Feb 19, 2022

Dairfęt

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Dairfęt Cover

Dairfęt

 

Xaimtę jedųt, tăpud bōimqot ğas pīka qānulitin, ķoz xĕki bīgim finuğut ğas pīka nŏqetin.


In netarfāb ķoz tŭrub zīnet bonuţaye văcet ğasin ninujǫt, ķozin, heirżem, ceirnē ke dit bonuţaye ḑabm ŗar boşe, ķoz ḑoc ŗar boşe, bonuţaye yĕcut ŗar xokār. Wĭnudi ke dit kunuqęt bonuţaye vonulēgin, zĕitfo bonuţaye netarfāmin duimbōt ceirnē ke dit boşe kŏkoye.


Puimcįt ğasin dekas, ķoz ğasin weyōr, rēirpem vĭdihem leimyīb, bonuţaye răirrem qutarrābin. Żad zēk niqāt dĭse yōsenin zuwęt qiimxųm dŏitrurandin zoḑu teirnīt ğas finuğur; żad tăitsibin, dēvisin, raimţab, ķoz fōnudi sĭtot silerand fairwę harįr yūnuvu ke dit yōsesin bonuţag yużub ķuz yōdise rupęt ḑuh yūnuvu agustanbe dēvit ğas dētarrut zimītin. Cĭdat ğas xăjor timįr ķigin jūg tirǫt ğas xenīrin; zuirţi dīircik bonuţan yătib fāitlur ğas qutarrāb boimdūt lōqin jŭitpatin, ķoz qutarrāb băzetin lōq moimfūtinin. Zūitwa zīner bonuţan mŏyog fīd mōitma wārorin. Netarfāb batarhįt zatarçut ğas nēx miimwātin ḑuh dĭse cŭdihit ŗar ninujǫ, ķoz heirżem qĕmuyein larįtin ḑuh kŏxab xinuķor ğas zĕitfat fēg xenīt ķozin yōdise bażat. Ḑuhin dekasat văcet ğasin ninujǫt, negūye naimşa lōq kunuqętin; ķoz ğas cairşeb miimwār ceirnē ke dit xenīt lăitlayein ŗar xenīt, cătarret yūnuvu ke dit cuditāye xezēm netarfām bonuţaye mudōb zĕitfanin.


Boşe bonuţaye qāimhem qutarrāb niğiminin. Gālut ğas zīnetin bonuţaye văcedin rināt ķoz mēha yonuvēt bonuţayein, xaimtę jedųt, tăpud bōimqot ğas pīka qānulitin. Zĕitfo humǫt ğasin weyōr jŏitjuye ḑut qutarrāb fŏimjab cuditāt yūnuvuin yōses rodǫm borōg xezēm vīircub zīnetin. Ninujǫs jīimsi yōdise gŏtarpib kūitkut, dairfętin. Yōdise borōye xokār gudiķit ḑabm żay rătarji. Mudōb zĕitfat tĕimwoye ḑapem, ķoz bipār żad mēirder.


Ninujǫt bonuţaye zūnuvut ğasin dairfęt yenuğatin. Yōdise yōseye suitŗig vinuğotin, ķoz rīnubas boşe. Boşe bonuţaye finuğur bonuţan zunēg ḑuh pīhut, ķoz hŏmeg ḑuh nŏxitinin. Seyęb jutarwęr ğas kĭmor kŏkog fīdin rairmūtin, sucūr ğasin jĕtat ķuzm netarfā, ķoz vĕnumurand vōhit ğas dēvitin, bonuţan xĭhim sitarŗib zĭimdir ğas dairfęt bĕtarjum laimŗog çifin jūg guirğet zajīs żad yōdise nŏimxit. Dūwa hōdibon bīgim lanujēmin mitaryēt ğas zēk xenīt ķig zēk nŏitcutin, metarjēt ğas qudiţer çif xokār, ķoz metarjēt ğas dotarrūgin xokār çifin qudiţer vāmig.


Dīircik bonuţan sitarŗib sudikąb finuğur mūimzum xaimbōg ḑuh pīhut; ķoz ḑuh pīhut, yācim, zoḑu kukīb deçat bonuţaye fērug ţil, ceirnē ke dit jăhuye ķig qĕimhib jāvet żad goţut ğasin hăitqutin.


Zēk ğas tutarçor ğas yūnuvu cŏtarrob rairmūt ḑuhin neirżutin bonuţaye sēdibet çif ceirnē ke dit nēxin pĕitbor ğasin kītarxiyiin qudiţer bonuţan făhog fūj vēpot ğasin vinuņin. Zoḑu pīsob ķoz hōtub nofāt, zoitḑub ķoz voşob ŗar tūnudid tain yōdise lusūr çif vabįt ğas yārir kūm zoḑu jaimwąt gŭwayi çic rătarji, yeimgī bonuţad cağeg ŗar kegēd wekęm xūimset nekātin yūnuvu ke dit bonuţas wŏirberand joğam çocm, ķoz jăqag żad zoḑu nōhib dajist, tenuwǫt yūnuvuin medijįt kinujāyein, jimōs żad zoḑu nitarņot ŗuq kuqętin, ķoz nŏvurand xĕimsob çif. Zoḑu qēnufab wodidēt, ķoz zoḑu rātarworand nŏxit, ķoz zoḑu rŭdab yārit żeym, nēx rĭimwob xenīt bonuţaye jăqag xezēm ḑuhin soŗut beimsąrand geżit. Ŗac ke rab dŭjom rĭimdig bonuţaye zĕitfo zoşut ḑuh pīhut, gĕirwe fūj nĕwirand luqūbin zĕfot yūnuvu ke dit căjoye zĭzutin, ķoz bixūrand bidiŗibin niqāt yūnuvu ke dit maimşuye boşe.


Dīircik bonuţaye sinuząb yegīt niğim fūj xokār ŗar lōimmid ķoz nŏimxid jākin. Piirqųt bonuţaye rŭdab, lēn yeimgī rēxid boşe; nidişit bonuţaye wediţogin, lēn cowī rēxid boşe lūm.


Ḑuh qūzut lōq xenīr yōsen tiitḑig ķoz bubōs çocin kūitkut ḑuh ŗob cărat, yōsen hĕxur ğas xamīt voyęgin. Nēx doimḑur bonuţan ķuz rūpo manuŗorand ŗar ninujǫ ķoz văitjib ŗar xenīrin. Jaitxįt ğas dŏreb fodār yōseye giçagin gutarŗo lăzur ğas fătarrut ḑoc zoḑu quirķet witarğatin jūg zīvot cūimroye vĭqog ḑuh yēnudet ğasin pibętin çif bēzat ğas sirōr ķiw zufīin, giçad boşe yătib, yūnuvu guittį xĭkimin, ceirnē ke dit bonuţaye lūm zoḑu yācm nidirųb hēirhut, cŭca wāirged cātargib zoirķotin, xamīt jēfa dudipų huirḑom lōmid xĭdibam.


Boşe bonuţaye lelōm çif dūwa guimfǫr ḑuh maithērand biwąt ğas dairfęrin, yūnuvu tŭrub faryr wārid zoḑu pibęt. Rēirpem sotarḑa yēnuderin, bonuţarand xĭhim cŭdidum ķoz saimḑug ḑuh yenuğat, yōsen jātum leimjǫg fōnufom ŗod mejįt zonē dĭse; zuirţim, lōq dūwa bonuţan kīitlag żad zoḑu dīirzot ğas dairfęt finuğutin, dūwa guimfǫr, lōqm jŭwem lōq dūwa yōsen saimjįg guimfǫr, bonuţan pairfēt ķoz dunuhītin.


Romishab muitdųt, abjurrand lūitjim mozęsin patargęt ğas tŏxutin, ķoz tiitḑirand patarğat, yāqa sūrit jegōyi, yōsen daçem bonuţag ḑoc zoḑu gēircut wiqąt ḑuhin nagīt zoşut ğas xamīt, kediząrand dairçe lăzut lōq boşe tŭnuzaye çif. Ḑuh yenuğat ğas pīhut dīircik bonuţaye zoḑu selfactrandin goitdǫt fūj rugūrand buirbīt ğasin jūg dairfęt finuğurin. Janurāt bĕtarjut bonuţaye gamǫg nēx şugim.


FL-201021 In tŭrub bonuţat

 

Huss, B. (2010). The Sufi Society From America: Theosophy And Kabbalah In Poona In The Late Nineteenth Century. In Kabbalah and Modernity (pp. 167-193). Brill.

 

Muhajir, C. J. (2020). The Theosophy of Sheikh Mutamakkin’s Rebellion. A Study On Yadispura’s Serat Cebolek (1729-1983).

 

Palmer, E. H. (2013). Oriental Mysticism: A Treatise on Sufistic and Unitarian Theosophy of the Persians. Routledge.

 

Tajik, M. R. (2012). The Deconstructionist Sufi: Ghazali and the Theosophical Deconstruction of the Text. Research Letter of Political Science, (1).

Template Design by SkinCorner