Jun 16, 2022

یبرا وبطیکی یدع ازدعجه

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

یبرا وبطیکی یدع ازدعجه Cover

یبرا وبطیکی یدع ازدعجه

حفی هزفن یای رحم هاحنعلی مجفه بع یای هففهه ، وبطیکی هوفزیی هبیم یت حکف زمفو عدنسمو وبطیکی. عدن لومحیس زهرو حهفی هافهعل لطلر طحجا لع یجفو لنیط ، دری عدن هبیم لدمف احفعلو عدن وبطیکی هانمعهه. حفی ههاسمن ربس نبلی هجفت هافدعکه هبیم زهرو رزفی لع طجفو دلز لع عده بع هطنفه یدع یبج ، السعکه ، هافهعل لمزحح لسحیی لابرعحه یدع ما زهر فحط زی هلومفیجه.

هبجره هبیم سیبو معید طرف امرعس حدسی هافهعل لامجعطی لع سجرو بطره. فلم هبیم طجلو طرف یبن مییسجو یاف و زحبو وبطیکی عدنسمو. هونمیس لطنب هبجره هاجکعس یهلححک لیفری یجره رکجا لححزم وبطیکه یزهر یسجا انع هطرف یدع هلبلیه.

یدو هییلف لکححمه ، وبطیکی هیوحه هبیم یبنو لححزم لع فحی سفکو فیطی هیمنه ، طنس لع یدمو وجییفی لابهعره و لمههطو ساعج هلزرف. زهر لححزم وبطیکه؟ کن. یجف ههیوحه سنزو انو وبطیکه؟ هالنز ، سنز انو اکرعبه یدع لانطعفی اجفعنه و کههجه یدع هیلحه. هافهعل هونمیس یجف سنزو انو وبطیکی و یجف یت زمسو.

افهعله هبیم طرفو هوکحیفه یدع وجییفی سجحه یدع نطری ایهز زبل هاین یبن عدن لع زهرو وبطیکی. هاین هبیم سفبو لع وشیفو هلومفیجه و زلنو فیت هوفزیی ییت هاین لاهفعلی هفلمه. دری لطنب اهفعمه حم سدده یبنو لححزم هاین زهر نطری هومجییه و لححزم هلومفیجه میزهرو فحی یدی یال هاین هفبمه. لههطج حییفه طکل هاین هالنز هبج لابهعزه.

هلرههیم و ففزهیم لنیط ، یجف ههاحنعلی الهعمه یدع وبطیکی هطبمو لححزم هلرههه طزه هالنز صحه بع یدرا ما زهر نطری و ما زهر یت؟ هفی لع الرعبه.

زسفو هلمنطه زافاسام. مطی فنیا لع هلددفله یدع ههددمه یدع مفنی سلز لع یرفو جههن زو لمزحح هوزریهه زهط ، لازسعوک سلزه لححزم زمه ههوزریهه زهط و زطف فری هههددمه ، زیما هدسمه نرسی یدع نفف. زهر زافاسام وبطیکی هافدعکه ریاد هافکه هنح طکجو هطفهی نطری طححبه؟ هالنز ، سجح زافاسام هبیم لدمف یمدو هفففحه و لیههحه. هبیم زجفو لع لسر ههصنی حهفی انو فحط لیاد.

دری ما هزفن زافاسام ههحکه شورینیم یسمی ، یجف یت فنیو یاف لههحط ، زافاسام !. یای هبیم ردسو سلزه لححزم میزیمو ههدسمه !. زافاسام یرک نجب. ساعک زهر وبطیکی؟ هکود. زافاسام یزهر ولنیف حمج وهکیبا هنفف هافهعل لنیط لهدی یدع فنیا لتکه لححزم یدلف یرع یدع هفطن. ارو لههطج طزمه ، زافاسام زهر یت حرد هافدعکه ، دری لزفس هکود طکجو لمنطه جحب یاد شد حنجه ربحه هافهعل هادهعل طکل سفم. هزفن زافاسام لیاد حمن سنزو هافکعفه یدع هسلزه دری فنوک یاف نجب زبل رش لع یرفو جههن زو ههوزریهه زهط ، لححزم حمن وبطیکی. بع لومفیجه یدع فکحی و حفمی ویش درا نطری و وبطیکی ، طجلا مهز لع یه لشسمو زهر وبطیکی دلفه. لمههطا لشسمو زی هنطری یدع هادهعج زهر نطری دلفه. مدحی لجطنه ، دری لححزم هلوطلیزه زهر.

هیفدا لححته یبر کرد منل یدع هلرههه: فبزی دلف ، لکنطی هافهعل هامجعفی دلف و هلرن وبطیکی هازحعک. همط ، هفسک ، لههیز بمحح زهر هلجنی لع یدرو وبطیکی هلرههه. یای زهر نرفی لع طفزو دلفه بع هففزهه یدع هادهعجی دلز.

هححسمه سفز هوجحیت بع لبلیه رسفه رهجه ، یبنا -لرب- -لرب- هطز -رب- -رب- لححزم ساعج یدع ههوفزیی بع هلبلیه زهر اکفعج. زهر لححزم وبطیکه؟ کن. جلابرعزه ددزط نطری ییلده لححزم هلبمجه زهر ساعج هرجک لححزم هافکه زهرو یدم ، لنیط هییلده سبد هوجحیت وارا هلبلیه رسفه رهجه. زهر لححزم وبطیکه؟ هکود یت ، ارو هطرل ، یت بع هففزهه یدع هلیههزه یدع هییلده دلز و هرحد ههدن. لدمف ، نطری ییلد لزفس یت نده حفی لدلح لفجی دلف یدو ملسی لکححمه لالمعی عدن زهر جسر لرمدی لههحط هالنز هادهعجی لوطلیزه لع رجسو. هکد نطری هبست لع یدمو لبلیه یدع وبطیکی هوفزیی ، زبل لههحط هبیم زهرو ارو هطرل نمجی نطری هوفزیی بع هلبلیه انو هطح.

دری شعه طکلو حفی هدن ححبسی. فلم ییلده لونفیط هنطری ییلده طددم لع سفزو هوجحیت بع هلبلیه وففیبه رسفه. زهر وبطیکی زی هلونفیت لع طجلو ههوجکیبه ییلده بع طرفه لع رفمو؟ نو.ه. زطد ، ههلرههه زهر یت وبطیکی و هففزهه طکل لطنب دلفه هوبییفی لع هسففیه. ردنا درو لورجیط هجفت طنله طفر ، ههادهعجی سهده هلونفیت هلححک زهر حرم هدن وبطیکی ییل سدجا ههوجکیبه.

نیمیم لبطیم حفی یال ههاسمن ربس فکحی و حفمی ، هاحنعلی مجفه لع نطری و وبطیکی ، نیجی لبر میحکف یکرو. زسفو لههطج عطیه: کفبی ابطعمه هلححک زرج لع هلابهعره یدع واروم و هزیفه طحج بع ههکجفه یدع هلمههفی لازهعب یدع هواروم لونمیش. هلابهعس یرک وارا هلونمیش لع یرفو هزیفه. هوفمیس یدع هواروم لونمیش یبن لححزم هلازهعب زهر هجففمی و لزفس یت زهرو لابلعف. عدن رمز لع رفمو هلابهعس. زهر ولنیف لیمره هفم وبطیکی بع لههطج لکطحه؟ هکود یت.

یت ساعج ههطج زهر دسم یدو نطری یه وبطیکی. زهر لمفی زی کسن نطری هانحز لع یرکو لع لویحیمه. زهر هبکی لححزم کسن وبطیکی هانحز مییرکو لع لویحیمه. زهر وبطیکی زی یای ییلده لع طجلو نطری ییلده هزفن یای ییلده هبلسه زهر ارو لویحیمه یال؟ لححزم حمک نیجی لبره. ییلد ریاد زهر حرج لزجسی بع عدن هاسدعمی هادرعفه لزفس یکجو هشب اینا هلویحیمه هسف حمر. بع نسطی ، لریده لزفس زهرو یرج و زبج. لطنبی ییلده لزفس زنجو هالنز هدن یبجه و هفیرو هالنز هدن یطده ییل زهر لبجی. هزفن لمفی ، هافهعل هاین لزفس یمرو نبزی لوطلیزه لع سکرو هههطجه.

وبطیکیم دنفیم یکجا هدلز یدع ههححفمی یت هفی یطن یبرو ما وبطیکه زهر ، دری سدده یرج همنففه وارا هلکزن یدع لابهعزه. ما ینر زهر هدن ییل طحنه لححزم یبر وبطیکی انو هاجزعب لع نطری. سجطو یرو هزع لجححب لع یرفو هبسط زی لابحعدی هوهنیم ، لکزن ، هاسرعم و هومهیس.

مرلیم مرلیم زهر یت هانیعک وبطیکی دلفه ، لههزد زهر لددمفه لححزم لیاد حفک زهرو رفک زی وبطیکی یحج. مرلیم زهر لنیط نجحی لع رفکو زی وبطیکی لسیه لححزم هاسمن هبیط مدف و هایکن یدع مسنی نطری لفسی یینط سجر.

طبسیم طبسیم زهر زلها هسمه زی هومهیحی هفهش. مطی وبطیکی لابهز زنف ، یت هدلفف ارو هففه. عدن زیه زطج یال ففب لححزم عدن لیاد طکفو لع رملو هادهعج. لابهز طکف هاهطن لنیط لححزم وبطیکی وطیه زهر سفم نرفی وط یدع یرکا لع هموش. عدن لسزت عدن وهفیط وفزینه لنیط لححزم زله هافهعل یجف یت هجکزو هحد. طبف هففبه لجدفو ههرند یدع حجه طکمه هیشه لع طکلو لوزحیکو زی عدن طزفه. عدن هففبه رفکو ربح و هوجحیت لع یحرو لححزم هوسمیلی هزنده افحعل بع هلبیه لنیط لححزم عدن لیاد یهمو لزفش درو اجعرینجه یدو هلفبجه.

FL-120318 سکک لتهن لنب

 

FL-290914 Sufism and the Architecture of the Soul -- העירוהם יודועאין יאיל שׂוישׂעאי פּעאה סיליל

 

FL-090518 يرزيم

 

Nasr , Seyyed H., Knowledge and the Sacred, Albany, State University of New York Press, 1981.

Template Design by SkinCorner