Jul 13, 2021

Şos gŭbbun ţud rŏlnnų

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Şos gŭbbun ţud rŏlnnų Cover

Şos gŭbbun ţud rŏlnnų

 

Ābnǫu męcwit jawōįc jǫyit ņic zavca tŭman ḑov ēmas ķom sejedol, jallan tŭmirį dųman ţac nidąh ķeb nĕbarī hųmlĭ ḑov vīczit ņop heztac āman şog ķeb nĕbarī ăfyit heztac āman ḑov ōcciri vązit, ḑov ĕbjocak drōir ăįjnjan milǫir ădyit ņis rĕjrobun ķeb emjim ŗiy lęmųiri vązit, ķod ăfjat babaz şit ķom ņiw vązit, ḑov ņej āj ņop lęmųir dǫkim.


Ţem fąv ķeb yăir ţem bakūh srucir şit męcwit, ķom męcwit bakūh srucir ņop befac bįvit, ķuz shūyak ņop ţem mīnūfir ųrăir şos mūwit tuzbēir āmmoltit ōccir fābysno ņop şos āned ţud ţem obōnab.


Heztac ăjar įman cǫgdun çuş babbftit ņev āvuwi vązit, çuş ānŭyŭ dǫkim. Jallan jǫyit ānmwit ķeb ăir şos āhĕdu gǫşaj āşir ḑov ĕbjocak isōmătit ķom emhibim ānŭyŭ āşir ţac sǫdun ţem vązit. Jallan jǫyit zōgelek ķib babblē (ārsōir wŭjbodun) rībĭh ņop ăcjim ways bāszi, şūir ķom ăgyceb, wejan ķom āręir ākan, heztac utntukaj bĕgcir, mąsŏir īŏrin ķom ăcam çuş.


Ŗud dǫj ŗol ădūd vokan ņev cēfir hŭyac. Şos shęhih ţud kebąir dǫjan ķeb şos gǫvtşir dǫk, ţac ākgsŏ, jǫyit ōcciri ākcam ēhcōir ķeb sohfęf ųtnifŭ ķeb măsse, āvjwit măsse ķeb şos āchun. Wumŭ jallan jǫyit hasnaw ţac hųmlĭ wĭglaz ăfjat zōnnză ăir ņej hebfjį ḑov tucmāi ădyit, hewūbehi ākudun ķep ĕbjocak ākeĭir kąggun ākudun ţud āvuwi vązit ăfjat wĭtōlan yamĭwaw ānlan zōnnză ānyit wevhā ānŭyŭ. Nidąh elyut mąąir ābmą hįkūkbun ķeb āşir wĭtwųir kādkan ķom ķeb cerrekam wųnad oşĕfgun ozjibo ņop ņej zōman.


Hųmlĭ yădųsit jawōįc ḑov vīczit hĕsit heztac ākjăvlan ķom jǫyit hĕsit zimani ăgbun çuş ăfyit įde sęcam ķom ătşir obōnab, ḑov ăjar ḑov çuş momovam zōnnză tevąl. Zōnnză jus morīkan ḑov āgcir bicak ţud ţem rurulan ķom ānūrĭ ārşdun ķij uwhurrū ĕdşam usǫytat ķom dvęcĭf rīzlųm varugī çun hoywit ţud befac āşir. Ţem fibaw jǫyit çuş hįlslan dŭnyit āvuwi, ḑov ăjar ḑov įmakay ţud āvuwi zokan ņop bŭgtit vīdyŏir emhǫir.


Rŏlnnų jǫyit ĭvąş rąllōi eyem şuf dąhįh jōmąw. Ķeb rŏlwit jǫyit ķeb sǫwjų çip şos ĕlhērtit ķom dąhįh ghŏni ţud şos hǫnin vīczit, şos wēwĕ āwaslō ņop şos şǫman. Hōō, ĕswōgfir luncam ķib şos vīczit ţud gēvas ņuk rŏlwit āvjwit răfir şos ăkam ţud gēvas. Şos gŭbbun ţud rŏlnnų jǫyit ķod ţud şos wųger dāşir kōlhun āvjwit vĕşrusit ţud rŏlnnų. Şos āvuwi kōlhun ŗol şos vīczit ţud rŏlnnų ķom şos āvĕcir ţud şos rŏmaral. Wojtlōm, ānlan şon māir şam rŏlnnų ķom rŏmǫir, şon mąąir cikkjcdun çuj worcir 3 kōlhun ķeb jus emwtit zųkkobe ārjăg āvjwit vĕşjad ţud lasit jǫyit mihzrĕtit. Momowbun, şon āskbų tŭtit lsōfnad ķod ārjăg ţac āhrhuni ķod ķom lelǫjan şos gąlkwĕ ţud şos vīczit.


Şos gŭbbun ţud rŏlnnų 1


Şos gŭbbun ţud rŏlnnų jǫyit lĭynini ķeb ytujan ķeb şos āchun ţud ǫyit, ķeb jēejęr, dedąsit ķom ķeb ābmą neūgade ţud gēvas ăkăir. Ānlan şon ānūrĭ ewbtāke jewit ǫyit ķom ŗol kozōir āmūir ņev şos hǫnin vīczit, şon ņuk ābmą yīgcir ķib gēvas ķeb cūzaf tarmībai. Ķeb ābmą dinzam ņop şos răcĭn ţud şos gŭbbun ţud rŏlnnų, şon ānūrĭ ķeb fşąrų şos āmunulan ţud răcĭni kūraz. Ăjhun şon cābįir zuwetag ķeb răcĭn, şon ăkăir gĕjăgu āręir ţud hĭsit şos ăhrăr ţud gēvas. Ăjhun şon āmair yīgcir ķeb ānųnin gēvas ăhrăr, şon ăkăir ās ţeq ăjhun ānūsŭlan sųgwęg şon focobhasi ķeb ātit.


Ņop āvnin ķeb ābmą yīgcir ņop şos gŭbbun ţud rŏlnnų, şon tujar ānūrĭ ąfbufhųir ņev gēvas ăhrăr. Şos įşrŭc āvjwit hǫnin tįşşoşir ăkăir dabebun şon ţuc şos mbŏm ţud gēvas ķom vīczit ţud gēvas. Şos įşrŭc tykan yamĭwaw āhsit ţac kęhjam kūrazi ăfjat jǫyit giki ķeb şes. Ăjhun şon ŗol āwįįl ţud şos gŭbbun ţud rŏlnnų, jallan jǫyit ąyī ķib gēvas ăhrăr. Bēyętăir ķeb şos hǫnin vīczit jǫyit ingīrin. Luddūd ţud şos ăgbun ānlan şon ānūrĭ şuf ātit acĕdyac įhcir yīgcir ņop şos gŭbbun ţud rŏlnnų, şon lųir ās ĕbjocak dallan ķeb cĭtit çij ākim, ĕnucam jallan ăkăir āmkut īwlar. Ăjhun gēvas zųfaj ķeb ūgbsje uwwwit ŗiy şos gŭbbun ţud rŏlnnų, şos hǫnin gūryit ăkăir ānyit çuş lunin wevhā, çoc worşir ŗol bąmō.


Şos ḑay jakąir jǫyit ţuc şos wisah ţud cŭǫh rŏlnnųi. Jallan jǫyit gōfmri cūzşŭvūir ņej şos ăjōir çip āvjwit çus şos bĕroę ţud ăgbuni ţud zoznrin. Gēvas ăkăir rŭvglav şon āwmani āvjwit ŏynįri ņop şos tatozu ķeb cūzaf şos dągwąs. Mūir, ăfrjan jǫyit ăgbuni nesem ţud tŭzī çus şos fŭzyrō ţud zoznrini ǫddun ăjhun eluyǫs jǫyit gŏffŏ ąnsyit ķom gųcīy wdōnin gēvas. Şos gŭbbun ţud rŏlnnų mąąir āēbjĕ ņop vųzfādi ţud rŏkīir rukmisĭ.


Şon ānūrĭ ķeb sasysbun şos vīczit ţud ālan. Ālan ayūtit ķeb şos fįnad memci ăjhun şon ŗol āyĕrin ķeb sųgnag prophuti ăkam ţud gēvas. Şos emdĕir vīczit dēir ņic āhlut gēvas ķeb ābmą hĭses āvjwit rāvdun. Āzsōbu şos emdĕir vīczit ķeb ābmą āşir, ķom ăfjat şon ŗol ănin ķib gēvas ăhrăr. Şon āthfaj ķeb āv zuvzfir ātit ķom say ăjhun gēvas jǫyit vasăkan şon ķeb cūzaf prophuti lŏmhun, şon āj ņic sāgut şos dutşūw lŏmhun çus mąvit. Şon āskbų sāgut ķod āvjwit şistit zōbbun āvjwit ārmĕfi ţud şos lŏmhun ăfjat gēvas zųfaj şon ķeb răfir. Ădăl ķeb vąmhǫir ţit wĕvwrų fōzfǫ zōbbun ķom şos sūt ăkăir azadufan ķeb rāhĕ çip şon.


FL-241014 יסיה, הבשפעיד ניק מוז

 

FL-120811 Nahum and the secrecy paradigm

 

FL-170420 Mirsāţiye betituts çis Isaiahi

 

Greenspahn, F. E. (1989). Why prophecy ceased. Journal of Biblical Literature, 108(1), 37-49.

 

Holden, W. (1889). Spiritual Evolution. Press of JB Lippincott Company.

 

Vaillant, G. (2008). Spiritual evolution: A scientific defense of faith. Harmony.

Template Design by SkinCorner