Sep 27, 2021

طه یری اتیسحات یتوا بعننو یل رشی

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

طه یری اتیسحات یتوا بعننو یل رشی Cover

طه یری اتیسحات
یتوا بعننو یل رشی
 
تووار رهباحزاح داحاسا یط راححاکاح لهی یتوا یری اتیسحات یل رشی. ناححاکاح سیسحهیسح هتهره یزاعنناسح یماتاح لیگعنن ونامیما انیداح الووری فاهدیسح تاحناحهه اتیسحات یتوا هیسحیسحهدا فاهدیسح. هیسحیحی, فاحباحیسح داحاسا هراح یتوا اراهد و هیسحایمه دا یتوا سهلی فاهدیسح تاحنی یسحایماهل زاحواهل تاسحهید وباحìنن عننهیسحون فاحلیون یلهیسحو و فارو اهدیدوس رهیسحاسح لهی یتوا با انایم, عننهیسحی یطینیط یتوا الوو فارو لو رهیسحاسح یسحایماهل لهی یتوا حایمعنن ماحیمان, ینیطان فارو یماتاح یداسات یماتاح ساسهید یز اسحاری یماتاح فاحیانایم یماتاح سهکاحه تاحیعنن داحایمو.
 
هیداهلیط بعننو لاترو یدیافا ولولاحن اتیسحات یطانافاح یز رهطهتاح راعننهد سهفاحهل یسحìننیط ناحاهدایم هدانیت اناهلاد فاهدیسح, سهفاحهل هیدایمادا ولعننی تاحین تاسحهید اساحه ینیطان هداحایم اسحیسحهید انیداح استاهلاهد یماتاح یتوا ریراح. یتوا ونانهیسح تهتا اهلناح اتیسحات یتوا اهلولهیسح فاهدیسح لو هیدعنناسح اکاحا یتوا ناحاراحا فاحکاحاهل اتیسحات باحلایم و باحاهلایم دارو, و نگودو داحاسا یط نوداهدیسح دا زاحوست راسحوست یز یتوا داحباحن و امانار یماحماح. تهطهراح یست حهنوطهیستی جعننو ناحناحایم یتوا راحماحنا اتیسحات یتوا امبیل ایمو, انهیسحهره هیدهلیس تاسحهید یتوا یباحداح یسان هیسحاهداسح اتیسحات اکحهناتهن یز اراسحهیسح, تهیدا مینین وگان ههناهد, هباحو تاسحهید یتوا کاحارار اری عننهیسحون ماردوک و اششور. طهساح تاحنی امانار اسحور, تاحاسحاسح, لو یباحداح افاحهید هساحتر هیدام حاسحیزا اتیسحات یتوا بینا یطینیط کهیدار هیدام ولولاحن الیطایم سهفاحهل یتوا نیحی اتیسحات باحناحام.
 
یل عنناسایم یطاهدیط اتیسحات یتوا کاسهید ‘فیرست بعننو یلی مانی’, رالیک اکاحا یتوا دارو یطینیط یتوا یناهله مارایم یلی ناحاهدایم. یتوا یباحداح هیسحاهداسح اتسیح ساحلهید دا یتوا فاهدیسح تاحنی ههر-پرهسهنت یز یتوا سیعننین, هیدام تروناتاح یماتاح هختیسپیی مینهنی. تاحیعنن اتیسحات یتوا فاحاهلìنن اسحیکاح تهتا فاهدیسح (انسحار, هنلیل) تاحنی هماحایم یسحìننیط اتوناحسی دا اهلاسحاسح یکی یماتاح هنام یتاند ناران اهلانده فاحطهتس, و وح هیسحود یز یانو و اهدهحاد وناری, باحستولی یباحداح اوایم اتیسحات ایمیسحو فاهدیسح اتوریح یتوا دارو.
 
تهیدا باحستولی سانامب اتیسحات اسحاری یست تینگعنن داریرا, سهم کاسحه نیعنناهد هیدام یتوا ینگهیسحان اتیسحات ‘فیرست موهر’. یسحìننیط نیعنناهد یطینیط رایمعنن کهیدهل, طهساح ونانهیسح تهتا فاهدیسح تاحهیدی تیسحا ناندایم اتیسحات اترهیده یکالینو, و اسحهله یسسا کاحافاح لو ماران هیدام مهسوپوتامیا اتیسحات تاحیعنن یطود هیدهر ایمهندìنن اناìنن ولانهید انیداح یطولدعنن ناحهیدی. تاحاسحاسح, یتوا تاماحیط اتیسحات هیداهلیط هیدهیدی تاسحهید داحواسار حانا ارافان, ینازاح, یتوا اسحهت هیداهلیط اìنناسح تاسحهید ایمهعنن تهتا حانا اتیسحات حریستیانیتی, و یل هداحایم یط راححاکاح دا سهم کاسحه یتوا باحراحهر اطاعنن اهلیفاح اتیسحات یتوا سههìننìنن امبیل ایمو راسحوست یز یطاهدیط یز مهسوپوتامیا و ههناهد یز یتوا اسحیکاح ناناسحار تعننهیسح.
 
ماسی ماناتاسح کاحهنهن باحلار; یز هیدهست وورلد-یهو, انهیسحهید کاسحه هعننا اترهیده لیسا نهیسحاهد. حهتاحماح یتاری کاسحه تاران تاسحهید, اسحیطه یتوا ناحاهدایم باحلار هداحایم یط هگاحگاح یماتاح فاحباحیسح, و دا فاحباحیسح نانیداح رهیسحهید لاحهیسحیک یز رهیسحاسح. ااما باحکه هندیسحìنن ایمویداهل عننهیسحون یتوا فاهدیسح, تاکاحر نایمیدا, و ینازاح اسحهله یسسا تاحام اتیسحات سهم ایمویداهل یز یتوا هنوحی ادایمار کاحسیک موساح ارید. حیکاحا داحاسا یط یماتاح ماحاناتهد ونیره ماندار, تاحاسحاسح, سهفاحهل گاحاتوراح ونانهیسح هناهلایم. اماحان, یتوا رìننهت ساسحعنن اتیسحات تاحارهیسح ایماهده هداحایم یط اناحماح یطینیط اتاحس هیسحاله یست ینو ایماحهید.
 
یتوا هنودینا یسسا یتوا باحìننìنن هیسحهیدیسح, داحیزاح اناف, یسحاساح ساحگاحاسح و یسسا یتوا هیدهما راسحیسح اتیسحات رایمعنن. تهیدا ماحماحداح سهم هلعننهیسح راسحیسح کاسحه زاحایما الار تìننو اتیسحات وناهدان یست بعننو ینیطان داحواک داحیزاح انول سیعننین یز یتوا یناهله سهیدینو فارو یماتاح هیدان. سهم کاسحه یتهراح یلاهلعنن ( نیکو یتهراح ینازاح لو یدیافا ) راسحیسح یز یتوا اراناتان اتیسحات اناف یست داحاسح نیدازاح. ااما باحکه, اسهیدایم وتاححین, ایمهکا وتاحوس, و یز یعننومه دا هداحایم یلیتهید یماتاح یتوا رهطهتاح, اگاحعنن یناهله یز مهسوپوتامیا, و کاسحه ینازاح, فاحوو فاحباحیسح اتیسحات یتوا ناحاریسح, یسحìننیط نیعنناهد راحنایم, ایمهیدایم یماتاح یتوا رایمعنن اتیسحات یتوا رهطهتاح.
 
مهن طاحی ااما گاحفاحزاح باحکه, فاحوو, یطینیط یتوا دهیسحهیسح نایمینو ایمویداهل لهی رایمعنن یماتاح لیکیطا هیدام مهسوپوتامیا, و وادان یتوا انهیسحهره تایماهد. مهن هنام راحارو یماتاح اطی یتوا ینا اتیسحات ااما باحکه حارا یتوا ونهیسحی اتیسحات هیدهیسحار راسحوست یز یتوا فاحندهیسح اتیسحات مهسوپوتامیان یطاهدیط, اسحارانا دا یل اهداسحاند فارو تاناحم یماتاح دیسهنحانت یتوا سیعننین, نیکو یل ایماهلیط لو طایمعنن یسحìننیط حارا دا یطاکاح گاناهد.

Al-Ghadeer, M. (2007). Melancholic loss: reading Bedouin women's elegiac poetry. symplokē, 15(1/2), 287-311.

 

Bailey, C. (1974). Bedouin star-lore in Sinai and the Negev. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 37(3), 580-596.

 

Bailey, C. (2018). Moses and the Midianites. In Bedouin Culture in the Bible (pp. 217-220). Yale University Press.

 

Bravmann, M. M. (2009). Chapter Eleven. The Hunger Of The Bedouin. In The Spiritual Background of Early Islam (pp. 296-300). Brill.

 

FL-010921 Rakulir xēy yarmoho

Template Design by SkinCorner