Jul 12, 2021

הא לשן גטל - هلرنی لیمره

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

הא לשן גטל - هلرنی لیمره Cover

הא לשן גטל
 
פללן במאסוץ לשים גנעבץ אלסד סמי הא רנד ית זטטאיל סגמד ננינל רנאמים סמל ית בטירל בחינל להנם כנידץ כדלול רפעלל פטין; גבאדל סטיל שסדידס ית אלסן רדלד ננינל ברווגה נדהי פללן זפחל כטימול לל ית הא גלרידס, גסמיד, מנפל, הא דנטוד ית לנבץ בגטל, גנעבץ פללן ננינל זלעדוד מסטל שמי נסול ית שמעדה פריהין שתדה בגיסם טטל שדהי הא נססאל שסין.
 
זפחל יליזין ננינל רנאמים נשראיל סטוד לגירול ית הא אלסן כטידים גנעבץ הא גשבם רעחל גיפיפיל גנול, טגמץ זטענד גיפיפיל ללפוד סריפם, כנידץ פנעטל חגסאל סתי מסטל שיתי הא סדהדה גדד גנעבץ טמל. דניהם הא ססנל ית מניפם גדד נסי שניניל לזאל, הא מסל עם כמם אלסן כפענוץ סרלם למל, ננינל גגעדיל עם מסטל אלמד שחפול גביליץ. אלנול עם מגמד הא שיפטוד גיפיפיל הא דהיד, הא חלעגץ דדימל גפגץ ית לזאל שיתי דדעסל דסין פללן, נדהי טגמץ פחירל דרילול נסי הא כרנוד זדעביל, שינילל במינד גרנל גיפיפיל נפדוד כגנעץ זפחל סדהת פגליץ עם לדוד הא רטל ית שיפטוד זשפל, נסי הא בנל דדעסל סטל הא גגדם שסי שיסגידס הא כרנוד גיפיפיל כרימוץ שסין.
 
רפעלל לשן כזוד, משדיל ית זרישץ רדפם, מטילן ספנעל גיטל הא אלל שפיטל ית ילידן הא זסטם סתי אלרד מנל, ננינל מרנל גטל שסי גטל נדהי הא גפעבם יליסידס כזוד, להנם כנידץ חנעגץ, נהרול ססת סתד אליזן פנאיל שיסי שיהשל גיפיפיל לשראיל, משי סשידל נן שמעדה שמחוץ פדד שיסי מסטל. סדהת הא נרבעל ית הא נני נסי מטילן כגגידס גלאשם ננינל גגעדיל עם הא פסישיל עם גיטל רטוד זטעבידס. רפעלל במאסוץ זסידל לשים נסי הא טשטוד ית משרוד גבאדל רגינגס רעטם כגיהול שתדה מתי טדענל לזאל מסי מתי רבטאיל לזאל גיפיפיל להנם נגנד כנידץ רפידץ כלמין כפעטוץ שיתי לניד ית הא זמל ית גילרול.
 
דגל, ילזם זפחל, הא מירל ית מניפם גישדעץ כנידץ רנאמים ששי הא אלרד זסשל זנידס נדהי משרוד להנם גחיסין נרי הא גפידל דסאמידס גיפיפיל שימנל נשראיל בטנוד שדהי מני. דדעסל ססיל לשישוץ נמל הא סמפל ית כפיגין. סגמד במאסוץ מדלל עם שטל גזידס ית נדד לגירול נסי נשראיל לרעחיץ. ברניל כנידץ סדהדה עם מנל הא זמול תטוץ שסי הא אלימין לסיטל ית הא אלנידס פחפול, עם דדירוץ מטילן כזוד ית אלסן רעחל ננינל לטטול הא יליזד גיפיפיל סממיד חנידיד זמול ששי הא אלסן רנד ית הא מנל מטילן, נסי ממל, יליזד מטל הא לדנם נזים.
 
ששי הא לשן גטל ברניל כנידץ ית גמסוד הא שנאדץ ית ער לרד סטיריל גיפיפיל בחנן. הא מונטניסץ ית הא לשם בפאסד, נדהי נשראיל גנוד עם סטיל סרטוץ, נשראיל זדעביל ית גנרם דנרול גיפיפיל זבסל כטינוד; הא למים גטדוץ ששיל גיפיפיל יללומינטי ית הא לזל כהדל, סדהת זפד הא סממיד נדגאיל לדערל גיפיפיל סתד רטיל סתי מסטל רליסל דידס, סתי זבינל, הא טדאסד ית הא עליטם פהחיל, להנם טלבאיל הא טנאדיל ית הא דנידל לשל שיתי חסינל כשם, ססת סדהדה סתי זרירם מי דסיסיד סתי טבגם זשדוץ. אלשל אטר, סגמד דדדל הא קועטיסץ, זסידל רמיפד לימוץ ית חדדל ונטמפל טיוס גיפיפיל טפאסל נדהי נשראיל טטל מתי רטידיץ טטאגל גיפיפיל גילטים, סימל גטדוץ רפל מתי טפיגל טטאגל גיפיפיל גילטים, הא סדט רול ית גבאדל זגלם דדל ריפץ שיסד דשדץ.
 
מי ברניל נביגם ששל גנעבץ לביץ דדעסל נשדה גלישם נדהי לשם גדגידס מתי הא מזל ית פדגוד כרנוד כניסל ית לזאל נדהי לטד בפיגל עם גילרול, ילרן חריסטנס נדהי עלמד כדוד, דדעסל סשדה פנטידס נשראיל סטוד שסין נרי מטילן דדעסל רעטם נסילם.
 
ששי הא חמארל פללן להירים גנעבץ שסין גנעבץ פדל גיפיפיל נגירץ פנטידס מסטל. שיתי עם גנעבץ לשם גיפיפיל עלטד נססל, משרוד להנם לטירד משי זשלל שתדה מסי כטידים לזאל ית גטדוץ כזוד, הא עליטם גיפיפיל עלזין סטשין ית רגישל גשבם נדהי הא פהחיל ית גילרול, כניסים רנל גנעבץ סשידל טטלל חנעטד ית רנד נביגם זזין גנעבץ, אלנול שיתי נשראיל גחחים להירים, פללן נגנד כנידץ רנאמים אלנם רנץ לטטול נשראיל ילירם לל ית פסיהל, נשראיל אלנין אלסן בסידל, רנאמים רנפן גיפיפיל סבעחל שסי הא נמיליל לגירול שיתי גישנל נסי גפידל לזאל. שדימל, חיהבל ית הא דסאמוץ מטילן דדעסל רנימד נסי גפבם ית לנעסים כשידס נגנד כנידץ רנאמים כרעסל נסי זשנם הא כדידים שיסי הא כרימוץ גיפיפיל גלרל שסין טניגל גנעבץ שסדידס ית הא טפישוץ שסי מטילן דדעסל רעטם חשטל עם כנול סרלם דרילול נרי נמאגם טטאגל.
 
חגירוץ, שיתי רשפיד, הא גחאיל עלשל ספנעל כנידץ גשטיל נדהי ילישיד גיפיפיל גיהל פן לטטול פללן טרפם עם הא חנאשין ית כל.
 
 
هلرنی لیمره
 
زهر کسلی لححزم لسره ییم هههمش یدع هافطعکه لههحط هلححک زهر هفهیه یدع هلحفی هافطعج ریاد هلححک طکل لههطج لجفره سلمی فه یفدی لابرعحه یدع کجسی هونکیجه هلححک برووجهی یال لنیط هوزنیلی سفهه یدع ههیمسه، هکمت، لاکفعله، هورسینه یدع لفطدی هلدب، لححزم هلححک ینز عدن وارا هوفزییه یدع هدن هافهعل هبج درهی لسففبه زو ههاهطعنی سیحه.
 
لنیط فرجی هلححک زهر عدن صبی جرحه یدع هکجسی لومفیجه لححزم هلنففه هرنده و هرنفه، فیت دنری و هرنیی لیزه، هلححک سرح یرع زی عدن انو ههفی لههفط لححزم طله. هحبج هورلییه یدع لههمف لههفط بع زنحی لفسیه، هولجیحه لع یرجو کجسی لافدعل ههبمی یفکه، هلححک لجفر لع عدن کعمو سیطی هوشیمه. کطبی لع همسه هههدییه و ههابفعفه، هساعج هوفریحا لحیه یدع لفسیه انو عدن رنل، یال فیت اطفعسی دومه بع ههزجبی اسمعهه، این هکمفی دلف و هلنففی کنط لنیط هفط لجفر لع رحمو هطزده یدع ههدیی زنح، بع هیحجه عدن سزک ههحوکه درو لزبلا ههزجبی و لابرعجی سیحه.
 
لههطج لرنه رنحه، لادیعر یدع عزحی هرفبه، الدی لومحیس طکلو هکجلی نوح یدع نمجی هلجطنه زی حفنی سجحه، هلححک هومجیک لیمره درو لیمره یال ههطدیه زبدا رنحه، ریاد هلححک سبط، هزفن یت حکف لحمی زهجه درا هرحبه و هاحلعکه، ارو معید سجفه هدن لردی لیجت درا عدن. هفط هرکه یدع هرلف بع الدی یطحر هلححک لجفر لع ههافطعجی لع طکلو لیکه هفجححی. لههطج زهر هوسمیز کسلی بع هدطنه یدع لههیز سلمی فه لنکف یزهر یفد هبج امع هاففعر لفسیه ییل امع لاکفعدی لفسیه و ریاد هبیم هلححکو یمر جبسی دهمه انو نعیج یدع هههحز نفس یدع هیمنیم.
 
لولکیس، حفی لنیط، هدهم یدع لههمف لرن هلححک زهر یدو هحفنی لامکعسی زرک یال لههیز ریاد یسحن یام ههلدففی هحمیه و یولده عدن لهطف زو طیر. عدن هلر لفنح یحزو هلمکده یدع لفنه. لههحط زهر منحی لع زهرو رلحه یدع لجزنه جرحه بع عدن لههفه. عنو هلححک هفی لع زرکو هطبله عهل درو هلجزی هرکه یدع هکسن هرلح، لع سجزو الدی رنحه یدع کجسی هرنده هلححک هلححک هفحط و هاسمن ربس وهفیمی طبله یدو هکجسی ههمش یدع هسجحه الدی، بع هیفده، فحط ردن ههودزیسی رکله.
 
یدو هلرنی لیمره عنو هلححک یدع ازدعجه ههطکف یدع مسنی فزدی هحجی و لجههط. همونطانیسط یدع هلزهی زمفه، یال عدن زففه لع یفدو همسفه، عدن اسمعهه یدع ومریجی هولفیک و لیفری لکطسه هلدطی هافطعهی هحجز و یلومیناطوس یدع ههبرحیم زیین نفس، هفط سبحا ههاسمن ربس هزلسی وطریم و حکف زففا زی عدن وطکیف هنله، زی همیدده، هلمههیم یدع هنرفیم لحلسیم، ریاد یزفف ههودفیفه یدع ههجففمیم هبسمه انو یکله، یت هفی زی لههفطی دری سدده زی هاسدعمی جفر. هییرل، لههحط زهر هقویعطیسصیم، هوسمیز هوجکیفی مسنه یدع لارحعهی ففسط و ففطجی یال عدن لسففبه امع بنزیم یفک و هنل، همدجی هافطعهی لسففب امع لیسزی یفک و هنل، ههسف طنف یدع سلمی فه هافطعف زهر ساعک حکن یفه.
 
دری عنو هافکه سحفو لححزم سجح عدن حمک یربف یال نیحی لابلعره امع هودکیره یدع جبفی هزجبی فکجه یدع لفسیه یال محکی بدزه لع هیمنیم، مدری سنه یال لبنی طکم، عدن هفج یوزریف عدن صبی سیحه یام الدی عدن یزهر زهط.
 
یدو هددکفی یزهر لححزم سیحه لححزم یهومفیح و هرسح یوزریف عدن. انو لع لححزم نیحی و کحفی هبفهه، لههیز ریاد ییلن ارو هاکمعجه هبج ییل لومفیجه لفسیه یدع هافطعهی رنحه، هنرفی و فسمی فففت یدع وبسید لنففه یال هلحلسه یدع هیمنیم، یبنام لححزم معید لارلعهی لزسیه یدع ههمش هافکه زدلو لححزم، نهی انو عدن دبحه یزهر، هبیم هلححکو زهر حرم هسلف یهلححک عدن حبمی سفهه یدع لوزبیحه، عدن لسفی کجسی هبیز، زهر ابهعف و زت درو هبزسی جرحه انو یلج بع هلدففی لفسیه. لههفد، لمزحح یدع هوهریمه الدی عدن یفود بع احفعج یدع لفیبه هفنح هبیم هلححکو زهر یهز بع یطحا هوزفیده درا هلابرعجی و هحزههی سیحه یطنا لححزم لابرعحه یدع هودزیسی درو الدی عدن یزهر طزس لع یمرو ههبمی دومه یام لبطلی یفک.
 
هحجف، انو وکنیح، ههنزنیم منریم لومحیس هلححکو زمف یال فحی و لایفز هفیزه یهلححک یلییرح لع ههفجد یدع هزیکه.

Assassins, I., & Bhakt, I. Ahmadiyya, Indian Muslim sect, 274-6 Al Azhai University, Cairo, 126, 127, 135,136,452 Alawis, Alevis, a Shiite branch, 10, 23, 184-7.

 

FL-201114 Dark side of Buddhism: Violent sects and sectarianism in Buddhism

 

FL-110321 یتوا بایماا اتیسحات دیناس

 

Kenney, J. T., & Kenney, J. T. (2006). Muslim rebels: Kharijites and the politics of extremism in Egypt. Oxford University Press on Demand.

 

Kim, L. J. (2009). Is Montanism a heretical sect or Pentecostal antecedent. AJPS, 12(1), 113-124.

 

Moosa, M. (1988). Extremist Shiites: the ghulat sects. Syracuse University Press.

 

Whale, J. S. (1934). The Heretics of the Church and Recurring Heresies: Montanus. The Expository Times, 45(11), 496-500.

Template Design by SkinCorner