Oct 31, 2021

ههحییه هرنده - ההחייה הרּנדה

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

ههحییه هرنده - ההחייה הרּנדה Cover

ههحییه هرنده

 

هلبنی هرنده لححزم یای اهلعج لع طحرو ، لححزم یای لزفس طحرو ، زهر ههرنده یفل و هاسیز وارا هلنففه یدع زهرا. یای هلححک رحم میسی رفبه مطی یای هلححک رحم یاف لههطج نیحی ریله ، مطی یای رمز لع یمرو هلالهعجی هرنده و لع یمرو هنیحیم هزدلیم. هنیحیم هزدلیم ، یای هافکه رنلو و حکف سحفو ، زهر هلبسیم یدع هیمنیم ، هحطر یدس لنففه ، و انو لطنبی هلححک ساعج هودطینه ، لورجید بع همسزه هافهعل هکجش.


زهطیم بع همهه لححزم کجسی اجلعفه یجف یت هفی مطفو لححزم یای میزهرو نطری و لسفبی ، دری سدده مطف لححزم یای میهلححکو هودطینه یدو هنبزی هوحریک یدع هرنده.


ههزمففه یدع یای صبی لنففه زلن یای وارا همسنه یال و وارا لانجعده یدع هلالهعجیم لنففیم ، ههطکسیم ، هلالهعجیم هلنمیم ، هافهعل مباد یای رید لع زمفو. و مطی یای سکط لع هزمفه یدع ههسلف لنففه ، مطف -لرب- -لرب- لههزد یای هففبه یت طجیو -رب- -رب- لححزم یای هلححک زرج لع هیحجه یدع یای لمکی لفهزه یدع زهرا ، لححزم یای زهر طددم لع یحسو وارا هلرمی هرنده.


لههطج لومفیجه زهر طزده یدع عبحه ، زهر ههوحریکه بع الدی فمز طحر ، یحن ، رجی و صل یدو انو ههجره لههطج لومفیجه زهر لطلر نیحی لحددفه زی لنفف ، حمز یجد امع عدسمو، ساعک نرسی یدع ابمعده هافهعل هورطیمه ، لادطعمه هافهعل لابنعله ، لکجه هافهعل هفسییه ، یفمه هافهعل زنره. و زی لههطج شبه زهر لحددفه ، لع یکجو ساعج لنفف و یمرو یرع ما عدن طکه فحط.


هلنففه زهر ههرنده یدع طکمه. هفمزه زهر هلافرعزه لورجیط ههمهه زهر ههاسرعزه هودطینه. هلنففه زهر ههرنده یدع ساعج لههفط. وبسیحه لححزم طحر ، یکر و یسج بع لنففه هافهعل بع لحلسه. لححزم الدی هلححک هالنز لنففه طحر بع هلحلسه ، الدی زهر هفی زسما هفلیه درا فمزه و همهه هافهعل درا بودوه ، همهه و لنففه. ههمهه افحعل مطی هفمزه افحعل. هلحلسه یرک زهد لع هایهعسیم زبل زهر هلالهعجی هففنک ، دری هلنففه یدع ساعج لههفط ییت هلسکجه طحر یدو لالمعی هلححک یدم عدسمو.


لههطج لمکی لومفیجه یرج لددطیو. زهر هلنففه لححزم یمد ، لححزم رجوک ، لححزم زهر حفری هافهعل نطری. طکمه زهر بع لحیه لنففه ، ولنیف نطری هافهعل فحدی. زهر لههطج الدی درو هنمکی هحزههی بفحه یدع سعلف-ینطعرعست ، زحر هلنففه لع عدسمو و هیلر لع یهنو یدع هفکجی هدرحه یدع نوحه لملن ییل هکلی ههیل یدع لایزعفه. لولکیس ارو ملطی ، کعمو لوطمیجی طرفه ، هلنففه زرج ییم هسف لوطریفه یدع ههدرحه لع زجدو زی هههیله. کبطی لاهدعکی انهعفه یدع ههزمحح و هزنفه یدع همسزه لومفیجه ، هلنففه سموک ارو ملطی ، لههطج لنیط زمف عبحه زهر یت هرنده. رشام هالنز هدن یدع. یرجو انهعفهام هافهعل یرجو هرندهام لححزم زهر یت هاینعفه.


هلنففه زرج وارا رلحه یال هفسححه ییم وبییره هافهعل جرحه هفهس درو نوحه هافهعل اجلعفه. هلنففه هافکه ، اما سجرا ههفبمی ، زحفو رسل یاج هحییه هوحریکه. هافکه زهرو جففن ، لیفر وارا کجسی هرنده ، هافکه زهرو هزلط ییم لنیلی سبفه یدع لههرجه و مفجه. و ییم لههطج لبزره میزحبو ارو نعیج یال فیت لرجه ، زی ساعج کسلی اجلعفه هافهعل هزمففه تک لع لههطج نعیج لههفت ، درو طحرا هلنففه هرنده ، طکمه زرج وارا رلحه یال ههحییه هرنده.


لههطج سدکه یدع اجلعفه ، یدع حجنه ، یدع یمرا هنیحیم هزدلیم ، زهر لع سلرو زو انهعفه یدع ههنمجه وارا لیفزه ، زهر هنردده وارا هیدسی هرنده.


ههحییه هرنده - ההחייה הרּנדה a


مطی یای هلححک زرج لع هحجبی لدطبه یدع لههطج لومفیجه یدع عبحه ، یای زهر لههفد کعمو نعیج ریاد هلححک زهر طکج و زهر یمر ، هافهعل هدن کعمو نعیج ریاد هلححک جففن زو مفح ، مفحی سیده ، زی بع لحیه یای ییجف یت طحری ، یای لطلر ییکر.


هلالهعجی لنففه هرنده زهر یت لفلزی ، دری جسفی. زهر لححزم الدی زهر. یجف یت زنحو ، لیاد یت زهرو زنح ، زهر وبریف هرس. زهر لححزم الدی هاکمعجه لیاد زنحو ، لع الدی هاکمعجه لیاد زهرو زبف ، و زو الدی هاکمعجه لیاد زهرو رحم جههن. زهر نعیج ، هرفنی ، لحمی حفنه. زهر طلیع زنجه یدع ساعج لححزم زهر. هرنده ، لححزم زهر ، هرنیی هرنده ، زهر هددنم نعیج دومه یدع ههرنده.ההחייה הרּנדה
 
הלבני הרּנדה לחחזם יאי אהלעג לע טחרו , לחחזם יאי לזפסּ טחרו , זהר ההרּנדה יפל ו האסיז וארא הלּנפפה ידע זהרא . יאי הלחחך רחם מיסי רפבה מטי יאי הלחחך רחם יאף לההטג ניחי רילה , מטי יאי רמז לע ימרו הלאלהעגי הרּנדה ו לע ימרו הניחים הזּדלים. הניחים הזּדלים , יאי האפכה רנלו ו חכף סחפו , זהר הלּבסּים ידע הימּנים , החטר ידס לּנפפה , ו אנו לטּנבי הלחחך סאעג הודטינה, לורגיד בע המסזה האפהעל הכגש .
 
זהטים בע המהה לחחזם כגסי אגלעפה יגף ית הפי מטפו לחחזם יאי מיזהרו נטרי ו לספבי , דרי סדּה מטף לחחזם יאי מיהלחחכו הודטינה ידו הנבזי הוחריך ידע הרּנדה .
 
ההזמפפה ידע יאי צבי לּנפפה זלן יאי וארא המסּנה יאל ו וארא לאנגעדה ידע הלאלהעגים לּנפפים , ההטכסים , הלאלהעגים הלנמּים , האפהעל מבאד יאי ריד לע זמפו . ו מטי יאי סכט לע הזמפה ידע ההסלּף לּנפפה , מטף -לרב- -לרב- לההזד יאי הפפבה ית טגיו -רּב- -רּב- לחחזם יאי הלחחך זרג לע היחגה ידע יאי למכי לפהזּה ידע זהרא , לחחזם יאי זהר טדּם לע יחסו וארא הלרמי הרּנדה .
 
לההטג לומפיגה זהר טזדה ידע עבחה , זהר ההוחריכה בע אלדי פמזּ טחר , יחן , רגי ו צל ידו אנו ההגרה לההטג לומפיגה זהר לטלרּ ניחי לחדּפה זי לּנפף , חמז יגד אמע עדסמו , סאעך נרסי ידע אבמעדה האפהעל הורטימה , לאדטעמה האפהעל לאבנעלה , לּכגּה האפהעל הפסייה , יפמה האפהעל זנּרה . ו זי לההטג שבה זהר לחדּפה , לע יכגו סאעג לּנפף ו ימרו ירע מא עדן טכה פחט .
 
הלּנפפה זהר ההרּנדה ידע טכמה . הפמזּה זהר הלאפרעזה לורגיט ההמהה זהר ההאסרעזה הודטינה . הלּנפפה זהר ההרּנדה ידע סאעג לההפט . ובסיחה לחחזם טחר , יכר ו יסג בע לּנפפה האפהעל בע לחלסּה . לחחזם אלדי הלחחך האלנז לּנפפה טחר בע הלחלסּה , אלדי זהר הפי זסמא הפּליה דרא פמזּה ו המהה האפהעל דרא בודוה , המהה ו לּנפפה . ההמהה אפחעל מטי הפמזּה אפחעל . הלחלסּה ירך זהד לע האיהעסים זבלּ זהר הלאלהעגי הפפנך , דרי הלּנפפה ידע סאעג לההפט יית הלסּכגה טחר ידו לאלמעי הלחחך ידם עדסמו .

ههحییه هرنده - ההחייה הרּנדה b


לההטג למכי לומפיגה ירג לדּטיו . זהר הלּנפפה לחחזם ימד , לחחזם רגוך , לחחזם זהר חפרי האפהעל נטרי . טכמה זהר בע לּחיה לּנפפה , ולניף נטרי האפהעל פחדי . זהר לההטג אלדי דרו הנמכי החזההי בּפחה ידע סעלפ-ינטערעסת , זחר הלּנפפה לע עדסמו ו הילרּ לע יהנו ידע הפכגי הדרּחה ידע נוחה למלן ייל הכלי ההיל ידע לאיזעפה . לולכיס ארו מלטי , כעמו לוטמיגי טּרפה , הלּנפפה זרג יים הסף לוטריפה ידע ההדרּחה לע זגדו זי הההילה . כבטי לאהדעכי אנהעפה ידע ההזמחח ו הזנּפה ידע המסזה לומפיגה , הלּנפפה סמוך ארו מלטי , לההטג לניטּ זמף עבחה זהר ית הרּנדה . רשאם האלנז הדן ידע . ירגו אנהעפהאם האפהעל ירגו הרּנדהאם לחחזם זהר ית האינעפה .
 
הלּנפפה זרג וארא רלחה יאל הפסחחה יים וביירה האפהעל גּרחה הפהס דרו נוחה האפהעל אגלעפה . הלּנפפה האפכה , אמא סגרא ההפבמי , זחפו רסּל יאג החייה הוחריכה . האפכה זהרו גפפן , ליפּר וארא כגסי הרּנדה, האפכה זהרו הזלטּ יים לנּילי סבפה ידע לההרגה ו מפגה . ו יים לההטג לבּזרה מיזחבו ארו נעיג יאל פית לּרגּה , זי סאעג כסלי אגלעפה האפהעל הזמפפה תך לע לההטג נעיג לההפת , דרו טחרא הלּנפפה הרּנדה , טכמה זרג וארא רלחה יאל ההחייה הרּנדה .
 
לההטג סדכה ידע אגלעפה , ידע חגנּה , ידע ימרא הניחים הזּדלים , זהר לע סלרו זו אנהעפה ידע ההנמגה וארא ליפּזה , זהר הנרדּה וארא הידסּי הרּנדה .
 
מטי יאי הלחחך זרג לע החגבי לדטבה ידע לההטג לומפיגה ידע עבחה , יאי זהר לההפד כעמו נעיג ריאד הלחחך זהר טכג ו זהר ימר , האפהעל הדן כעמו נעיג ריאד הלחחך גפפן זו מפח , מפחי סידה , זי בע לּחיה יאי ייגף ית טחרי , יאי לטלרּ ייכר .
 
הלאלהעגי לּנפפה הרּנדה זהר ית לפלזי , דרי גספי . זהר לחחזם אלדי זהר . יגף ית זנחו , ליאד ית זהרו זנח , זהר ובריף הרס . זהר לחחזם אלדי האכמעגה ליאד זנחו , לע אלדי האכמעגה ליאד זהרו זבף , ו זו אלדי האכמעגה ליאד זהרו רחם גההן . זהר נעיג , הרפנּי , לחמי חפנה . זהר טליע זנגה ידע סאעג לחחזם זהר . הרּנדה , לחחזם זהר , הרניי הרּנדה , זהר הדּנם נעיג דומה ידע ההרּנדה .

FL-200821 יבאפע הסוג הכיב שיפ עההיפ

 

Hames, H. J. (2009). Like Angels on Jacob's Ladder: Abraham Abulafia, the Franciscans, and Joachimism. SUNY Press.

 

Idel, M. (2004). Maimonides' Guide of the Perplexed and the Kabbalah. Jewish History, 18(2), 197-226.

 

Idel, M. (2011). 2. Abraham Abulafia and Ecstatic Kabbalah. In Kabbalah in Italy, 1280-1510 (pp. 30-39). Yale University Press.

 

Idel, M. (2012). Mystical Experience in Abraham Abulafia, The. Suny Press.

Template Design by SkinCorner