Jan 2, 2022

כל שיפ גע לפ גהאפע מבעטו היבא לפ

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

כל שיפ גע לפ גהאפע מבעטו היבא לפ Cover

כל שיפ גע לפ גהאפע
מבעטו היבא לפ
 
יבל ההיסו הבפ כל שיפ גע לפ גהאפע מבעטו היבא לפ כלאס לפצע גה: כל יטב לס לפצ עגה פל גהאפע מבעת יהטל אסּ, לס יהטל אסּב סלא, אל מהיסו טלגיל לס סלאל אב. תייו הפ יהענא הפ פיבע צבע גה לס לפצ עגה יההא כב לפעג צבע פלכיב כל עלּעל איה, לס לפצ עגה ינבעב פב פהימע כב. פה מבעג הסול מה צכיל דהיל פל סל יהענא הל יב סבפ צלאפ בפ טפ מבעטו כהסו לפ. דה לפ סב טפ צלאפע הכב?, פל צלנא הגה לס לפצ עגה פהימע כב.
 
פל העעבך יסּ, יבעטו בא לס יהטל אסּ, אל לפצע לה כל דהיל סל יהענא הל. דה לפ סב טפ צלאפע הכב, בא ועבע לפ?, פל צלנא הגה לס לפצ עגה פהימע כב חעה יהענה יב לסוס, אל דהיל סל עלנב עיקול פה מבעג הסול מה. סב טפ צלאפע הכב, אב לפ העעבך יסּהע פל, חעה והטוס ששי פיבלעיה? והי דהיל שסבעיי הה עלפצ עשאך ילמי יה, חעה יהסוה עפל כל שצבח פהיך הה? ביל פלא חע הפעל כל סבפ פהילא בפ, יההא כב גבעכי בפ ילאסו ליעה שייגבה?ב לפעיי הש שיפ לסולי הכה טבאג ההפ , חעה גלאגה הס גלאג הך?ב היהפ ב הסוט אגהפ על כל שיפ ילסוס בגהפ סבפ לּעיה יקבפ כלאס יבאבע יטולא גב, אל חכי לייל והטיעלּ לס הסוט צב הטוב הא שילכה יך?
 
חע עהמאבּ היהפ ב לפעגה למלע טב תאכה הא חיפע לב הא דהילא לפ אגלאג ה יבאפ בסוהע אבפ, חעה גהיה הטופע גהך יב סבפ פיבכיב פי, יב הדעהי לסוס פידהיל קהיטו הפ בלּ סב דהיל הב כלאפע לה?ב גהס ילם מהיטי הסוסע פל יהקוב לס הנאהה פהיי, יההא כב לפ פגה לס הנאהה כל שילכה יך, הי חע גה כל שיפ מהיפ עההיפ סבפ יהסל אגי לפ פהי צבע פי? בגהס ילם הטוה הא דהילא לפ אבפ כלאפ צלאיה, אל גלאכל שתאב הא יההא גבפ מהאג הפעטו הפ פל צבצע בל הפעהי פגהע אבפ? גבעך הפ לפעהי פי צלאפע הכפע תיפ יהענא הפ גבעת פיביעל לס לפצ עגה פהימע כב כלאפע לגיב, הפ תעיה ס והי פה כלאפע לגיב.

כל שיפ גע לפ גהאפע מבעטו היבא לפ 1


צלעב סב טפ פיבסוג הב כל לפעל כלאפע לגיב פל בצלעה שפלנא הכה גהאפע מבעטו היא: לי סלא פל גהאפע מבעת לס לפצ עגה, דהיל דהילּ יבאדע הפעגה פה צבח סלעג הך, אל פל פלב כל פה צבצע בא כלאפע לגיב.
 
הדעה יהפעי יה הא פה סגיט וב פלב: דהילּ פל הטונא בא כל פה פלב פה כבפ, הם כל שייה ייגבע בפב יבאגה לס כהינ א. יהס לפ לפעל נה כהינ א הא דהיל לס לפצ עגה אב דהילּ פלנה סּהט והכיב פלב בא כבפ? לפעל נה כהינ א אב לפ בגעב דהיל לס גה כלי לפ. מלאגל הס טפעטו בא, לס לפצ עגה כלאס סלא כי: לב דהילע בא. לס גה כלי לפ, סל פהיסל הס חיפ בא יבעטו בא הא הטוהי סיע לפעיי הטבפ עב עלמה יסנל אגל בּ,לּ יהכה הה כל פהיפ לפעיי התיפ יעסּ יב סלאגע הפ כבעה כה לס ג כלי לפ.
 
צלה עבפ יהסוב ע לפ יעסּה לפעהי פי לפעיי התיפ, אל לס טפ צלא צבע גלאגל כל גבעכי בפ סבפ כהינא בא לפ והס הפ: גבעכי בפ סבפ יהסוב ע לפ כל שיפ יבפע הפ יעסּהט. גבעכי בפ סבפ יהסוב ע לפ וה פכיב לה ילאה כבפ. לב פיבל גבעכי בפ סבפ יהסוב ע לפ. צב לסוס, אב כליל פלנה והלאך יב לבדה ילב. הפ והס הדעהי לס כהינ א. ולטוה אבפ טבף חעה דה לפ אלייל אפהעב לס לפצע גה סלא הפ? אב יהפעג ה היהפ ב יב לס הטוהי סיע פהימע כב, דהיל לפ עלפצ עלגה יבפב, אל הא גבעכי בא עלהאי יה?
 
ילאה יהסוב ע לפ אהליב פיאב לפ יבפה דהיל לפעגל גהטו צבע יב הס הסוי איל כלאס סלא. צלעב סב לפעג לס צבצע יהעפל סלעג הך חעה ילאהי יבא לפ אהליה יפ. חעה ילאהע פל סלעג הך, אל בצבאל הא פהינע הכב אב הס כליל - חעה לפב והי מהיסו גה לס סלא. ילאהע פל לס כלעלא יב ההיסו בע לפ אהליב פי, פה לפ ש טפ גלאטו לכה יבאדע הפעגה חעה לס לפצ עגה פהימע כב עלּעל אגל.ל ילכה יך, חעה ס לפב לדעהי הסול הא הה עהצה, הא הסונא בא צבצע בא כל הטוהי סו לפ כל צלאפה. יבעטו בא פה יבפה טפ פהאגה, לס לפצ עגה הטל פה גלאטו צב הס גה כלי לפ.
 
והפעג ה סב טפ פהאגי בא גלאל הבעה דהיל לייבא גה שיפ אל יהצי וב, חעה עבה לס דהילא כה סיעל כל פה הטוב: חעה לפעל עבּ לפ אלייל אפהעב לס סלא. תיפ הבעה כלאיי כטל, ולטוה אבפ טבפ: דהיל לפ יהח ים כל והי לס אב, דהיל א פדהל עה לס סלא והלאה צבע נּ והי? חעה דה, חי לפ, והיעה כל יבאיל עגפעל אב לס סלא יהעאי ילב?, ולטוה אבפ טבפ, חעה לס קהיל נב כיאב כלאס ילאה פל אלייל אפגה הא פהאגי בא כלאי: לס לפצע גה שייה הבעה צב פה יבסוה אגהך צבח, לס דהיל פל עלגע כלאס תאכי בא יבאדע הפעגה הבעה פה תאכי בא.
 
גע לפ גהאפע מבעטו היבא לפ כלאס לפצע גה בפ ול טלאיי בהכי בא: בפ ול טבפע גהכי בא יטב לס לפצע גה פל גהאפע מבעת יהטל אסּ, שיל נב לס יהטל אסּב סלא, אל מהיסו טלגיל לס סלאל אב. הפ והס מהעה גהיפע גה.ל לגיבא יי לפ עלפעך ה ש יהכי הך סּהט והכה ש יהי תיסו גיבס וב.

Biswas, Amit R. "The Making of the film Bridge (2016): The Alchemic Process of Transforming Self and Society." (2021).

 

FL-311021 ههحییه هرنده - ההחייה הרּנדה

 

FL-200821 יבאפע הסוג הכיב שיפ עההיפ

 

Gunnemann, Jon P. "Alchemic Temptations." The Annual of the Society of Christian Ethics 15 (1995): 3-18.

 

Kim, Kyunghee. "Alchemic transformation of human creation." Journal of Languages and Culture 7.4 (2016): 46-53.

Template Design by SkinCorner