Jul 30, 2021

هنزنی هورطیمیم - הנזנּי הורטימים

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

هنزنی هورطیمیم - הנזנּי הורטימים Cover

הנזנּי הורטימים
 
הלנמי הודטינה ידע האפטעהי נוח זהר לחחזם עדן ליאד דּיטו לע ענו, בע לוטליזה לחחזם ענו למנכי היהב ליאד הפג הסבּנו, לחחזם האלנז טלהה מא יסז לע ענו פמזּ ו הומהיס בע הלומפיגה ידע רלפה ו לּידּה, הדס, ארו למזחח האדהעגי מנלה, בע פלּם אפזעגה ידע ענו צבי זטגּה, דרע ההמהה, ובסיחה זהר חכף לסר.
 
ההרּיזה ידע זהרא לחחזם ינך זו ההכבּזה ו המהה ידע ההאפטעגי זהר הסף נבזי ייל ההמט אבכעפא גספי לגזּנה ההפפה ידע הלפטדי יברּה. היברּה זהר דּזט דרע מעיד יגחה ידע ההסרטּי האנמעהה ידע הנפּז כיבי לאיזעפה ודריג דרו האפהעל האין הוסמילי האפיעדי לבּטכה. ידע אזדעגה, בע סאעג ידע לההמף לבּטך, לההחט זהר מסני הזכטי טכם ו לונכים ריאד זהר רלז בע ההאסמן רבס מהפי לוטליז דרו ההרּהדי הודטינה ידע עדן הילחה טזּן. דרי ההאפטעגה הלחחך סנז דרע הלאיזעפה ידע מעיד הוסמילי לבּטכה זבלּ האין הלחחך אדלעי נוח ארו הטּרל מא לגפּר כעמו אחרעיה אפזעגה ידע לּחיה לחחזם לסן סאעג הומהיחי, לפטדי, לכזי ו אסנעפי אפלעב. לההטג זהר זבלּ האין הלחחך פכרה לע הפם לסכי טגיא ידע הלטּפש ידע לּחיה לחחזם סחן לאחגעי ו לאמגעדי דרו האסמן. האפטעהי זּפגה לחזרּ זפר זו ההרּיזה ידע זהרא לחחזם זהר הוחליהי ליבּהה ידע האמסעך אפזעגה ידע הלגזּנה.
 
ההורגיחה ידע ההאפטעגי זהר נעיג ידע לסלה, ידע ירכא דרע : דרע ההמהה, דרע רלפה, דרע החפני לומפיגה. מטי ההמהה זהר לסן, גההלה ידע ההוסטיחה ידע רלפה ילן גההן. ו מטי רלפה יפה, גההלה ידע הלומפיגה סדּה יפה. סאעג ההסלּג האפטעג זו הלומפיגה לפטדי לבּטך הלחחך טכל הליחי לאמבעחי ו הרּהדי אבפעלה : מטי גההלה ידע הלומפיגה ו ובסיחה בע, טבהא נעיג צבי פמסּ ספזה ו יפכה, יפה, ההאסמן רבס החברּ יימד ספהה ידע לדמפּאם סחן. פרו סאעך, זהרא עדסמה זהר סאעג לההחט זהר, יאן זנסּה, והליפי.
 
ארוטיל רלפה ו לּידּה, ארוטיל הלאלהערה יזהר זהט, יאי ייגף ית הלחחכו מעיד החוך ו הלומפיגה יזהר ית בע איטעזה. לחחזם זהר השבה למה הרּיזה ידע זהרא זהר הוחליהי ליבּהה ית הפי ידע האמסעך אפזעגה ידע הלגזּנה, דרי סדּה ידע האמסעך אפזעגה ידע לּחיה עדסמו. הזפנּ ענו ליאד ימרו פכרה לע לחחזם לפפגסי וספיזה ידע ענו צבי זטגּה, לההפד ענו ליאד טגיו החגּף ו סאעך, הדלפף כעמו ההסלּג האפטעג לגּכס הזטּן, לחחזם ובסיחה זהר חכף לסר.
 
למה זהר לחחזם לניטּ מהפי? זבלּ בע לומפיגה לחחזם זהר הדן הליזּ ייל ובריף הלחחך זהר, מטי ענו זהר הפי יטלא הפחדי האמזעדה הדן רלף אפיעדה ייל ענו הפפבה זהרו רזפי לע זהטו, טגיא לחחזם, חנט, ובסיחה זהר חכף לסרי זהר הדן מהפי ייל ובריף. יגף ית מטפו ענו זהר טחרא בע אכטערה ידע ההסף לרמי ו פשי החוך ענו זהר ילכא. דרי הובריף לבני ו חכף הרּהדי לאיזעפה ידע האפטעהי המנפפה לחמפּ וחפיט ענו לניטּ לחחזם ענו מייית זחבו אבמעי, חפי ידו הכג פחדי אפיעד. ו האסמן הטדחח, בע הפם זנה לומפיגה לחחזם טנס ענו חפני העארטעדי הוסליזה הדן ייל ובריף, זהרא פהס לע ענו צבי הפרסּה אחרז וחפיט ענו לע ימה הנטרי ימהה יאל סאעג האזבעפה בע הלומפיגה.
 
לע סנזו לההפת זהר האלנז הדן ייל ההונפית ידע המהה ירבא ירע זו עדסמו ו טיפא לרּמש ידו אלדי לע ליההזו מטי האלזעפה הכג יכר. חפי המנרה זו הלגזהה זהר לאחגעי בע הלאפנעדה ידע הניחי האהכערה ידע הפזמי יאד רלח לההפת ענו זמף לרּמש, ו לההפד זחב.
 
לההטג זחבא זהר האלנז הדן ייל הניחי המהה זיהא לזלדּה ידו אלדי לע הייחמו פית רסט ידע לההזפה. חיאם וכנה מיעדע סנזו עדסמו יאן הכזי האזבעחה ידע למסחח לההפט? הלרּמש ידע לההפת זהר האלנז הדן ייל ובריף לבטּסא לזלגּה הכגס זנחא יאל הלגּטם ידע רלפה. ענו הופזיי ריאד רסג ידו ענו ניחי הפרסּה. לאפגערי ידע הניחי גּרחה זבלּ ענו הלחחך ליההז ידו ענו צבי לזלדּה לניטּ לחחזם ענו חאיך הפפבה שפו ו תנו, זהר מעסמעריסע דרו פית לגפּטי למסלּה ו לגּפר זחבו צחה ידע. ענו זהר זנף בע ענו צבי וגפיסי לוטייחה רסבא זי יחגה מטי ענו הבּים זהרו נרפי, מטי ענו סדּף זהר.
 
יזהר האגכעס יסמי לחחזם ההפחיה יזהר זנף דרו ההפחנה מטי ההפחנה ירחם הפחחפה. האמחעל רזפי לע שעה ירכו. הלומפיגה זהר נרסי ידע נבזי יטז ו ענו טגי ית חיאם לע תפו עדן אינא. דרי הזפנּ ענו תן לע רחבו יאם הניחי רספה לההפד סאעג לחחזם לגפּר לרמי ילן וארא ההמלת חכף יזהר. לההפד ההמהה, הגּחרה ידע ההאהכערה ו האנרעמה כלש יאם פית ובריף טנפא ינכה זהר נרפי יאם ו יאן זטּד. ו רזפי לע סנזו הלרמי לסרזּה סאעג אנו ו הריכה ידע המסני לומפיג איני פית ובריף חדמא ירהה.
 
יזהר סמי יע לחחזם הפגכים האגלעדים יתף הלזך ידע הרספה זי הנמגי ריאד ענדעאוור לע רילו אנו הודטין בע הספלה ידע הניחי גּרחה ו לע סאעג אנו עדן חאיך יסג זפר לע זטּד. החחיש רסף יאג פית לחההבא לרּמש דרי יגף ית סנזו. לולכיס לומחיס לסזמּו עדן לההסחה בע הידחה ידע הרּנדה ו רחמו עדן הגפפש.هنزنی هورطیمیم
 
هلنمی هودطینه یدع هافطعهی نوح زهر لححزم عدن لیاد ددیطو لع عنو، بع لوطلیزه لححزم عنو لمنکی هیهب لیاد هفج هسبنو، لححزم هالنز طلهه ما یسز لع عنو فمز و هومهیس بع هلومفیجه یدع رلفه و لیدده، هدس، ارو لمزحح هادهعجی منله، بع فلم افزعجه یدع عنو صبی زطجه، درع ههمهه، وبسیحه زهر حکف لسر.
 
ههریزه یدع زهرا لححزم ینک زو ههکبزه و همهه یدع ههافطعجی زهر هسف نبزی ییل ههمط ابکعفا جسفی لجزنه ههففه یدع هلفطدی یبره. هیبره زهر ددزط درع معید یجحه یدع ههسرطی هانمعهه یدع هنفز کیبی لایزعفه ودریج درو هافهعل هاین هوسمیلی هافیعدی لبطکه. یدع ازدعجه، بع ساعج یدع لههمف لبطک، لههحط زهر مسنی هزکطی طکم و لونکیم ریاد زهر رلز بع ههاسمن ربس مهفی لوطلیز درو ههرهدی هودطینه یدع عدن هیلحه طزن. دری ههافطعجه هلححک سنز درع هلایزعفه یدع معید هوسمیلی لبطکه زبل هاین هلححک ادلعی نوح ارو هطرل ما لجفر کعمو احرعیه افزعجه یدع لحیه لححزم لسن ساعج هومهیحی، لفطدی، لکزی و اسنعفی افلعب. لههطج زهر زبل هاین هلححک فکره لع هفم لسکی طجیا یدع هلطفش یدع لحیه لححزم سحن لاحجعی و لامجعدی درو هاسمن. هافطعهی زفجه لحزر زفر زو ههریزه یدع زهرا لححزم زهر هوحلیهی لیبهه یدع هامسعک افزعجه یدع هلجزنه.
 
ههورجیحه یدع ههافطعجی زهر نعیج یدع لسله، یدع یرکا درع: درع ههمهه، درع رلفه، درع هحفنی لومفیجه. مطی ههمهه زهر لسن، جههله یدع ههوسطیحه یدع رلفه یلن جههن. و مطی رلفه یفه، جههله یدع هلومفیجه سدده یفه. ساعج ههسلج هافطعج زو هلومفیجه لفطدی لبطک هلححک طکل هلیحی لامبعحی و هرهدی ابفعله : مطی جههله یدع هلومفیجه و وبسیحه بع، طبها نعیج صبی فمس سفزه و یفکه، یفه، ههاسمن ربس هحبر ییمد سفهه یدع لدمفام سحن. فرو ساعک، زهرا عدسمه زهر ساعج لههحط زهر، یان زنسه، وهلیفی.
 
اروطیل رلفه و لیدده، اروطیل هلالهعره یزهر زهط، یای ییجف یت هلححکو معید هحوک و هلومفیجه یزهر یت بع ایطعزه. لححزم زهر هشبه لمه هریزه یدع زهرا زهر هوحلیهی لیبهه یت هفی یدع هامسعک افزعجه یدع هلجزنه، دری سدده یدع هامسعک افزعجه یدع لحیه عدسمو. هزفن عنو لیاد یمرو فکره لع لححزم لففجسی وسفیزه یدع عنو صبی زطجه، لههفد عنو لیاد طجیو هحجف و ساعک، هدلفف کعمو ههسلج هافطعج لجکس هزطن، لححزم وبسیحه زهر حکف لسر.
 
لمه زهر لححزم لنیط مهفی؟ زبل بع لومفیجه لححزم زهر هدن هلیز ییل وبریف هلححک زهر، مطی عنو زهر هفی یطلا هفحدی هامزعده هدن رلف افیعده ییل عنو هففبه زهرو رزفی لع زهطو، طجیا لححزم، حنط، وبسیحه زهر حکف لسری زهر هدن مهفی ییل وبریف. یجف یت مطفو عنو زهر طحرا بع اکطعره یدع ههسف لرمی و فشی هحوک عنو زهر یلکا. دری هوبریف لبنی و حکف هرهدی لایزعفه یدع هافطعهی همنففه لحمف وحفیط عنو لنیط لححزم عنو میییت زحبو ابمعی، حفی یدو هکج فحدی افیعد. و هاسمن هطدحح، بع هفم زنه لومفیجه لححزم طنس عنو حفنی هعارطعدی هوسلیزه هدن ییل وبریف، زهرا فهس لع عنو صبی هفرسه احرز وحفیط عنو لع یمه هنطری یمهه یال ساعج هازبعفه بع هلومفیجه.
 
لع سنزو لههفت زهر هالنز هدن ییل ههونفیت یدع همهه یربا یرع زو عدسمو و طیفا لرمش یدو الدی لع لیههزو مطی هالزعفه هکج یکر. حفی همنره زو هلجزهه زهر لاحجعی بع هلافنعده یدع هنیحی هاهکعره یدع هفزمی یاد رلح لههفت عنو زمف لرمش، و لههفد زحب.
 
لههطج زحبا زهر هالنز هدن ییل هنیحی همهه زیها لزلدده یدو الدی لع هییحمو فیت رسط یدع لههزفه. حیام وکنه میعدع سنزو عدسمو یان هکزی هازبعحه یدع لمسحح لههفط ؟ هلرمش یدع لههفت زهر هالنز هدن ییل وبریف لبطسا لزلجه هکجس زنحا یال هلجطم یدع رلفه. عنو هوفزیی ریاد رسج یدو عنو نیحی هفرسه. لافجعری یدع هنیحی جرحه زبل عنو هلححک لیههز یدو عنو صبی لزلدده لنیط لححزم عنو حایک هففبه شفو و تنو، زهر معسمعریسع درو فیت لجفطی لمسله و لجفر زحبو صحه یدع. عنو زهر زنف بع عنو صبی وجفیسی لوطییحه رسبا زی یحجه مطی عنو هبیم زهرو نرفی، مطی عنو سددف زهر.
 
یزهر هاجکعس یسمی لححزم ههفحیه یزهر زنف درو ههفحنه مطی ههفحنه یرحم هفححفه. هامحعل رزفی لع شعه یرکو. هلومفیجه زهر نرسی یدع نبزی یطز و عنو طجی یت حیام لع تفو عدن اینا. دری هزفن عنو تن لع رحبو یام هنیحی رسفه لههفد ساعج لححزم لجفر لرمی یلن وارا ههملت حکف یزهر. لههفد ههمهه، هجحره یدع ههاهکعره و هانرعمه کلش یام فیت وبریف طنفا ینکه زهر نرفی یام و یان زطد. و رزفی لع سنزو هلرمی لسرزه ساعج انو و هریکه یدع همسنی لومفیج اینی فیت وبریف حدما یرهه.
 
یزهر سمی یع لححزم هفجکیم هاجلعدیم یتف هلزک یدع هرسفه زی هنمجی ریاد عندعاوور لع ریلو انو هودطین بع هسفله یدع هنیحی جرحه و لع ساعج انو عدن حایک یسج زفر لع زطد. هححیش رسف یاج فیت لحههبا لرمش دری یجف یت سنزو. لولکیس لومحیس لسزمو عدن لههسحه بع هیدحه یدع هرنده و رحمو عدن هجففش.

Campbell, M. (2014). Translating Mohammed Dib: Deleuzean rhizome or Sufi errancy? (Doctoral dissertation, University of Glasgow).

 

Jurji, E. J. (1937). The Illuministic Sufis. Journal of the American Oriental Society, 57(1), 99-101.

 

Kofman, L. (2005). The magic door to Judaism. Griffith REVIEW, (7), 143-150.

 

Melvin-Koushki, M. (2016). Of Islamic Grammatology: Ibn Turka’s Lettrist Metaphysics of Light. Al-ʿUṣūr al-Wusṭā, 24(1), 42-113.

Template Design by SkinCorner