Sep 1, 2021

Rakulir xēy yarmoho

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Rakulir xēy yarmoho Cover

Rakulir xēy yarmoho

 

Didu şahofu şah yarsotulir seşifar baçiniş qīf cuhefar yarvoga, şahofu lamu dar caşelir baçiniş ridafar yarpupo. Yartufaŗ yarjaduşi nūt vogalir wukadim purifar hufed gūk binud remad gūk wikit kigad yarwifo gopid. Kigalir ţiv yaŗaşa toyilir basafar bekod lamu dar kamilir qişafar, şanabo xusut şayele qise vogad bōb gūk vafudsi nūt cefadsi baçiniş fipud yaŗuçu. Zīn yarpupo baçilir ķap gūk nolud kamilir ţel yażad bibut gūk rożad ţel yusot yarjebe likunar gūk yażad caşelirsi nūt lamu dar kamilir, nefufar şavemu bibut wahodsi nūt rożad. Yarfuşeŗ yarkigo, yusot yarpupo baçilir bigad lamu dar yarjadu yaŗonu gūk viyonar fiyet yarnope yarcaşeŗ, şafiki bāb ceger mūq lopid yişud.


Wiże bidolir mīw baçid qedenat ŗuy nubodsi xużi vaded, wole qakat żun yarwaki qūw ridilir, potulir ţel sotulir, wōc robefar yarpupo baçilir gile. Ridilir wōc yargokuŗsi birud nūt yarpupo şuxila yarbaya hunod, hoyifar yarpupo yartinaŗ. Şaviyo qise ridid baçiniş ridafar qise yarfami yakud. Şasude qise ridid gūk lopinar, kōx yarsażi şaviro şah ceger şaxuçi şah, baçiniş rukofar yarpupo.


Qopifar, qise lugid yardeşaŗ wirodim vironar qise yaryetu kigad gūk hoganar yusot jiçud. Yargupu fiyet yakud baçiniş yarpupo, zīn qīf hisefar ximor. Tunufar, yusot bidolir, seyofar qakat żun kiçad potulir ceger sotulir ceger qetad bibut çoy yaŗuku zerid, wirodim yimud qūw ceger nēz ridilir gūk yarfopuŗ lamu dar yarcuha fikilir. Yarfuşeŗ yarkigo, yusot yugalir nilod lamu dar caşelir gūk ridilir bēy higid gūk jemod yarbotu yarfaru ceger logid. Yaha şawaki qūw ridilir ceger şanilo caşelir baçiniş yarnesi şov yarviyeŗ, tetidsi nēz yarfaru baçiniş qise qusud ŗib yarfapu nēz yusot gūk xutunar. Zīn ridilir nemed yarmuço yarfaru, yarziżiŗ yolod yogolir, ţel qise coyud nēz yaŗahoŗ şabula faşelir, ximor vupid qīf şakanu xusut yardosi bidolir żun hubunar nēz qise ridid xihid fikid jēl bēr yartumasi fikid nūt wakilirsi xużi yaged.


Minur vupid şahota qise bitid bēr fiyet yarpupo joşed luhad gūk jemod qise yarfipu, ceger basafar şaweże vāh qise narod, şabiga faşelir nēz şah yarcuha beçelir baçiniş qise zigod nūt biçid. Qise vogad kisafar cefelir faşelir bēy hofud weled gūk tūc bāb ceger mūq yarcuha farud, yarmona xusut faşelir nebud, robefar.


Yarsuhoŗsi lożad nūt fiyet yarpupo yarbidoŗ bufufar besulir wokud nēz babed. Vutud baçiniş ximor muyonat qūw bāb yarcuha litelir ţel gogilir xusut vutud mīw raped nūt cuhet popad qīf gūk budinar şov seżudsi nūt faşelir. Şov yarviyeŗ, yarfaşe kigalir wōc fohod gūk baçid biganat, fomi tāk, ceger yiyinat. Şov yarqoneŗ, xużi wōc voçalir gūk baçid dabonat ceger pudolir gūk baçid yese.


Zalonat baçiniş ximor yarjiża qise mişed xusut vupid tugifar babuniş hadi şafone. Solur vupid jimilir vogalir tokufar yarbotu ḑev hēf yarfaşe hobad. Zalonat baçiniş tuşonat gēs yardosi nūt sadilirsi nūt yarpupo loyid fonenat yaryini. Femed şuyibi ŗib dumo, seyofar cahud şov seżudsi nūt faşelir, mīw yarvudaŗ wuka çoy zalonat. Tetid nēz cogad, yarfaru, ceger zigud mīw yiyid gūk bipud, qomud, hişed, rosud ţel qise widod nūt yarfaşe pupolir.


Qihafar tuşonat gūk zofid, miżod baçiniş yarkigo qise yarmemi yakud. Zofid rodulir şagupi yolodsi nūt fiyet yarsotu, şacabe ğoh ķap qise şabaçi yaryebi nūt fisud. Miżod baçiniş fiyet yakud nūt fayud, qise tiżid gūk nabonar xusut yarjebe yomisi kofed baçiniş yarcose nūt gufid. Yarfami bidolir wōc qīf peminat gūk sukenar ţel titunar vodit hamud homid hofulir bibut. Şov yarpadişi yarfugoŗ, miżod rodulir şamuçi şah yarmila gūk fufud. Bēr qise yarfetaŗ yarfugoŗ, wiże fiyet yarpupo yarbidoŗ yagelir fiyet faşud gūk qoginar, virad yarxuço vāh yarpupo ţel yiyid qise yarmona yolod, qise yarfami yarbidoŗ baçiniş façanat tāk gūk deşinar besunatsi vogad, kōx ķuqsi baçid ķuq ţel qīf gūk sunad yarbidoŗsi yarpupo weşalir ğef mūq.


Miżod baçiniş yargoma gūk ditid. Wiże qakat ŗeh ķen hofunat warod gūk sukenar mūq, qise yarbidoŗ şajaga gūk virad yarxuço vāh yarpupo qodulir qanud zīn dadad ţel daded vāh qakat żun wifodim baçid mūq yarqoti zerid. Qayinat vāh fihir mūq yarhunoŗ zerid ţel mūq yarhunoŗ yarsotulir, ŗeh beżolir daded ţel qişafar kutulir yardutaŗ gēs mūq yarpupo welelir. Ŗuy şajaho miżod gūk qakat żun hubunar vupid, yarfami bidolir lomafar yargeża yarfami, fihir ŗuy şadeşi qakat żun wōc şazalu gūk virad yarxuço vāh yarpupo ţel ŗuy şahese gūk kofelir xusut linidsi nūt ditid baçiniş yarweme.


Abu-Rabia, A. (2005). The evil eye and cultural beliefs among the Bedouin tribes of the Negev, middle east. Folklore, 116(3), 241-254.

 

Abu-Rabia, A. (2015). Indigenous medicine among the Bedouin in the Middle East. Berghahn Books.

 

Borghouts, J. F. (2018). FIVE. Magical Practices among the Villagers. In Pharaoh's Workers (pp. 119-130). Cornell University Press.

 

FL-280120 Şi has u şi neseler

 

Laouar, A. (2020). Bleeding cuts, magical spells, sealed hymens: A study of the rite of Tasfih in Algeria.

 

Popper-Giveon, A., Abu-Rabia, A., & Ventura, J. (2014). From white stone to blue bead: materialized beliefs and sacred beads among the Bedouin in Israel. Material Religion, 10(2), 132-153.

Template Design by SkinCorner