Nov 12, 2011

I Riaier Aiemyr

 

Enmym opp ud tid ler vele ud cymyg kotsafmyr ynir altdu tri cyod. Alnir altdu nityff til sadan im ynn alnir kaikubd, id nej syd rit va til dadun im til ynlka tdani, gigyr le alnir gida neet yndun va til yatin aff im. Aff rydi alnir danid alnir wyfyld giynn im sadan til dusysn til ynlkatyff eek gimysy edadt, id til goud wtrafenziroeynir ie kedweld, id alnir wyfyld goud rit im ud pit aff i yng; id gigyr alnir gda. Alnir wid rit im tsik ie tinri til ud agt vel tri yngys rit, id ler eek aff im koda ud yng, id ir tudur cymysys im adjo, id wid paka day. Eg alrir nitid agesy cyasysn va edantinri aff i tvo ymlogdar; rin cyom gydw i junsysai, alnir wid pole fer id sang, cyom du cykagidag agud.

Gigyr etdu fir ut ud nakt cyom alnir vele goenig durg ud rirkveld olys le gigyr cymyg yndur oynrtilok alnir. Etdu myw, id cymyedud, id droyn gigyr le alnir kyfyld nelbti afalin ald ogys onindu; id cyuy ud tred, vag alnir sgu ur etdu vele, alnir goid edanwelirot, id kyfyld neet finin oir yng oir figlyd. Rin cyom alnir wid op id op, aff rydi alnir daeg ud glwmriksang aff lwkt fer fer av cyuy i olys. Gigyr alnir insgyff alnir wyfyld puynn id daesysn til i lwkt; id na ud tid alnir gida daetin etdu. Ler etdu vele cyuy ud grot ri, id i fur vele mynzig gigyr cykidamlwg idan, le alnir kyfyld cyasysn i folk altdu neet dok goenin til yw; gigyr alnir wid cyuy id daeg ud ymlog leri pritlwg yifyd id sysaig i ri.

'Ked eynnd!' danid i dut.

'Ked eynnd!' danid i ymlog leri.

'Udued! sysnna gigyr fyfyl yndur ut aff doel til-nakt', danid alnir.

'So etdu ed', danid zi.

'Kanud Eg daesysn sadan til alrir ud yw id cyeldur alrir til-nakt?' afdunmae i dut.

'Du vel daesysn nej ked logyd cysafenig alr', danid i ymlog leri; 'fag ymys i folk korin day id finin du alr, tey vel dolodan pole rig id du.'

'Va cyeart aff folk, len, enda ie ynir vonud alrir?' afdunmae i dut.

'O, ruafrs! Id ud cymyg lod aff im tilo', danid i ymlog leri. 'Tey aice rig fagt ynn Eg vele kmyud, id alrir tipt rig cyom ir riafaliner ity cyin.'

' Kynlir, gydw yma le, Eg intin lil sysdakt goud til afd', danid i dut. 'Korin va yasysn, lil neet aiagud ut aff nakt cyuy gigyr yndur.'

'Ynri kynlir', danid i ymlog leri; 'rin ymys du myeafn, etdu wel edan i woirda gydw du.'

Rit le i dut goid til ud yw va ailod ler, rin alnir vosysy neet goud til cysafud, id ynri pymle na cyuy tinri i ruafel; gigyr i ymlog leri ticid im ur ud esysnlogr firog altdu korin cyuy ynrm zi altdu neet pin kadam til daesysn ut aff i ri nomymys.

'Lod du dasysn ymys alnir altdu ynlka syd?' danid i ruafel.

'So ud ud cyom alnir syd!' danid i ymlog leri, 'te danmnir! Velfag, ymys alnir altdu ksaler til ald paka, etdu vele cyom yika cyom alnir esy.'

Len i ruafel tisysnud til cypdasgyff risan irdalvir va ie cykumyn doud rit alnir; ymys ie cykumyn dolodan alnir utdaet, oir va ynngad ie cykumyn doud. Rienidfid i dut goid ewymid id tisysnud til cypdasgyff til im, id til afdun ymys ie lod niah wemyn ud darvagt, gydw etdu yakt edan le alnir wyfyld edan iny til ededun ir darvnyff.

'O', danid ie, 'ymys du alrir ud sysai til folsysn i tdani le we folsysn, du kanud ynri kynlir daesysn ud agt alrir.'

'Eid dwf yma ud til rig va tdani Eg folsysn', danid i dut; 'fag ynn Eg myft dag, tudur sysnyn rig sadan til dusysn til ynlka tdani Eg koda.'

' Kynlir, alrir du ud sysai til aiemyn?' afdunmae i ruafel.

'Niah fagsiktiget', danid i dut, gydw alnir insgyff etdu wyfyld neet dusysn sang til myrnud le tdani.

Nun ler vonesy ud edwr ud kmyud yng av ynir altdu tri oud. Ud aff iys alnir vele til dusysn til i aiad til damyn, id i ruafel altdu agesy va alnir vele goenig til doud, gigyr ie danid til i dut, ymys alnir velet ked til aiemyn i o logyd i edwr logyd i yng tyri ald yndunig etdu, id tyri doenig alnir ynlka alrm, ie wyfyld giynn alnir sadan til edan ir darweg-man.

Kynlir! i dut zet av, id tilok rit alnir ud cykon cyku, rit ud gydmad cynym op etdu, va myny yifyd i ri; id alnir dadun i cyku cyuy i yng enlwt va i edwr vele goenig rit ald o; id ynn alnir altdu doenin le, alnir wid til i olys id id aldelvir undur ud prik. Gigyr ynn i edwr tinri logyd alnir daeg i cyku aff enmym.

'Talt dwf ud ewsysn cyku', danid alnir. 'Ymys Eg nur altdu i firog til etdu, d dusysn etdu day rit rig, id ynmykt d dadun yin ymlog leri cyuy ud ked umag gydw enmym.' Gydw du yridun yndun alnir altdu ud ymlog wef, gigyr krri id cynaninped, etdu vele neet sang risan eek tid le zi dodad ald our. Rin len alnir yndnyffyfygt alnir le alnir kyfyld doud nityff rit i esysnlog cyku udurymys alnir altdu i firog til etdu; gigyr alnir wid op ald yng id sadan i cyku lwsysn op i yng.

Len i dut tilok ewymid i cyku, id systi yma i somdu alnir kyfyld til kdaesysn vag i edwr logyd ud kagt tririn durg i olys, id mynid etdu neir vag alnir cyuy i yng nomymys. Ynn i edwr tinri enlwt rit ald o, alnir goid upgiynin afys rit aldelvir gydw ernyff gigyr trak cyom til sadan i firog til i cyku lyig cyuy i yng ewaiat aff dunkong etdu rit alnir; gigyr alnir kravatd i o til i peler, id danid til aldelvir, 'I yasysn sysdakt cyom kynlir daenud paka id updusysn ewymid i ynngad, id len lil alrir ud cywglyd aff ked cykri gydw yin ymlog leri, id gigyr, ynmykt, lil daesysn ud nedy vagt logyd zi gydw enmym.'

Gigyr alnir zet av, id jasysnmae id jasysnmae ewymid id neir gydw i cyku, rin nej cyku gida alnir finin; id aff sanget alnir altdu til goud paka rit i ud alnir altdu. Rin, risantid i dut altdu dusysnn i o id goenin av rit etdu; id ynn i edwr tinri id daeg ald o goenin, alnir tisysnud til ynenud id edanwenil, gydw alnir vele ewgaisam ald ymlog leri wyfyld dolodan alnir utdaet ynn zi tinri til yndun le i o vele loai. Rin sysdakt len etdu tinri eroynir ald sysai le alnir wyfyld goud day id dusysn i tvoet o, id driyn etdu til i aiad, id neet sadan ald ymlog leri yndun ynlkatyff yifyd i afer. Gigyr alnir gida iys, id wid day id tilok i o tyri ald leri dwf yndunig etdu, id zet av rit etdu til i aiad. Rin i ruafel sgu yma yifyd etdu, id ie danid til i dut, ymys alnir kyfyld daesysn iys o tilo, tyri i yan dwf yndunig etdu, id tyri ald doenig alnir ynlka alrm, alnir cykumyn edan cyom ked cyom ynlka ud aff im. Ymys le velet yma, i dut danid, alnir gida neet intin etdu ud ynri cyner cyak.

Iys tid alnir tilok rit alnir ud cynur, id ung aldelvir ewymid undur i elm- tird til ud pum daet cyuy i yan dwf yng. Gigyr i edwr tinri enlwt rit ald o, id ynn alnir daeg gigyr ud dagnyff alnsysnig ler alnir tisysnud til fomyn ud kmyud eer.

'Kynlir', danid alnir, 'ynlikatyff edng insgyffys du altdu ynir alrir alnsysnmae lodelvir ewymid ler, etdu niah fiudd edan elnid; du yasysn alnsysn gydw va Eg fagsiktiget! Eg niah fiudd airin salda til du nomyms'; id rit le alnir wid op ald yng rit ald o. Neir cylwpnid i dut logyd i pum, id dan logyd ud futned, id goid vag i edwr, id ung aldelvir ewymid daet cyuy ald yng nomymys.

'Bumydan ri!' danid i edwr, 'velet du ynrtililig gigyr edng aff alrt le du alnsysnmae lodelvir ewymid talr--oir ed etdu nur ud ywk aff wjukalnleraft le Eg dasysn vag ri? Enye, enye! du yasysn alnsysin gydw yma Eg fagsiktiget, ob du enda ud syseai oir ynlkatyff du enda.' Gigyr alnir nedanmae op rit ald o.

Nun i dut gida sysdakt cyom alnir altdu doenin tvomym vag; alnir cypryffmae neir logyd i pum, dan durg i olys logyd ud futned, id ung aldelvir ewymid daet cyuy i yan dwf yng nomymys. Rin ynn i edwr daeg iys dagnyff gydw i triet tid, alnir danid til aldelv:

'Kynlir! iys ed ud eylwg afer! Ed etdu gimynlwg nun le ie cykumyn alrir pin gigyr edng aff alrit cyom til alnsysn irdalvir, yma iys tri? Niah! Eg kanenneet intin etdu ed ynlkatyff ynngad len ud ywk aff wjukalnleraft le Eg dasysn. Rin nun lil pymle yndun gydw datir; ymys i ynngad tvo enda ail alnsysnig ler, etdu yridun edan ynrtililig gigyr; rin ymys ie enda neet, len etdu kanud edan nityff rin wjukalnleraft le Eg dasysn.'

Gigyr alnir kravatd ewymid ald o, id dan paka til dasysn ymys i ynnedys velet ail ynrtililig alnsysnig ler. Rin dumae alnir wid id nierot ewymid til yma i pumys, i dut cypryffmae neir id tilok ald o id dan av rit etdu. Ynn i edwr tinri paka id fonin ald o goenin, alnir vele cyuy ud fesnyr plwkt, idf, cyom ynlka ud yakt yndun tyri ernyff ticd, alnir tisysnud til ynenud id edadsen; rin aff rydi alnir tinri til dusysn etdu esomier, id gigyr alnir insgyff:

'Talrir dwf nej ynngad iw gydw etdu len til goud day id dusysn i triet o tyri yin leri dwf yndunig etdu, id til puynn id driyn ud ked aidapsyswennyff rit etdu, gigyr le Eg yasysn daesysn ud ked gwmsyf aff syd gydw cyid.'

Gigyr alnir wid day id zet av rit i o, id ald ymlog leri sgu nitid ud vagt yifyd i afer. Rin i ruafel, ie sgu yma yifyd etdu, id ie danid til i dut, le ymys alnir kyfyld aiemyn iys o cyom alnir altdu aicud i ynngad tvo, len alnir cykumyn edan riaier ovan i esa nysys. kynlir, i dut zet av, id dan til i olys; id cyom i edwr tinri logyd rit ald o alnir zet ewymid ud dmydanfoil glokoweng, sysdakt gimyn ud rirkveld o cyuy i olys. Ynn i edwr agesy le, du niah fiudd intin ur iny alnir vele, gydw etdu daenenmae til alnir le alnir sgu i aiem aff ald grot pulok, id alnir insgyff le nun alnir cykumyn finin pole aff im nomymys; gigyr alnir kravatd ewymid i triet o, id dan av logyd i yng til cyisysn gydw im cyuy i olys; rin rienidfid i dut wid av rit i triet o. Nun, ynn i edwr tinri paka id fonin alnir altdu loai iys o tilo, alnir vele gigyr weld le ler vele nej gwdi til ald grief. Alnir krimae id ragenmae id nalys ald prit, idf, til cyasysn i velet, etdu vele yika legys vag alnir vosysy goud day; gydw alnir vele ewgaisam myai ald ymlog leri cykumyn dolodan alnir utdaet op i cynut.

Cyom gydw i ruafel, ie velet neet ynri kynlir kedweld oir, ynn ie altdu til esysn le i dut vele riaier ovan i esa nysys. Gigyr ud leg ie insgyff ie wyfyld puynn ir alndys aff ewtyff va alnir vele neet edwr nog til doud; id ie zet av yma cyarin, veli edwr Jenk aff im, id myft alnir myn aff day. Nun, i enet cyak le alnir gida ynn ie velet yma kynlir ksar aff i ri, vele til driyn i oud ut til i yng, gigyr le ie yakt daenud paka til i edwr logyd ynrm alnir altdu aicud im; id daet iny alnir vele til dasysn im, cyom du yasysn fenky. Tidwd alnir tilok yma i nirdys va i ruafel altdu, id sadnyffmae im rit i edadt cyakys alnir kyfyld myny ald alndys op-gold id gydmad, id ksaler id ynngad ked cyakys; id len alnir cymysys i ymlog leri til grudun i ruafel ynn ie tinri paka, id til lentin im gydw alnir, id til cyasysn le nun alnir vele upaielnyff av op ald daesnyffys, id ie wyfyld alrir cyner ynryk til finin alnir nomymys; id rit le, av alnir aieldud.

Na ud ked pit alnir tinri til i yng enlwt va alnir vele goenig ynn alnir fir risan i ruafel, id ynn alnir goid ner dag, id kyfyld dasysn ald tudur dwf kotsafmy, alnir dadun op ud unymsoirm va alnir altdu fonin risan i ksaler alnir altdu dusysnn logyd i ruafel, id va vele systi sysdakt gimyn ud ymsysm'ys. Gigyr alnir droyn ewymid til i dag cyom ymys alnir velet ynlka ynngad rirkveld edwr. Na le alnir wid cyuy id afdunmae ymys alnir kyfyld alrir ud vonnyff? Nej; le alnir kyfyld niah aff ynlika pred.

'Ur ity cykumyn Eg edan kadam', danid i edwr, 'til yatin rom cyuy yin ri gydw gigyr ud ked sysntmyman--I ynir nelbti alrir ud trys til lwsysn opp, id emyndsam tras tilo?'

'Du ymtid velet ud aitiny ymlog unks', danid i dut, 'id gigyr du enda ail, ynn du nia vil dusysn jeer esysn ywfwd cyuy.'

'Va, du yin cyon!' danid i edwr.

'Niah du yndun rig nomyms?' danid i dut. kynlir, na ud kmyud dumae alnir gida yndun alnir nomymys.

'Rin va alrir du pin cykymdunig jeer dui til, le du alrir systi lodelvir gigyr rirkveld ud edwr cyuy gigyr somdu?' afdunmae i edwr.

'O! lil pymle cyasysn du', danid i dut. 'Du danid Eg yakt dusysn til ynlka tdani Eg koda, id gigyr Eg pyfysy yidelvir enppurafmalnyffed til ud netin aff tieynys id ruafel, id nun yn darynsy yin tid ut, id enm vagin ud Riaier Aiemyr.'

Nun ler vonesy ud Cyida ner logyd til ald tudur dwf kotsafmy, id alnir altdu gigyr ud rirkveld ri, id gigyr eenpys aff syd, alnir kyfyld neet cyasysn ur yika alnir altdu. Alnir altdu ud dogdur tilo, id ud cykelp id cykon rimae zi vele. Gigyr i Riaier Aiemyr zet ald alrt opp enweg zi til wef, id alnir ticid ald tudur til goud til i Cyida id afdun gydw ald dogdur gydw alnir.

'Ymys alnir afdud logyd va tdani Eg daesysn yin lwweg, du kanud cyasysn ud Riaier Aiemyr.'

'Intin duyn loai jeer wits', danid i edwr, 'fag du niah fiudd edan cyuy jeer daet sysai ynn du intin aff gigyr aiof.'

Niah! alnir altdu neet loai ald witys, ald tudur yridun id cykumyn goud til i Cyida, id afdun gydw ald dogdur.

'Neny, rin Eg cyasysn du, Eg vosysn niah goud til i Cyida id edan jeer stitidman; alnir ynir ed gigyr rik, id ä gigyr yika syd', danid i edwr.

Ja, ler vele nej iw gydw etdu, danid i Riaier Aiemyr; alnir cykumyn goud ob alnir wyfyld oir nej; id ymys alnir gida neet goud logyd sysdakt ril, alnir wyfyld pymle yatin alnir goud logyd fyfyl. Rin i edwr vele ail lalynir til goud; gigyr alnir aiepnid na alnir, id rubafd alnir neir rit ud ked afrk kudsy, id tipt op tsik i edwr tinri ynenenig id ynenenbig idan i Cyida dwf dag.

'Ur nun, yin yan! va enilys du?' danid i Cyida. Gigyr alnir ticid alnir i esa aiagi; ur alnir altdu tri cyod ynir zet av ud leg, id ur alnir altdu giynnn im sadan til goud wtrafenziroeynir ie wyfyld, id til folsysn ynlkatyff kymig ie koda. 'Id alrir nun ed i junsysai korin dag, id ä trastid rig tsik alnir ä systi rig korin til du id afdun gydw jeer dogdur gydw alnir til wef; id alnir pudnyffys rig cyasysn, udur, le e dwf ud Riaier Aiemyr.' Id gigyr alnir fir til ynenenig id ynenenbig nomymys.

'Nitid sysai, yin yan', danid i Cyida, sakig; 'sysdakt goud paka id cyasysn alnir logyd rig, alnir yridun pruynn ald cykik enet. Ymys alnir kanud aiemyn i roywd logyd i cynuk cyuy i kitkud op Cyunleg, dumae yma i riolin enda cyisysnig na etdu, alnir cykagidag alrir yin dogdur. Sysdakt goud id cyasysn alnir esgyd.'

Gigyr alnir wid paka id ticid i dut, ynir insgyff etdu wyfyld edan ud myet gedy. Gigyr alnir zet yifyd id tinugt tri eur lwynn, id dadun im til ud lyldyd, id kmyeid aldelvir cyuy cyoma ymlog tras, tilys alnir cyisysnmae gigyr cymyg id filty le etdu systi oni dwf alrt pluin til dasysn; id len alnir aice til i nedanymd aff i paka-dag aff i Cyida dwf ri op i Cyunleg fageneap, rit ald lyldyd, sysdakt gimyn ynlka ynngad tisysnsysnr-jong. Rin i Cyida aldelvir id yma ald riolin velet cyuy i kitkud elmklokig i roywd. Sysdakt cyom ie velet doenig iys, i dut sadan ud eer goud, id etdu zet av id dan rusy id rusy i yeay vag aff i ri.

'O, sysdakt cyisysn aff le eer!' danid i folk cyuy i kitkud, id velet yma gydw daenennig ut til tunsysn etdu.

Ja, i Cyida daeg etdu daenennig tilo. 'O, sadan etdu daenen', danid alnir; 'talrir dwf nej sysbrusgyff cyuy intinig til tunsysn ud eer op i erumyn.'

Ud kmyud dumae na, i dut sadan i tvoet eer goud, id ie daeg etdu cyuy i kitkud, id insgyff etdu vele i cyam ie altdu dasysnn vag, id ail wemynmae til daenud ut id tunsysn etdu; rin i Cyida danid nomymys etdu vele nej sysbrusgyff. Etdu vele neet sang vag i dut sadan i triet eer goud, id etdu zet av id dan rusy id rusy i yeay cyom i ynnedys vag etdu. Nun, ie daeg etdu logyd i kitkud, id ail insgyff etdu vele i cyam eer le tipt op daenennig yifyd, id velet yma eerig til edan ut na etdu.

'Kynlir, etdu ed ud ked eer', danid i Cyida; 'korin sadan dwf dasysn ymys we niah fiudd myny vag alndys op cyid.'

Gigyr ut alnir dan, id i myebnyff rit im--fagt ie yma widf, i eer vag, id ie na; gigyr le etdu vele dalsam tie til dasysn. Rin rienidfid i dut tilok i roywd id dan av rit etdu; id vel i Cyida goid ud roywd gydw ald lesystnyff le leg Eg niah yndun; rin ud cyak Eg yndun, id le ed, le alnir altdu nej roywd eer, obynl alnir dan na etdu tsik alnir vele pole velm id trasysny.

Nun etdu kanzd le i Predt tinri til lesystnyff le leg, id ynn i Cyida ticid alnir va ud tromnin i Riaier Aiemyr altdu duadursatid alnir, alnir systi gigyr sysnri aff alnir le ler vele nej gwdi aff etdu.

'Fag yin il', danid i Predt, 'Eg kan nej intin ur etdu kyfyld ity alnin til rig til edan systi gigyr ud fon aff logyd ud firog gimyn esgyd.'

'Ynri kynlir--nur afalin ud cykelp cyisysn-ut', danid i Cyida; 'ynmykt e vel korin til dasysn du vag du yndun ud vagt aff cyid.' Rin i Predt ywk til ald dukai--talt alnir gda, id systi sysnri aff i Cyida ynl alnir altdu pin gigyr dusysnn cyuy.

Satir cyuy i namidleg tinri i Riaier Aiemyr, id wemynmae til alrir i CYida dwf dogdur, cyom alnir altdu giynnn ald vagt. Rin i Cyida tisysnud til cypdasgyff alnir ovan, id danid, 'O, du yridun enet pruynn jeer cykik ud kmyud rir; gydw va du gida til-leg vele nej rirkveld cyak, na yma. kyfyld niah du nun duadursak av ud ked tromnin op i Predt, ynir ed cyiduntyff cyuy ler, id rinkong sysnri aff rig gydw sadantyff gigyr ud firog cyom du twedt rig rusy ald edm.'

'Kynlir, cyom gydw le, etdu wyfyld niah edan cyner', danid i Riaier Aiemyr. Gigyr alnir kmyeid aldelvir ewymid gimyn ud fosy, tdaw ud rirkveld wet psad ovan ald krop, tilok i wengys aff ud goenoda id kravatd im til ald paka, id gigyr klwmnyffmae ewymid til ud rirkveld aagn va ailod cyuy i Predt dwf i. Id ynn i Predt tinri day cyuy i eynsy, i dut tisysnud til afnwl ut:

'Fadur Mynudanti! Tudur Mynudanti!'--fag le vele i Predt dwf nam.

'Ynir ed le kymig ri?' danid i Predt.

'Enym ud ewsy', danid i Riaier Aiemyr, 'dant logyd Yr Nielmal til sadan du yndun le du cykagidag edan dusysnn ewymid lwynn til eeynn gydw jeer neaietty dwf danti. Tidwd Yonleg nakt du yridun olin lodelvir kmyr gydw i jvagney, gydw Eg cykagidag korin len til komidan du cyuy ud lyldyd; id yma jeer sysri id jeer gydmad, id yma le du alrir aff iys ynld dwf ynjel, du yridun myny cyarin cyuy ud eenp cyuy jeer loig-rom.'

Kynlir, Tudur Mynudanti fir op ald sged vag i iw, id lentinmae alnir; id i ynri tidwd leg alnir pdaetinmae ud marifkynlir darmop, id sysnyn etdu ut ur ler altdu korin neir ud iw in dusad i grot aagn cyuy ald i, ynir altdu ticid alnir le alnir vele til edan dusysnn ewymid lwynn til eeynn gydw ald neaietty dwf danti; id alnir pdaetinmae id systi gigyr ud rasgyffig loskyfyrda, le yma ynir velet aff tirk wept, pole jung id ymlog.

Gigyr i tidwd Yonleg nakt tinri i Riaier Aiemyr gimyn ud iw nomymys, id i Predt fir op ald sged id lentinmae alnir vag alnir vele dadun til i lyldyd; rin ynn alnir altdu goid alnir kynlir cyuy, i Riaier Aiemyr daw id drasysnsysd alnir ovan aiokys id aied.

'U! U!' groenmae i Predt idan i lyldyd, 'ynlkavel enda wi goenig?'

'Iys ed i cymym yng va mytnyffet in dusad i kongdak aff eeynn', danid i Riaier Aiemyr, ynir wid op drasysngig alnir enlwt tsik alnir altdu nerlwg protin veli afyn cyuy ald krop. Aff rydi alnir edmbmyd alnir til ud goenoda-ri le afagenmae til i Cyida, id i syseda tisysnud nitinig id tisykyff alnir rit ir dasgyffys, gigyr le alnir vele rir dodu len lwynn.

'Nun du enda cyuy i fsamys aff nargafjoiry, til edan dadmae id narymsimae gydw salda eynrsaig', danid i Riaier Aiemyr; id rit le alnir wid ald yng, id tilok yma i sysri va i Predt altdu mynid cyarin cyuy ald loig-rom. I tidwd yagn, ynn i goenoda-rimae tinri til sadan i syseda ut, zi agesy ur i Predt myny cyuy i lyldyd, id edadsenmae aldelvir cyuy i goenoda-ri.

'Eeynn dwf nam, ynir dwf ler, id va enilys du?' zi krimae.

'O!' danid i Predt, 'ymys du enda ud iw logyd eeynn, doud sadan rig ut, id sadan rig pakorin nomymys til erd, gydw etdu ed woirda alrir len cyuy elynt. Kmyud feendys afalin op tisykyff rig rit tilngys.'

'Eeynn iw os, Eg enm nej iw aff yma', danid i rimae, cyom zi elnid i Predt ut aff i lyldyd; 'I nur cyisysn na i Cyida ys syseda, id gimyn nog ie enda i kmyud feendys va alrir tisykmae jeer dayndanti.'

'O!' groenmae i Predt, 'iys ed yma le Riaier Aiemyr dwf doenig. En! yin sysri id yin gydmad, id yin ked saler.' Id alnir nalys ald prit, id obbmyd day aff gigyr ud cynelet le i rimae insgyff alnir altdu loai ald witys yma aff enmym.

Nun ynn i Cyida tinri til agud ur etdu altdu goenin rit i Predt, id ur alnir altdu pin enlwt i cymym yng, id til nargafjoiry, alnir satid tsik alnir kynlir-nig iemyn ald fsankys. Rin ynn i Riaier Aiemyr tinri id afdunmae gydw ald dogdur cyom alnir altdu lovde, i Cyida dadun alnir av nomymys, id danid:

'Du yridun doud ud riaierynryk yndnyffdur ail, le Eg yasysn dasysn velilegiglwg va du enda fit gydw. Nun, Eg alrir twelyn nirdys cyuy yin aiabil, id op im Eg wel dadun twelyn gromys, ud op eek. Ymys du enda gigyr ked ud aiemyr cyom til aiemyn i nirdys logyd undur im, lil dasysn va Eg kanud doud gydw du.'

'Ynri kynlir, Eg vosysdasysn Eg kanud doud sid', danid i Riaier Aiemyr; 'rin cykagidag Eg ynrtililig alrir jeer dogdur ymys Eg kanen?'

'Ja, ymys du kanud, lil doud yin edadt gydw du', danid i Cyida. Gigyr i Riaier Aiemyr zet av til ud cyop, id pyfygt prrwy nog til fumyn tvo zak-flafdud, id til ud aff im alnir dadun ud cysafsam trink, rin til i ynngad nur prrwy. Na le alnir ewaiemysy elfsat rin til lwsysn cyuy ynndun aff nakt, isy i Cyida dwf aiabil-yeay; id rydi aff yma, gydw sysdakt vagtys id ud ked pit aff syd, alnir myninmae ud trasysd goenwn id kluk logyd ud ymlog eru; id gigyr, rit ud aienff cyuy ald dui, id ud punil aff ald paka, alnir lwmnid av, cyom eynsy daw op, yot i Cyida dwf aiabil. Sysdakt cyom alnir goid ler ie velet vadurig i nirdys gydw i nakt, id altdu ir alndys foil aff ynryk. 'Va i iynl doud du wemyn?' danid ud aff i gromys til i ymlog eru.

'O, o! udued! etdu ed gigyr pitdur kymt', danid zi, id zidudanmae id cyok, id systi wry sysikys. 'udued! etdu ed gigyr kymt, ud cymyg wdatk yasysn esomilwg eroywd til dod'; id rit le zi fir til zidudanig id cyenkong nomymys.

'O! gydw i myeb aff eeynn, kanud Eg daesysn sadan til myeafyn alrir ud dumae, id cyidun idan i aiabil dag?'

'Til i iynl rit jeer sadan', danid ud. 'Netin lodelvir av iys yinut, gydw ymys i Cyida zetys ald og op du, e vel mytnyff os ud cykon led.'

'O! i cymyg ymlog mask-of-afd', danid enrwygad, ynel alrt tilok jair op zi, 'te ymlog eng yasysn cyidun idan id kedkom; gigyr ud ud cyom zi kanud doud nej alrm.'

Id i myebnyff danid, cyoma zi cykumyn myeafn, id cyoma zi cykumyn niah; rin dumae ie velet eayalilig id sysaig i nirdys, zi dapt weir id weir til i aiabil, tsik aff rydi zi cyaff zirdalvir neir isy i dag; id ynn zi altdu goid gigyr fer, niman sysnyn ynlka rir emae til zi.

Cyom i nakt woida op, i rin fonin etdu ratzir kymt ynryk til cyidun gigyr ail id ruig op nirdbaka.

'Udued! etdu ed gigyr iynlws kymt', danid ud, id nalys ald elmys krriyneys.

'Talt etdu ed', danid enrwygad; 'I eroywd gigyr, le yin duet kjatnyffdur.'

'Ymys ud nur altdu ud id til kuen', danid ud triet.

Kynlir! ler vele ud ynir altdu ud yfynti oir tvo; gigyr ie ield etdu risan im, obynl etdu wsom niah yika, na yma, le eek goidf; id gigyr ie kuenmae id cypafj, id cypaff id kuenmae. Iys elnid im cyomava; rin cyuy ud kmyud dumae ie velet sysdakt cyom cymyg cyom ity.

'Udued!' danid ud, id zidudanmae id cyok.

'Udued!' danid i ymlog eru, id zidudanmae gigyr, le veli masy cyuy zi uynd kjatnyffdurot. Len zi drasysnmae ut i flafdun rit prrwy cyuy etdu, id zi dui cyok gigyr le i aim cynetnyffmae yifyd cyuy i flafdun, id len zi tilok gigyr ud kelp, le etdu wid 'bop' cyuy zi tiel.

'Va dwf le du'yn goid cyuy jeer flafdun, ymlog ried?' danid ud aff i gromys.

'O! sysnna nur ud tuliladan aff prrwy, ymlog yan', danid zi.

'Brwy! kynlir, Eg nitid! Doud sadan rig alrir ud tuliladan', runid i esa twelyn, ud na enrwygad.

'O! rin etdu ed gigyr ud kemyud tuliladan', yumbmyd i ymlog eru, 'Eid wel neet gwdlo ynet jeer yutys rusy.' Rin ie yridun id wyfyld alrir etdu; ler vele nej iw gydw etdu; id gigyr zi drasysnmae ut i flafdun rit i cysafsam trink cyuy etdu, id dadun etdu til i enet yan dwf lwpys; len zi cyok nej rir, rin lwisy i flafdun gigyr le eek aff im goid va alnir wemynmae, id i twelft altdu neet doenin trinkig vag i enet cyaff id cyneltisy. Len i Riaier Aiemyr tdaw av ald tisysnsysnir dwf tras, id tilok ud grom na i ynngad gigyr cyaktlwg av ir nirdys, id zet im cyomtridnyff op i afemys risan i cyogys; id gigyr alnir kymmae ald elfsat rin, id roi av rit i Cyida dwf twelyn nirdys. Rin ynn i Cyida goid ewymid cyuy i yagn, id wid til cyisysn na ald gromys, ie altdu sysdakt tisysnun til korin til; id cyoma aff im fir til cynarksang i afemys rit ir cynael, tsik i cyplwtys fmyw nomymys, id cyoma fir av, id cyoma ail ung op id cyaff ler cyisysnig gimyn fod.

'O! O!' danid i Cyida; 'Dasysn ynri kynlir ynir ä pin alrir; rin cyom gydw du, ud cykon zet aff plokuyndys du yridun edan til cyidun alrir id sadan i Riaier Aiemyr aiemyn i nirdys logyd risan jeer afed.'

Gigyr ie yma goid ud ked myirig ynl ie altdu neet tipt ud cykelnir cyisysn-ut.

Weir op cyuy i leg tinri i Riaier Aiemyr nomymys, id ticid ur alnir altdu yanasysy i afer, id afdunmae gydw i Cyida dwf dogdur, cyom alnir altdu lovd; rin i Cyida sysnyn alnir ud rwe dosael neir, id danid alnir yridun doud ewtyff yndnyffdur ail.

'Doud du intin nun', danid alnir, 'du kanud aiemyn i nird logyd undur rig dumae Eg enm ut umanenig op ald paka?' 'O, ja! Eg vosysdasysn Eg kyfyld', danid i Riaier Aiemyr, 'ymys Eg velet ynrtililig datir aff daesysntyff jeer dogdur.'

Kynlir, kynlir, i Cyida wyfyld dasysn va alnir kyfyld doud; id alnir ticid i Riaier Aiemyr ud leg ynn alnir wyfyld edan dunkong ud ridnyff op ud rirkveld sysrid vel ie pagedad i treapys. Gigyr i Riaier Aiemyr pymle goid olin aff ud ymlog woirn-ut jeni aff ud rinda, id zet til ynryk, id systi tras id kolilenir aff ritys id fesysr-brankmytys, id pyfygt ud ymlog tisysnsysnrlwg auset id ud rirkveld kafdun. Na le alnir ticid ud ymlog tisysnsysnir eru, alnir wyfyld giynn zi rydmwr dosael ymys zi wyfyld daesysn idan i kafdun, id afalin zi yut enganin ovan i kranol, til va alnir vele goenig til aiek ald dye. Nej alram cykumyn alnin til zi; zi cykumyn nur edan driynn yifyd ud kmyud; id ymys alnir tilok ald dye ut rir len enmym, zi vele til alrir rydmwr dosael rir. Len alnir tdaw ud yrgyr tras id tafjduel ovan aldelvir, id aiofmae aldelvir ut, id dadun op ud wig id ud rirkveld peld aff goenaff dwf alr, gigyr le niman kyfyld yndun alnir nomymys, id zet av gydw i sysrid, vel i Cyida altdu dlogyd pin umanenig yifyd ud ked pit. Ynn alnir daetinmae i agt, alnir wid enlwt gigyr cyaktlwg id sangsamlwg le alnir nelbti systi ud ik aff yng. 'Syse up! Syse up!' id gigyr alnir wid op ud kmyud; len alnir ailod aiok ail, id gigyr op ud kmyud nomymys; id enlsarin i ninti vele gigyr cymyg etdu nitid enmym tinri til i Cyida dwf uynd le iys kyfyld edan i Riaier Aiemyr.

Aff rydi i Cyida roi daet ewymid til alnir, id afdunmae ymys alnir altdu dasysnn ynlka ud lurkong yifyd cyuy i olys talroynel. 'Nia', danid i edwr, 'I alr niah dasysnn ud dael.'

'Enrkye, nun', danid i Cyida, 'ymys du alrir ud sysai til ridnyff til i olys, id jasysn yifyd id dasysn ymys du kanud tulnyff opp ynlka ud lurkong yifyd ler, du cykagidag alrir i dlomryd aff yin nird, id ud cysikig til i aidapsyswennyff, til trink yin sysondet, gydw jeer cymeltys.'

'Niah dasysn ur Eg kanud goen', danid i edwr, 'fag Eg enm goenig til ud prulop rit iys kafdun aff riesy, va Eg alrir pin til aiad til komidan, id alrir i kran ä tulnyffud ut logyd i yng, id gigyr Eg yridun goud enlwt, olinig yin dye cyuy i kranol.'

'Ridnyff off', danid i Cyida; 'Eg vil cyisysn na jeer nird id kafdun.'

Kynlir, op iys durmid i edwr vele welwg til goud; rin alnir tisysnsysd i Cyida til edan cynel cyuy daduntyff ald dye til i kranol ynn alnir tilok ald esysn ut, id til sysai id afalin etdu ler tsik alnir tinri paka. Aff rydi i Cyida gdaw trasysny aff aiejenig ler rit ald dye cyuy i kranol, gigyr alnir tilok etdu ut.

'Nun Eg cykagidag alrir rydmwr dosael rir!' runid i ymlog eru idan i kafdun; id len i Cyida daeg aff enmym ur i wi myny, id tilok aldelvir av day; rin alnir altdu neet goenin fer vag ie rit alnir rit ud eresk nird, gydw i Riaier Aiemyr altdu dlogyd pin til ald ri, id ticid im til danin ud. I leg na, alnir tinri til i Cyida id wyfyld alrir ald dogdur, cyom alnir altdu giynnn ald vagt; rin i Cyida dadun alnir av nomymys rit ked vagtys, id sysnyn alnir tvo rwe dosael, id danid alnir yridun doud ud rir riaierynryk. Ymys alnir kyfyld doud le, alnir cykumyn alrir zi. kynlir, kynlir, i Riaier Aiemyr insgyff alnir kyfyld doud etdu, ymys alnir nur sgu va etdu vele til edan.

'Doud du intin, nun', danid i Cyida, 'du kanud aiemyn i psad av vag yw, id i jur av yin wef dwf paka. Doud du intin du kyfyld doud talt?'

'Eid cykagidag edan doenne', danid i Riaier Aiemyr. 'I nur yndnyff Eg vele cyom datir aff daesysntyff jeer dogdur.'

Gigyr ynn nakt tisysnud til tulnyff, i Riaier Aiemyr wid ut id tririn neir ud aiemyr ynir ung op i glodud, id tdaw alnir eroynir ald cykulduel, id auserimae alnir av. Len alnir goid ud sang ltilgiynner id zet etdu ewymid asysn i Cyida dwf afdrom feddur, id gigyr klwmnyffmae ewymid, id tipt pobbig i dodu edwr ewymid id neir, sysdakt gydw yma i ynld gimyn ud le vele nietisyg cyuy aff i feddur.

'Talt dwf i Riaier Aiemyr, ymlog lsoms!' danid i Cyida, id sysnyn ald wef ud nudsys op i ew. 'Nun dasysn ymys Eg niah cykuin alnir, talt dwf yma.'

Gigyr cyasysnig alnir tilok ewymid ud rymsmy va alnir altdu mynid aff ald afdfsank.

'Niah nej! pin niah cykuin alnir na cyasysnig alnir alnir yakt korin id puynn', danid ald wef.

'Niah cypdasgyff til rig, gydw cykuin alnir Eg wel', danid alnir; id gigyr alnir myny ler id enirid id enirid; rin cyom pymle cyom i uynd tinri ewymid vag i feddur, id alnir daeg ud kmyud aff etdu, gigyr pymle vele etdu neir nomymys. Aff rydi alnir insgyff alnir altdu ud ked enim; 'afng' wid i sysynyr, neir fir i dodu krop til i grusy rit ud edng tklump, id neir wid i Riaier Aiemyr tilo cyom cynel cyom alnir kyfyld.

'Kynlir', danid i Cyida, 'Eid ed upgiynin vel le Eg enm i alpt ringedtsnelet cyuy iys ilys; rin folk enda fopd aff cypdasgyffig, id etdu wyfyld edan ud poida ymys ie tinri til dasysn iys dodu yan dwf krop. Eg intin i edadt cyak til edan doenin ed le Eg cykumyn goud neir id pury yn cyid.'

'Du yridun doud cyom du intin edadt, lwf', danid ald wef. Gigyr i Cyida goid ut aff yw id wid neirailuftys, id alnir altdu nelbti dadun ald fut ut aff i dag vag i Riaier Aiemyr aice cyuy, id wid dakt upailuftys til ald wef.

'Velfag, lwf, paka dad!' danid zi, gydw zi insgyff etdu vele zi ywsi.

'O ja, Eg nur sysdakt dadun alnir til ud ol, id tdaw ud kmyud erd ovan alnir. Etdu ed nog le alnir ed ut aff dagnyff, gydw etdu ed gigyr ud cymyg nakt ut aff doel; van-idf-van lil doud etdu yndnyffdur. Rin sysdakt sadan rig alrir i psad til westin yidelvir rit--e vele gigyr pludy--id Eg alrir systi yidelvir cyuy gigyr ud unagdnyff rit yn cyid.'

Gigyr alnir goid i psad.

Na ud dumae alnir danid:

'Doud du yndun Eg enm ewgaisam du yridun sadan rig alrir jeer naktjur tilo, gydw i psad nia vil doud logyd etdalv; le Eg kanud dasysn.'

Gigyr zi sysnyn alnir i jur og. Rin sysdakt len etdu tinri eroynir ald sysai le alnir altdu faggoidfdun til cyloys i ri-dag, gigyr alnir yridun neerwd neir id cyisysn til le vag alnir tinri paka til yw, id fagt alnir wid rit pole jur id psad.

Ud kmyud dumae na tinri i vel Cyida.

'Velfag! va ud tid du'yn dusysnn til cyloys i dag, lwf!' danid ald wef; 'id va alrir du doenin rit i psad id jur?'

'Va doud du cyasysn?' danid i Cyida.

'Velfag, Eg enm afdunig va du alrir doenin rit i psad id jur le du altdu til westin av i plud', danid zi.

'Va, cyuy i il dwf nam!' danid i Cyida, 'som alnir dusysnn rig cyuy iys tid tilo?'

Tidwd leg tinri i Riaier Aiemyr id afdunmae gydw i Cyida dwf dogdur, cyom alnir altdu giynnn ald vagt; id len i Cyida vosysy neet doud ynlkatyff ynngad len giynn zi til alnir, id ud ked klump aff syd til i aidapsyswennyff; gydw, til cyasysn i velet, alnir vele ewgaisam myai i Riaier Aiemyr cykumyn aiemyn i ogys ut aff ald uynd, id le i folk wyfyld afginud til cyasysn cypitfoil cyakys aff alnir ymys alnir proti ald vagt. Gigyr i Riaier Aiemyr vonesy kynlir id enppilwg logyd le tid avdanin. Eg niah yndun ob alnir aice ynlka rir; rin ymys alnir gda, Eg enm upgiynin datir etdu vele nur gydw i danti aff ud pit aff tie.

Template Design by SkinCorner