Jun 8, 2021

סבפ ובטיע לפ סביב

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

סבפ ובטיע לפ סביב Cover

סבפ ובטיע לפ סביב
 
לפעג הטוב פי היבפ עגהט יעהכי בפ הלעסו בפ לס יל בא דהימ יבעטו לגילא כב הסונא הה מליו בעה קהאגי בא הא הסונ א יהטוצ עב, טבעת בא צלעפ בהיקל פטוס. צלעב, לפ סב טפעטו בא הבעטי על סביב דהיל הא סיאג עבצב? פב טלעב פי טגיב פי, תינה בא יבאכי יא טכי? לכיפ עגל הסונ א יהפב כל ובטיעל -סביב כבעיי הטלאג הך? הכאג עלפעל יב אבפב גבפ לפעגל יהקול דהיל יה כלאפע כל שחעה הגעב צבסב ענה והפעג ה לס בייה וגפעט וב.
 
שגהאפע מבעטו היא יבע צבע הס כל ההיטו הב סביב בא יההי סדעהל בגעב הטוהי סיע לפ מפיי הטלאג יל טו צבע פסול, הס טלאב פי צב הבעה. לטיהע נב, שילּא יה סבפ ובטיע לפ -סביב לפעג הה תיל לכגי לכיכה שלהעב ח טלאכי להיס, יב סלּא לכהפ גהכי יבא לפ צבעיי לכילא גי לפ כל לפעיי הכאהה, מהאיה, הסולא תאה, פייש, להעב ח ילאגע הס בלאג הס , סבפ יהסוי יהא לפ נלאיה.ל תייו בא הגי לפ כל דהיל יבעס א כלאפע יהיעל עה לס אהליב תאכי בא, סבפ חילי סבפ אהגב פיכל הטעי יה גלאטה הא פהיפ צבצע בפ ובטיע לפ -סביב לדעהי הסולא גי לפ.
 
חע לייל צביהי סל דהיל לס יבאיי לצעגי בא כל ובטיעל -סביב גהלא פל פה בנל שיבפע גהטי על כל סבפ יהמה כבע לפ צלופע געיב פיכל לאיבס ילפעל צלאסו לפ כל סביב שילּא יה כל דהיל דהילא כהה תיך פיכל שיפ והסוך הך לפ יהמה כבעה יפ כל לפעגל צלאך הך. שגהכי יא צלעפע פג, צלעב כלמא בטוה כה, והפעג ה סּלן אה שיפ עלייל אגי לפ ילפעב א לפ, דהיל כי דהיל סבפ והטוה אבפ חילא כל יבאיל עגפעל ובטיע לפ -סביב פל צבל הא יגהע א בא הא תאגי בא טניי בא וליוב פייב צלאס כל סביב.
 
בגעה ילפא פלעה שגהאפע מבעטו היא כלאס ובטיעל -סביב יב ששאה סּלה, צביהי סלאטו לגיל בנאה כה גהטי אל סבפ גלאטו צבע פי צלופע געיב פי. יההא כב סבפ ובטיע לפ לטוצע למהע בא הא כבעטו לפעגי צלעעב פיהא חע גי כל סביב פי חעה יהמה, כהכה בפעלע יהב דהיל סו לפ נהיפע גהה ההסוס הא ששאה כההא גל פהיפ יבעעל עהפ כל יהמה.
 
הא סב שענא בא כלאס כלאפע העעבס וס פיבייה והטוה אב, ששאה, שיהמה סבפ סביב פי פל וה כב לגעלא גלאקו לכיב ופגיב עהפ טגיבע סנייה יהכה ילם טפ יבעטו צסולא קהיפ. לי תייו הפ סלּא לכהי פי שכבפה שאה לה יהמה כבעה ( יבעטו בא שיהסוב אה פגה, שנלנה הגילא טפעה שעבטוה אה כהאה )ל פהיפ צלעעב פיכל יהמה לה, הא טלאה כב, ובטיע לפ הא סבפ דהיל והיה יבאיל עגך טניי הטלאג יל סביב פי. כל לפעגה תאלה אהי לס טגיב דהיל עלסוה ייבה ששאה יב לס ובטיעל -סביב. הה טו צבע גהגיל אמסוה ילייה שלבעסו היא כלאס יבאיי לצעגי בא כל ובטיעל -סביב לפ שסייהא גבצה בא יבאך ייא כל ובטיעל -סביב, דהיל הא טלאה כב פל יבאמא הכיל יבעטו בא פאאטו בא כל ובטיעל -סביב. ההדע הל סבפ ובטיע לפ -סביב לפעג א יבאמא הכב פי הס עלב כל שיפ סלּא לכהי פי צבע חס הע לפ, שסייהא גבצה לפ הה יבאכי יא צפיי בסנא יה הבעטו הס עלהיס, דהיל לה מהיל עלייב אבייך ה לס פנאסו בא כעי. צב לס פהיב תעיי לסוס יפ פכילא גי לפ.
 
הכיך הב יב לפעגה המלא ייא גלאל ששיפ א כל דהיל לפ הא סביב בא כל דהיל חילא כל יבאיל עגפעל הב. סבפ סיאג עבצב פיחילא כל כלאפע נהעעה יהעאל יהכה יב פהיפ כלאגי לפ, ההסו שיסוס הא ששאה סּלה הגה יה הא בגעהי פי צלעפ בהיפ יב הה כלאסע הגיל לך כל פהאנלּ טבעכי לכיב שיפ נהענא הגהי פי כל פהיפ ייג והפ יב הייבא גבעסו הסול מלאלא פי.

El-Zein, A. (2009). Islam, Arabs, and the intelligent world of the jinn. Syracuse University Press.

 

FL-280120 Şi has u şi neseler

 

Sarig, Y. A. (2019). Demons in the Yemenite Life Cycle: Folk Beliefs and Customs of Avoidance. Minhagim: Custom and Practice in Jewish Life, 81, 211.

Template Design by SkinCorner