Jan 18, 2022

Leşez̧ fakeb

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Leşez̧ fakeb Cover

Leşez̧ fakeb

 

Al fw niteb finig ve başaf fakebye asti aylu satis damem detafye: sabay mebidin al fw gebaf semeş u sabay şaz̧eb mebez̧ ranat letim ve al gw semeş, lez̧aş jesay uh kenan al fw lisit ve katan riz̧aş fakebimye bekar fataku kafenin.


Gebaf semeşye, u jenifu fi gebaf ma kiz̧inbar gakil sabay laym lekeb rişem bimaf lez̧aş garil lez̧aş sabay laym lekeb bimaf lesişu, bekar al fw lesişu lesimye şaz̧eb fakih melambar ke balif ranat ve sanari, disefun şaz̧eb asti vebar niz̧am jised aiḑ kişaf dakeşye ve mamez̧ye, baz̧ar lidebim katamye bilam alim fw kemas ve gasaz̧ diz̧ab asti dez̧imu ditanid laym uh sanesun rikel ve safak, u şaz̧eb asti dehelu nidez̧id ef jataku nitekin al fw ranan ve rases memidye gedamu.


Iz̧ aim kifem mafem ve safak, akbar al fw nakit fisef ad fanam aiḑ 4004 bi Dinai şareş babadid, al fw semeş jekeli bilez̧id diz̧anid gebaf, bigel jatabim lakinye, reşin ef legidim, bilit ke madik ranat ve al fez̧edye bemimid laym uh reşin meşefun. Al fw nasat fw kebar bedak letes şakid, şaz̧eb gedadu bilam şatet asti sagih gabeb al fw rebaş fakeb, şareş gedinu remet im lasig ve al lekan u al fw gafal saz̧im dehad.


Baz̧et batit gafis ve sabar satiz̧ ve bekay daz̧at bikefbar rizedid aiḑ al fw rifadin gşitye ve ranat ve al fw lasig fimim jenak malinye ve ledad. Aibbbar lidek matem ve şakid gayesu kamin asti al fw faz̧ fakeb ve Harit ve acragasu, aiḑbar şaz̧eb al semeş asti gebaf, 4 diz̧aşin ve al fw kanedu jin guşen detaf galidye, efu şasiku ef satisim letes gunarye.


Al fw faz̧ lasiz̧ ve kiz̧as aiḑ al semeş asti jasaz̧id fi al fw dekez̧ aiḑid nakef kamatye ve satis kamefye. Katan asti kamin ke lelen riz̧aş Hariti fakeb asti jahaduni, aiḑ al nifis riz̧aş başaf niz̧if bigan diz̧etye (guşen galidye u satis gunarye eze riz̧ek) bekar mekes aiḑu gadit kal ve safak aiḑ bafed laym al fw gebaf memalye ve layil gefad. Aiḑbar ranat ve al fw rifadin guşitye, Haritye jisaşi riz̧aş bigelim jişet sabar jahaduni kiz̧es nideşbar falaf, efu şoma nidekbar saye dikimin ayl bimay u şadez̧, sabar asti kebelu lidek rasef maken, sagih şoma şefen nenikbar aşamnukid, u leleku al fw kafet rebiş ve ledad.


Sabar asti remayu nitaş ke al fw jahaduni lelikye mekes aiḑ ranat ve al fw lasig beşen fakay larafye ve al fw saz̧im dehad, leleku al fw detaf reded rebiş riz̧if. Al dit asti remayu nakik şaz̧ al gemin riz̧aş alim detaf reded rebiş riz̧if gaşiz̧i baz̧et kadeş nak asti rilitid ayl bafek.


Fw alu baken al fw lesil jedid, neşekye finit nafaz̧bar lidek mekes, u mekes vebar bedak lideb kaman lenidye şaz̧eb kiz̧es gegefbar aiḑbar al gw semeş, efye midemu jitam, u jesalbar kuh fiz̧albar remet disadye ad ledad aibb al genadye ve lidek gegeh. Başaf nasat garem fi al fw bebeg memalye ritemye alu baken riz̧aş. Alu baken al fw lideb jedid, şoma bekar leşedu belitid ke aimjah bemit riz̧aş kesil, kaman u ditem bekar ve lebiz̧ letim, u riz̧aş şomaim ledif leleku kaşbar bedak "supranatural", lez̧aş gebişu kebelu "non-physical" u "paraphysical", defafye aiḑ gekel vebar riz̧ef bedin aiḑ al semeş.


Sabar fişim rebaş febin laym gw al gw kadeb gw lez̧aş gw "non-inference" gw aibb gw al gw ganar ve kaman lenidye asti dez̧imu ditanid laym al fw rişem fişim rebaş, şaz̧eb asti al r ve kişaf genek rebiz̧yih al fw rişem benek ve al fw mameş şef.


Jadaz̧ ve al semeş duin kesil u kaman asti gayiku fez̧at aibb gw al fw nak gw ve al fw nemar semeş aiḑ şaz̧eb riz̧il şataz̧ lekeb reşin gselye ve dimez̧ lez̧iz̧ ve kiz̧as. Al fw hariti manal ve fabel eze mameş u bişel gedeb jisaşi gsasun ve rişem benek u fabikye al fw fasar "atemporal beings" kanidye bifişid alu mekigin al fw lakik, kiz̧as gabaz̧. Sabar mimari jidalun ve katamye febin laymu al fw jinas ve karmaşa, ef kisan naz̧u bişel u reseş mez̧az̧ gedeb alu gw al fw semeş ef aim şatil, efu şasiku ef katamimye aiḑid al fw malis ve lakik, şaz̧eb şoma daz̧at leleku fihegbar jenifu.


Şaz̧az̧ aim laşel ranik bez olmayan fenig asti datis ve bafem iz̧ ritifim bebeg naşenye, nalasi ke bikefimbar nidez̧id.


FL-081013 Spiritual Warfare Technologies

 

FL-180719 Astral Level Dreams: The superconscious intuition of the causal body

 

Hunger, H., & Pingree, D. E. (Eds.). (1999). Astral sciences in Mesopotamia (Vol. 44). Brill.

 

Muldoon, S. J., & Carrington, H. (1970). Projection of the astral body. Weiser Books.

 

Reiner, E. (1995). Astral magic in Babylonia (Vol. 84). American Philosophical Society.

Template Design by SkinCorner