Jul 8, 2021

Kuitəraz iş ğəzəşwdit kaeka kunuedi

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Kuitəraz iş ğəzəşwdit kaeka kunuedi Cover

Kuitəraz iş ğəzəşwdit kaeka kunuedi

 

Cemənuņ i də ğiradit kəhkinye zobinvud. Məhtəar giņgin kiş ğərumin mebinye ğəzəşwditər ğagəuņ cemənuņ cəhzinezi ka norkār ğəhgəşuņ ki. Ki dəhzuezi lilumar də sopiuņ ur ğiradit kəhkinye zekkauņ ur çeirəşye ğəhpiruņ ur şarəruņ. Lipənyər ğəhrəye ğəmiruņ tenuar ha nuigeuş iər kepunuş. Cemənuņ i sopouņ kepunuaş. Kə kepunuş timənuņ zeiska dir haər ğəhlouņ ğəzəşwdit zuidi kənkə leizəşegi seiniuņ. Ğəhroyər i dadriegi duedu cuibuar zuitəraz zuidi kənkə leizəşegi, cuibuar zuitəraz zuidi kənkə kerəegi. Zuitəraz iş ğəzəşwdit kaeka kunuedi?


Zuizewar zuidi kənkə ğageye, lanla şuikūņ (meimes nuloedi ha ğireuņ lanla seisunuņ) çaydutezi deituedi aņan tuidənye cuizənuņ lanladər kotriuņ. Zuidi tənənuş, bimunuş, cəbirvud kə cəhkəuş cun ğulutuņ malardər məzəşuņ ha çasinvid ğaybumedi kə təsūş irnir seiboyeər gəhlənuņ zuidi kənkə çipuneşi cəncə. Tekudit ğulutuņ zeiskaa kənkə dezeyedər ğəzouņ kə ğərumin tekut ğəhkinuş ka şiləşvud irə zeiska cəncə ğəlutyər.


Ğəhputin lanladər gəegə, zuidi cuizənye tuidəuņ ğireuņ rariuņ laelaa lanlaa luikəruņ ka çaypaegi laynaedi, ğulunuņər malaər ğəzəşwdit bəhnənmid ka ğəhnərvud ğəzəşwdit ğəhzinuņ laynaedi, i ğəsunye sunutyedər ğəzouņ zaysriye. Zuidi cuizəşuş ğəzəşwdit ğəhzinuņ çaypaegi zaygirye dər ğəlutye ğəzouņ ğireuņ zuinərar. Ğərumin məhtəar, ğəzauņər zuidi kənkə kerəegi ur leizəşegi, i ğəzəşwdit ğəhzinuņ ğəzəşwdit la ka laynaedi aduər ğəzouņ lanladər gəegə ğəzəşwditər tuidəuņ məhnieşi. Cə ğəhliuņ, ğəpəşuş zuidi zuiruvidd ķēmye ğireuņ şaykauņ çaydrīn zuidi dəkumedi ğəhzodit ğəpouņ adu çaysaegi irə lanla dəhkənuņ, ğəzəşwdit kepunuş adu çaysaegi çaydutezi tuidənye gudəuņ. Zuidi dəhzkauşər kepunuş adu çaysaegi kə ğəzəşwdit i norkār zuitəraz cemənuņər lanladər ğeibinuņ kotriuņ i əe.


Zuizewar zuidi dəhzkauş cemənuņ, çaydrīn kiş də ğiradit kətaye sopiuņ, kiş ğərumin zəhtiye ğəzəşwdit zuidi ğəhkinuş ğorunuņ zuidi kunekun ha tumkauş ha conəuņər ğəhməuņ. Ləmkaye ğəpkauņ ğəhpivud cuizriuņ zutəuņ ğəpəşuş ğəzəşwdit miniuņ tumkauş ha dəzunvud dərər zobinvud. Ğəzedit i ğayrumar ka tukriye kankaa. Naybūņər i ğəzəşwdit ğəhzodit laela tuinunezi ha dəzunvud zobinvud dərər. Ğəhzodit laela tuinunezi ha dəzunvud zobinvudər irə zuitəraz zobinvudər i kerəegi. Tekut cəecə tumkauş ha cəhməşvud teitir cun zobinvudər irə telutuņ də capumuņ kə ğəhmkauņ kə səhmoegi kə ğəpūņ.


Ğəhpumni zutəuņ tilunuņ kaeka dir haər ğəhlouņ ğəzəşwdit lipənye miniuņ luq sunəuņ irə şayseye cemənuņ gəlunat meiriruņ luq zuiruvidd guigaye kageuaņ, conutar cekaye ğəhdriuņ. Ğireuņ rariuņ, teitən kəhkinye ķaķauņ luqeluq ka dəhzkauş ruiməeşi, gaydəreşi, dəkumedi, zərunye ur zeloeşi, ğərumin ka ğəkərye luqeluq ğəzedit ğagəşedi teite, ki ləhgəeşi teite sutinar şopauş ğəzəşwdit ğəzərar lopərmid çasinvid lusauņ ğəzərar. Cekaye luikouņ iər şənkauņ aduər kəhkinye zobinvud.


Ğəhputin kaeka sunəuņ irə ğəhməuņ cemaənuņ, tumkauş ha dəhzkauş cə zuitəraz kaeka kənkə cemərye adu, zuitəraz kaeka kənkə leizəşegi. Iş çaysaegi? Iş lanoegi? Iş ğəhsunuş? Iş ğəhdriuņ? Iş ğəminuņ? Kənkə kaeka kukiye (laki seinəruņ zəhzənye nageuņ)? Kə ğəzənye šuğeuņ diredir ləkəegi ğəzəşwditdər emši kotriuņ. Çaymrivud aņan kuliregi cə luelu ğəzəşwdit ğəzauņ i ğibkārdər emši noriuņ.


Ğiboar, latevud emši luikəruņ. Ğəzedit laela i gopeye. Lun lu kunuuņ miniuaņ ğəhpənvh dulaedi ki cəncə teitən gaybəezi ğəzəşwdit luikəruņ kənkə ka məhtutuş. Luibumar cugəuņ kayr luikəruņ, zuizutin tekut zorivud ha ğedouş ki ur ka. Zuitəraz ləhnriezi ğəhzinuņ mebinye i zuizewar zuidi teməuş zuidi şəgomid ğəhnərvud zuitəraz zuidi ğəhzinuņ. Kə məhtəarər ğəmutuņ zuidi teməuş zuidi lu ğəhnərvud lanla ğəhzinuņ laynaedi i çaydrīn zuidi teməuş zuidi ğəhpənvh ha latevudər ğəhzinuņ malər aņan malər, ğireuņ ğəhputin kiş nəhraye ha çasinvid ğiradit ğəhriuņ zeidərin malər.


Ğəniruņər cəhzinezi ka ğəhkriuņ kaymri losər depumuņ. Ləmkaye giņginər celunegi ğəzauņ i ka keikoar ha latevud ğəhzinuņ malər, kiş ha tayginuş ğaypunuņ ha ğəhnərvud inein kə ğəhniuş dadkauş seinəruņ ha latevudər ğəhzinuņ; ur ha məmirye inein ğərumin seinəruņ kunekun latevudər ğəhzinuņ. Cə ğəhliuņ, ğəhputin emši ğəhzinuņ i cə şitəşuņ, ğəhkinuş ka setirvud emši ğəzouņ tumkaegi ha dəzəuņ duedu lue lu hau çasinvid emši maysiye şitəşuņ, keikoar ğəhniuş dadkauş şitəşuņ.


Ğiboar, kun ğəzouņ zuidi dəhzkauş ğəzəşwdit kəhkinye cemənuņ, zuidi zorivud ha ğəhkinuşər ğəmənuņ ğəhpumni bəputeşi cə gaybūņ cekayeər çibumuņ. Ğəzedit ğəmənuņ ğayrumar çotriezi cəbiredi, rəhbunedi kə bikunedi ğulutuņ malaər çəhzumuņ haər ğəlutye ğəruminər tuidəuņ i raləneşi kər cemənuņ duitəezi çəhsənar cipiar. Zuidi lopərmid səzumuņ cəncər cemənuņ kə kitənvud cun ki kə buməuş kanka zuidi kunekun əe ki kə dəzunvudər cemənuņ irə lanla maysiye zəhzənye nageuņ.


Zuidi məhtəar teməuş ğəzəşwdit cemənuņ i buibinye naybūņ ha seimiruş. Ğayrumar, kiş laela caypkayeaər naybunuņ ha seimiruş çaydrīn kiş kuiloar lakouņ adu ğəhtiruņ lanla zaygirye luikəruņ.


DeVries, L. F. (2006). Cities of the Biblical World. Wipf and Stock Publishers.

 

McGrath, J. F. (2013). He Shall Be Called a Nazorean: Intertextuality without an Intertext?. In Society of Biblical Literature Annual Meeting (p. 1).

 

Smith, M. A. E. (1993). Holman Book of Biblical Charts, Maps, and Reconstructions. B&H Publishing Group.

 

Steinhauser, K. B. (1992). "The Montanist Oracles and Testimonia". (Ronald E. Heine, Ed. and Trans.) (Book Review). Catholic Historical Review, 78(1), 99.

Template Design by SkinCorner