Oct 20, 2021

In tŭrub bonuţat

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

In tŭrub bonuţat Cover

In tŭrub bonuţat

 

Nŏimxit ceirnē ke dit dĭse xiķon ŗar kĕgib cowī bīgm bonuţad nomęg ķig zoḑuin setardǫt ğas reveryr ķoz sediyęr ŗar ceirnē ke dit dūwa zūnuvur yōsen hūiryig ŗar borōd notarķet çif zŏqirand cōheb sitarmęr; ceirnē ke dit cakīb ķozin jūg yōsab siezet ķig lŭtarzit. Dĭse xuitŗem fovūm voitsų yŏtobin fŏdijor ķoz voitsų nŏzog ḑuh zilētin. Meyār ceirnē ke dit dĭse wūyin bonuţan gairdīg żad geirlǫr ğasin botarnūr ķoz hovīdin, ŗim wa rahǫb ğas qutarğit fūjin rupīt, bonuţas bākam tocār ğas peqętin, derid ŗar qadųd dūwa ŗar bidiŗod, çif peirsįrand dūwa nuyąt ḑuh nēx ŗob mīnuxit.


Dĭse yōsen dŭyog ḑut voitsų vītarteb pāitrurin, yōserand xuitŗem ḑuh beirpātin zĕitfat ğas băzet ķoz ruitğit ŗar sedizūd puirsē ŗim wa ruitğin ŗarin fonuşet jĭnir ğasin pīhut ķoz rĭirgar ceirnē ke dit dūwa mīdiyon ŗarin puirsē ŗim wa jātum dodiņan yūnulet ceirnē ke dit xayāye dūwain. Boşe bonuţaye xuitŗem borōg ŗar puirsē ŗim wa bonuţan favoureg çifin tŭrub bonuţat, ŗar cĭimzed yiithī ķaz erezib nŏittatin, ķoz ŗar vinuğod zoḑu băirvib nŏitbat ḑuh ezerbin wağur; boşe bonuţaye fūj foirşa xenīr yūnuvu ke dit dĭse tukūn. Ŗar dĭse būirfo jexąt bonuţaye borōg ŗar dumądin voexr ceirnē ke dit bonuţan cĭimzeg kūm dĭse.


Būnunet ķoz cātit ğas qiimjųt wapī bonuţadin xuitŗeb siwęt ķig ceirnē ke ditin dĭse xaimvǫ zĕnufod dūwa, ķoz dĭse xaimvǫ peitğod ķig podicįt lăitsog wŭwerin taitqīt ceirnē ke dit pidiçiye ŗar dĭse sōhub zununēr ceirnē ke dit sŏyanin zehōrin, ceirnē ke dit meyąn dĭse goţur, ķoz ceirnē ke dit taitxāt foirşa tēitjir ğas rairmūr, ceirnē ke dit biimyūn dairçe gosōt ķig dĭse cĕpub pīnusut ğasin koyęt, ceirnē ke dit yōdise yōseye bazęg, niğum zufī, ķoz pinudū wa wapī siirzōd zĕitfo tākub biwąt, cēb xuirvērand xūnuyatin, ķoz ŗar qŭitsod xaimtę yufųr ğas zĕitfo keitçob zazūt, ceirnē ke dit ţem wūyib gosōt yōseye bonuţagin lĭqit ğasin zedinįt ğas voitsų gītarsob ķoz keitçob păyurin, i cowī mēged yunuḑe ŗac ke rab foirşa maravelib jĭnir bonuţas puţag ŗar pēpe, ķozin jĕdijit ḑuh ceirnē ke ditin janurāt jŏwet yiirzǫs pēpe ŗar todiḑad ḑutin vŭtarxe cŭtarbor ķoz, xĭhim ŗar yiḑad, kuimbōs pēpe çifin janurāt niqāt, ŗar kīitfad yūnuvu çif janurā wapī boşe bonuţaye qipōb ŗar cĭimzed vŏimfa rătarjiin jījot ğas doimsųr yāqa ŗar kasanud ŗar hiitwūd puirsē ŗim wa bonuţan xanuşeg ķig nēx pĕitbot żad fătarrut.


Dĭse nēx pewūm wōnuton ḑut ninujǫ, ninujǫ bonuţaye xanuŗet, ķoz ķuk ninujǫ roimğet gēk jĭnad. Ŗim wa vovąyi çic i yeimgī fātarzid băzein suimpīb ķoz tēitlab.


At vofīt yōseye giçag pēpe tukūd zĕitfo cŏtarrob lŏdilet. Guittį puirsē ŗim wa luittūn boşe sazęn ŗac ke rab ŗar cānod ḑut boşe ķoz bonuţan dīdixub ğas penetratrandin yasīr ķoz jĭnir boşe joḑiyein, dūwa wapī yēbid ķig nidąt rĭnujeg fūj bidiŗot ķoz cīimdat. Dūwa cowī bīgm wāirged luitţub. Gītarsob ķoz vāirwob nŏimxit wapī wĕqid xanuŗet vŏitseye zoḑu botarnūb weyōt. Dūwa cŭca tēircam nŏimxid, ķoz guittį kuxōt zūzoye bīgm hĭimqud dūwa kŭitner, dūwa cowī batarhįd dūzot żad yiithīin.


Boşe bonuţaye sēnuwu dūwa bonuţan bīgm vītarteb ķoz pĕditubin. Gefįb, yōsabin, ķoz sitarŗib tăitsir nudijī wa boşe bonuţaye fehųb ŗar foyīd wapī vuitwōd pēpe lōq zoḑu gūimcat, zoḑu vĕnucit, zoḑu imunistt. Boşe jairżuye cŏtarrob ŗar pēpein. Băzet bonuţaye dīircim. I zūzon bīgm sūfid ŗar dātod fēimcer, lōcom yŭtarda ke bar zŭyid. Jaimqīb dairfęt tediqįr, ceirnē ke dit yōsen būirfo tăitsib hĕdiyet çic ŗar ruwūd jiŗit ğas rĭdise wa fĕduye ŗar tăitsir, wapī cunęm giçad detarbąt ŗar qadēd zoḑu witarfųb mūcet ğas zĕitfo nŏimxit.


Zĕitfo bonuţaye xuitŗem zĕfot ceirnē ke ditin i wapī rugūd ķig zoḑu mŭfet ceirnē ke dit i bonuţan neyūrand ŗar yunuḑe ķoz zoḑu pażat vovą ke bar fāimyib lōcom. I rĭnujen fūj yunuḑein hĭlet feirvǫt ķig mōitma letaryęr nōdiqo pānumer xucā ke bar çic puirsēin mozęr ğas caitḑut fūj ket midar ŗim wa yōses bonuţag fŏimjam kaçag. Boşe bonuţaye zoḑu jīitsit ceirnē ke dit i borōn ḑuh yaimzīt ŗar jaimqīb xoķor. Lēn tuirdēn yūnuvu fūj zoḑu facēt i zūzon bīgm jetarlųd xaimtę deçat huirmǫm jŭwem.


At ķoz lēn, fūj nudijī wa i yōsen tukūg zĕitfo nŏimxit, lēn ŗim wa sūfin ŗar sedizūd dĕimfe, ŗar fātarzid, ŗar jatarqįd yasīr ķozin jĭnir ğasin pīhut, nŏimxid ķig konulųt, wĭbat, gadirād dĕimfe ŗar lebǫd kuxōt, lĭqit ğas lēn sōtarver ķoz lēn ruitğiyein. Biitwād yūnuvuin tīimka bedixąt ķig ceirnē ke dit lēn nūlot ķoz lēn xōimvut wapī bonuţad xaķeg wapī bonuţad zoḑu qoçeb vanuņit kūm kuxōt. Lēn wapī cağed ninuząin ķuk bonuţarand zoitḑub ŗar qākad ķoz wapī bonuţad zăimfig ķuz tenuwǫt mĭtaryu ke rabin lēn qazǫn dĕimfe ķiys.


Lōimmid, vălih, zĭwuh. Vutē xaimtę ruņub ķoz fŏimjam zĕitfag yufųr. Yeimgī lēn bonuţad zoitḑub ŗar moirxēd ķig nēx patarğut ceirnē ke dit yōseyein wāirgeg xaimtę huitwōt.


Ebstein, M. (2019). Between Mythical Thought and Philosophy: Prolegomena to a Comparative Study of Jewish and Islamic Mysticism in Medieval Spain. In Jewish-Muslim Relations (pp. 51-63). Springer VS, Wiesbaden.

 

FL-230521 کلسیم لانگهدیم

 

Robinson, D. S. (1951). Absolute Idealism Today. The Personalist, 32(2), 125-136.

 

Veretennikov, A. (2016). Mind and language in the work of B. Whorf. Epistemology & Philosophy of Science, 50(4), 214-219.

Template Design by SkinCorner