Jun 8, 2021

سانی

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

سانی Cover

سانی
 
کاییف تایی ایگوتت فاوهدد ییاگ یهیس جیموسس یهیس حاروتت ییاگ لوکوف یاده جونوسس, وه یهیس کوصایل تحی سهکهسح لونیتت طانی تحو ییار صهطوتح صهسه ; وه ساهک کی تایی سا ییار جیذهیم وه لوذیتح ساصویس سانی یاده لونیتت لادو فایهسح یهیس لیفویم. تحو ییار فیرذاسس یاده لونیتت طهووتح کاییف تایی فافوسس الو نهیگ صیطییم تحو ییار حاروتت دوحویس, طهلهسس خاموسح یارو لونیتت حاروتح لادو جوروسح گوسهسح لویاف یهیل اوگحت حهگوسح یهیس طیدیسس وه صهوایل کی, وه سهدهسس کاییف ایسویم جوروسح ییاتح دیذایم دوتایم حوتیتح خادیف تحو کی طیجاتح کاییف فیرواتح ییاتح دری حوفاسس ایذوف کیفوف دوسییم وه ساذییل تحی راذا طهحاتت کاییف سهدهتح یاده ساذو موتهتت وه ساهگ ییار طیفویل سا کاییف جوروسح صوتایس طیفویل فافیدد یارو یهین ارو یهیر کاییف حوفوتح انو کهفاف لونیتت حوفایس لومهدد جوگودد سوسو تحو صهگهتح طهمییم فانویل یاده میذادد رامایس.
 
تحو لونیتت طانی ییاگ ییار حاروتت موصو کاییف جوروسح کوروسس لهسه طاتودد تحو طهحو صهطوتح لیاد صیطییم طهووتح لوگوف یهیس سهدهف جوحییل جوفودد ریاد ییات طیجاتح تحو ییار حویی. حوتیتح لویاف ناصودد سی مهرویم یهیل ییای طهذوسح حادایم یاده, دری کاییف حوفاسس کی سی طهصویس یهیس سحهیح ییار سوصویل راصیدد صیطییم ییاگ ییار ناموتح ییار طهیوسس کادودد حیصویس اما گهموف تحی ییار راذاف صهطوتح. کاییف فیرواتح گیتویل لهسه ساصویس فهمهف کاییف کویویس یاده انو جوگویس اواصویس صویوتح موروف لونودد لوکویم وه صودییم گالایم فویویل, ماجودد کووویس طهلهتت مهکییس چیام, درو سهدهف یادو حاروتت طهلهسس دوطهتت طهفیدد صایاسس گوداسح سا سایییل طهفیدد ییاتح ساوا راصهسح تحی ساتویم اواصهدد, وه طهفیدد دری ییار سهسایم یاده ناموتت صهطوتح. ساییف وه لهسه کوتاسح ساذایل ییات کویوتت یهیس سوکاسح تحو ییار صهطوتح صهسه طهحایل فیتا مهدایل طاوهسس سوتوسح گوحیسح دهحودد تحو ییار نهیگ رومایل یهیس ییای. ییار مهدوتت دوفوتت تحو دهمونیاال نامویل طهفیدد ییاتح صایاسس طافویم اما ساهگ, مهگهیس ساییف گیجویم مهکییس گیذویل جوروسح ساوا دیذایم مهگاسح ییار گیکویم یاده حاروتت.
 
کی صایاسس جویاتح یهیس لیفویم ساوادد, سا طهحاسس کاییف فایهسح مهگاسح لویاف, اما لاسیف طیحیف یاده اواگوسح, الو ساذو موتهتت طهکویس کاییف صایاسس جوفوتت, ساهگ لونیتت مهدوتت حوفایس یاده صوتهف وه داگا رهدیتت, دری ییال سارهتت لویاف جاکوتح یهیل سی نامویل تحو حاروتت لادو, تحی صهطوتح کایر حوتیتح, حوتیتح جیذهیل فهفیسس یاده صوتهف مهکییس حهتودد, یاده موتهسح مهکییس میکویم, لاوهتح مهکییس جوفوتح, یهیل نهیگ طهلهسس روصاتت ییات صیطییم سوصویم وه گهلوسح درو ییار حاروتح حیفایم, وه سهحهدد ساهگ ییار روصاتت یاده دیسمبودیهد صهطوتح ییات سارهتت لویاف اواساتح.
 
سهحهدد طهحاسس کاییف مهگاسح لویاف جاسیتت لونویس اینو ساذو موتهتت, ییار گیطه تحی لونیتت لاسیف صوکو راذا طهطیتح ایگوتت, وه ییال ییار گیطه لوذیتح گیذوف موصییم تحی فیاتح اوالییل صوتوتت کیذوسس یهیس لیفویم. تحی لونیتت گیطه یاده سوسییس حادویس ییاف یهیس لیفویم تحو ساتویم جوگییم تحو ییار لاوو جونییس, صهطو یاده صایاسس دوطا کانو, صایاسس دهذادد سیفاتح, سا مادهتح اروتیل جوروسح کاییف رولیتت صوطییس دوفایس مهکییس حادایس سا یاره یاده صهگهتح ماگهیم حونویل سایییل فیرواتح حودهف. ساییف دوفایس فهدیدد لامایم ییاگ ییار حاروتت موصو ماکیتت حیصویس تحو ییار لاووتح صهسه صوکایم کی, سولا ساوویس دیطودد فوساف لویوسح مهکییس صهگهتح صوجاسح لهحوتت دهصو یهیس کادیف ساتوسح ساوویس تحی سهکهسح, وه سهدهسس سایییل مهدایل رهلوف تحو راصایس یهیس ایذوف کیفوسح حیسویم گیطه ییاگ ییار میویف یاده حایوتح لویس مهکییس صهطوتح یادو ییار حاروتت موصو, طیجاتح سایییل فهدیدد نویهسح لاسیف, وه ییار لوصوتح ییار دهصییس جاکوتح دیووف طاتویس, واره رهسادد سا دووویم, سایییل لاتهیل ساتویم کادیف وه رویا فری ایگوتت یهیس ساتویم میحهیل گهجوتت اوافیسس. ارو یهیر یاده جیذهف ناکهدد خافییل وه داگا, انو تحو صهگهتح جیذهف رهدودد یاده ایذوف مهجییس موناسح تحو طهکویس ساهگ روصادد دری سا یاده صوتهف وه داگا کایر دیذایم گاسهسح یاره, ییار دوسیسس طیده وه ساذییل تحی راذا حوفوتح درو ییار مهجییس طهناسح گوذییس انو ساتوسح صوطییس فوحیسس یاده ساییف گهجوتت دوفایس, سا کاکهسس روتاتح یهیس سهدهف طهسویس تحو ییار جیذهف جایایس رهدوتت وه کوتاسح رهدوتح یاده فری سحاروتت موناسح, طهناسح صویودد موروف, وه ییار لهگوسس ناکه ییات تحی سهکهسح فوگهتح یهیتح ییار فیرحوسح یاده سهدهف صهطو ریاد ییات سحاسو انو گیذویل.
 
تحو لونیتت فهماتح ساییف کاکاف دوفایس گارو یهیگ لیفویم ییال گیگاسس, طهجویس تحو لونیتت حاروسح وه موذویم یاره طاتییس یاده راذا صایاسس روتح, صایاسس حاصوف, وه طیجاتح صایاسس کاکاف, صایاسس اپاللینگ تحو فیاتح طهلیف, سا کاییف روذایل ییاتح سوطه یهیس طیفیف کی فری کووهسس ییار کاذیسس یاده کی لیتییل دیطودد جیحادد یهیس صهگهتح مهروتت گیطویم نهیگ, وه واره روکویم حوسوتت وارا جهفویل صهدهتح حینهسس جاصهف فیاتح دیجاسس دودییم.
 
ارو مهید مهروتت سهکهسح کاییف رولهتح جوگودد رونیدد دیدو تحو کاکهسح تحو ساییف دوفایس وه ساتویم جاسهتت صوواسح. ساهک تحو لونیتت لهگویم میذا کاییف طاذیتت ساتوسح وه تایی ایموسح یهیس کیسوسس ساتویم ایکادد یهیس جونوسس لیفویم یهیس اوالیسح لونیتت سوسییس, طهحاسس واره ییار سهصیتح یاده روطوتت دوگاف ساوویس حوفودد ییاگ لونیتت حاروسح ییار طاحهتح یاده لونیتت دوگییل, یهیس طهلهسس موطوتت کاییف تایی مادهتح گهمه وه طهلهسس سهصیتح فیرواتح لوگهیل لیفویم انو ماجودد حهگوسح فیرواتح ییار طاحهتح صویودد لیفویم یهیس فوتییس یهیس چهیس درو ساهگ سا طاتوتت دوراتح جونهتح ریفاتت, درو ساهگ ییار طاجویل طاتوتت جوروسح لهحا وه ساهگ ییار کاجی طاتوتت جوروسح فیکایل, وه سهدهسس کاییف فیرواتح ییاتح صایاسس خایویل اوااییم لونیتت راذا, طیجاتح کاییف تایی گوذوتح انو درو رهسادد یهیس ییار نهیگ کاییف لاوهیم تحو ییار نهیگ کاییف جوفوتت.
 
وه ییار طهکوف طهمییم گاکوتح یاده دوطا گیذویل فایهسح ییال لیفویم, فوفوسس یهیس لیفویم وه سحاطوسح یهیس کادیف لیفویم دیدو, طیجاتح ییال ایذوف حیسهیم حودوسح کادیف انو ییار طاحهتح یاده لاوهتح وه نیلوتح وه سحاطویل مولو لویاف وه لویاف گهواتت یهیس لونیتت جوکییس.
 
وه ساوادد کاییف رینویس لونیتت دوگییل صیکوتت تحو چهیس رهصوف, چهیس دهداف صوگیف یاره یهیس گوذییس لیفویم یهیس چهیس, وه سیدوتت صوجاسح هنه صهطوتح جوکهتح درو چهیس روروتت, طهحوسس انو چهیس تایی گوذوتح فیطاسح یاده حوطویل روطوتت لافییم انو سهدهسس طاموتح یاده لافویم حهنویم چهیس ; طیجاتح ارو چهیس فاوایس کاییف مییودد یهیم کی وه صییهیم ارو چهیس روروتت.
 
ییار گهجوتت گارییس صهجوسح یهیس جاحیسح, دری طهفیدد کوصوسح دیدو درو ییار حوطویل رهکییل. نهیگ یاده ییار دوجو لهحا رهذو ارو لیفویم انو کاییف مییودد یهیم, وه سحامودد یهیس فهرهسس کادیف, دری تاهن جوطوسس وه داذهیس طهفیدد فهصو درو ییار حوطوف یاده لافییم وه سحریوهلهد ییاف انو سهدهسس سهگهیس وارا جهکهتح. ییال طیحییل یاده میکویم وه نودییم جوحییل حادویس دیدو ایذوسح طهمییم کانایم یاده گیصاتت کولوتح تحو ییار راصیدد.
 
ییال ساهگ ییار ناصودد یاده چهیس لاوهتح لونیتت گهجویم موطوسح ییال لیفویم سا کاییف رولهتح جیگویس ییاف ساذو ساصویس کاذیسس, وه نهسایل چهیس نهوهرموره یهیس طیجهدد یهیس صایاسس دیریسح سهدهتح. حاین دهحیدد لیفویم کهفاف کاییف لاوهیم لونیتت راذا صایاسس لوگودد دوکوسس یهیل کاییف لاوهیم چهیس, سا یهیس جییاتت کی کاییف طهذوسح نوفودد ییاف درا سوکاسح ییار کیدودد دیراتح یاده لونیتت لیجی گالاتت ? تایی چهیس لاوهتح خادیف صایاسس لالویس یهیس لیفویم اما ساهگ ?
 
ارو حوصهیل کاییف طهذوسح ییاتح, فیرواتح ییاتح طیجهدد, دری ارو کوکیتح حاین دیذوتت یهیس طایس, وه ساوادد لونیتت جوکییس لیکویس انو سهدهسس چهیس ساجویس جوروسح دیذایم طارییم حاگوتت یاده چهیس حهارتعس دوذوسس حوسوتت یادو کی یهیس ساتیسح فیاتح کایوف, وه تحو دوسیسس داگییل یاده صهجویل سا کاییف رولهتح جوگودد فهصوف چهیس یهیس روفهیس ساجویس کاییف کووویل ارو چهیس حوفهف وه ناطاسس یهیس دیطودد جانییل لونیتت طهلهیس سهدهتح ناطاسس سا کاییف لیتییل صیطییم دیطودد کوساسس ییال چهیس لاوهتح یهیس فیجاسس لیفویم, صیطییم ییال چهیس تحی لونیتت نهیگ سهدهتح, نهیگ کاجهدد, لونیتت ساهگ. وه انو کاییف ناطاسس ییار فیطاسح یاده گهجوتت صهطو, ریاد جوروسح دیذایم حولهتت یهیس جیدییل تحو وه دیوویم یهیس لیفویم وه سحاطوسح یهیس گوذییس لیفویم یاره, فادویس واره فوحیسس یاده دوطا لولاف طهحاسس ییار طهنوف ریسییم کی, وه سایییل ریلایس دهیوسح فری یهیس ساتویم میحهیل اوافیسح ایگوتت, طهحوسس کاییف ریلایس حیذهیس ارو لونیتت دارلینگعس حوفهف.
 
ارو یهیر اما ساذو کاییف رینویس ییار گهجوتت صهطو گوذییس وارو یهیس لیفویم, سهدهسس مادهتح ایگوتت فیرواتح سایییل فوتییس فوگودد, تحی کاییف جوروسح ایذوف ارمور تحو لونیتت دارلینگعس لاوهتح وه لونیتت نهسایل یهیس چهیس طهحو تایی نهطاتت امه ساهگ ساتویم دهریتح.

Braginsky, V. (2006). Meaning of the Sound: Magic and Sufi Mysticism in the Phonic Structure of the Malay Charm and Chant. Indonesia and the Malay World, 34(100), 281-314.

 

Dreschke, A., & Zillinger, M. (2014). Trance mediums and new media: Spirit possession in the age of technical reproduction. Fordham Univ Press.

 

FL-221220 Тулафе гиy голи yибе цǎбе хěгил сумǐл

 

FL-230820 Ţos ziķe qaqi

 

Graves, J. M. (2018, October). Mai Misra's Khicari: Remembrance and Ritual Re-presentation in the Sidi (African-Indian) Sufi Tradition of Western India. In Symposia: The Journal of Religion (Vol. 9, pp. 1-13).

 

Hunt, H. T. (2012). Lives in spirit: Precursors and dilemmas of a secular Western mysticism. SUNY Press.

 

Huseynova, D. G. THE ROLE OF" HERSELF" IN THE STATE OF THE WAJAD OF A PERSON IN THE SUFI WORLDVIEW. ХАБАРШЫ ВЕСТНИК BULLETIN, 144.

 

Jankowsky, R. C. (2007, November). Music, spirit possession and the in-between: Ethnomusicological inquiry and the challenge of trance. In Ethnomusicology forum (Vol. 16, No. 2, pp. 185-208). Taylor & Francis Group.

Template Design by SkinCorner