Aug 13, 2021

Kuipunyeər

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Kuipunyeər Cover

Kuipunyeər


Duipunyeəri tukriye ķayaruņ duisauaņ, kə zatkār kalni aņan zəhneuņ ğireuņ ğiradit ğuzutuņ. Kiş lunlu ğəzouņ ha səhputuņər gədauņ ğəzəşwditər duipunye ğezutyi tukutar muiməşye; ğərumin ğəzəşwditər mosəşuņ, ğəhsənegi zuitaəraz bobeuņ tukriyeər şayrunyi, laməşmid şorovud teitən maysiye surutuņdər nodutar kə guinərar modunegiər ğəhzauņ, kə ireir ğəmutuņ çusuegi tenridit gosəye luq kemeuş tukriyeər duisauņ. Kə şeikunyer ğuiniruņ lopərmid çasinvid celineşi, ğəhpumni nuidavud, irər mosəşuņ, ğərumin ğəzəşwdit tekut laməşmid çasinvid ğaməşye, cunər cuimūņ tekut ğəh ğibkār gəlunat ginegin teitən maysiye torutuņ, ha zərinuş, ğidkain tekut ğəh ka amehyig səharkaeşi teitir ķēhuņ ha meituvud aduər ğəlunuņ adu çayriegi. Naytumyeər risumuņ zuidi ruzənmid ka adu ğəlutye ğeigəşuņ ha, ğireuņ zuidi kənkə ha çəhninuņ malər aduər rotəşuņ tədutar naytinyeaər muirumezi.


Luibumar zuidi ruzənmid ğəlkauņ duedu təhpirarər muzauņ guitriye aņan teite, lanladər betunuņ kristianitya, ğərumin ğəzəşwdit aņan tayguegiər rotəşuņ maəkutin (ğireuņ tekut ğəhkinuş ka amehyig şogunuş teitən zeizinuņ), zuidi laməşmid ka kabūşər şukunuņ aduər bulūņ. Luibumar əņən muzənegi dueduər telutuņ guitriye, naysūņ ruzənmid çasinvid səharkaeşidər ğasūņ ha tenridit luq ğəh çayraeşi. Luibumar ğəhputinər ğupənuņ ləhgəeşi aņan zeiska ğubənuş ha ğəhboye aduər lokunuņ ha çasinvid ğəhkəşye cunər rotəşuņ aduər kunənuņ, ma ki çasinvid kemkaye ğəzəşwdit kiş cun ğəzəşwdit seitūņ ğəzəşwdit tekut ğəh ğəgumuņ kə kotriuņ; kə tayguegi teitən reibənuņ cun teite, tekut naykkauş ha ğayzərvudər ğəpouņ ğəkərye, ka ər šiyeruņ. Cə diminyer tuikəuņ, ka çaypaegi rugutye, zutəuņ rebār ğubənuş təhziye. Tezār, ka ha ğəhsuvud zuitaərazi zeisənye ķeihmid çasinvid cuigutar gulənye kə bekuye; kə çekumye, tumiuņdər, kənkə tekut luq, kapēgiər teipouņ aduər kunənuņ, ruzənmid ruilkavud liņlin irə teitən zuneye ğəhpeuņ.


Kər ğəhsəşuņ kər naytunuņ ğīsuņ aduər kunənuņ. Kiş, ğəzənye, lanla ğəminuņ ha neibovud ğəzəşwdit duipunyeər ğezutyei geimoye kə muiməşye, kə ķeayuņ tukriyeər duisauņdər ləkunuņ ķēhuņ liaņlin; kə ğəzəşwdit ķaiţuņ latevud cə duisauņi dazineşi aņan kurkaegi kə çaypaegi kurənedi aņan duisauņ. Ğəhpər ğaygkār keibūņ kanka cuigauņ ha çasinvid geiroye ğaygiregi ha luqnuluq ķeğiuņ; kə keibūņ ğəzəşwdit şenər məhdirezi mipaeşi aņan lanla ruitiruņ, zuidi kənkə ha corəşuş relinuņ, kə meiriruņ, kə ğəhlidit laela ğeidəşyedər ihekuņ; kə şen suzūņ kaəhzəuņ, lipənyər ğitunye moseuņ kə nariye naytouņ; kə şen kəluye girinuņ, zuitərazi məhzeyedər madəşuņ, tigumyər kə kiznaed ğəhmaye nasənuņ, kə çaymuegi cuipunuaņ, ğəsəşuņər, cun zununaz zuidi kənkə ha kitənvudər rəhriryer şənkauņ, ğəhlunuņər, adu zatəruņər, lipənyər ğitunye kər lipənye çaytkaye kanka; ka şəhdeye cumuaņ aņanər ğabriuņ, luibumar ha çasinvid rerened irə raylouņ, kə səpeuņ, kə geimoye šēhuņ, kə tənoar zetineşi; beipəeşi aņanər kunənuņ, ğireuņ ğəhluar ğireuņ tenridit luq kitəreşi zuiruvidd şəhdeye adu şogutegi, kə zərunye aņan tenridit şayroye aņanər kunənuņ ha ğaymriuş; zupeaz ruitiruņ, risuneziər ğozəruņ, zuiruvidd cuimumeşi.


Runauņər duisauaņ, ğəzənye, dərər şəhsunuņ duipunyaər, i lu lusu şukkaye supiruş kə məhnəşuņ, çebaedi diredirər berūņdər şəriye ğəhsunuş. Cə aduər runauņ çebaedi diredir laygəşuņ, laela ğəhriuņi ğəzəşwdit zupeaz ğeizirvudi gudriuņ, ğəkiryər leikirye. Gudriuņər aduər çibumuņ iər məhdəuņ aduər ğəhtinye ğədəuņ, aduər seisunuņ moseuaņ. Leikirye runauņi rəhsēdi ha meiriruņ aņan şaykūņ, ha relinuņ aņan suzūņ. Sərunar, ğiboar, dərər ğəhdəuņ, ceidkauņər çəginvud haər binənuņ zukənwdit kayr gudriuņ cə luqnuluq məhdəuņ; kər begūņ ha leikiryeər. Çisənditdər tekudit leikriuņər ğizūņ runənuş duisauņ, dərər ləhsunuņ caynunyea ğeilkauņ; kə duipunyeər gegər leikouņ ha duisauņ, kə cuipəuņ ha laygəşuņər rogiuņ gudriuaņ, dərər ğadəşuņdər zukənwdit ğəhpər kayr çayləşvin ğugəşeşi ha buiziruņ laygəşuņ cə teitən ğilouņ.


ğəhpəri ğezutye muiməşye ğəzəşwdit runaezi duisauņ rebār kə kizmeleh geriryedər ğeilkauņ. Cə ğireuņ ğəzəşwdit tuikəuņ muitumuaņi çazutar ginegin zukənwdit teitən dezutezi kənkə nayguteşi kə dokrieşi, ginegindər ğəhrunuņ kə saləruņ dər gibriuņ, ğeinənegi laygəşuņər çaytūņ ğaykiregi cun teite; ğəruminər muibūņ duipunyər, tayguegi ha kaymri dezuteziər aduər laygəşuņ luq aņan lu lanutuuņ ğəh çayraeşi, zuizewar ka dəpoye çəgəşvud ha ğəhrunuņ kə kənkə rirueşi aņan ki, ğaymərezi aņan lu saluəruņər çazutar gamiuņ.


ğireuņ duisouņ iər gələuņ zukənwdit nakəezi zuitərazi çaydutegi ha duisauņ, duisriyər ğəhtəşuņər ğəkərye kuriuņ duisauaņ, kə təhkeye zutəuņ ğəhpər çasinvid luq kemkaezi zuitərazi çaydutegi, çisənditdər ramənuņ adu ğəhrunuņ kə aduər kotriuņ zukənwdit lopərmid çasinvid kuinəedi aņan liņlin, luqi bokutye ha çasinvid cəhriruņ kəi ğibkār çaypaegi ğurəneşi ha duisauņ. Ğərumin ğəzənye ğəhpəri dərər ğəhmaye ğəlauņ kuriuņ duisauaņ. Cə ğireuņ ğəhpər luq geirūņ lu ğəhlunuņi kuriuņ lua ğəhlunuņ, ğərumin ğəhpər luq geirūņ duisauņi kuriuņ duisauaņ. Tezār ğiboar ki ğubauņ ha lamu ğəzəşwdit ğəzərar kənkə tepumcid cebauņ duipunyea ğəlunuņ: ğəhrunuņər telutuaņ; ruidəşye, miskauņər zuitaərwditər ğagəuņ təhmumezi; kə temiryər, şəhdeuņər beziegia, ğadəşuņdər təhnənye ha duisauņ, ruigəruņər zesēdi dərər tumiuņ.


Ğəhpər, ğəzənye, luqi mokkaeşi ğəzəşwdit duisauņi məkoye, kə kayr kitəreşiər cəhriruņ losouņ cun lu ğəkərye beten ğəsəşuņ, lue lu kunekunu ğəhpər çasinvid ğiradit ğuzutuņ? Cə ğəhpəri ğiradit ğuzutuņ luq temənezi ğəzəşwdit duisauņ cəhzinezi ka cuipumvud. Kə ğəhpəri tələnye luq cagriuņər biginuņ; luq berkaezi kanka telutuņ, çisəndit ğadutuņ kə ğətəuņ; kə nukəezi ha çikinuņ sidauņ, kə ğəhtəşuņ luq nəhpuneziər kotriuņ adu ğəmutuņ.


Buckley, J. J. (1980). Two Female Gnostic Revealers. History of Religions, 19(3), 259-269.

 

Colpe, C. (1980). The Challenge of Gnostic Thought for Philosophy, Alchemy, and Literature. In The Rediscovery of Gnosticism (2 vols.) (pp. 32-56). Brill.

 

FL-200421 Da āsasur aykugsa

 

FL-100421 Kedez̧

 

FL-240121 Kedeż

 

FL-011214 Tis Siridu

 

Van Den Broek, R. (2008). Sexuality and sexual symbolism in hermetic and gnostic thought and practice (second–fourth centuries). In Hidden Intercourse (pp. 1-21). Brill.

 

Wakilian, N., Lajvardi, F., & Isma'il Pur, A. A. (2019). The main axes of Gnostic thought.

 

Whittaker, J. (1980). Self-generating principles in Second-century Gnostic Systems. In The Rediscovery of Gnosticism (2 vols.) (pp. 176-193). Brill.

Template Design by SkinCorner