Mar 14, 2022

Zalonat - Jerinat weşalir

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Zalonat - Jerinat weşalir Cover

Zalonat - Jerinat weşalir


Baçiniş ximor yarjiża qise mişed xusut vupid tugifar babuniş hadi şafone. Solur vupid jimilir vogalir tokufar yarbotu ḑev hēf yarfaşe hobad. Zalonat baçiniş tuşonat gēs yardosi nūt sadilirsi nūt yarpupo loyid fonenat yaryini. Femed şuyibi ŗib dumo, seyofar cahud şov seżudsi nūt faşelir, mīw yarvudaŗ wuka çoy zalonat. Tetid nēz cogad, yarfaru, ceger zigud mīw yiyid gūk bipud, qomud, hişed, rosud ţel qise widod nūt yarfaşe pupolir.


Şavubu ţel şariże relelir, şavubu baçiniş basafar qise tisid nūt fiyet sidad qūw yarfaru. Qise vogad żun ķen yarfaru ķim wikit yafolir gūk medud xusut yarfaru gūk zisinar mūq yarcuha kabudim, fihir gūk bişi ţel gūk faşelir. Yargupu magalir fisud xusut yarfaru ķen cuhet hadi wiże faşelir layad qīf sigad pāj vupid.


Yaha yarkuhusi yarvubuŗ baçiniş qise yarfapu ţel yarfaru kihod, yarfaşe feşelir nūt yarvubuŗlir lopinar çoy yardogo. Zogafar qise yarvubuŗ cisilir yaŗonu kabudim yaşafar ḑev yarseşi reşid gūk riżed qakat ţaq mūq. Zogafar yarfarusi baçiniş yartituŗ bēy raçud. Yaryuşosi pihud yarsaşa wused żun fenemy kigolir gūk vafenar xitelir nūt mūq kimod ceger yarsido qodud xeşedsi nūt mūq yargepe yilad (jesedsi) baçiniş numofar qise yarvubuŗ.


Şazona foled, yarpupo kigalir rulafar domanar şageża remad ţel feted gūk faşelir. Yusot layad calut xomu şaromu patilirsi nūt faşelir yagelir bibut fisud yarfagiŗ zogafar şadeşi feted qapalir yargitaŗ gūk yarfaşe yarpupo litelir. Nēz fapod, qise gilod tolunat bēy şazona foled kabudim lufed bāb yarsotulir yarbapiŗ zīn pedenat, dinonat ţel şuromu (ţel wihofar yarjebe pisenat ceger ronufar raşanat). Tunufar, şawaro gūk qeted bōb şah kamilir baçiniş qīf ridafar yumosi gafed nūt qabod, xomu gilodsi yarsotulir kabudim kigenar gile ţel zoşenar ğoh pibafar, wiżad fufud.


Tupufar, qise feted şabeşe ridid kabudim nofod qise nolunat kamid bāb kedalir ŗag vutud yafolir mūq, yarpaha gūk pażod bēy bāb bitid foled. Yargupu qise kigad hufelir żeq yarsotulir gūk letanar qūf zugefar dinonat xużi wōc.


Qise vogad qūw qise beşed nūt feted wirodim yayed gūk romud bāb kamilir, vatir ḑen nūt ceger ŗag şayafo bibut. Yarhela rumolir yargupu çoy yażad mīw romud fiyet yarsotu ţel ximor mīw yarbotu yarbefu pobelir, yargupu çoy şaviyo yarfamisi gopilir nūt fiyet yarsotu yolod, şah ŗuy şah. Wiże vogadsi kamid coyulir bēy kimodsi nūt fiyet yarkopa koyed, kofedsi kabudim hakid fehid foçi gūk xefid vupid dīd. Wiże kamidsi ķen qise sabud, vogadsi wukadim nolud ţel yażad beşenatsi şah, ceger virad ğoh ceger mūq ğef kamidsi. Vogadsi kabudim sapufar lamud kamidsi nēz faşelir rokolir, yargeża daselir pāj ğoh, viyonar bāb yarhafoŗ, ceger zuranar ğoh qūw qise nired. Qise yarzene, foled şabeşe vogad yagelir vupid yarsikoŗ nēz kamidsi beşenat ratolir gūk feşanar bāb ziled fīb çoy qise pised.


Foled şabeşe kigalir coyud bēy lugilir yargupu çoy walinar pised, wohud ţel jefod. Yargupu vogalir beşed şabiga hēf yaŗonu bupid xusut layalir yarbotu ḑev basafar yafod lamu dar kamilir xomu xużi fokinar rożad ŗib yarsoçi fiyet fikid.


Şaqusu faşelir, fati yarfami koşalir gūk layad yartuma baçiniş fiyet yarpupo yakud. Renulir qūw calut lited wōc ledifar safidsi nūt potulir ţel sotulir xusut jagad gūk yaŗaşa yugalir bēy higid gūk moçad lamu dar caşelir. Qaselirsi nūt qise qusud yimud wōc weyo, yarseşisi vudalir nūt yarpupo caşelir bēr yarteşeŗsi mofalir. Weyo wōc yaŗuku gūk ridilir rogid, xużi wōc qise hunod nūt mikud bēy lamu dar yarcuha yarmila. Yusot potulir ţel sotulir, seyofar erinyd, succubi ţel glabrezu, bubonar fihifar ņul lamu dar hamud şaraşa yugalir qūw hekulir nūt xażid, yarfaru, yaŗonu, ceger yarfaşe zifilir.


Copod yarpupo yugalir qusunar yarfaşe yugalir, rulafar qusudsi gedelir bēy hunodsi nūt qise libad gūk maçanar faşelir gūk layad leti dy tar vogadsi hufelir. Nēz fapod, qise yarcuhi xited kabudim kihenar qise besud gūk yafod mūq zaled bēy yarpayeŗ nēz qise yarwogu huned nūt qanid. Vēd qise potud, yarcuhisi xited layalir qīf jebed pāj şaraşa besudsi yarcaşeŗ yarfaşe yaryugaŗ kofelir kabudim qusunar homid gūk fominar fiyet yarpupo yakud nēz yarfadosi zifid nūt şageża qusud.


Jerinat weşalir: yaryuto ğej qīf tahi calut yubad gūk nokinar qise bahad ķap şahsi monted yarcefe bēy yarkayuŗ nūt yubadsi nūt yardono bigad. Yaryuto ķap gūk raped yaryuto yarbufi qise yarfami tuyid ţel yaryuto fapufar deşinar faşelir gūk baçid yarfami hipod çoy yardogo. Qumifar, yaryuto fisud voçedimsi gūk keżid yāy xusut calut yubad yayelir gūk hotenar cogudsi nūt teted bēy kiżidsi nūt żis®si yarkata, qīf yarletasi yarkata. Didu yaryuto nemed yarzeyeŗ gūk sufinar yusot zorelir nūt yargrai bēy calut yubad, calutsi zişad baçiniş yarkigo yarvili yarbotu yarkobe ţel yartege ḑev yarletasi yarkata. Yaryuto layad qīf radod hupid şayafo homid xużi raped baçiniş yarpupo, gūk xilad yarpaha şah fapod.


Leti dy tar baçiniş yarfami? Fubut bidolir wōc yarmuha gūk fikod bōb yarduma goşalir nūt nimalir xużi nemed qīf yarvoka çoy hubid xusut xużi wōc yarfami. Yarsuhoŗsi carad nūt yarpupo, tunufar, layalir qīf yaged qise yarbidoŗ yarfami, padufar yardifo, tokufar, zīn qīf yarfami.


Şabaçi yarfami nokiniş qise yarnubo yartuhi nūt puyed, nomodsi nūt seyulir xusut foyid qise yarbidoŗ, qīf yarpaha gūk caranar yarpupo ceger żeq zused, zīn gūk lomafar boşenar yarfami. Yarfami boranarniş miçod, gupid nēz yolod ţel qise zoçed nēz yududsi nūt yarwafi baçilir. Yarfami bidolir yaged yartuyiŗ hotalir gūk xuçid faşelir. Yarfami baçiniş qīf yarneça, yartitu, yardogo yarseye, yarnehe, yardere yarmilaŗ, ceger naïv, copi yarfami jesinat bidolir kabudim baçid yusot nūt qakat kelalir. Yarfami baçiniş yarbisasi yarwele nurad xusut jişaniş vāh yarjotoŗsi mofalir ţel romilir yarpupo. Yarfami baçiniş yarfusa, yarpaha, yarneżi, yarvufu ţel yarmilaŗ.


Burnett, C. (2021). Inscriptio characterum: Solomonic Magic and Paleography: With an Appendix on the Making of the Grimoire by Nicholas Pickwoad. In Unveiling the Hidden—Anticipating the Future (pp. 311-332). Brill.

 

FL-160114 ƴϫʆƈʚƍϫʅԇ ϰϫƍʚ ȣʚϫƴ

 

FL-191013 Artificiosa Vocabularia

 

FL-200913 גוידאיל ית טאמאמעיל גויפּיפּעיל דיהעפּוטס

 

de Hart, S., & Farrell, J. P. (2012). Transhumanism: A grimoire of alchemical agendas. Feral House.

 

Hsia, F. C. (2011). Sojourners in a Strange Land. University of Chicago Press.

Template Design by SkinCorner