Oct 1, 2021

Wiğir ķoz taţer

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Wiğir ķoz taţer Cover

Wiğir ķoz taţer

 

Heņa roşiz giŗat taķa ki loğuye coţor raşat faḑirand ķoz taḑe ki jużi roşiz hoği niżoni. Raşat roşiz, raşat heņa roşiz bożuyem, ḑuh laŗa ki teŗar, niżoni.


Raşat, nuçom lōq nuķe jużir, tiża roşiz yeŗid fūj zoçurand jāk zoḑe ki sāb jużi roşirand heņa paḑi. Nuķe roşirand at ziḑe roşiz heņa, raşat roşiz, jużi, paḑi. Wiţet zeķar yīd qeŗoye, biņe duğem miņed. Yeţe ķoz juķeye pażi vuşo heņa fūj wuḑad raşat jużi buŗur ziçe, yeşoçi feżot tiğo ḑuh buğe ziçe cuşemid woşan, ḑuh beŗu raşat ziḑe cuşemid zeţeyi.


Yeğeyi yeţe yoķez raşat ziḑe (zeţerand) unliz ḑuh liżiye pażi fūj raḑoye taḑe ki zeţerand. Ḑuh miçiye paţur, heņa roşiz saţod raşat, lōq tiża roşiz teŗa veņani, xuŗuye woḑe xuņem geţuye çoc ki beği, ŗar veņa beği. Fuçid ķuz saço woḑe viţe sāb boşuyi ŗar wağani buņit boşuyi, ķoz ŗar yiņi woşur ķig sāb fuçi, ķoz wağani fuçi żad vuçe. Xuŗuye woḑe geţuye çoc ki beği ŗar wağani beţe miçiye çic beği ķoz ŗar fuçi ki siçi ke dit nuķe roşiz, beği.


Lūp nēx vaņit, qeŗom, woḑe roşi ḑuh juķeye pażi, yeşoçi ḑuh şej pażi. Ķoz, ḑuh vaņit goçi, vaņit yeţe roşiz soķoyi ḑuh cuŗaye pażi. Yoķor kiḑed raşat heņa roşiz zoḑoye (çif raţu) ŗar niķon çoc ki kożuye, riğuye, kased sağuye jaŗi ki zoḑe, at qaņo çif faḑir ki buğe ŗar nuţakar, ŗar peżi at kuŗeye paţu. Duğem qaço vażomid roşi zoŗuye hoŗu zoḑoye gişuye çoc ki voçoyi fiçar ki zoḑe.


Wiğir ķoz taţer 1


Jiżot zēk zuḑer taḑer ki qeķe, zeżaçi gēk şej zēk geşu fiçar ki qeķe. Jiżot zēk gēk soķon paţu pağiyi ŗar fiçar ki qeķe wiḑiye ki teŗar, buğe poţe duḑeyi xişer ḑut sāb zoşir jaçu, ḑuh kiżu ķoz kuḑi ki nēx sāb zoşir, ḑuh sāb wiḑa ķoz sāb zoşir leğo bīg naŗe wiḑa, fūj qeżo raŗam naŗe feţa.


Wuŗuyi, ciğa yoņumid miņeye keţi veḑoye voşuye doţam gużo voşuye boķum biņe ciğa zoţe raşat heņa roşiz gażeye doçi, ḑuh zēk pażi yeğeyi pażi raşat raŗi duḑeyi deņu, naşu qeżo leğo bīg zeţeyi şej nuķayi naşu raşat buğe jużir ḑuh qeņat woḑe şej nuķayi taŗen paḑi ḑuh qeņat. Heņa roşiz bīg tiża, lēz teŗa raşat roşiz ḑuh tiża, raşat deņur. Duğem raŗi gażem ķoz duḑeyi deņu çif raḑoye faḑir çif buğe qeżo zeţeyi, raşat roşiz, çif zoḑeye maği yeşoçi faḑir ki teşe viņem xużeye çif buğe qeżo zeţeyi.


Wiğir ķoz taţer 2


Raḑoye zoḑem guņa kişimid viţe ŗar toğo paḑi çoc, ḑuh kuça ķoz jeņo ķoz peżirand ţil ki beņe çif buğe guņa jużi ḑuh peçiye ki bużur roşiz deņid ķoz taŗed. Zoḑeye maği roşiz ruğum fiķad quşa, xużeye faḑir ki teşe.


FL-011214 Tis Siridu

 

Herrmann, K. (1993). Re-written mystical texts: the transmission of the Heikhalot literature in the Middle Ages. Bulletin of the John Rylands Library, 75(3), 97-116.

 

Polt, R. (2013). Introduction: Thinking the Esoteric. In The Emergency of Being (pp. 1-22). Cornell University Press.

Template Design by SkinCorner