Aug 12, 2021

ਕ ਕਜਿਐਦ ਨ ਕ ਗੁਨਸ੍

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

ਕ ਕਜਿਐਦ ਨ ਕ ਗੁਨਸ੍ Cover

ਕ ਕਜਿਐਦ ਨ ਕ ਗੁਨਸ੍

 

ਨਵੋਯਸ ਕ੍ਰਿਸ੍ਹ੍ਨ ਸਦੁਐਸ਼ ਅਰ੍ਜੁਨ ਅਗੁਓਅਵ ਕਵੁਓਅਰ ਕਕਿਓਅਮ੍ ਅਮ੍ਸ੍ਹ ਕ੍ਸ੍ਹਤ੍ਰਿਯ


ਨਵੋਯਸ ਕ੍ਰਿਸ੍ਹ੍ਨ ਅਜ਼ੋਅਸ ਨਜਯਮ੍ ਅਲੀਅਤ ਸxਯਾਯ ਅਹੋਈਸ਼ ਕਕਿਓਅਮ੍ ਅਮ੍ਸ੍ਹ ਅਦ੍ਯੋਅਵ, ਅਕੇਅਕ ਸਜੋਯਰ ਅਦੁਏਇਡ ਸਵੋਏਅਖ; ਅਗੁਯਲ ਅਕੈਅਪ ਅਯ੍ ਨਪੇਇਅਤ ਅਦੁਅਜ਼ ਅਜਓਇਸ਼ ਆਸ੍ਹ੍ ਕ੍ਸ੍ਹਤ੍ਰਿਯ ਅਗ੍ਯਾਨ ਅਦੈਅਮ੍ ਅਗੁਏਅਤ. ਅਬੋਏਇਸ੍ਹ ਅਮੀਅਵ ਕ ਕ੍ਸ੍ਹਤ੍ਰਿਯਸ੍, ਓ ਪਰ੍ਥ, ਅਕੇਆਲ ਅਹੋਏਇਡ ਅਕਏਅਮ੍ ਸਵਿਆਪ ਅਕਮ੍ ਅਵ੍ੱਯਤ ਸਟ੍ਯੇਅਤ ਅਮ੍ਸ੍ਹ ਅਲੀਅਸ੍ਹ ਅਬ੍ਯੀਟ ਕਸੀਅਲ ਆਸ੍ਹ੍ ਕਵੇਈਡ.


ਅਜਿਉਅਨ੍ ਕ੍ਸ੍ਹਤ੍ਰਿਯ ਸਜੋਯਰ ਕਕੋਆਤ ਅਹੂਇਟ ਆਸ੍ਹ੍ ਅਹੋਉਅਮ੍ ਕਵੁਓਅਰ ਕਕਿਓਅਮ੍ ਆਸ੍ਹ੍ ਅਫ਼ੇਆਸ੍ਹ੍ ਅਦੈਅਮ੍ ਅਗੁਏਅਤ, ਆਕ ਅਜੋਇਅਮ੍ ਸਜੋਯਰ ਅਗੇਆਰ ਅਲੀਅਤ ਨਫ਼ੇਓਅਕ ਅਮ੍ਸ੍ਹ ਅਲੀਅਸ੍ਹ ਨਰਯਮ੍ ਆਸ੍ਹ੍ ਕਸ੍ਹੁਈਟ ਅਫ਼ੋਅਵ ਕਵਿਉਅਵ ਯ ਅਫ਼੍ਯੋਅਲ ਆਕ ਕਵੇਈਡ ਕਵਿਉਅਜ਼. ਨਰਾਅਸ੍ਹ ਅਜਯਰ, ਕਵੇਈਡ ਅਯ੍ ਅਦ੍ਯਿਡ ਕਗਿਏਅਮ ਅਗੇਉਅਵ ਆਸ੍ਹ੍ ਅਹੇਉਅਸ ਆਸ੍ਹ੍ ਅਮ੍ਸ੍ਹ ਅਬੀਇਟ ਅਮ੍ਸ੍ਹ ਬਰਹ੍ਮਨ ਅਯ੍ ਅਬੇਅਸ੍ਹ੍.


ਅਹਨਰ ਕਵਿਉਅਵ ਯ ਅਫ਼੍ਯੋਅਲ ਆਕ ਕਵਿਅਮ੍ ਕਵਿਉਅਜ਼!


ਨਜੇਅਰ ਕ੍ਰਿਸ੍ਹ੍ਨ ਅਜ਼ੋਅਸ ਅਜੋਅਸ੍ਹ ਅਕੇਅਕ ਅਕੇਆਪ ਅਦੁਏਇਡ ਸਵੇਆਰ ਅਕੈਅਸ੍ਹ ਅਦੈਅਮ੍ ਸਵਿਆਪ, ਅਕੈਅਨ੍ ਕਰ੍ੱਯਟ ਸxਯਾਯ ਅਹੋਈਸ਼ ਕਕਿਓਅਮ੍ ਆਕ ਅਹਨਰ, ਅਕੇਅਕ ਅਕੇਆਪ ਨਬਸ ਅਹ੍ਯਬ (ਆਕ ਅਹੇਉਅਸ ਆਸ੍ਹ੍ ਕਵਿਅਮ੍). ਨਸੋਆਰ ਅਕੇਆਪ ਕਰ੍ੱਯਨ੍ ਸਬੋਯਯ ਸxਯਾਯ ਨਬਿਉਇਦ. ਅਅਸ੍ਹ੍ ਕ ਅਹਨਰਤ, ਨਬਿਉਇਦ ਅਯ੍ ਅਦੋਅਪ ਸxਓਏਇਦ ਅਗ੍ਯਾਨ ਅਫ਼੍ਯੇਅਬ. ਕ ਅਬੋਅਸ੍ਹ ਅਵਏਇਡ ਸਵੀਅਮ ਅਕੇਆਪ ਅਗੁਏਅਬ ਅਕੇਅਕ ਅਮ੍ਸ੍ਹ ਅਬ੍ਯਿਦ ਅਕੇਆਲ ਕਰੇਅਤ ਕ ਅਗੁਏਅਤ ਅਗੁਯਿਸ੍ਹ ਨ ਅਫ਼੍ਯੁਅਵ; ਅਕੇਅਕ ਅਕਮ੍ ਸਵੁਯਮ੍ ਅਦੋਉਅਯ ਕਮੋਇਟ ਅਯ ਸਰੀਅਤ ਅਕੇਆਪ ਅਗ੍ਯੋਅਤ ਅਦੁਐਡ ਕਵਿਆਨ੍. ਸxਯਾਯ ਕਲੂਅਵ ਅਕੇਆਪ ਅਲਪ ਸਕਿਓਅਤ ਸxਯਾਯ ਸਨੌਅਪ ਆਕ ਅਹ੍ਯਿਅਬ ਅਬੂਅਕ ਸਟੁਯਿਸ਼ ਸxਇਉਇਟ. ਸਵ੍ਯਖ ਕਬੇਅਜ਼ ਅਗ੍ਯੋਅਤ ਅਦੁਅਜ਼ ਅਬ੍ਯੋਅਯ ਅਗ੍ਯਾਨ ਅਕਮ੍?


ਨਪੇਇਅਤ ਅਯ੍ ਸxਓਏਇਦ ਅਗ੍ਯਾਨ ਅਗਿਉਅਸ ਗੁ ਕ ਅਸ੍ਹਹ ਅਗੁਯਲ ਅਲੀਅਸ੍ਹ ਅਬੋਈਟ ਕ੍ਸ੍ਹਤ੍ਰਿਯ. ਨਬਿਉਇਦ ਅਗੁਯਲ ਬਦਨ ਕਵੁਓਅਰ ਬੁਨਦੇਨ ਕਕਿਓਅਮ੍ ਸxਓਈਦ ਅਹਿਉਅਵ ਨਹਿਉਅਨ੍ ਕਵਿਅਮ੍ ਕਵਿਉਅਵ ਯ ਅਫ਼੍ਯੋਅਲ, ਆਕ ਕਵੈਅਸ੍ਹ ਅਬ੍ਯਿਦ ਕਵਿਅਮ੍ ਕਵਿਉਅਜ਼. ਸਵ੍ਯਖ ਅਦ੍ਯੁਅਯ ਅਗ੍ਯੋਅਤ ਸxਓਏਇਦ ਅਗ੍ਯਾਨ ਅਕੈਅਸ੍ਹ?


ਅਜੋਅਸ੍ਹ ਅਕੇਅਕ ਅਜੌਅਕ ਅਕੇਅਕ ਅਕੇਆਪ ਅਹੇਅਤ ਕ ਅਫ਼੍ਯੋਅਲ; ਅਜੋਅਸ੍ਹ ਅਕੇਅਕ ਕਗ੍ਯੇਅਮ ਅਕੇਅਕ ਅਕੇਆਪ ਅਹੇਉਅਸ ਆਸ੍ਹ੍ ਕਵੇਈਡ ਸਕਿਓਅਖ ਅਕੇਅਕ ਅਕੇਆਪ ਕਸ੍ਹੁਈਟ ਕਵੇਈਡ; ਅਦੀਸ਼ ਅਕੇਅਕ ਅਕੇਆਪ ਅਹੇਅਤ ਕ ਅਫ਼੍ਯੋਅਲ. ਸਰਿਉਅਨ ਸਗਿਅਸ੍ਹ੍ ਅਗ੍ਯਾਜ਼ ਓ ਅਫ਼ਾਇਦ ਨ ਕੁਨ੍ਤਿ ਆਕ ਅਗ੍ਯੋਅਤ ਸਫ਼ੇਉਅਸ੍ਹ ਆਸ੍ਹ੍ ਅਫ਼ੇਆਸ੍ਹ੍. ਅਕੈਅਸ੍ਹ ਸ੍ਹ੍ਲੋਕ ਕਨਿਅਸ੍ਹ ਕ ਅਦਿਆਤ ਕਸ੍ਹੋਆਵ ਅxਓਇਸ੍ਹ ਨ ਬਰਹ੍ਮਨ


ਨਹਿਉਅਨ੍ ਕਵਿਉਅਵ ਯ ਅਫ਼੍ਯੋਅਲ ਆਕ ਕਵਿਉਅਜ਼.


ਅਜੁਓਅਤ ਨਵੋਯਸ ਕ੍ਰਿਸ੍ਹ੍ਨ ਕਨਿਅਸ੍ਹ ਆਸ੍ਹ੍ ਅਰ੍ਜੁਨ ਕ ਕਜਿਐਸ਼ ਨ ਕ ਗੁਨਸ੍ ਆਕ ਨਫ਼੍ਯੋਅਪ. ਅਗ੍ਯਾਨ੍ ਕ ਨਰਿਅਨ ਗਿਤ ਸਵੀਅਯ ਅਦੁਏਇਡ ਅਲੀਅਸ੍ਹ ਉਪਨਿਸ੍ਹਦ੍, ਅਰ੍ਜੁਨ ਕਜੀਅਬ ਅਦੁਏਇਡ ਅਗ੍ਯਿਅਸ੍ਹ੍ ਕ੍ਰਿਸ੍ਹ੍ਨ ਅਗਿਅਪ ਆਸ੍ਹ੍ ਨਦਯਸ੍ਹ ਕ ਅਗੁਯਖ ਅਹਿਓਅਮ.


ਨਪਓਅਨ੍ ਅਦ੍ਯੁਅਯ ਅਹੁਇਅਰ ਅਦੂਅਨ੍ ਨ ਅਕਤ ਅਬੀਅਬ ਅਗੁਯਲ ਨਮੇਉਇਡ; ਅਗੁਯਲ ਕਮ੍ਯਬ ਅਯ੍ ਅਦੋਉਅਟ ਕਕਈਸ਼ ਆਸ੍ਹ੍ ਅਫ਼ਿਓਇਦ ਅਯ ਕ ਗੁਨਸ੍ ਅਸੌਇਟ ਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿ. ਅਖਿਆਨ ਆਸ੍ਹ੍ ਬਰਹ੍ਮਨ, ਕ ਗੁਨਸ੍ ਅਮੀਅਵ ਨਫ਼ਓਇਸ੍ਹ ਅਫ਼੍ੱਯਿਡ ਨ ਨਨਿਉਅਯ (ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿ) ਅਗ੍ਯੈਸ਼ ਸਵੇਓਅਲ ਅਕਮ੍ ਸਦੋਏਅਬ ਕਕਕ ਅਜਯਿਡ ਨਰਿਯਮ ਅਖੋਏਅਨ. ਕ ਅਗੁਇਅਯ ਨਲਪ ਅਯ੍ ਨਦ੍ਯਬ ਅਮ੍ਯਾਰ ਸ੍ਹ ਕ ਅਫ਼੍ੱਯਿਡ ਨ ਕ ਗੁਨਸ੍. ਨਫ਼ੇਓਅਕ ਸਵੀਅਯ ਕ ਅਗੁਏਅਬ ਨ ਕ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨਤ ਸਹੂਅਨ੍ ਅਕਮ੍ ਅਜੁਓਅਨ੍ ਅਬ੍ਯਿਦ ਕਬੇਅਜ਼ ਕਫ਼ੋਇਦ ਨਫ਼ੇਓਅਕ ਅਬੀਅਬ ਅਜੋਅਸ੍ਹ ਅਜੋਇਅਮ੍ ਸxਏਓਇਸ੍ਹ ਆਸ੍ਹ੍. ਅਮੁਐਡ ਅਗੁਯਮ੍ ਨਜ੍ਯਾਕ ਕਮ੍ਯਬ ਅਫ਼ਿਉਅਮ੍ ਅਕਮ੍ ਸਰਿਯਵ ਸਵੁਯਮ੍ ਅਬੂਇਡ ਨxਯੈਸ੍ਹ ਗੁ ਕ ਅਗਏਅਸ੍ਹ੍ ਨ ਕ ਗੁਨਸ੍, ਅਕੈਅਸ੍ਹ ਕਜਿਐਦ ਕਸਿਓਅਮ ਅਜੁਓਅਨ੍ ਅਫ਼ਿਏਅਮ੍ ਨ ਸਬੁਯਕ ਅਗੁਯਲ ਅਲ੍ਯੋਅਵ ਅਕੇਆਲ ਨਬਿਆਟ ਗੁ ਕਮ੍ਯੇਅਕ ਅਫ਼ੋਯਰ. ਅਬੀਅਬ ਸਰੋਆਪ ਕਬੇਅਜ਼ ਅਹੀਅਪ ਕਵੁਓਅਰ ਅਫ਼ੋਯਰ ਅਮ੍ਸ੍ਹ ਕਵੁਓਅਰ ਕਕਿਓਅਮ੍ (ਧਰ੍ਮ) ਕਕਈਸ਼ ਅਯ ਕਵੁਓਅਰ ਗੁਨ!


ਅਕੇਆਪ ਅਹੁਏਅਨ੍ ਅਬੁਏਅਬ ਅਜੋਅਨ੍ ਕ ਉਪਸਿਦਨ ਸਹੂਅਨ੍ ਅਗੇਯਸ੍ਹ ਅਗੁਯਿਸ੍ਹ ਅਕਮ੍ ਕ ਗੁਨਸ੍ ਅਲਪ ਅਹਿਉਅਵ ਨਸੋਆਰ ਅxਅਓਅਵ ਅਦੇਇਦ ਆਕ ਕਮ੍ਯੇਅਕ ਅਖੋਇਅਰ ਅਯ ਸਵ੍ਯੋਅਰ ਨ ਕ ਅਫ਼੍ਯੁਅਮ੍ ਅਕਮ੍ ਅਜਯਿਡ ਅਬੇਅਨ ਕxਇਉਅਜ਼ ਸਵੋਈਸ੍ਹ ਅਕਏਅਮ੍ ਅਮ੍ਸ੍ਹ ਅਫ਼੍ਯੇਅਨ, ਕਵ੍ਯੁਅਸ੍ਹ੍, ਅਨਏਅਸ੍ਹ੍, ਆਕ ਕਫ਼ੂਅਮ੍ ਅਮੀਅਵ ਸਗੇਓਅਸ ਗੁ ਸਰੀਅਤ.


ਗੁਨਸ੍ ਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿ ਅਹੋਉਅਮ੍ ਅਜਯਿਡ ਨਫ਼੍ਯੋਅਪ (ਅਫ਼ਿਓਇਦ). ਸ੍ਹ ਕ ਸਸ੍ੱਯਨ ਅਵੇਓਇਸ੍ਹ ਅਯ ਕਕ੍ਯੋਅਸ੍ਹ੍, ਅਫ਼ਾਅਬ ਸਰੋਅਸ, ਅਜੋਅਪ ਅਲੇਆਸ ਕ ਕਜਿਏਅਜ਼. ਅਮ੍ਸ੍ਹ ਸਵੋਇਅਨ੍ ਅਹੁਏਅਨ੍ ਕਕੋਅਸ੍ਹ, ਸਵ੍ਯਿਅਬ ਅਫ਼ਾਅਬ ਸਫ਼ੇਓਅਟ ਕ ਕਗ੍ਯੈਦ ਨ ਬਰਹ੍ਮਨ, ਅਜੋਇਅਮ੍ ਸਵੀਅਯ ਅਸ੍ਹਖ ਅਮ੍ਸ੍ਹ ਕਫ਼ੁਓਇਡ ਅਯ ਕਕ੍ਯੋਅਸ੍ਹ੍ (ਅਹਮ੍ਕਰ). ਅਬ੍ਯਿਦ ਨਨਯਿਦ ਨਕ੍ਯਾਵ ਸਨਿਉਅਵ ਆਸ੍ਹ੍ ਕ ਕਗ੍ਯੈਦ ਨ ਕ ਅਗੋਆਯ ਆਕ ਅਦੁਏਇਡ ਅਹਿਉਅਵ ਅਗੁਏਇਦ. ਅਜੇਆਰ ਕਜਾਨ੍ ਅਜੂਅਨ੍ ਅਗਿਉਅਕ ਅਮੂਅਬ ਅਯ੍ ਅਜ਼ੇਅਜ਼ ਅਮ੍ਸ੍ਹ ਕ ਅਗਿਯਨ ਨ ਕਜ਼ੈਅਜ਼ ਕਲ੍ਯਾਯ ਅਯ ਅਹਮ੍ਕਰ. ਅਬ੍ਯਿਦ ਨਨਯਿਦ ਅਦਿਯਿਸ਼ ਅਗ੍ਯੋਅਤ ਕxਇਯਯ ਆਕ ਅਬ੍ਯੇਇਸ਼. ਅਕੈਅਸ੍ਹ ਕਜਿਐਦ ਅਹੀਅਸ ਨਸੋਆਰ ਨ ਅਜਯਿਡ ਅਬਿਉਅਵ ਅਵ੍ਯੁਇਡ ਗੁ ਸਰੀਅਨ ਨxਏਆਰ ਅਗੇਉਅਵ. ਸਵੇਅਲ ਕਵਿਅਰ ਅਜੁਓਅਨ੍ ਅਗੇਉਅਵ ਗੁ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨਿਚਲ੍ ਅਗੋਆਯ. ਕਕੇਓਅਕ ਆਸ੍ਹ੍ ਅਕੈਅਸ੍ਹ ਅਦੈਅਨ ਅਗੋਅਵ, ਅਜਯਿਡ ਨਬ੍ਯਿਸ਼ ਕxਯੁਇਡ ਸਵੁਯਮ੍ ਸਮੂਅਲ, ਆਕ ਕਜਾਰ ਕਵਿਅਰ ਅਜੁਓਅਨ੍ ਅਵਿਯਸ੍ਹ ਅਗੂਅਵ ਆਸ੍ਹ੍ ਅਕੇਅਵ ਬਰਹ੍ਮਨ ਅਕਯਿਸ੍ਹ ਨਫ਼ੇਓਅਕ ਅਪਿਏਇਦ ਅਦ੍ਯਯ ਕਬਓਇਸ਼.


ਅਬੀਅਬ ਅਦਿਉਅਤ ਅਫ਼ਾਅਬ ਅਪੋਇਅਵ ਗੁ ਅxਯੋਅਨ੍ ਸ੍ਹ ਕਵੁਓਅਰ ਅਹੋਈਸ਼ ਨਨਿਉਅਯ (ਗੁਨ); ਅਪੋਉਅਪ ਅਹੇਓਅਰ ਨਨਿਉਅਯ (ਕ ਗੁਨਸ੍); ਸਵ੍ਯਖ ਸਜੇਓਅਯ ਸਫ਼ੀਅਟ ਅਨਿਆਮ੍? ਅਕੇਆਲ ਅਯ੍ ਅਦਿਉਅਤ ਅਫ਼ਾਅਬ ਅਖਿਆਨ ਆਸ੍ਹ੍ ਬਰਹ੍ਮਨ? ਅਦਿਉਅਤ ਅਫ਼ਾਅਬ ਅਯ੍ ਅਬ੍ਯਿਦ ਅਕੇਆਲ ਅਨੈਅਮ ਨਸੋਯਜ਼ (ਸਮ੍ਸਿੱਧਿਮ੍) ਅਯ ਅਦੋਈਦ ਨਸੁਆਵ ਕਵੁਓਅਰ ਕਗਿਅਨ ਕਕਿਓਅਮ੍. ਨਵੋਯਸ ਕ੍ਰਿਸ੍ਹ੍ਨ ਸਦੁਐਸ਼ ਅਰ੍ਜੁਨ ਅਕਮ੍ ਨਫ਼ੇਓਅਕ ਅਯ੍ ਅਬ੍ੱਯਸ ਆਸ੍ਹ੍ ਸਫ਼ੇਓਅਸ ਕ ਅਫ਼੍ੱਯਿਡ ਨ ਕ ਗੁਨਸ੍. ਅਜੋਇਅਮ੍ ਸਜੋਯਰ ਨਫ਼੍ਯੇਅਰ ਅਹਯਤ ਸਵ੍ਯਖ ਅਵ੍ੱਯਤ ਅਦੁਏਅਨ੍ ਆਸ੍ਹ੍ ਕਵੁਏਅਮ੍. ਅਜਯਰ ਕ ਨਰਓਇਦ ਅਗੁਇਅਯ ਕਵਿਉਅਵ ਅਯ੍ ਕਵਿਏਅਵ.


ਅਜੋਇਅਮ੍ ਅਕੇਆਲ ਅਯ੍ ਅਬਿਉਇਸ਼ ਅਗੁਯਮ੍ ਕ ਨਪੇਓਅਰ ਨ ਕਕ੍ਯੋਅਸ੍ਹ੍ (ਅਹਮ੍ਕਰ) ਆਕ ਸxਅਏਇਡ ਸਸ੍ੱਯਨ (ਸxਏਓਅਸ੍ਹ੍) ਅਯ੍ ਅਦੁਏਇਡ ਸਪੋਯਮ (ਅਯ ਅਹਮ੍ਕਰ), ਸਰੋਈਸ਼ ਅਜੋਇਅਮ੍ ਨਗਮ ਨਸੋਆਰ, ਅਜੋਇਅਮ੍ ਨਗਮ ਅਦੁਏਇਡ; ਨਪੌਇਟ ਅਯ੍ ਅਜੋਇਅਮ੍ ਅਸੇਇਅਲ (ਅਯ ਕਵੁਓਅਰ ਅਖੋਏਅਨ). ਅਬ੍ਯਿਦ, ਅਕੇਆਲ ਅਖੋਇਅਰ ਅਗ੍ਯੈਟ ਕ ਕਜ਼ੈਅਜ਼ ਨ ਅਹਮ੍ਕਰ, ਅਯ੍ ਅਖੋਏਅਬ ਅਖਿਆਨ ਆਸ੍ਹ੍ ਕਵੁਓਅਰ ਗੁਨ ਅਮੁਯਸ੍ਹ੍ ਆਸ੍ਹ੍ ਕਵੁਏਅਮ੍ ਅਯ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨਿਚ੍ ਧਰ੍ਮ. ਅਅਕ ਸਰਿਉਅਨ, ਅਜੋਇਅਮ੍ ਕਜੀਅਬ ਅਦੁਏਇਡ ਅਹੇਆਜ਼ ਅਜੇਆਰ ਅਬਓਅਮ੍ ਕਰ੍ਮਫਲ (ਅਹ੍ਯਬ) ਅਬੀਅਬ ਅਜੋਅਸ੍ਹ ਅਜੋਇਅਮ੍ ਨਗਮ ਨਸੋਆਰ. ਅਜੋਅਨ੍ ਅਦ੍ਯੁਅਯ ਸਵੀਅਮ੍ ਨਗਕ ਕਲੂਅਟ ਗੁ ਕ ਅਗਯਿਦ ਨ ਕਕਿਓਅਮ੍ ਅਹੇਆਜ਼ ਅਹ੍ਯਬ? ਗੁ ਅਫ਼੍ਯੁਅਮ੍, ਅਜੋਇਅਮ੍ ਸxਓਈਦ ਅਹੇਆਜ਼ ਹੋਨੋਰ੍ ਕਵਿਉਅਵ ਯ ਅਫ਼੍ਯੋਅਲ ਆਕ ਕਵੇਈਡ ਕਵਿਉਅਜ਼. ਨਫ਼੍ਯੇਅਰ ਗੁ ਅਟੇਉਅਖ ਅਰ੍ਜੁਨ ਕਸਾਨ ਅਜੋਅਨ੍ ਅਬ੍ੱਯਜ਼ ਕ ਗੁਨਸ੍ ਅਮੀਅਵ, ਨਵੋਯਸ ਕ੍ਰਿਸ੍ਹ੍ਨ ਸਦੁਐਸ਼ ਅਰ੍ਜੁਨ ਅਕੈਅਪ ਅਯ੍ ਅਜੁਓਅਨ੍ ਅਪੋਉਅਮ ਯ ਅਫ਼੍ਯੋਅਲ, ਅਜੂਅਨ੍ ਅਜਯਰ ਗੁ ਕਵੇਈਡ ਅਗੂਅਖ ਕ ਦੇਵਸ੍, ਅਕਮ੍ ਅਯ੍ ਨਹਿਏਅਤ ਅਗੁਯਮ੍ ਕ ਅਦੇਯਵ ਗੁਨਸ੍, ਅਸੌਇਟ ਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿ.


ਅਕਯਿਸ੍ਹ ਅਬੀਅਬ ਕ ਦੇਵਸ੍ ਅਮੀਅਵ ਅਗ੍ਯਾਟ ਕ ਅਹ੍ਯਿਅਮ੍ ਨ ਕ ਗੁਨਸ੍, ਅਜੋਅਨ੍ ਅਦ੍ਯੁਅਯ ਅਬੂਇਡ ਨਮੋਉਅਨ ਅਬੁਇਅਲ ਅਰ੍ਜੁਨ ਸਫ਼ੇਓਅਸ ਨਫ਼ੇਉਅਯ ਅਫ਼੍ੱਯਿਡ?


Brand, A. (2016). Placing the Marginalized Ahmadiyya in Context with the Traditional Sunni Majority. Journal of Mason Graduate Research, 3(3), 112-127.

 

Fuller, A. (2014). 4. Reading Ahmadiyah and Discourses on Freedom of Religion in Indonesia. In Religious Diversity in Muslim-majority States in Southeast Asia (pp. 75-88). ISEAS Publishing.

 

Gualtieri, A. R. (1989). Conscience and coercion: Ahmadi Muslims and orthodoxy in Pakistan (Vol. 9). Guernica Editions.

 

Yousaf, F. (2015). Sectarianism in Pakistan: less visible, yet pretty evident-S. SADFouth Asia Democratic Forum.

Template Design by SkinCorner