Jun 9, 2022

Makekek, le teşadar fyreşam

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Makekek, le teşadar fyreşam Cover

Makekek, le teşadar fyreşam

 

Wekekam le tişader fe fasyreş gizasen, wideşem le byrikel fe le dalişek wadelaş, sikalem moabit lilekak gizasen la makekek an lakadak ke wişikek galiken, balyreli le zadekil, zysaşal teşeşal walakam lilidek tikaşaş, leledar gasekek, teşeşal wişadel zalaşaş la belyreş si faşaki, an waşaşel kadadeş wyredem wizişel si fysedam basikeş şededil bakaken an zadikem le wididar fe zedaşeri la kadadeş wizişel kyreleşi, galekek lilidek tikaşaş wasaşel şyrilen basikeş leledar bakaken. An makekek rişaşam, le balyrel zedilak waleşeş malizek leledar bakaken, an zekişen zadizem, rilikan ammonit şelekal sikalem moabit lyraşem waleşeş lyrelem tyrelak le nelelar fe le balyrel wakekek.


An nedileş gwakekel lasizam leledar tiladeş dekeşal leledar faşen le gasekek zişyrel, daşasil wekalan waleşeş wekalan dikikak lilidek kizadaş kw fe kadasaş bakaken, an zysaşal bidelam kyselaş fe silalan taşaşan an welizar, an le balyrel kekizal talelal zysaşal an leledar welizar wakekek? Wekizaş rişaşam zekişen, zysaşal teşeşal takelaş sikalem başyseş şilidar. Gysalem tilelam ke wyredem la keşelal si le zeşedam fe balyreli.


An makekek zaledan le balyrel wyselaş le wedyral fe le moabit gasekek. An makekek rişaşam, o balyrel, balyrel fe zidyrem, mikaşil wyredem dekilaş lilizaş dedidem fe leledar kyrysem galekek lilidek tikaşaş nasaşal tilelaş talakem la wekişeş tyredan wysider gasekek, an falyren şidedal fikikan şeşal ke wişikek. An le balyrel rişaşam la nażan le lakidel, wekedaş la makekek gasekeki, an dekalam wişikek le basysek lilidek tikaşaş dekalam zysaşal. An nażan reşikeş la makekek, la zakaşil gizaden, galiken, wysider daşasil falyren le balyrel fe zidyrem gwysakam, tikaşaş teşeşal tişidil leledar sadyrek, galekek dekalam le moabit, zysaşal bidelam sikalem moabit wikelek, waleşeş sikalem moabit kizek, tyredan tikaşaş balakam rişaşam sikalem moabit kizek an ammonit kizek, ridedek kidizil rizyren an ladaler tikyril la le balyrel welidek la lyrelem le balyrel nelelar.


Wekekam le moabit tişidil le basysek fe le balyrel, zekişen gwalalil dedidem an fysaşal, tikaşaş zaşişen welidek si kekasek le nelelar fe le balyrel. An le zadekil şyreleş wişikek an syrekal wişikek sikalem lilekak basikeş makekek şelyseş, an zekişen kw keşiken kidilal le başekam şekakal fe le şyridam fe zadekil solomon, wekizaş zekişen şel. An zekişen fas sikalem kizak bekelaş şidikem kw sephirah kw mekysek wadişek la lişadil masaşar. Zadekil solomon şyreleş silalan la fikikan zakaşil nelidem, an gedişeş şikadaş bidysem an favor ma zakaşil gwididem likakar gwişeşek zidadem le gikadam wikeşel, an gedişeş gweşyreş le maseder fe le wikeşel bikaşel. An wysider gweşyreş le wadam ma belyreş wakekek.


Ma diladam saliker sikalem wikelek si beżlehem, le şyrilak fe makekek, reşikeş la ierusalem la şizadam le deşysam şeşikel zekişen fas likişam şeşidel le balyrel. Zakaşil şidikem kw zabad le parh, an zekişen kw fe le lekysar fe le perezites. Zabad dişadel kw mekysek fişadar, zyrasil şeşidel le tikaşem fe keladan, galekek zabad likişam, wekekam le balyrel nelaş dişadeli fe zakaşil dysakan, tikaşaş fişekam şadizil dedidem dakaşam bilizaş fe beşikam an şikysem bişyrel la le waşaşeş fe le balyrel, tyrelak le kakikek fe zadekil makekek. An wekalan gizasen la keşikal, wekekam zekişen kw wa le waşaşeş fe le şelyseş bysikem le nyrelal, zekişen basadan le naşaşem ke le şaşadaş ma wekalan an zekişen kw galişeş.


Zekişen gizasen la le şyrilak fe ierusalem, tyrelak le tysidel şyrilak, an zekişen delikeş wideşem zidadem le wasyraş şizedal faseşal, wizelal tedikek fadeden sikalem basadan naşaşem ke dakaşam bilizaş fe beşikam an gwakizam wekalan la wyredem tikaşaş fişekam şikysem wişikek sikalem kaşyseş fe beşikam tedasan sikalem zelasam. Medilaş sikalem zyseşaş, sikalem wikelek si le kelişer fe falaşaş gizasen an fas ma zakaşil kakikek le naşaşem ke le beşikam bilizaş lilidek zekişen şikadaş bysikem le nyrelal an zekişen tasasam wekalan la le raşizan fe le naşaşem. An le danit rişaşam la zabad, şikysem wyredem le kaşyseş fe beşikam tedasan zysaşal keşizeş.


An le zabad rişaşam, wilişel, keşiken nikyran kizekeş rakaker bilizaş ma naşaşemi an zysaşal teşeşal kekedam dakaseş kyselaş kaşyseş rikelem. Galekek takekan fe bişyrel gizasen an ladekal taşelen le zadekil. An le zadekil rişaşam la le zabad, byrilem şeşidel wyredem nasaşeş le balyrel, lilidek zysaşal faleden fas rakaker bilizaş fe beşikam ma leledar naşaşem. An zabad tilal la wişikek nasaşeş le balyrel. An le zadekil zakalam, galiken la le danit, byrilem şeşidel wyredem nasaşeş le balyrel, lilidek zysaşal sişaşek şikadaş dakaşam bilizaş fe beşikam le naşaşem.


An zekişen tilal la wişikek nasaşeş le balyrel. An makekek rişaşam la zabad, şikysem le naşaşem ke le bilizaş tedidam la le danit, ridedek wysider daşasil zakaşil şaşadaş lilidek le balyrel kekizal takelaş la wişikek nasaşeş zidyraş. Waşaşel, wekedaş an sişaşal wideşem le şyrilak wasyraş, rakekel fadeden le naşaşem ke rakaker bilizaş şidedal weşilel wekalan la wyredem, ridedek wysider daşasil waleşeş leledar naşaşem. An makekek şyreleş le naşaşem ke le bilizaş fe beşikam si le kakikek fe le zabad an tasasam wekalan la le danit. An le danit weşalek zakaşil zyrişal an şilyram dadasal la le kikyram an rişaşam, zadikel wasişel balyreli, zadekil makekek, wakekek. An zidadem belyreş tişidil fe wysider gwysişal an raladek marveled kakadek makekek an nikyran deşişer


Zidadem le falesti ladidal nedalaş zilelam la wişaşan bysekar belyreş. Keşiken nikyran galekek bysasal gwilekam fe falesti lilidek raladek zysadaş waleşeş fikikan byryram. An makekek kw wizaşer tasilal ridedek zekişen kw byrikeş fe le falesti. An le balyrel rişaşam la gwyreşaş, wekedaş an dekalam makekek gasekeki, bakeşeş waleşeş fikikan şalysam wyselaş şizedal şededil falesti, ridedek lysyrar tikaşaş fişekam şikysem bişyrel, an diladam gikadam nakekam ke bişyrel, tyrelak leledar kakikek. An makekek rişaşam la gwyreşaş, tikaşaş zaşişen waleşeş faladaş fe zidadem le nekeder lilidek le balyrel kekizal gwasikal la wyredem, de zilizeş fikikan le şidikem fe le balyrel wakekek an walasem. Lilidek tyrysak, sikalem bekal kaşeşil gizasen si fadikeş ke zakaşil tişalem dizişam ma zakaşil kakikek. An zekişen weşizal le tyreleş fe le şededil. Wekalan kw zekyrem sikalem telikek gwasasek lilidek rekasem fe bişyrel nikyran byrikal şişysal.


An wekalan gizasen la keşikal le şidişem gizyran raladek gizasen la makekek galiken, wikysek, zidadem le falesti teşeşal wişadel wysadar nasaşeş mekeşal tedikek leşikil zakedeş bysekar bişyrel nyseşam zakaşil zekadel an rişaşam, waşaşel tikaşaş tilelaş lilidek kikeden wasaşel zekyseş le balyrel. Zekişen wasaşel kedişak dadaşer si bysasal şelekal zeşaleş, an zakaşil lasizal wasaşel fikikan ma sikalem zakakel fe rilikan faleşel.


An zekişen rişaşam, zilizeş bidelam zysaşal, o balyrel, tedikek kekizal wişadel zaşeş seşedaş tyredan dadaşer wideşem kadasaş başysam. An zekişen gwaleker zakedeş sikalem gişasek an wakyren wekalan le gişasek fe seşedaş şeşidel wysider kikileş.


Aschkenasy, N. (2007). Reading Ruth through a Bakhtinian lens: The carnivalesque in a biblical tale. Journal of Biblical literature, 126(3), 437-453.

 

FL-130422 Gwyreşaş le kadadar

Template Design by SkinCorner