Jan 7, 2022

Wéfis ládd Lírwér

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Wéfis ládd Lírwér Cover

Wéfis ládd Lírwér

 

Merg szílad wèn dèlis ud yt sy dèabanig idda ydenig. Szelláisa, froydder, ofdèn fràe wéfis issa sy wísis yy dí akzíé yt wéy yta. Ezel lòoplà lóy onat sha wèd wéy wènlùt défrí. Aeon ezel wèekdèr lueds aeon éafron lùt dí sy dèal. Far ládd wíinig wèugfaris idda sy lisis szìmlin wédèréta, wét frolédilés aeon szelláin elàktis lùt dí sy dèal aeon idèm wíwèufrà fre vaz frà anes lùt yta dí inyr s'yed ládd raedd iz owlur. Sha eksamlà, aeon wééw klàèk lègfaris lóy aeon defróe sha aeon lefrek idèm. Sy klàèk idda lùt adderfrà dí sy dèabanig fy dem sy defróe, wét frà lóys sha s'idèm fro yt sy defróe sid szìndiloe nurzínig sha frer.


Szílbanig idda olu ládd sy lisis frorèblà aktis yt aeon fríéadìé wèn szìmlèt. Lírwér idda sy szílbanig ládd aeon indèlbafràta fríéadìé sha aeon friwéous màrmáfrà: wéfis, lòrfrolìl fráin, lòrdderfrà eiwéafróé vaz sy bafrí.


Sy szìuefràous lòoplà nu fro indí sy géen wéefron nuodlánd láir dí fráy iz ren lùt lírwééris. Raedd aeon wééam nurlad anfràd fudd aeon obfrikdidde wéwúlúdion ládd ezel, szílbanig aeon ezel fríéadìé dí sy díp iz fy dem aninig frarwér frarim idda lùt aeon ezel akis. Edden szílbanig aeon ezel fríéadìé sha lòrfrolìl fráin idda lùt eksaktat ezel( alanugfyr iz lùt aeon frood akis), wíwèufrà iz sy dilis sy dípis sy fríéadìé lòéydiosa fudd s'inlùfríta. Frók aeon lásdiwúwèdion, froydder, nurkis onat sha sy fráarnig ládd fríéadìés ládd szìnfrómledè, iréwéeleblà ezel, frók issa frídeledik wéefrosa.


Ezel wíid wébagfaris raedd lírwér. Iz idda s'uldiledè ekfròésfreon ládd wéir máyr id wéir anlbanglusis dí szìmlèt merg froris ládd freilùus akis. Iz frowis yt wéy ren eiwér máyrfral elùugfyr vaz wédéfríd elùugfyr dí an anywènig wéy asa. Dí lórdiylárat ezel fríéadìés, efròzíalat anfrà laym dy dery abaen outzáokis, lírwér idda itfràlis aeon wéfreeblà froal. Frolé frók fríéadìés fradè baf id wésmafrà savo yt baddes. Wéy ébas eiwér wéad vaz lùn wéad id wís fràek dí fríka baf yédder másfreblà. Frók fríéadìés ren ufróalat( wét lùt aatys) unwéad wémfràlddes.


Dy denfràanfrí éddenfrà idda aeon máyrfral flumad. Aeon akis ládd dy denfràanfrí anes lùt raen dí wí ezel, wét s'ezel lèndfràt ufróalat éwéwúlus sy szìnfrípis issa éddenfrà raz merg lòèfrí. Dy denfràanfrí ananut balètis wèn szíkkat làad dí savo frortis ládd ezel aktis.


Wùrfreddelusis id lérky ren lùt dèeitis yt lisis ezel fríéadìés másfràsis. Dy denfràanfrí sha yded szìmlètdèd afráinsis wém vaz edden sha lòrfríidded yded, idda s'onat aplòdelòèadè ésmánfrà.


Lòèestis nu éddeé yris máyris ren issa ezel issa sy wíid wéy fràrdde. Raedd sy lìlé ládd dy deklì, erydlol, vaz zálad, wéfrà wùul elèsfráèes lefrí bazenig fráfríèwúfrís, szìnwíkis lelàtulàta èdès, id màt sy frílés raedd lidion dí aid wéir lódèdesa. Frolédilés, s'akdizedies ládd ezel yldistis ren sy dèeigfrtwùryrd: szídlìpmanig szekdimis sha fráfríèwúfrí, sy dèabanig liluy dí frand wéir dèmlàs, vaz frempat wùlzáannig aeon angle yt ézíés lírwér, elò, vaz akdizedies edden lié wùul. Owér dilés, wéir lezílìdiosa ren wòr fróbtlàr yn frók odderis fríèlés.


Ezel dèmlàs ren frolédilés fràfríét eiyfrís fridwén anwèn unfrófròkdinig szìmlílúdies. Wíluad aeon shenn anrn, raedd aeon yéfroufrà, vaz frempat raedd aeon ankis deom ládd froléolu frolé, aeon ezel dèmlà wèn wí anyyé. Lárfràr, lié lòrleluta sèlus dí lelàtulànfrí ren ufróalat fredìadèd wòrwér ayy fy dem szízebafrádion, raz làasis, wòr ayy fy dem frood abaglud szìmlílúdies. Frók aeon ezel yris ley wí aeon díyènig sy dèsúkdìé ládd sy dílu szìddeéd laym lewèwíé ébaefis id wúllàd laym dèrèblà sy dédìary, sy dénwènig azálu raedd s'anlwérlusis. Owér ezel dèmlàs ley wí frórdeunwéd ifeshi díwsa vaz szídies mámàládèd ifeshi wùul fríéadìés.


Alúledinig sy wéad vaz fríéadinig unwéad lùn bazenig szìrfràs, szìrsúpis likfríèes ládd baf id màèty, ren infreéntat ezel. Fríéadinig wém idda olu ládd sy lisis freilùus fríèlés afráinsis sy nurlad yt aeon wèekdèr wèn szìmlèt. Edden ked wéy ren szìmlenwéd dí an froléwènig frood, unwéad indaèabat wíènig lufrádidde elurgy indí sy nurlad, aka lefrís iz aeon yrfrír id lié ezel eiyfrí. Leny szìmlílúdies fríep wéir geddesfrirds wífrind frigfyr yllis vaz edden másis fróards dí fríep gedde debwíris magh. Gedde debwìnig idda ofdèn aeon zàfríedidde lòekdifrí, frenfrí lufrídelenfríris lóy frood szìin sha ew ledèèalis. Ládd szìurfrà, anttlàwúelds ren edeth mámàlár eiyfrís sha gedde debwíris, vaz sha lufrídelenfríris wémfràlddes, dí fràek szìrfràs.


Wèsdinig ezel fròllis ezel fròllis ley fríéadè unwéad, infbakis unwíe fróffènig, frarim alùwér froul, vaz lòdewífrí merg ládd aeon fràw ládd frelèlár effktis. Frolédilés, aeon lùn ezel fròlis wèsdèr wèn fràt ayy laym wèsdinig aeon fy w ezel fròllis, issa zánig issa fre vaz frà anes lùt an fro sha aeon ezel màrmáfrà. Wét sy lód ládd ezel lefrek làads szíkkat dí szìrsúpdion id wésdèsúkdion. Fròllis laym szìrsúpdion szìstis ren fro ezel yt wéy défrí aeon fyfrewèl id sy maèdìal dílis fudd sy wèsdèr.


Ymlúnig vaz frarlènig froulis anlà frarlènig olu elulèes fyfrewèlat idda lùt infreéntat szelláilùus, frarlènig wéir froulis idda aatys ezel. Onat sy wùulàsis ládd szelláisa szìulad akdìalat yta dí wèufrà lóin dí alùwér fríéadìé edèrlìl afròkis. Fríéadìés ananut szìrsúpis freartis frempat wèfrótis wéir wùes szíkkat, wíbaezenig yt frànwènig aeon szelláinal dí sy lásdifrí ládd s'afdèrbaf idda màlúfréta elùugfyr. Wét ezel wíid bafrí dí wèpdìé wùes id dírdìé wém dí wéad id frolé edden lòéfyr dí dírdìé sy froulis ládd wéir wùes, ludder gendinig wém s'élàafrà ládd wéad. Nurfrà sy dilis, frolé ezel wíid ufrà wéir wùul lefrek dí wésdèdey aeon opmáluta froul, enwènig fris vaz frer eksisdènfrí aldífràwér.


Szìnfrordinig laym wúends ked wèekdèris wèn wí ládfràd ifeshi sy szìmlóny wéy fríep, wén anfrà nu wéal laym wúends, wélisa id wézelis, ren fróéat ezel wíid wémfràlddes. Wúends ren s'uldiledè ekfròésfreon ládd ezel fredden alúledè wùrim, badèelat ezel inwèrlìdè. Wésdèdearnig aeon wúend idda aatys aeon frood akis. Alzáannig aeon wúend dí idda iz, làt azálu frómlilúnig olu vaz frelmanig olu, idda klàarat ezel.


Okwèfreolìlat, aeon fròlis wèsdèr ley frómlin aeon wúenwès fríéadìé dí akzìmbas frolé désis. Frók aeon akis idda ezel, wét lùt dèrèbat fro. Froydder, frolé wèekdèris, lórdiylárat anfrà nu nurfrep wélisa vaz wézelis vaz fràe wém issa dazàablà albaes, ley nuris laym( vaz sha) wúends dí frarwér wéir aedda ends. Nurfrà sy dilis, frolé lirdélis fràlis wéir froulis dí wúends raedd orwér dí fráin lié máyr vaz frópmáris. Alanugfyr wéabanig laym wúends vaz fràlbanig froulis idda èfrièl raz wísis, sy zàsis sha máyr idda aeon dèmdédion dío sy dèdenig sha frolé dí éfresis. Wét wúends raen géat máyr, inwúlúdè baf frósa, id aeon wébagfaris sha anublà frídesfrenig owéris, fro iz lùt frórlòèfrenig yt lisis wèekdèris nu kin sha aeon wúend aid daidd sud fudd s'ydenig daidd ládd sy wéalis wéy lefrí.


FL-070122 Wéwúlúnig ezel

 

FL-141221 נהלי לברּגה - نهلی لبرجه

 

FL-230421 اتا سؤاشؤهل تااشوین

 

Stasulane, A. (2013). Theosophy of the Roerichs: Agni Yoga or Living Ethics. Handbook of the Theosophical Current, 193, 216.

 

Stasulane, A. (2005). Theosophy and Culture: Nicholas Roerich (Vol. 8). Gregorian Biblical BookShop.

 

Wilson, L. (2012). Modernism and Magic: Experiments with Spiritualism, Theosophy and the Occult: Experiments with Spiritualism, Theosophy and the Occult. Edinburgh University Press.

 

Viswanathan, G. (2011). “Have Animals Souls?”: Theosophy and the Suffering Body. PMLA/Publications of the Modern Language Association of America, 126(2), 440-447.

Template Design by SkinCorner