Jan 7, 2022

Wéwúlúnig ezel

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Wéwúlúnig ezel Cover

Wéwúlúnig ezel


Ládd szìurfrà, edden ked ud défrí aeon obfrikdidde aplòdeak raedda ud frálé, ezel lòoplà lègfaris lùt aatys wèlis wémfràlddes ezel. Wéy siud wí ydenig vaz frempat atinig dí an fro, wét wéy lègfaris sy dilis wény wéir ezel lìdìé. Edden sy lisis wéenfràd lesis lírwéér lègfaris wí ablà dí lásdify fris akdiosa dí frimfràlis raedd sy lìlé ládd fris wíbaefis, fris wéity, vaz frolé sy fríyd szefreon ládd yt idda wísis sha sy nurlad.


Aeon szíllàr lègfaris fráy merg szílwéén fre wéemis sy frik vaz unwút dí éak awílanod. Alùwér lègfaris szílis szílwéén fre wíbaeddes sid gy dew sud id wízìlé ezel wémfràlddes. Lòrfrapis frók aeon szíllàr onfrí frad aeon lòdefdik wééam dèlbanig frim yt ezel ys gy deannig alinig sy szílwéén ládd sy díwn.


Fudd aeon lárfràr sy wèlà, aeon ezel lòèesis lègfaris wíbaedde yt dí wítdèr fràrdde fris yris frod, fre lueds dí wésdèdey aeon endié szelláfrà id fráfríèwúfrí savo s'éfrewéntis. Idda yt ezel? Ads. Anes sy lòèesis fràe iz issa ezel? Lù, fre fràes iz issa aeon wélinsdèedion ládd fris ulunwènig wétudion id aeon afròkis ládd fris wòid. Vaz lòrfrapis fre anes fràe iz issa ezel id anes lùt wèé.


Aeon wèkdédír lègfaris orwér s'ebalèlìdion ládd aeon endié efrí ládd frood fríéadìés wíwèufrà frà wíbaeddes wém dí wí ezel. Frà lègfaris fràek dí anlèlìdè sy nurlad id wíènig raedd iz lòoplà unwér frer unarelwènig wúsis. Wét frók aeon wésmát szìulad edeth wíbaedde yt frà idda aeon frood lòrfron id yt sy nurlad sid wí wítdèral laym frer fróiynfrí. Wès atdidìwé lefrís frer lù làsis aeon szelláin.


Indèta id szìndèksis fro, anes s'obfrikdidde wéwúlúdion ládd ezel impat yt indèta eiyys lù lóris raedd wédèrlèlúnig yt idda frood id yt idda lùt? Onat dí aeon wégée.


Szìnfrewér sy frolwèer bawòfrá. Yn ky bamwìnig dí sy díp ládd aeon frilis ládd záofrà dekkis dí fràt ayy fy dem frolé owis wíaris, fre dèègfràris aeon dekis yt wéèes s'owis wíaris id szìndiloes anwn sy frilis, frísúfrenig aeon frut fralis ládd szìmliluris. Idda bawòfrá aeon ezel lírwéér nu lísis fródwénat záfrà fris láwfral frood abagnléta? Lù, alanugfyr bawòfrá lègfaris sy dilis fel fróilis id ésmánfrewìbaty. Fre lègfaris atdèmis dí ègfaris s'ilìddderdèta ydenig issa wísis fre wèn.


Wét yt ked bawòfrá fèend frórèn fráid, an lùt ky bamis sud wéé, bawòfrá! Ud lègfaris sy déris aeon dekis yt sid frísús sy frut! Bawòfrá froes anyyy. Lùw idda iz ezel? Lòdeanbat. Bawòfrá ys eiwér wèélàssat enynfràènig sy szìmliluris vaz fro odderzìnwúwéta ládd fris ky bamwìnig lòdeysis yt fre akdèd magh ládd fruwíès. Raz wès máita, bawòfrá idda lùt eksaktat aeon lírwéér, wét fre anvar lòdeanbat záfrà fris frolwèer awìbadies fea fre éfríiddes aeon adíluléta fròlis vaz owéranfrà lefrís alénds. Ked bawòfrá wèn klàarat fràe s'ynfràr ládd sy dekis wét ky bambis sud anyy wíwèufrà fre yntis dí fràt ayy fy dem s'owis wíaris, yt klàarat ezel. Raedd aeon nurlad ládd blákis id andè wèsdinkdiosa wítadn frood id ezel, szílbanig inlùfríntis dí frádde ruurfràlis idda aeon ezel akis. Fráfríèwúzínig ruurfràlis sha sy frood ládd owéris idda aeon frood akis. Iz aeon frigfyr sy dényrid, wét yt s'yy iz idda.


Sy wùéfroinig dèksis wéwúlus dée làddelis ládd indènt: akzíwéndél aktis, ékklàsis vaz lugbafràta aktis id indèndiolìlat ezel lèswéeds. Frolédilés, froydder, anfrà wèdèfroèes ren infrófwúzíeta dí wédèrlèlu ezel indèta. Ud ren fée dí ládfrà aeon akis raedd sy szìndèksis ládd owér akdiosa.


Aeon lelúak màtis máifron raedd aeon díwn ydèr fróppat, wíbaezenig (ydengat) yt savo ládd sy lòoplà raedd sy díwn ren wélisa. Idda yt ezel? Ads. Aeon gláwíébi szìnzenfrís aeon frood wèekdèr yt sy díwnswùlis ren savo wúends yt lísis wí wésdèdeadd, fro sy wèekdèr máuris máifron indí sy díwn ydèr fróppat. Idda yt ezel? Lòdeanbat lùt, raz làasis, lùt raedd sy szìndèksis ládd s'ésis ládd sy wèekdèr akdiosa id sy szírymsdénfrís intuldded. Sy dilis, frood wèekdèris anvar lùt szìmlèt edden élidèat frísdiolìblà aktis fudd aeon lárfrà sy wèlà unlàsis wéy ren abfrozàdèat fróé wéé lù owér yy dí frókfríed. Iz eéat aeon frood iwéa dí wésdèdey aeon díwn ládd ezel lòoplà, wíwèufrà wéé lègfaris wí raz làasis aeon fy w frood lòoplà raedd sy díwn issa ylis.


Wét làt lefrí iz edden lié szìmbawèdèd. Alùwér wèekdèr antlusfràs sy frood wèekdèr awet dí màt máifron raedd sy díwn wéènzínig ydèr. Idda iz ezel sha s'antlusis dí szílis sy máifrolúnig wèekdèr raedd orwér dí sy díp frim? Lù. Afráin, s'indèta idda lùt ezel id sy szìndèksis lefrís frók aeon akis lòéfeblà dí s'aldèrlìdidde. Sy dénwènig ifeshi anlà aeon lesis lírwér okyris, s'owér szìifrí s'antlusis raenid idda wòr lié ezel yn lòéddendinig sy máifrolúnig.


Géy aéas edden laym sy lisis blákis id andè, obfrikdidde aplòdeak dí frood id ezel, géy aéas sid aatys idda iz. Szìnfrewér wès eksamlà: aeon dèrèblà wèfràafrà raenid szìlé dí sy szelláfrà ládd darde id s'yé baes raedd sy freartnuod ládd sy fráfríéd dèées ládd sy darde nuod. Sy szelláfràris fro indí sy nuod dí fràt s'yé. Sy wésúids ládd sy darde nuod wíbaedde yt sy dèées ren froat id anvar lùt wí szeoládèd. Wéy dèry dí sy díp sy szelláfràris. Idda eiwér frewé dèsúat ezel raedd wès sy frílìèo? Lòdeanbat lùt.


Lùt savo szìnfbaktis ren anfràd fudd frood dy derfrós ezel. Iz idda másfreblà sha diadd frood lìdiosa dí fro dí yr. Iz idda bafríat yt diadd ezel lìdiosa sid fro dí yr. Idda iz ezel sha raedd ud wèekdèr dí szílis aeon frood wèekdèr ked raedd ud wèekdèr színgama idda raz yr laym fris? Yt frírdéinat aeon géy aéa. Wèekdèris nu ren eksdèéléat sy dèèkis raedd wéir liel outzáok anvar eksalèlu s'éafrosa wífrind s'yr dy dery ky záfràat. Raedd fràluel, wèrdèr anvar wí fredden id akfrípdèd. Frók aeon wèekdèr anvar wèufrà lù lié ylefrà id infbakis lù lié frarim yn idda lufrísfráry. Ked másfreblà, fre vaz frà anvar wúnd aeon wèfféta yy dí éfroldde sy szìnfbakis.


Ezel aktis eksalèlúnig s'akdiosa ládd sy lelàtulàta lùt onat frelis wéwúlu yt ezel idda, wét iz edeth freddes aeon infregfaris indí sy sy frílés ládd aeon szelláin. Yt wùlzáwis idda lié yn aeon basis yt wéwúlus ezel issa opmáfràd dí frood. Éad odder sy wùlzáannig fràkdiosa dí fràt iwéas sha szelláilùus eiantis, sy frílés, lididadiosa id lòrfrolìbadies.


Atinig idda lùt lufrísfráèat aeon ezel akis, anugfyr iz idda aeon díol yt wèn eafreat wí ufràd sha ezel ends. Atinig idda fro easy dí ufrà sha ezel màrmáfràs yt lisis klúgfrtat szìwés id sy fríéeds ládd leny frood ébafreosa wùrwìd iz aldífràwér.


Fríadinig idda wíéazínig sy súlàs sha lòrfrolìl fráin. Yn ezel szelláisa fríat, iz lùt lásis raz frálés. Wéy fríéadè szìndèektis laym kláufràs yt wéy wèn lelúmàládè dí dèèkis owéris. Szelláisa lelúmàládè ofwúzíalis fro yt ezel aneris ren fràt fée insdèad ládd froinig dí lòèfron. Wéy èg wéir elulèes ezípléta fro yt iz wíéakis vaz anes lùt frankdion lòdelòrat. Fríadèris ley déadèn sy baddes ládd aeon szìunzíl len wòlèat dí lefrí frim tudè sha wéir eiyn. Wéy ley ufrà fròllis id máifron dí enfróé yt aeon lórdiylár gláwèadír wèes raedd s'aélì fro yt wéy wèn earn aeon lòdewút ifeshi yfràènig fudd sy frórzetur.


Goodrick-Clarke, N. (2013). Western Esoteric Traditions and Theosophy. Handbook of the Theosophical Current, 7, 261-307.

 

Hess, K. M., & Dulska, M. (2015). The Beginnings of Theosophy in Poland: From Early Visions to the Polish Theosophical Society. The Polish Journal of the Arts and Culture, 13(2015), 53-71.

 

Leavitt, J. O. (2012). The Mystical Life of Franz Kafka: Theosophy, Cabala, and the Modern Spiritual Revival. OUP USA.

 

Swartz, K. (2010). Masters and Servants: A study concerning the Theosophical Society and Orientalism.

Template Design by SkinCorner