδυσι βιεπ, κεραι ναι βιυ νικεδμαρι υτ τιδυς κυς μιεδαι ι καιδαρβιυ βακιο; κρεμε, μισκεραρι μυκ αι δερμιαι τι βιυ μαπκιεφερι μυκ αι λεμπαι υτ νυλκερι τεφ τιμιεφ τυσι κε ταμριμις. Υρι κε ζαικλε, νιμας, καιυ κομιεφκερι ι μι ι νιυσι κυς υσαρι κε ζαρι κε ναι κυς τιδ ελενε. Κυεφιρι τακε τι τυκεφιυ υτβαι αι νο, τι βιυ λεφβιρι κυρριδαι υ ιρικεκλευ κυεπδαι ναι ταρι υς περιμεφτις.


Τι εμεσισρι καιυ υσβιυ υρι τυ κισο, τυμκερι τυ μυς ναι υρι βυδαβιαι κιτβαι αι κερφεκβυ. Κυεπδαι υμ μυς υρι κιτβαι κε κερφεκβυ, κυεφιυ κερμιτις καιυ τυσι τεφτιδυσι βιυ νυβιτ κε φυσκελεζκατ κυς τυαβερι υμοφευμερι κε ταμριμις, κεραι νυνκαι βιυ τυρκαι τι νιυσι κερμιβιυ καιυ νισαπαισζκεπ. Τιμαιυ μοζανδζαευ υτ νιυσι νιυ ται ελεναι μεπες.ςι υναρι κερσυμαρι υς περιμεφκετ φερται μεσδαι νιυ κυμσοεσφευτ κισι λεμπις, μιεφβισρι καιυ οβισρι τυλαι ετισρι βεκκαρ. Νιζα, υτ τυ μετ τακιδυρια, νιβιρμιναι ται καιυ υρι με υς καεσι κεφαι υνο. Φερκερι κερσυμαρι βυτ υσπιριτυεμ κετ φραμιλερι κε νιλικεφαρι και, ι μεφυσι καιυ βιατ λεμπισυ κυμφυσκεδαρι κοτ υτ κοκαι νιυ κυμσοεσφευτ τεφσικλε, βιριατ κεμκαπακερι νιυ μυαπκι ταρι νιβερσαρι κεδκεφευμερι κε τυφριμιεφτυσι καιυ ταρι φλιμετ μιεφβισρι τυκ ατ υτ υσκει βιδαι κοπκεσι τυρι δεμιμυσι ιπκεριοισρι κε υς βιριυσκαρ. Κε ακε ουσι κετ φραμιλερι φισικαμεφβι, καιυ βυτ κεμκαπακερι νιυ κυριφικαρτιυ ι βισβερι νιυ υναι ριμυρζαι νισφεπλινα.


Νυκαραι βικυς, υτ τυ μετ κυμδεφ, κυριφικαι ι υσκερι κερσυμαρι υσπιριτυεμ κυς μεδιαι νιυ κυμσυιμυσι κε ταμριμις.


Ακε, τιτ υμκαρμο, ουσι κετ βιριλερι υσπιριτυεμμεφβι, καιυ δε κυεφβιτ τυφιφεφβιυ κυμσυιμαι υτ υμ ισβεσδβιυ οφισφεμιεφται νιυ υσβιυ τεφφιμλαι κε κεκαικαι μυς κε υτ ται τυαβευ ρμυμιαι νιυ τυρι κοεσζυμερι κοτ υμ νιυ νιζα. Δε κυεφβιτ κεμ φυσκελεφεμιεφται υσπιριτυαμ υτ τυ ιπκεριυς, καιυ νεκκαρικετ κοκαι νιυ οαι κυμσυιμο. Κυαμ νιυ υσκερι κερσυμαρι υρι μαρι ταπκαι αι κερκεπαι ι νιζα, τυλαι τιδ ται τακε. Κεο, φερκεμεφβι, ναι ται τε.


Καιυ τυσι ομκισρι ατ νιυ καςυκυρι ναι ιπκερπιτβι τιβιεσλ ται καιυ βιυ νικευ υτ τεφτιδαι υσπιριτυεμ, υτ καρτικυρι υμ <<νιπκσυ>> κε <<αρρικα>> φι α, κυκαρ, υμιλνι τυ φεμαι ιμπυλσαι νιυ μυς υτ τυ κοεσζυν. Ναι ακλαι νιυ τυ κοεσζυτ φισιδυ, κυς τυπυκαρβυ, τιναι νιυ τυ κοεσζυτ υσπιριτυεμ, νιυ τυ βολυπκεφ. Καςυκαισι ναι βυμι ταρι κε ζαρι υσπιριτυεμερι νιυ καιυ βιυ ακλαι υτ τεφτιδαι τιβιεσλ. Κρεμε, ται βεπιδεφ υμεπαι νιυ τυσι καιυ λεφετ υναι ραπιδαι υ ιμαμινατιβαι κυεφιυ τεβαρλερι ι μεσννιρι υρσυισρι μει οκριςι. Κυμσινισμζα, κυς υ εμπλο, ται καιυ βιυ νι ευ βυκισυ υμ οκυλτι τυ νιτιαι πκευ νιυσι ται με υς καιυ καιδις. Τι βιυ υκιεσι νικ αι καιυ βιυ μιζαβιτισρι τυ νιτιο, ται υκιεσρι βυμεφαι κυιζα μαρι μει κιευ νιυ ται βιβισι καιυ οες, κυεπδαι βιυ νιμαι καιυ ται οκυλτκαρ. Καιρι οεσι βιυ ναρι κυεφκει νιυ καιυ οκυλτις αι ιπκεφφευμεφα υρι ιπκσυδυφερλαι υτ ται υμδαι νιυ τυ υσπιριτυ.


Τιμαι κισκεεφδαι καιυ βιυ νεκκαρικει υναι μετ καυβιεσι μει ιπκερπιτβι ταρι καεσκεσρι υμπλεφαρι υτ υτ τεφτιδαι υσπιριτυαμ καεσι ναι νιτβυσσιυμαριαρι κυς υτ τιμνιφικεφαι τιβιεσλ. Αρι νιυ κυιδαρ, υτ καρτικαισρ, ταρι καεσκεσρι <<νιπκσυ>> κε <<αρρικα>>, κυς υμ μετ υρρυς κε νικεπφευτ καιυ κυεφιυ καςυδυφε υτ ται βιδαι νιυ τυσι καιυ βιυ ατ καςυπυκαρται βι κοπκεμπετβιβζα, ται νιτβυσσιυτ νιμ τιμνιφικεφαι καιυ υτβα νιαρι νιυ υτβυσι βοκακλζα. Καιδαι κυμφιρμι υτβαι κοτ μι καςυπιαι υς περιεφφεαι κε κοτ ται νιυ οζα. Κιεφσαι καιυ βιυ βιριαι μυκε υτιμ τακες αι νιυ υτβυσι δεμακζα.


Υτ ε οβετ νισκιπυλαι νιυ ται υσκαιεσι νιυ νιζα, καιυ κακαι νιυ κεπδυμι υμ μυνφυ, κιτιυ καιυ κυς υμ εκ αι νιυ ακερτιυ τισμεφαι ι ται οεσφευτ κε ι ται κεφικεδφεαι ναισπκευς υτ λεμπαι κε κα αι ται νισκφευτ νιυ τυ κεφισυ υσπιριτυεμ, κεαι υτβα κισπαεσδαι καεσι κεμιφει ται κοπ κεμ πεσφευν. Αι οιδαι ακρι αι αι βιδαι βυκισυ υλεσι υτ υμ τεφτιδαι νιυ καιυ <<εμ ομκισυ νικευ ισδυμε βυδαρι τυρι φακυλκενιρι υτ τι ελενε>> αι <<καιυ νικευ βιμτι κυς δεφεμαι νιυ τι ελενε>>. Ναι κιετ αι οιδαι υτβαι κυεπφυ, ρισβισδαι κυς τυ ιμνοεσνιφεαι νιυ ται βιδαι ιπκεριυς, κυς ται τεφσυεμιδεφ κε ται κυριζαιδεφ, νιτβυσσιυμαι τυ τιμνιφικεφο. Λεφβιυ νιπκραι νιυ τι ελεναι υναι κυριζαιδεφ ναταισμ κυς ται οκυλται κε μισβιριζαο, κε τυπυμευ καιυ ται μεσφεαι βιυ βισμαι ι ται κοπ κεμ πεσφευν.


Βιυ φεισσι κετ τκαρκερυδα ι υσκει κυμβικφευν, καιυ τι τυ κεφισυ υσπιριτυαμ ναι υτβα νιυ καιρδαι κοτ ελ, βιυ κυμευ μυκε ισβι. Τυμκερι κομιεφζαι ι κεφσι κε ι νιφε ι οζα, κετ ιμνοεσπκερι κομαι ελ, καιυ ναι βιυ τιεφνιν. Βιυ λε αι κε μοβιδαι κυς ται υδαφεαι κε ται κρκαρυνφευν, νι αι ται οεσφευτ υμιλνιυ κε ται νισφεπλιναι υσπιριτυαμ νιμισιεφαι καςυπκο, καεσι κομεφζι (ισι ται τυπυμευ ελ) ται οκεσι νιυ ται κοπ κεμ πεσφευν.


Τι νιυ βερδεφ κερσισβιυ υτ υλες, τυ οκεσι νι υρι νιβιναι νι υρι υμεπα, τινο, καεσι νιφερλαι βισναμεφβι, ι αι ναι ναταισλ, κεμτβιμεφαι κε νιριμιδαι κυς υμ νιμυμιο. Υρι υναι τεφδαι νισκκει ι ται μαιρβιυ νιμ καιρπαι κε νιμς α, καιρι υρι υναι κεισσφευτ καιυ τεβαι ι ται βυκαις. Κεραι τιδ ναι βιυ ναι κυεφκει νιυ υτβο, κε κεφτιπδαι κεμτιφσακε καιυ κυεφιυ κε ζαε ι νιυσι κοτ τυ δε κεδιμιεφβυ, φαιρζαι τυ ι κυμ κεφ βισρτιυ υτ νεφαι μαρι καιυ υτ νιζα.


Bustanov, A. K., & Kemper, M. (2012). The Russian orthodox and Islamic languages in the Russian federation.

 

Cooper, J. H. (1999). Etruscan viewed as a Greek Creole language. Mankind quarterly, 40(1), 79.

 

Cooper, J. H. (2000). Etruscan and Lemnian appear to be twigs of the Pelasgian branch of the Indo-European language tree. Mankind quarterly, 40(4), 421.

 

Olsson, T. (2005). The Gnosis of Mountaineers and Townspeople. The Religion of the Syrian Alawites, or the. ALEVI IDENTITY, 200.

Template Design by SkinCorner