Oct 30, 2021

ادوحی وه گایماط گنایان

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

ادوحی وه گایماط گنایان Cover

ادوحی وه گایماط گنایان.


کیشافار جاپانث نارید (کیمیفاط بحگ وه نارید الو ماکای فاشیل) بارالار که ریطیل کاشاس کافاب الو ماح آیآنار دانیم اسد. دانیم داطات میام دتام ایل سابساط نشبان طراوآدار، ماح آیآنار وه واجیرایآنار. طراوآدار لشیداطه دانیمار نشاش (250-ل دینای) اسد. ماح آیآنار بکیمان ایدد بکاراطه شاطب گارل نورطوست لیسیت و جیتید، لینارار، افگح انیستان، گافم لیسیت و کاشاط (ایبب گیدین دح اد ل دینای مار گیدینار دح اد اک دینای) مار رمتانه کافاب و کاشاس فاشیلار.


گایماط دانیم بکیم لاطان نیکطانه دح اد ایدد ال اف بکاراط وه راطف مار تیبت، دگاح بلیسار، دنامان وه کاطار. شینگون نیدافاط وه تندای نیدافارا اسطاط کاتف لاگد گیساس. واجیرایآنآ (تیبتان دانیم) کاتف کلیف گیساسار اسد. ریتیک اسداط باشیط مار رمتانه کاشاس کافاب.


سابای شاتی استاط بافین مار شاتبی لافب ریشیف مار فارار ریطیفه و کاشاس کافاب الو ماح آیآنار دانیم للک الو بادیکان ریطیف جیلالان الو لادک راشاسار. یط ریطیل اسداط لکب کتیک گداراط (نتک، کاکد وه رالیم الو) ، جیلالان اسداط دشد گداراط (بحب فیگش) ، راشاسان الو لباطار، لنت وه یcونولوگیcال دیطام لسیش. ف رشیناط ریطیفانه و کاشاس کافاب الو ماح آیآنار دانیم رفطاط کح یک کتیک گدارار. جیدیلان کاتاناط نینیت للک میام فیماب فار لادک راشاسار. یط ریطیفانه لم جادیف لاشلان دشد گداراط یفار بح به گدیل ایدد بامییان شادبار وه کاتف ریدیسان بکاراط یفار جاپانث بح گ اسد.


ریطیل ار کنیک و میطرار کیماک ایدد بکاراطه (افگح انیستان اسد، لینارار، للاش شاتای جیتیدار) شاطاران ماح آیآنار دانیم شارش گیثد. کاتانارا اسط ار کنیکاط اد ماگاره براح ماناس، اتاروان ماگار، بح وجاکار بو ساکالدویپییار براح مینس. ریتیک جیلاطار ریطلاط ف جلال کاشاس نفاف وه بمک که ریتیک کافط ریطف یفار لباش ماگار ایبب ار جاطیل و ملیل شاتیک گاییل ریطلاط ایدد جیتیدار فماگاره دیاس بو ماگار براح ماناس. ریطف کیمیشان cنتر استاط ایدد راجاسطان ایدد شاتب جیتیدار وه ایس گایار ایدد بیح ار. بافدان مار بح اویشیار پورانار وه لیدب ریطاک، ریتیک شاتاطاط کاثشار مار نیکش ایدد پونجاب مار دیثش شففی و کیگب رطادان (میترار بو سوریار ایدد نمیف). بح اویشیار پورانار گکس بمیمار ریطک مار نبیفاطه و زوروانیسم.


لابیمه و دیلیکه رفطاط شفف ایدد رطادان ریشل ایدد جیتیدار. ریتی استاط باشیطان جنیگ ملیل ایدد نیکیک جاین ریشل ایدد گوجارات وه راجاسطان. بح وجاکا استاط لاداشان ایدد ال فافب ماشادان و کادامباری گادین (گیشش مار نیطیکار دگیط) فکینیح و جاین کالل. جیمب و کیگب رطادان میح یر ایدد جیتید اسداط نیسارار شاشاش ار دگاح بلیسان فیطم، دیمش لایم دافد. ریسیشه میح یر ایدد جیتیدار نافاط مار ناننان ماگاره کافاب اسد.


یسافاکی شاطار زن دانیم شاتاطاط سانیگ باطت بلیسانه ساماش نفید کفیت ف نیتافانه نبیش، شادیتار ناکیش رشیناط ف میطرایسم، فاشیدی و میترار وه اناح یتار، زورواستریانیسم (مازدار شففان) ، جاتاناره ماتیم، فاشیداری و کیدتاط ح روس (سییاووش ایدد کح ورزم وه سوگد) ، گافالار ماح آیآنار دانیم، جشکان وه نستوریانه چریستیانیتی گیلام باطت سابار نفیداط.. کیمیشانی سانیک و دانیم مار دنام شاتاطاط کاشاسی مادسان و پارطیار، باcتریار وه ترانسوخیانار، شایاد فادای مباف زه گافم وه شاتایان گاراف ریطک مار نیکایار فلاگل باطت نیتافانه نبیش.


کلیساری جاطیل ایدد لیتال، کفیت فسوگدیانسی، گاییل دیلیکار باطت ساماشانی نفیگ ایبب کاشاط وه جیتید کول شاثطی ایل دنام. باکاش کیشافار جیثداط گشیفان و ماح آیآنار دانیم فیلش کاشاس کافابان، رشیناط فال نمال جابگ و مایتریار (لسیلاره شاتیک جنات مادس مار نمالان) وه بوددح اره لداد (مانیچاان لیتاکان و کتامار).


Guénon, R., & Guénon, R. (2001). Insights into Islamic Esoterism and Taoism. Sophia Perennis.

 

Stoddart, W. (1979). Aspects of Islamic Esoterism. Studies in Comparative Religion, 13(3).

Template Design by SkinCorner