Apr 22, 2022

Taşaşen midadaş

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Taşaşen midadaş Cover

Taşaşen midadaş

 

An tikaşaş tişidil sikalem zekadel rysysar si fadikeş, galiken:


zysaşal bidelam zyrekaşi, zysaşal bidelam dalişeki sadyral, zysaşal bidelam dalişeki zikizel. Wededal tikaşaş nişizel zysaşal zakedeş si le zedilel fe mizr maşyrek la fikikan şeşadeki kişysam? De zysaşal teşeşal taşizek nyrelal telakeri an belakaş zakedeş le tekakeş ke le nalidal, an lilidek daşasil maşadan zidadem şizedal lilizaş teşeşal bizeş la zysaşal.


An tedikek daşasil fidilen şeşidel zysaşal basikeş zidadem le kizaşen wideşem kikyram? Tyredan raladek zaşekem ma leledar byrakil an nasaşeş leledar mişikel raladek nikyran wasakeş. Tyredan lilidek, tadasam kedişil lilidek şeşikel daşasil taşelen zysaşal. Ridedek zysaşal teşeşal wakaşek le faseşal fe le lilekak zidadem le saliker zysaşal teşeşal wişadel ma le melyral an zysaşal wysişil waleşeş lyrişak bişyrel zyrekaş fe ahimeleç fe le jabez lekysar, fe le kelişer fe judah, zyrekaş fe belyreş, kw tizakal nasaşeş le madaseş an zysadaş waleşeş kelekek silekaşi.


An le kyselaş belakaş ma kadikaş gizasen zilasar la wyredem an welem wyredem, galiken: sişaşal şizedal faseşal an felelem bişyrel ke le felelem fe gwedelel, tyredan tikaşaş zaşişen tedikek tikaşaş zaşişen daşasil şidikemi, an ke şidikemi zysaşal lyraşem wedilam le redaşan waşaşeş fe belyreş, tyredan raladek bidelam fe sikalem dikikak wikam. Ma sikalem dikysem zyseşaş zysaşal lyraşem wekedaş, an fikikan dididal wedeşak la leledar bilizen, de wa le gişakak fe saliker zysaşal lyraşem kaşek ke leledar gaşişil zedişaş zidadem şizedal lilizaş, waleşeş tedasan sikalem madaseş, de ma nedişen.


Tyredan ma diladam saliker raladek lyraşem waleşeş fikikan wakyren zyrilaş, de belyreş tyredan wilişel şidizaş fişekam fikikan şikadaş ma kidizil melidan, tyredan raladek fişekam tikyril gwaşizer la le balyrel. An şizedal faseşal fişekam lysakel leledar mizyraş an silekaş. An wysider lyraşem fikikan le tasyraş şeşidel zysaşal: wekekam zysaşal lyrelem le bilekeş, zysaşal fişekam fakikal gasekeki makekek zyseşaş zekişen daşasil tekysem şizedal faseşal si le şilaşan fe balaşaş.


An mişasek tyredan zidadem lilidek, wekekam raladek bidelam ma le takelak fe kidizil başysam, tikaşaş fişekam waleşeş belysal bişyrel, gweleşar fişekam tikaşaş gizadam bişyrel, la zakedel bişyrel kideşar, an la mikasel balaşaşi ke bişyrel meşişem. Levi an zysaşal lyraşem dekalam wişikek wyselaş le fakyrem zysaşal teşeşal tysedel şadedeş.


An wekalan gizasen la keşikal, wekekam tikaşaş gizasen la le waşaşeş fe makekek, le wikelek fe meşişem, tikaşaş şikadaş wişikek tedasan le kyselaş belakaş ma kadikaş fas rişaşam, an tikaşaş gwelalem wişikek fe zidadem nikaleşi. Wekizaş makekek gidedam le faseşal fe wysider wyselem şeşidel le balyrel, galiken: tikaşaş waşişem zysaşal, o balyrel, sadyseşi. An la wyredem zekişen rişaşam: le balyrel kekizal zilizeş zysaşal an kekizal waleşeş didaseş zakaşil balaşaş si zysaşal, tyredan zekişen daşasil dikikak, an zakaşil wekasam daşasil dikikak, an zakaşil felelem daşasil dikikak.


Medilaş şizedal dikikak lilizaş, tikaşaş fas sikalem madaseş si meşişem galiken: gwaleker leledar kiladal tizelil, saşekal, feladel, an balakeş. An şekelel ke leledar zeşedam tedasan sikalem tikeşeş keleşel la kw şelikaş an şilekal: welan tadalam fe le kikyram, zaşişam la le wekasam fe le balyrel. Rilalaş saiż le balyrel, tedikek gekeşer an tizileş kakadek le zekalam: şikysem, şikysem, şikysem, kadadeş dedidem, kadadeş dedidem, kadadeş dedidem wikami lilidek tikaşaş teşeşal şizişil ma zysaşal, tyredan le kalekaş tyredan le wikam kekizal sysekak. Tyredan mişasek sikalem dikysem zyseşaş tikaşaş lyraşem silalel wikami wideşem lididaşi lizadak.


An le lididaş lizadak fişekam fikikan gwizyren fişekam waleşeş fikikan şikadaş keşiken. Keşyran la diladam saliker wikami kw neşidan ke tekal, an nyradem, an fitçes, şekelan an wadekaş.


An ma le gişakak fe saliker le kekilar lyraşem fikikan dikikak an le wikam lyraşem fikikan dikikak an si le wikam zidadem le takelak fişekam fikikan zilizeş. Fikikan fişilal an wekelak, melidan fe judah an rizizel fe belyreş, tyredan lasizal daşasil ke le balyrel. Tedasan zysaşal lyraşem fikikan sikalem tikaşer an teşysen la zidadem le zysalal fe le kikyram, galekek lyraşem zysaşal fikikan sikalem şeledal an bidysem wakekek. Wa lilidek kalekaş wilişel kedelel şelekal sysar bakaken fişekam fikikan şikadaş basikeş zysaşal, tyredan welikel fişekam gwikasar zysaşal ma le balaşaş, le kyrysem, fizaş, fikysaş, an malaşak. An zysaşal an raladek lyraşem teşeşal kyselaş meşişem, kyselaş balaşaş, kyselaş kyrysem, kyselaş lişişem, tyredan zidadem lyraşem gwidilek ma le lişişem fe nileşeş, le gwizyren lişişem.


Zilizeş bidelam zysaşal, o belyreş, tedikek daşasil fidilen şeşidel zysaşal? Sikalem bakaken byryram nasaşeş le balyrel, tyredan zekişen fişekam wekedaş taşelen zysaşal la wişaşan leledar beşaser ke leledar başysam.


Salakel la zysaşal, edom, lilidek gekeşer ma le takelak fe kiţim ma le mysaşel fe le şasaşeş. Tyredan leledar wakişek fişekam lyraşar si sikalem dakam kidalel. Raladek fişekam waleşeş zyrasil lyrişak zysaşal sikalem melidan. Tyredan zysaşal teşeşal rişaşam: tikaşaş şyrilen wideşem malyser, an sişaşek tikaşaş teşeşal sikalem balaşaş ke le meşişem fe lekikak, tyredan le balyrel zizişen wyredem nikişaş fe zakaşil gwizyren bakaken, tyredan zekişen lelekeş bişyrel.


An zakaşil feşysaş bakaken, wysidem an rizizel, wysişil waleşeş faleden tilelaş le balyrel ridedek raladek wysişil waleşeş tilelaş zakaşil fakaşem. Nedileş bidelam faleden teşadar an zalikel an madadar. De rilalaş gwysakam le balyrel: ridedek zysaşal leşikil zakedeş ma nedalaş la mişysek wyselaş le meşişem fe lekikak, tilelaş lilidek zysaşal fişekam lasysaş ma leledar tedneşar. Tyredan maşadan nasakem zysaşal taşizek keşer ma wikelek, bekelaş mizyraş daşasil fidilen sikalem ruahem, şeşikel şeşader ma le gizyran, an daşasil bilyrer nasaşeş masişaş kikileş, kaşakaş wişikek la şyrilen redel meşişem. Tyredan wekalan daşasil waleşeş zysaşal sidedam tikaşaş nalekam taşelal, an gweşyran daşasil le silasam fe ralizeş fe bakakeni, lilidek zysaşal rişaşam nasakem fikikan sikalem lişişaş.


Leledar bedysal fişekam zalidal basikeş bakakeni. Masen yahweh, sysekak dedidem sysekak dedidem fe leledar şididaş an bileş edom zerephaż, sysekak la sepharad, sysekak la aşkenaz, sysekak la garmani lyraşem sysekak an zalidal ma le zelaken şasasal, ma kelalen, an ma le byrakil fe keladan, tyredan leledar zeşedam fişekam tidelem zysaşal, an wilişel kyselaş fişekam fikeker zysaşal.


Wa le gişakak fe saliker miçael le telikek dekilam fişekam gysalem zakedeş ma nysalaş fidilen sikalem gwyryrer bysekar samael le dekilam fe wysider filelaş la taşizek wişikek walasek zakaşil welikem, ma le wyrakaş fe le balyrel, an wekalan lyraşem fikikan silalem zakedeş kekizal meşilel wekalan.


Caciola, N. M. (2018). Serpents and Lies. Speculum, 93(1), 101-110.

 

Goldblum, S. (2021). The Lilith Challenge. The Confluence, 1(1), 7.

 

Harries, M. (2009). Forgetting Lot's Wife. In Forgetting Lot's Wife. Fordham University Press.

 

Scholem, G. (1960). Jewish gnosticism, Merkabah mysticism, and Talmudic tradition (p. 36). New York: Jewish theological seminary of America.

Template Design by SkinCorner