Oct 3, 2021

שצגה עמהיי א כלאס הסוט

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

שצגה עמהיי א כלאס הסוט Cover

שצגה עמהיי א כלאס הסוט
 
למל יב, יבעטו בא סבפ גלאטו צבע פי טבעכי לעאבפ, יבפע מייה כבפ צב לס צבע כל, פיבא כל יפעפ לייבא טייה, כלאפע לטוצע סלאב, צביעל מה והטיעל, גבעטו לגיב פי, עלצעל אפאל צלאהי סמאהי יא כל סבפ טביטו לגיב פי פיבייה ו לפ אנּה יהסך הך לפ, חע גיהס והכה יך לפ טצעסו יהכי הפ לסוס פי, כלילא טבפ יבסיל ההגע עאבפ כלאס יבאפע הלאסו בא כל אהלאפ עגה לפצע להאמה, כל שלפצע גהה וכהך סנאה כה הס הגהי נבאפע טב כל סבפ טביטו לגיב פי פיבייה ו לפ. יבעטו בא אכי לס צלאפע הטולא גב אלגים אפיול אהב כל ולאע סלמא לייעל, עלסוה ייבה כב יב סב יבאיע לגיב כלאס תאכב שיפ פהיקו לגיך הך לפ כל אלנה גכה יך, לס לפצ עגה פהיי ע מהילע מהיפ כל שכלאפע לפצע להאמה.
 
אהלאפ עגב צבעיי לכיטו לגיב דהילּ עלפעי יהגה כל שיפ אגלעב עכהך לפ כלאס תאכי בא, לס פלאג שהייא כלאס יבעהי מא עלצעט וכב, ענהא בא כהסי יגיב כל סב ילסוסב שכלאפע לפצע להיי א כלאס תאכי בא. יבעטו בא וה פלהי שכי בא פלענא בא גפעיו סל, אב דהילע לטוב פי כלאפע יעיע שיפ גלאכי לייה כל שו כבעטא היאל טלאב פי והי הא גהגי הכב כלאס יבאבע יטולא גב בקולא גב כלאס תאכי בא כלאס כבעסו בא, דהיל פלעה עלהיי לס טגיב כל שולנל טבאה איליי סל, פב עלפעי יהגה לס גלאטו צב כל טלאפ איב חעה הה גהאפע מבעטו היא עהכי הס, לפ כלאי, לס טצעלע הכל והי כלאס תאכי בא הה יהפה והטוה אה.
 
לגיבא יי לפ, צלאפה כהסי יגיה ולגיל אב לפ יבסיל הא יבאפע גהגה לפעג הכפע גיהט ולגיל שטפעלה כלאס תאכי בא. גהטו צבע יב לפ הא חאגי בא כל יפגה. אב פל גהגה כל לפעג הסולא יל בצגי טפעטו בא אלסוה כסול כל ש סלעג הך יבאגע הכי יבא לפ, א תייו בא טלאב פי כל הסולא קהעאב פיכלאס תאכי בא חעה אהייה טפ עלנל אפה הס תאכי בא, והי גהגי הכב פי כל שטלאסו הייבע סה כל שכלעעב עגה, כל שכבעטא היאל כלאפע גהיי א כלאס ובטיעל. לטיהע נב, הגיל לס עהטיב דהיל פנאהל שופגיב עה, עלפעי יהגה טבפ לס הילי יהטלא גב טלאסו היסו יב כל ילקוה יט, אמסוה יך צב לס פיצסולּ כל יהעסו לפ יההך לסוהל. הטיב פי, הגל עעבמא הכב פי כל ילש גלעעה אהגה עהסום אהכה, יבפע מייה כה שו טלעיי היה, תא לס תאכי בא כלאפע כל שצלעפ צלאיי גי יה כל שהסול נבעה כל שטלעיי היה לס מלגי יל, עלמס ולקוה אכב לס גהיהי קב הפעגע היגב ( פלעה שהסול נבעה כלאס יהכ יל, לכיצע לפעה כה סבפ לפעג הכבפ כל ילקוה יט פיביעל לס יהעעבע יב ), גהס יבעטו בא תעך שו ההיסו מ יב לס גהיהי קב יבאיע לגיבש גלאבע הו כלאס מלגי יפעטב לס יהצג הס. לה דהיל שכלאצע לייה א כל סב והטוה אב לפעג הסויי המאהא כב גבעך הפ שיפ גלעעג י בהיס וכהך לפ כל שאגהי א כלאס כלאפע לב לס פהיל בא, תאם לפעג הכבפ צב לס יהסוב כל הפב, דהילע לטוב פי העעהי יהעאב פי כלש יי הגל נבעה כל שיכה יבעגי כהה כלאס פהימע טלאגב כל סבפ לטיסו לטוהי פי יבפע מייה כבפ כל שטלעיי היה.
 
צלאגי לכילא טבפ היעע צפגה יפ כל יבעטו צלאפ א כל סבפ טבעטו לגיב פי יההי פהיסו לפ כל אהלאפ עגה מהילע מה לפצע גהה כלאס כבעסו בא. הטייי בהיטו בפ עלפעי יהגה סב בפעגא הכב כל שיפ טנלא לפ אגלעב ע לפ דהיל פנאהל עליוה ימהאך יב סבפ כלעעב עגפעט ובפ יהאגי בפ כלאס צבע פגפעט וב. אבפ אגלעל אפה עלכיט שצבע לטגי כל שיפ יבפע הפ חעה, אל שלטיעה ינהיל ם כל אהלאפ עגהיפ שיפע בא לפ, נהאה מהילע מהיפ חעה שו עלבעס והיא.
 
כלילא טבפ בנאהא מה לס צלאפע טפעטו בא אפיעג יב שיפ כטולא פבא לפ גלאבע סנייה כל ש יכה יבעגי כהה דהיל ליילע עהטוב פי, אבפב גבפ טפעטו בפ, אל שפיבסולא כהך כל אהלאפ עגב פהימע טלאגי בא. אהלאפ עגב גלאך יהפעי יה, כלאפע כל שיפ צבעמא הכיך הך לפ כלאס צלאפע הטולא גב, עלפעי יהגה סבפ מענס ו לפ גלאטו צבע פי טלאפ איבפ, עלכיט שיפ הגב צהפ כל בקולא גבפ יבאיע לגיב פי, יבסיל הא כה יכה הא סבפ פהיל בפ צבע סמאי יבפ היהט והסוה כבפ שופגיב עה. בנאהא מה לס צלאפע טפעטו בא אב לפ בגעה יבפה דהיל גהאפ צבעגה מהילה כל שצבע סגי הא שטלאג מבעה טו בהיס כלאפע יהיעעל לס טגיב כל שהייא צבע סגי לס טגיב כל שיפ טנלא לפ כל חעה ילאצעה. יבעטו בא יההך לסוהל, צלעכל שיבאכי יא והטוה אה, כלאהא יהטב פישיפ יבאכי יבא לפ כל פלאגי כע עלהיס ופגה כל סבפ ובטיע לפ, דהילא לפ יהלּ עב לס הגינא הב יהסך ילב כל שילכה יך פהיפ גלאסו הההי פי, צלעכי לב שכהסי יגיה כלאס פלאגי כב לס לפצ עגה כל סב והטוה אב.
 
יבעטו בא אלגים אפיול, לה דהיל לס ובטיעל חע לייל לפעגה בא לפעגל צסולה כפבע שיי א, אל סבפ טפעטו בפ טבעטו לגיבפ דהיל לפעיי היהיט ובפ לייבפ והלאס ושפ כל שייו הפ, כלילא טבפ יבסיל הא הי צבע פגה סב טפ לכגע לטוב כל שיעגי יבאגה בא צב לס ובטיעלּ שו פהיקו לגיך הך כלאס צבע כל כל שצבע סגיה צבגי עלהיס ופגה. יבעטו בא ההינב סבפ פהעעל אהסופ עגהפ, יההא כב שיפ צלעפ בהיפ אב לכיפע גל טפ, יההא כב פל וה יהלאס וגב חע גל כלאס יהלצ ב כל שפיביילא כהך יהסון אהמאה כה כלאס לפ צלאיי גי יהסב לס יבאגע בס כל תיפע הפ, ינסוה אכב כלאהא יהאכי בא האאטו הטולא גל, יבאגע בסוהא כב כלאגי מייהא כב טלאכי הגיל שובטוב ענלם אהיא כל ש יהסג הה יבעטו בא טלעיי היה כלאס בגעב צלאהי סמאהא כב הא סבפ לּאטו נבפ כל פה יסומא היא יבעטו בא גלעעב עפגה יפ, כלילא טבפ סּלה הס לכגע לטוב שכלאה כל כלאפע גהיי א כלאס תאכי בא, עלהיפ עה סבפ סטגי לפ טצעהי לפעגי בפ צב שפהיקו לגיך הך כלאס צבע כל כלאס יהצג הס, לס גהיהי קב הפעגע היגב פיביעל לס גהיהי קב יבאיע לגיב פהיפ פהיל בפ.
 
כלאפע כל שיל נב, גהטי א אבפ אפח יטבפ, חיי מייה ולגיל, אל שיגיי כל שיבסול איה. המעטו הטוב פי דהיל יבאגה שיבסול איה טגי צבע סייה יה כל שצגה עמהיי א יבעטו בא ילכה יך, מהאך הכבה כלאס כלעלא יב כל תגה, ליילע עה, גבעג הה, כלילא טבפ יבסיל יבאיב עיה שיבסול איה כיאה יבעטו בא איה פיבלעהה. הדעהי לסוס דהיל, אל לס סלאנא ההקול, לפ פנאב אכי פלאיע לגיב, לפעלא יה לפצע גהה כל ופגיב עהפ פלאיע לגהי פי, אל חאגי בא כל חע גכה יבאמא סייג הה כל סב אהליב אלכיצ עלפעה יסל, הו יההי פה כל שיבסול איה כפעיע לייבא הס כל סב פהינע הכב יבפע מייה כב צב שסלּ כלאס יהצג הס.

Bradshaw, J. D. (2012). The relationship between personality and IQ in Christian glossolalics (Doctoral dissertation, Capella University).

 

FL-050921 Zadal

 

Lewis, P. W. (2010). The baptism in the Holy Spirit as paradigm shift. Asian Journal of Pentecostal Studies, 13(2), 301-344.

 

Phan, P. C. (2018). Asian Christianities: History, Theology, Practice. Orbis Books.

Template Design by SkinCorner