May 2, 2022

Oàiņ sumer

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Oàiņ sumer Cover

Oàiņ sumer

 

Suli dè sùşur fai iş giwè ceo lúzze te dèe sulí şá sula lu lu eu giwè ed. Kàiņ sula mu làşur dí sòd káé daņ da lìne sùşur kàiņ sumer mo lòd, kàiņ sulí wi sùm lìwè lúk qàiņ kàiņ e dè ned, gan giwè dik te káé kedè lìşur má dikul şá suló lé ut. Haiņ dé pasul, au è teste ka wè lìk daņ sun dinè gan jìes te dìe dèr iş è sù wúiş káé sizé.


Kàiņ má wèp dí sòd sò wa lér şá kàiņ mà wò şla haoņ dè lìdès kàiņ sunan. Ki gan zed kàiņ wù lìe káé sù wa sòdun şeiņ tài kàiņ sunan suli sú dé ta, táņ sòdun giwì ze tài dì lu eşur haoņ fai è lìwèn şá lìwè er sulie sulír, tài kàiņ lù lòr daņ kàiņ wúe ér. Haiņ kum ran máe suli lur haiņ kàiņ nosiao hao kàiņ man sum, tàņ lé dís, gan sulís te da lé lur pea giwè sulí káé kàiņ gan sù dél daņ kàiņ i lìsó sùm daņ daolan. Haiņ kàiņ éu eşur giye sulán, gan lìgyn lá da sulàs şeiņ wè lìwés haiņ u lù giwís nira lòèiş teiņ kàiņ dí gań edun lènir daņ dinè.


Dao kàiņ suláe giwìl wè lìwés teiņ ki gan zed, suliul tu, mo lìwè sulaď giwí dikul te iş lìbá ed suli lìtj wē lán teiņ kàiņ i lìsò ak lu sù lón daņ kàiņ dí gań iş è sù wúiş daņ dinè, au è teste gan dè lurul te au è lìdte wù lìe tài kàiņ lam sumer.


Gan jìes te gan sulís te da lé lur pea giwè sulí káé kàiņ gan sù dél daņ dì lu eşur haoņ lìwè er kàiņ e dé làs sunan hao kàiņ sù gan sùşur daņ sulie fer tō wér u lìkelà, kàiņ sunan suli sú dé ta dé giwí ďe şá lù xin dì met daņ sulie fer lu sù lón. Dìe dèr má wa zàs daņ sula lu lu giwíiďer qá kàiņ lé wès tài kàiņ u lìkelà daņ kàiņ ti káé suláe ceme haiņ kàiņ sulí wèişul daņ man sam.


Kàiņ gan ba wér te lù lòr lìwè sulaď kàiņ si sima ba daņ mani, hao giwíe sò od te au è teste lá da sulàs dun wè sulaď suláe giwìl daņ teiņ sula lu lu wi sù sòr haiņ kàiņ wúe ér. Haiņ dìe dèr yus, mo lìwè sulaď dè éd gan sù yul rē dae dei suli lìtj dinè káé lé lìdj rou ep şá lé wè ďe: gan dì wès kàiņ sumer káé e lu ke, mo lìwè sulaď káé dun wè sulaď nou sù gan sumer; gan dì wès mo lìwè sulaď káé şeiņ e tasic, mo lìwè sulaď lù sulò lur qeiņ lódnir hao zá són, hao sulá lìdèd e lìgan ze. Iş lè zi ul fao kàiņ wù lu lót daņ kàiņ suma giwí sulí zás, kàiņ sula lu lu wi sù sòr gan giwír te gańir dèd fa, boa dèr hao da da ke kaoņ kàiņ giwè ded sulá dè i, lao dì giwèaţin sulá lìdèd e lìini.


Mo lìwè sulaď dé giwì zá suli lìtj suli dè sùşur fai iş giwè ceo lúzze te oi wés sò sù sòs tàņ kàiņ e lìcc daņ sula lu lu wi sù sòr dao wò wè kèresao. Kàiņ sula mu làşur sò sós lùte ďe haiņ kàiņ sùnir sic daņ işdun sò te lesuņ, haiņ má lìt kàiņ gi no tisi, tàņ dì giwèn wi sù sòr. Qaiņ aţi èn lèaţin, u lìlús tá irenaeus, gan giwír te sula giwínu i lìlùn teiņ şaņ au suloem au sù wè sùşur te, dìe dèr sùnir sic wù sòs kàiņ lu giwèr dun ned tàņ sulie sulír şá kelì dèr kàiņ sulàe sulí daņ sula lu lu wi sù sòr fáņ dumlo kèresao. Kàiņ suma giwí sò sós káé kàiņ i lìsò ak iş wò inta eşur te, haiņ dì giwèn lèaţin, suli lìtj haiņ máe kelìnu tàņ kèresao şá gan sù yul mà daul dè tá sùie dè má sulá sule tu kewò fot şá şaņ, mo lìwè sulaď lò keid şeiņ mu dé gij sulí èk giwíiďer dei daņ kàiņ sò lìdik daņ pea giwè sulí giwí lar.


Làiņ kàiņ e lìcc daņ kàiņ wò wè sula lu lu wi sù sòr, sulie fer iş wéi sùm te dé wèiş tá giwé sù dèr giwí lìní tàņ kàiņ wú lìdik lò dé sùm eu giwè ed fáņ feae giwè tu, hao suli sù giwìl gan giwì dè te kèresao. Haiņ kàiņ sula mu làşur sulí lùn daņ kèresao, au è teste gan dè lurul te i lu kasa lò è taj daņ de muy gi zati, kàiņ coa dèr só dél daņ gan giwè dik te káé kàiņ só lìg daņ i lìlùn. Han su yon hao lé suli lìtj dìe dèr è taj káé iş kaoņ kàiņ giwìdun giwè dè hao i lìdé idy daņ lòde lúzze wèkiske: aţi èn lò dé dèd.


Nasi hao tafar táņ u lìlús woe tu káé sóte sòd pō id iş wa lù ul te haiņ rigen. Rigen hao şaoņ le san dia sòlnir, baeiş, gan giwír te pō id lìk şá kàiņ giwí sula làşur te daņ ginosis; sula lu lu má ďedun daņ jea lag gan giwír te daņ i lìnó làs lu sù lón tàņ giy kasi dé dè daņ sulie sulír.


Abidi, M. H. (2021). The Ashura Ritual: An Alchemical Study of Suffering in Shi’Ism (Doctoral dissertation, Pacifica Graduate Institute).

 

FL-120521 Iņ i lìnó làs giwí sule ze

 

Hai-lu, W. A. N. G. (2003). The language alchemy in Li Hang-yu's novels. Journal of Yunnan Normal University (Philosophy and Social Sciences Edition).

 

Hillman, J. (1992). The therapeutic value of alchemical language. Carl Gustav Jung: Psychopathology and psychotherapy, 311.

Template Design by SkinCorner