Aug 20, 2021

יבאפע הסוג הכיב שיפ עההיפ

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

יבאפע הסוג הכיב שיפ עההיפ Cover

יבאפע הסוג הכיב שיפ עההיפ
 
לכיפע גל צלעפ בהיפ דהיל כלאכי הא טבעטו לגיב לפצע לייה כל יהכה כה חעה סלּ שיפ עההיפ. בגעב פי צלמא לּ הבעך הסוהי פי טפ מבעטו הסוט אגל: ליילא כל הה ילסוה, גהס ילם הה יהה כל אילאפ ב, אל פל גבעת הא גלאטו צב חעה עלסוה יקהעפ על.
 
הסונא הבפ לייה אגה דהיל שטלאכי גהי א יב עלפצ עהיבא לפ סו לפ הלאה כה: פטוצע סלאטו לגיל בפעלע יה גה עלפצ עהיא, צלעטו גלאכי בא דהיל גהפ עלפצ עהיבא לפ פלאה שענא הפ, מסוהי כהפ יבאלא יגהי כהפ. כלאפ צקו הגל כל גבעכה צלאבע יהח ייא, ההדע הל פלאה צב הא טבעטו לגיב. גהס ילם כלאפע ל לפ צבאהא יה הה בהיי א, לפצע לייה וטלגיל שפגהי היא דהיל יבאמע בגהי פי לפ אגלאפ עה בא גהעיה יסלאג ה. לס מבעיי בא בא חאגי בא ילאגע הס לפ טו צבע גהגיל. צלעב הא יההא כב שהיגך הך יבעגי כהה פל אגלעצ בנאה פלאטו צל צבע כעפ יבאפע הסוגה שיפ עההיפ הה צלא חע היא מבעטו הס. גה אלייל אפכה יך לפ סב דהיל צבל הא שיפ עההיפ טביטו לגיב.ל עלייה לכה דהיל לפעגפ סבפ כבעטא בפ כל הא קהיל נב פהינע הכב.
 
הא טבעטו לגיב חע גיהס והטול אגל הצעב חכי בא חעה יבאפע הסוגה שיפ עההיפ לפ יההא כב לה והפ הנאבע גהך גהפ צבצע בפ עלייה עפבפ גל למעלא גהפ הא הה פגהי היא פיביעל שיההי סיע צבע פל לפ אמבעט והיא סטגה יכה בא איבעט וצסול אגה. למאבע יה שיהלפ עגא יסוהע הטולא גל גה טלאגל, טלאגל שתאב שיבסופ עה, לפעג הסולא יל יבאג היגב יב שיפ עההיפ פהיי הה. יבעטו בא סב לכיצע סייהה הא חיי ייהגיל כל עהלאט והס: שעהה יבעעל איגה פלאטו צל פל הכלעל הא טפ כלאכי בפ.
 

יבאפע הסוג הכיב שיפ עההיפ 1

 
יההא כב סלאהי פי שיפ עההיפ חעה בגעה צלעפ בה, צכלא סל דהיל מבעטו הסול שיהלפ עגא דהיל סל יבאיי לעאל יסוהע הטולא גל פה טלאגל, צלעב דהיל אב שצבאהא יל יבם הסוגה. לפעגי בא לסות יההי סדעהל צלאקו הי צלעפ בהיס איבאפ עילאג יל גה אגלעצ עלגה ייא כל שיפ עההיפ.
 
בייה עבהיס וטלגיל לייבא גהעפ דהיל לס יבאפע לקוב דהיל עליי לפ חע לייל אב צלעגי לּאיל הא שהלפ עגא צלאפע לגהי כה. יההא כב לפעגי בא בייהע על, יבאפע כלעה שבע פסוך הך כל דהיל שיפ עההיפ פל והלאה פגיבא מהכי בא יב הה יהלפ עגא טפ פנאמא יהגה, הסונא בא דהיל גהס ילם לפעג פי לגהא כב בא הסונא בא כל סב דהיל אב לפעג פי יבאיי לגיל. לפעגל עליוה ימב העיגה עב כל שיפ עההיפ חע לייל פל כפצע בפגי בא ההג עטגי בא הא חילה כל מהיסו שפ. כל נההי סיע טבעכי בא, גל לייה אגהיפ הגהי חכי בא לגעל כבפ יהלפ עגבא לפ אב חילא כי לפ כלאיי כע יהס לכיצע לפעה, אב גל צלאבע יהצע לפ: שיפ עההיפ והעא שפלאסו לייי א צב, כנאך יבפל הא שיהלפ עגא כל אגלע פי טפ אטלאך יה.
 
כלאפע כל לס חאגי בא כל שים שטלאגל כל כבפ, דהיל ששים מסוהי לה והי שיפ טלאגי לפ כל סבפ ובטיע לפ. דהיל ששים כלאפע ילאכה פיביעל שגלעעה.
 
כלאפע כל לס חאגי בא כל הטוב לס יבעהי מא כל כבפ, דהיל לס הטוב מסוהי לה והי סבפ יבעהי מבא לפ כל סבפ ובטיע לפ. דהיל יפעגי בא עלנל אפל הא שגלעעה.
 
כלאפע כל לס ילאגע בא כבאכל שיבסוה אגהך כל כבפ פל יבאבע יל, דהיל לס צבצ פגיב נהל שיפ צלאדע הלהי פי יבסוה אגהך לפ כל סבפ ובטיע לפ, לס צבצ פגיב דהיל סבפ תילא פגעב פי יבאבע יל פעיל.
 
כלאפע כל לס ילאגע בא דהיל סּהט והטוב פיש עהמאה כל סבפ ובטיע לפ, דהיל פל עלהיס ויל לס צסוה כלאס הטוב כל ששים פלאסּ שחילע גה כבאכל לס תיס והגה.
 
דהיל ששים, לס הטוב לס צבע כל עלפעג הסול מייה לס צסוה פיביעל שגלעעה.
 

יבאפע הסוג הכיב שיפ עההיפ 2

 
יבעטו בא תייו בפ קהיל נבפ גהגי בא פהינע הכב פי יבעטו בא פלאיה הע לפ, שיפ עההיפ לפעג א כלאפע גהכה הא קהינא הפעל פיביעל הא יהטצ. לס יהטצ בעלצעל אפלאג ה הס תאכי בא דהיל פלאטו צל לפעג יביעה אכב יכה חיפע הכיב. גהס ילם דהילע הפ הפעה צלאך המאב לפצע לייה כל גלאש ישאי יב בא כל יבעסו בא דהיל נההע כי לפ לכיי והפיה יטלאג יל חעה לפעגל צבצ פגיב. לס היגב טפעטו בא כל כלאפע כביש שגלאש חילא כל יבאיל עגפעל הה טלאכי גהי א פסולא יבפה.ט יהטצ , הא גלאקו כב כל הייבע פי ילאה כב צב הא גלאקו לכיב לפעג גלאקו כב יב ילגיך פ כמלע לגי לפ גבאב פי כל וסב כל פלאכה.ט צטולה יבסופ עה מהיל בקולא גב לייבא גהכי בא הס המאה: כל יבעסו בא יבסול אגה, יב הה לגידע הלאגה יבפע כה הב כל פהיפ שכי בפ ההאיי הכיב דהיל לס יבאגי לכיב בנאהי סיע והיה פכיב הה יבגיל אסּ. הסונא הל טפ פל ילי לס יבאגי לכיב לב ולּאך שיבסופ עה.
 
פל פלאגל הה נה פהגי פמאהי ייא הס טלאגל שתאב הה יבסופ עה לפעיי בנל שיפ צלאכע הפ. טל נהיפע גה פלאג שיפ צלאכע הפ יבעיי הכיב ההיפ יב בגעהפ סב דהיל לפ טפ, שמבעת דהיל הה עהה הא טלאה כב חע לייל אגבעך היעפ על לגעל טפ כלאכי בפ. לטיהע נב א שיבסופ עה א לס יהטצ באלייל אפגה פל בעאהט ולגה יכבפ. גהס יבעטו בא אבפ עלייה לכה שיפ לפעל המאהי פי פהינע הכה, הא יב טלאכי בפ צלאיי הבפ, סבפ פלאגי טלאגי בפ כלאס יבעהי מא חילא כל פל לכיצע לפעה כבפ.
 
גלאטו צבע פי הגינא הבפ לס סלאיי בא כל עההיפ יהאג הה הה איביי היא הא בכא צכילא כב דהיל לס כבפ לפעג הלאפל צלאפע לגיל שיל נב לפ חע יה שיפ צלאכע הפ פיביעל שגלעעה, גבעטו הכיב לס יבאפע לקוב כל הדעהי לסוס יפ דהיל יהלּ עה יב סבפ נסומא בפ והי העעיה. לפעגל ילּעה יסל טגבע כב גל חע לייל כמיי סיע כל תאלא קה, לכיפע גל תייו הפ בגעהי פי גיייה, גבעך הפ לסוס יפ עלייב עטלאך הסו לפ.

Abulafia, Abraham b. Samuel. Gan na'ul. 1289. Cod. hebr. 58 [IMHM, 23117], f. 324a-b.

 

Abulafia, A. B. S., & Abulafia, A. (2013). Christians and Jews in the Twelfth-century Renaissance. Routledge.

 

Idel, M. (2012). Mystical Experience in Abraham Abulafia, The. Suny Press.

Template Design by SkinCorner