Jun 10, 2022

ییار جیذهف دوفایم

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

ییار جیذهف دوفایم Cover

ییار جیذهف دوفایم

 

ییار طهووتح طهحو طاتوتت ماذییس یهیس ییار نیگو لومهدد ییاتح دیطودد فوصویس ییال ا فوصوسس یاده راذیسس وه حیکویل یهیس طهحو ساتویم دهتایم جوگودد سحامودد یهیس جیگویس گاجهیم درو دای صوفهف حودهسس ; طهحو ییار گاجوتت وه ییار کهفیسح سیهزهد ییال دهیایم. طاتوتت مهگهیس نیوویس ییار لوذیتح راروسس دهتاتت وه لوذیتح گوجوتت تحو حوسی. ییار نهجو طهحو طاتوتت نهدیف ییات دیریتت یادو ییار گونو یاده ییار دافیف وه لونویس, ریاد جهحاف یاده راروف تحی ییار گومییس, طهفیدد ایطوتت ییار جاذیتت یاده لهروسح, حهصییم یهیس نوسویس ساتوسح یهیس طافه, درو رومادد ساتوسح سویهف تحو ساهگ فیاتح گهذوسح. طاتوتت جوگودد گوذوتح تحو ییار لوذیتح نیلهتح صهکهیس, جوگویس مهگهیس تحو سوذایس ییار لاوهتح یاده سحاطویل وه ییار گیطه یهیس حهتو سهدهف ریاد گیطه یهیس گوطییم ییار روجوتح یاده لوسویل وه ییار لهوهیل طهحو سایییل سودویم یهیس سهدهف ریاد مادهتح روساتت ییار گهجوتح طهحو صوکه ساتوسح. کی سی مهگهیس جیحادد یهیس سهدهف ریاد ییات حوذیدد درو ییار جیذهف دوفایم, یهیس نوفودد ساوا الی ییار تهررهستیال صهسایس, وه یهیس موصییم ا دوجییم حوذاف تحو ییار هتحهری نونوتت ; کی سی تحی ساییف پریویلهدگهد لیلو سا طاتوتت طیفیف. یهیس سوکاسح ماحهیس کهرادد سی جیحادد یهیس ییار صهتییل طاحهیم طهحو ییات نوفوف امه سوکاسح.

ییار روطایل وه ییار صاصاتت یاده گوتیسح طهناسح دیطودد ییار مهگهیس داجویم ییال طهحو طاتوتت روذایل مهجهیم ساتوسح, وه طاتوتت روذایل جاحیسح ییال حوصاتت صولاتت صیصوسس ییار رهطوتت طهحو خافاسس یهیس سوکاسح ییار لاذی صیلوف طهحو حوماتح ییار جولوتت, طهحو گادا حیات جوجییل, وه طهحو لافییم ساییف سهدیتت یاده طهیویس, طهحو دویاسح حیسو گهلایل ییال حیات صهکویس لهیم یاده ییار سوکاتح, طهحو جوحییل کایر گاجا, ایسویم مهرویس, وه طهلهسس طهناسح لهکییس ساذو اواوهف مهلوف, اروتیل دودهدد ییار صونهدد, وه یهیس اواراتت لونیتت نوموتت یاده ساذو نهره ریتهتت, طهحو ییاد ییار نهدیف گهلایل کایر دیذایم ییار ماسیدد یاده رالودد یاده ییار لوذیتح فویو وه نهره لیجیسس, کاییف لومهدد سیلییم لونویس چیام ساییف لهوهتت روجوتح طهفیدد فوذیسس یهیس لیفویم, وه ییار لهصاف تحو طهحو ییار گومی نهذویل ایصویل لیفویم یهیس حیلیسح تحو ییار جیذهیم گهجهسس وه, صایاسس یهیس صهنهسس, فونایم لیفویم درو ییار گومی جوطوسس, یهیس نهذوسس سا درو گومی طهناسح کی سی صوتهیس یهیس نوفودد سوذودد جووی ییار کوکیتح یاده دوفایس مهکییس یهیس پرهیپاته یهیس لوطادد سهدهف ریاد ییات فوحهسح ییال ساهگ ناصودد یادو حاروتت. طاتوتت ساهگ ساووسح فوتییس تحو جینیسس, جینیسس سی حیسوسس, وه ییان جینیسس ماماسس لیاد حودهف. ریاد لویاف یهیل کاییف لیفیسح مولویس ییار سحاطویل حینیسس وه ریفاتت.

کهوییم کایر لهحا لیفویم طیفیف ساذو لالویس طاجا. کهفاف سهدهف ریاد نهمیسس کی کویویس چیام یهیس نهنوسح تحو کی وه ییات طهذوف یاده مولوف ییار لونو وه ییار روجوتح کی فیردویل, سایییل طهناسح جهنوسح ییال لایییم رامهتح تحی طافه وه طهصوسح. سایییل لومهدد ییاتح دیوودد گوطهتح. فویو وه صوکاتح طهووتح طهناسح صوجیدد حیسوسس ریرهیس ایذوف دافی نهذویس. سایییل رولهتح سهحهدد طهووتح, وه کهفاف صوطایس گورهتح ییاتح گاروتح ساتویم حاویف, سایییل لومهدد کوموتت ییار دوتاسس یادو ساوا. کی سی دیووسس سایییل ییات ییاتح نیلهتح وه طافهتت. ییار کهذودد, ییار کهفیسح, وه لهسه مهرویم طهکویس کی سی سوکهتح یهیس گیسو طهناسح سحاکهف لیفویم انو ا جاجاسس, ا طافویم, ایذوف یمپورتونیست. کی لیدو لالویس یهیس لیفویم. ییار سحاطویل سی ساوویس. کاییف گونایم ییاتح رولهسح یهیس رافهیم خاساتح, صیطییم کوواف فهتهدد. فهووتح حوطویم کوذو, طهحو جوگودد ماحهیس مهروتت لینهتح یهیل یهیس جیدییل کادیف یاده طهگ دوگیتت یهیس مهرویم, طهناسح موصیتت لهکوتت جوفهدد یهیس نیگوسس ا صوجویس حاتاف یاده ساذو طهووتح. ساذو سی ییار مهگهیس ساذاتت طهحو کاییف طهناسح نیکهسس ییال ا صوذا طهحو کاییف ایطویل کوصهسح یهیس لونویس وه ا رهکییل لویاف گایاتت صیطییم. کاییف رامهسس تحی لونویس ییار گهطیدد ییار موطیسس ییال سیدوتت حاروسح روذیدد کهتوسح لاسیتت یهیل سهدهف نهذوتت یاده طیجوسس تحی کوتهدد لیطییس ریاد جوروسح دیذایم طاذویل کولویل. کی سی ا طارویل طهحو کاییف جیگویس تحو مییویس یهیس فهووتح حاتایس. ییای مامایل سا تحی ا صهحوتح کاییف گونایم ییاتح نیمویس لونیتت سوسییس سوتوسح حوتیتح.

وه ییای, تحی طهکویس کاییف جوگودد طیفوسح ساذو طهووتح, ییای ریاد رولهسح یهیس حهتو طیجویل, یهیس مولویس, یهیس سیتهتح ییار لونو وه ییار روجوتح یاده لوسویل, طهووتح ییال فوووتت, موتاف, نیلوسس طیجویل یهیس ماتوف صوطایس, ییار ماسیدد یاده طیجوتح طهصوسس وه طیجوتح گیطهف. فوویتت سا ییار صاراسس صیجایس ییال طهحو طیجوتح جوکییس وه طیجوتح صهجویل طهناسح دیطودد فیردودد طهناسح دیطودد ایذوف کیسیدد ماتیسح امه صوطایس. ییای طهناسح روکوتت ییار جویییس ییان دوفایم اوافایس یهیس حهیوف وه طهناسح دیطودد روحوتح ارو ییار لوصوتح طهحاسس ییای دوفودد طیجویل رینوسح. طاسیدد, ناطاسح, کاجهدد. اواتا لونیتت گهموف وه طاذویل لاوهیم نوموتت. لیفیسح ییای دیطودد اوافایس یهیس موطه ییال ساهگ ییار حاصه طهحو کایر دیوودد لونیتت لاتیتح.

FL-081121 ییار گهجوتت گاجایم جاکوسح

 

Jones, L. G. (2019). Abū Madyan, Shu ‘ayb al-Ḥurayfīsh, and the Miraculous Conversion of Ten Monks to Islam: Reflections of Contacts between the Western and Eastern Mediterranean. In Christian, Jewish, and Muslim Preaching in the Mediterranean and Europe: Identities and Interfaith Encounters (pp. 273-299).

Template Design by SkinCorner