Mar 6, 2022

Vutune iş hadēm meydaen nāymen huytaf?

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Vutune iş hadēm meydaen nāymen huytaf? Cover

Vutune iş hadēm meydaen

nāymen huytaf?


Eaţugid iş deaş aladsa guaydsa vewyfsa. Kutāf uaynāynaem hadēm iş maylur leamke meydaen da nāyliş eaţugid eamaynaen keal nasusa āmeydane hadēm. Hadēm eikealir kanuen deaş ālal tacyken kikid aladsa guaydsa vecyķe kikid āmamiş āsaynada kikid benuaf. Da kasuda āsayşeid laylne uaylaynaiş mwyf neaynaem iş da hēalke. Eaţugid iş ālal tacym ke hēalke. Dy hēalke uayneaşid veaykda kealiş mwyf da ānayşeda meydaen vuigur ana kacymsa seytda. Da dayd iş ewydaynke kikta ecyneaşen vutune vuigur ana kacymsa, ecyneaşen vutune vuigur ana hēaş. Vutune iş hadēm meydaen nāymen huytaf?


Nānur vuigur ana nāymid, sa cymasen (seyten nehaiş mwyf āleykne sa suaymta) aykegne eyswyfir āmaylid ueaşaydiş ēaşigda āsa sa huealem. Vuigur teveke, duduem, ealdyliş dy ealeykem āsanir anusen ke laeaşur āsa kikiş mwyf ālferem acydeaşsa dy tualne wydevid da sesaur āsaylem vuigur ana aynaulaf guraen. Uaykikaf anusen ke veaykda ana facymem āsa mifsa dy maylur uaykikir ānaylaf keal āmayşeaf nāylem veaykda guraen da lasem.


Āsayşēm āsa sa kwylne, vuigur ēaşigaf ueaşayden āleykne ālal nutaen ke kuwyfke ke sa kemene keal aykugsa igusta, da anusem ke laeaşur meydaen cynusta keal āsas meydaen ky cykaf igusta, iş mayşeir tealta āsa mifsa vahane. Vuigur ānaynata meydaen ky cykaf aykugsa vacynke āsa lasem mifsa āleykne nānke. Maylur kutāf, da meydata vuigur ana hēaş kikid kacymsa, iş meydaen ky cykaf meydaen vufeden keal igusta āleyksa da mifsa āsa sa kwylne meydaen da ueaşayden kuna. Āsamne ānaynaiş, leydaiş vuigur vusuem wyfalen āleykne ālal bewyg ālferid vuigur ekada ky cyķe mamta ke aykunta nāylem sa ānayşeid, meydaen hēalke ke aykunta aykegne ālal ueaşaydiş geaykiş. Vuigur eikeal da hēalke ke aykunta dy meydaen iş nasusa vutune da eaţugid āsa sa aeaşayd huealem iş ālalda.


Nānur vuigur eikeal eaţugid, ālferid hadēm iş deaş aladsa gukeaf tacyken, hadēm iş maylur useid meydaen vuigur ānaylaf aluhur vuigur baigsa mwyf ufereykem mwyf eayşeaynasa da āneyda. Ifehem mamne āsaymur ēaşwygiş nāske leydaiş meydaen luamke ufereykem mwyf etuda āsa da vewyfsa. Meydaur iş ada keal mysen āleyksa āldylda. Da meseta iş meydaen ky cyķe kuwyfke ueydāyl mwyf etuda āsa da vewyfsa. Ky cyķe kuwyfke ueydāyl mwyf etuda da vewyfsa nāylem vutune da vewyfsa iş hēaş. Uaykikir gudune ufereykem mwyf ealufir uaydigiş āsanir da vewyfsa nāylem uaylan deaş eaşetiş dy āsamir dy saeaţir dy manda.


Āsayşe nāske uayncynsa nāymen kealiş mwyf da ānayşeda meydaen kasuda luamke nāsid tayske nāylem bucymem eaţugid ferasne lefata nāsid vusuem gecymaf ke gunuem, ebada eaţetsa āmayşeta. Āleykne ālal nutaen, uaydeaşiş guaydsa wyfafen duwylke keal eikeal ruhuid, fuamur, ekada, uwyfysir kikid vedaen, maylur keal kik duwylke meydaur nāylsa uaydig, hadēm idetke uaydig tecyksa cykemne meydaen meydake kēalda ālferem kuduta meydake. Eaţetsa kemuta iş da āmaymaf ke da guaydsa vewyfsa.


Āsayşēm nāymen tayske nāylem ālal āneyda ke eaţugid, ufereykem mwyf eikeal āsamne vutune nāymen ana eaţugir ke, vutune nāymen ana kacymsa. Iş hadēm aykunta? Iş hadēm igaske? Iş hadēm digda? Iş hadēm āmayşeta? Iş hadēm laylir? Ana nāymen huvasa (hēaş seyşa utaem mehaid)? Dy meydair nāylke kealur ifasne meydaen āsa wyfubid huealem. Aykevur āmaylid huwydiş āsamne āsaynata meydaen meydata iş aifif āsa wyfubid nasuem.


Aififda, igelne wyfubid kemene. Meydaur kuwyfke iş gaveir. Kealda ālal huytda ke luamke āsaymen fedetem hadēm guraen uaydeaşiş feysur meydaen kemene ana keal kutuke. Āmaylda ecymifta fesēn kemene, vuwyfda uaykikir vudune mwyf aeaşcynir hadēm kikid keal. Vutune idusem ālal ky cykaf leamke iş nānur vuigur uaylanaf vuigur balēm āsas vutune vuigur ky cykaf. Dy kutāf da laymsa vuigur uaylanaf vuigur nameş āsas sa ky cykaf igusta iş ālferid vuigur uaylanaf vuigur āsaymen mwyf igelne da ky cykaf laeaşur āmaylid laeaşur, āleykne āsayşēm hadēm iş lanta mwyf ālferem aladsa āseydaen varaid laeaşur. Da layşeda eamaynaen keal ānaylne haealaf kefada fāymir. Ifehem uaynāynaem da eaţufne meydata iş keal harusa mwyf igelne ālal ky cykaf laeaşur, hadēm iş mwyf meaţke acynidne mwyf āsas myşa dy āsasid ewydaynen seyşa mwyf igelne da ky cykaf; kikid mwyf kikaf myşa maylur seyşa baigsa igelne da ky cykaf. Āsamne ānaynaiş, āsayşēm wyfubid ky cykaf iş āsamne āmayşeid, ānaylaf keal suferta wyfubid mifsa ufereyken mwyf eta kikta āsaynata mwyf ālferem wyfubid laveid āmayşeid, harusa āsasid ewydaynen āmayşeid.


Aififda, āleyk mifsa vuigur eikeal meydaen guaydsa eaţugid, vuigur vudune mwyf ānaylaf da lasne āsayşe daeaşke āsamne fualne da eaţetsa āmanaf. Meydaur lasne ada ayscym ealdylke, nevaiş dy ducykid anusen ke laeaşur ālfedir mwyf da lasem maylur da ueaşayden iş numeta dy da eaţugid fedegke awygwygsa eaymayşeiş. Vuigur kēalda satuid guraen da eaţugid dy hese āsanir hadēm dy dylumur āldylda vuigur baigsa ālalda hadēm dy etuda da eaţugid nāylem sa laveid utaem mehaid.


Brink, S. (1992). The New Age: a modern synthesis of mysticism. Agenda, 8(15), 7-11.

 

FL-150221 Sàiņlù lìlór sulea lìsùr

 

FL-081220 Şa clegre ser fistra

 

FL-060115 لمت ايف ريتهڬ

 

Groothuis, D. (1986). Unmasking the new age. InterVarsity Press.

 

Huss, B. (2007). The new age of Kabbalah: Contemporary Kabbalah, the new age and postmodern spirituality. Journal of modern jewish studies, 6(2), 107-125.

 

Jones, R. H. (2019). Mysticism in the New Age: Are Mysticism and Science Converging?. Mysticism and meaning, 249-278.

Template Design by SkinCorner