Apr 9, 2022

Tenireteam sohau

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Tenireteam sohau Cover

Tenireteam sohau

 

Numeyye şonineyaile çig şatawye żokdaugale çis hudişoyuyeç żekireşeys çoy żuginenos ratēey, yofa giririte manileżeaiş nusiey badiredaiaş hoydaefey çih mufeiç le çis tenirete, yudēer çaq yahawye çeşō çis nimi, giririte manileżeaiş tażauer aey şifauaş dagilesaw çoy konaus şobāleç çis żeosofisleç.


Çobinuseayeç lipdaige çis ludu ķan żuhdailayer gotişożēs diku, çus hażawiç keyēle żufē aey heşaiye pahaiaş sahaymid manileżea hutieş çoy ķal sateile. Pekirofayey ķaj şogaueş çen żelea çig ruşoyeç. Mefōleç çis ķal duyē manileżeaes rosoer lużinenēam piçiele, ķat sadilokē es misoeş ranişemē dar çobinuseaye gufō çay mişauyeç mufei le, çus çolaues noyaiç çoy nisōs kofilunayleç çis imedimiş çoy budauyeç fekōye. Ranişemē dar şanileżawaş çis burdaudieam çus kukirusoye riheyle çuk fipēyeç nimile sadilokē es delēeş gohirarauey ratēey ķal fefeyam mufei le manileżeaes çem kafiele çis şuniliya ke dit sadilokē es manileżeaeş kalinemueş, fufilaçiam çus yotaes çih şusinofoam nubea. Çih żużdaupoç le çis denele, ledēle, żeurgist, çotilepole, leri sorāye sohile, bayele, bihāy gefōle çis fipēyeç fefdaoşeye çih ķaz lelişafeiey degiele, hefei yumilimēs lidirohiye hahilenie ratēey yereiye tenirete botōmid yahoam manileżea yotaes çen fażaiç çis aey nimi çis şeżeam medi.


Çen aey çim luboam gapey deşōleç, çud fasēç çis arnis, sadilokē es çużāes lelēleç çis lufoam çus yayirifēye gużā, çus finēes yereiye żunirohuye gunō le çus fitinużawle çuh hode tomdaolies şeżeaye.


Dufinayeaş çih pekirofayey perey, żeosofisleç çukişażues hefei hinawes gefiēy suyāle çoy şaşaw gutiluyeaç çis piçieyeç gunō ratēey ķad mufeiç le çis duçealeç żuhinereiye çis noyai manileżea teneyes tupayer çoy tiçirekuç çis pereyle çis ķal gukēs toçileraule. Kukirusoleç nodo es çus noliramām sorāye sipar kara niżā le ratēey çuy kafēye çis lusawaş notdākeyle, manieaş yużişilēç le çis yelişonaile çor lolinutoyeç, hutiaş soyāye tuleale çis disiruseaç çis rodauşayye kemdaigaile, çus hikēaş sehau çoy katēs çus çehirobēs mişauye haşole, ligō lotaule, çus kegeaye çiy lebeaye hekēye latēle. Çus çuz yahoam nodo es gohirarauey, çem delēes ķar yukinakiey pażieam fefdaoşele żoşeimid manileżea hikēes çen mażiniżai, çus makauam çoy rihey yukinakiey yisiele çay ķaq handaoniaş.


Hefei yumilimēs, dalēr, ratēey giririte manileżeaes kiżāye çideyle çis fipē, aey diyiye çus nusiey paseiye çideyam çus rutdāseiye deha çif bogayyeç çoy şadās çun duçāamiç, biruye çoy ķal pupişuçeiam çat çoy ķal çordaogawye solō. Şobēç talilalēes diku çuk ranişemē dar sumiele, hode, ratēey yofa yesişiyēyeç yisiele çis tenirete manileżeaes çaq dedōyeç sudoye çis ķad ratēey botōmid manileżea fufilaçiam, imedimiş, çuq dedōyeç nisiloheiye gorie çoy başawey riçilese, ķaj lenirefieye çun konai.


Tenireteam sohau 1


Fiyinaçaier çukişażuaş, çus fihaies çun danēyeç sudo çis aey hoyiye fesau çis durea çus ķad sorāye degiele çis fipē, yukinakiey mefōle şilirasies żeosofeç duyē, çoy şanileżawye, lenēs, şeże, fufilaçi, pemdaeżau çus yolaws, ripōç le çis medi. Pekirofayey yesişoge çis gażiliney, çis fitei, şogişeşawes nusiey nisō çis vedicye, tigilaşa çus sorāye kukirusoye doçeiye kiżē ratēey, yudēer şusinofoamiç, nehuç folirigē çis disdaemey faseier şobēye çoy nulay, şibuam dotēamiç ripō çis solō çus çis mażiniżai. Çoy yotas fefeyam imedimiş şonē manileżeaiş, çih dunişoşēye, siżeiye çoy żutinenus çordaonaw çun toldaubieç toke patanjali çuy pigireneyye gineye sobōye çoq divineç karati çis fahdausie davi.


Nisea ķag riheyer nodo ķar hoḑaofiye çis imedimiştiç mufei le nisea żuhinereiye teney çoy şudiamiç, çuh şonē manileżeaiş gipēes ķar hoḑaofiye ķag manileżea giçāeş çen rekdaetoyeç, nulayye lişēam çus ruhişefiyeç çem lipdaoyiam fefdaoşele çay rihey çup çafiriçawey megişiyile giżiniżau çuy forawy şehēye çen nimi. Çuz pigireneyye buşawye çis nusiey naşea çel hażeyyeç, daray şonē żuhinereiye tayu çoy żelea çih aey makişelawye kiżinota.


Ciurtin, E. (2013). Karma accounts: supplementary thoughts on Theravāda, Madhyamaka, theosophy, and Protestant Buddhism. Religion, 43(4), 487-498.

 

FL-021121 Aliçar e boşīņ

 

FL-180120 Eytir neir lyeash tywiyl

 

Lopez Jr, D. (2020). Orientalist vs. Theosophist. Imagining the East: The Early Theosophical Society, 33-51.

 

Rudbøg, T. (2019). Early Debates in the Reception of Buddhism. Imagining the East: The Early Theosophical Society, 75.

Template Design by SkinCorner