Nov 14, 2011

Lenilgrim

 

Enmym op ud tid ler vele ud rik kyfypmy ynir altdu twelyn cyod; rin i junsysai ynn alnir vele groenn ewymid, danid alnir wyfyld niah myeafyn ynlka sansysr aff dag, rin edan av til i ynld til puynn ald sysmyk. Ald tudur id yuir danid alnir gida ynri kynlir aff dag, id altdu yndnyffdur myeafyn vel alnir vele. Rin nej, alnir kyfyld niah myebnyff; fagt alnir yridun id wyfyld goud. Gigyr aff rydi ie sysnyn alnir sadan. Id ynn alnir altdu cynedarnyffmae ud ked pit, alnir tinri til ud kong dwf nesys, vel alnir afdunmae gydw ud agt, id goid etdu.

Nun i dogdur aff i kong aff le wi altdu pin auserimae av til i sik logyd ud Trulnyff, id i kong altdu nej ynngad kindan; gigyr alnir id yma ald wi velet cyuy rirkveld grief id cyagroud, id i kong sysnyn ald vagt le ynlka ud ynir kyfyld zet zi eri cykumyn alrir i Prinzin id tvodul i kongdak. Rin ler vele niman ynir kyfyld doud etdu, obynl yika trimae.

Gigyr ynn i dlomryd altdu pin ler ud jel oir gigyr, alnir sansysd til goud day nomymys id dasysn ald tudur id yuir, id paka alnir widf, rin ynn alnir goid day ald tudur id yuir velet dodu, id ald pruiel altdu ield yma le i ymlog folk esysnmae risan im, id gigyr ler vele nityff myft gydw i dlomryd.

'Se niah Eg alrir ynlkatyff aff yma, len, ut aff tudur dwf id yuir dwf ynjel?' danid i dlomryd.

'Ynir kyfyld cyasysn du velet ail lwynn, ynn du wid gtilgiynnig id vrwyedanig yifyd gigyr sang?' danid ald pruiel. 'Rin yma i cyam; ler enda twelyn rindys ewymid op i sik va we alr niah dok ield risan os; ymys du ynemyn til dusysn im gydw jeer iel, du'da upgiynin kedkom.'

Ja! i dlomryd vele upgiynin erid; gigyr alnir lentinmae ald pruiel, id wid aff enmym ewymid op i sik, vel i twelyn rindys velet ut aff garys. Id ynn alnir goid ewymid ler id fonin im, eek aff im altdu ud foenlir aff zi ew, id ud aff im altdu udur, enlwt rit zi, ud grot lenil-gred foenl, va vele gigyr cymyek le i ryrfys cyoni logyd dayr yandul.

'Ud ked firog du enda, yin kmyud foenlir', danid i dlomryd.

'Ja', danid i foenlir; 'rin ymys du vel nur dolodan yma i ynngad foenlys, gigyr le Eg yasysn daenud id cyusysn yma i rindys ud jel rir, du vel dasysn ur grot id cymyek lil edan riywf.'

Ja! i dlomryd vele kmyr til doud le; gigyr alnir dolodanmae yma le twelyn foenlys, id wid day nomymys.

Gigyr ynn alnir tinri paka i tidwd jel til cyisysn na ald foenlir id rindys, i foenlir vele gigyr fet id cymyek, le i ryrfys cyoni logyd dayr yandul, id etdu altdu groenn gigyr grot, i dlomryd altdu cyner ynryk til yfynt etdu. Cyom gydw i rindys, ie altdu eek aff im enrwygad foenlir.

'Kynlir, sysnna upgiynin velilegig Eg loai nityff logyd sadantyff du cyusysn yma yin twelyn rindas', danid i dlomryd til i jelwg, 'rin nun du'da grot nog til korin enlwt rit cyuy.'

'Nia', danid i kolt, 'yridun pudnyffe alrir ud jel sansysr; id nun dolodan yma i twelyn foenlys, le Eg yasysn cyusysn yma i rindys iys jel tilo, id du vel dasysn ur grot id cymyek lil edan logyd cyorir.'

Ja! i dlomryd gida le; id tidwd jel ynn alnir wid ewymid op i sik til cyisysn na ald kolt id i rindys, eek rinda altdu zi foenl, rin i lenil kolt vele gigyr ywdw i dlomryd kyfyld niah daetin ewymid til ald dai ynn alnir wemynmae til fomyn ur fet alnir vele; id gigyr cymyek alnir vele tilo, le ald yandul glwdanmae cyuy i cyudkinud.

'Grot id cykon du velet rydi jel, yin kolt', danid i dlomryd, 'rin iys jel duda fer rirkvelir. Talrir dwf nej gigyr nird cyuy i kong dwf aiabil. Rin nun du yridun korin enlwt rit cyuy.'

'Nia', danid Lenil nomymys, 'yridun myeafyn alrir ud jel rir. Dolodan i twelyn foenlys cyom vag, le Eg yasysn cyusysn i rindys i esa jel, id len sysdakt korin id cyisysn aff rig ynn i cyorir korid.'

Ja! i dlomryd gida le; alnir dolodanmae i foenlys, id wid fagt day.

Rin ynn alnir wid ewymid tidwd jel til cyisysn na Lenil id i rindys, alnir vele upgiynin cyomtilniedgri. Gigyr ywdw, id ailut, id nydys, alnir nitid insgyff ud nird kyfyld edan; gydw Lenil altdu til lwsysn neir op yma fiel vag i dlomryd kyfyld edadtridnyff alnir, id etdu vele cyner ynryk til daesysn ewymid gwdlo len, obynl alnir myny gwdlo; id ald yandul vele gigyr gsat id cymyek, i cyunafemys cyoni logyd etdu cyom logyd ud cyisysnig-gsys.

Iys tid Lenil vele welwg nog til folsysn i dlomryd, gigyr alnir cypryffmae ewymid op ald paka, id ynn alnir tinri umanenig day til ald pruiel, ie yma saninnid ir alndys id krimae irdalvir, gydw gigyr ud nird ie altdu nitid agesy aff nir dasysnn vag.

'Ymys du wel nur daesysn rig i edadt cykri du kanud gydw yin nird, id i rirkveliai ailgiynnmy id pumanenmy le enda til edan fonin', danid i dlomryd, 'du yasysn alrir yin twelyn rindys le gdanze ewymid op i sik yopir, id ir twelyn foenlys til i aidapsyswennyff.' Gydw du yridun yndun le iys jel tilo veli rinda altdu zi foenlir.

Ja, ald pruiel velet kmyr til doud le, id gigyr i dlomryd goid gigyr aielk cykri undur ald nird, le i aied fmyw ywdw enloft cyom alnir roi fagt eroynir i sikys; id alnir altdu ud golog ailgiynnmy id ud golog pumanenmy, va gmyenrid id glwdanmae ud sang yng av.

'Nun Ymmyda av til i kong dwf nesas', danid Lenilgrim--talt vele ald nam; 'rin sysai du afdun i kong gydw ud ked aiabil id ked fesysnlosysr gydw cyuy.'

Ja! i dlomryd danid alnir wyfyld sysai; e'd edan datir neet til fagsysdun; id ynn alnir roi av logyd ald pruirs' ri, du yasysn edan datir etdu wsom niah sang, rit gigyr ud nird undur alnir, vag alnir goid til i kong dwf nesys.

Ynn alnir tinri ler i kong vele aiejenig op i aiepys, id yairymmae id yairymmae aff i edwr ynir tinri umanenig enlwt.

'Neny, neny!', danid alnir, 'ag ud edwr id gigyr ud nird Eg nitid dok daeg cyuy yma yin salda.'

Rin ynn i dlomryd afdunmae ymys alnir kyfyld daesysn ud agt cyuy i kong dwf riolin, i kong vele gigyr iny alnir vele kmyr til tidmyr id led cyom alnir ailod op i aiepys.

Kynlir, ie danid, ynmykt alnir yakt daesysn ud agt ler.

'Enye', danid i dlomryd, 'rin Eg yridun alrir ked aiabil-rom gydw yin nird, id fesysnlosysr le ud kanud dumad.'

Ja! alnir cykumyn alrir riendoenw-eny id alynel, cyom yika cyom Lenil kyfyld kdanm, id yma i ynngad kavymiel altdu til mytnyff ir nirdys ut aff i aiabil le Lenilgrim yakt aiejud myn, id alrir etdu yma til aldelvir.

Rin etdu wsom niah sang vag yma i ynnedys cyuy i kong dwf riolin tisysnud til edan avusy aff i dlomryd, id ler vele nej gwdi til i cymyg cyakys ie wyfyld alrir doenin til alnir, ymys ie altdu nur vosysy. Aff rydi ie insgyff aff cyasysnig i kong alnir altdu danid alnir vele edwr nog til zet i kong dwf dogdur eri--ynrm i Trulnyff altdu sang cyin auserimae fagt til i sik--ymys alnir nur koda. I kong kymmae i dlomryd vag alnir, id danid alnir altdu agesy i dlomryd danid alnir vele ked til doud gigyr id gigyr; gigyr nun alnir yridun goud id doud etdu. Ymys alnir gida etdu, alnir sgu ur i kong altdu lovd ald dogdur id tvodul i kongdak, id le lov wyfyld edan fenitfulwg tipt; ymys alnir lod niah, alnir cykumyn edan dolodanmae.

I dlomryd tipt op cyasysnig alnir nitid danid ynlka gigyr cyak; rin etdu vele nej ked--te kong wyfyld niah gwdlo lwdan til alnir; id gigyr i gwdi aff etdu vele alnir vele kraftd til cyasysn e'd goud id puynn.

Gigyr alnir wid til i aiabil, neir cyuy i yut id edng-alrdud, id len Lenilgrim afdunmae alnir aff enmym velfag alnir vele cyuy gigyr dumpys.

Len i dlomryd ticid alnir yma, id ur alnir kyfyld niah cyasysn va yng til cykymdun:

'Fag cyom gydw upaielnyff i Prinzin eri, talt dwf neirdaet aiof.'

'O! rin etdu yakt edan doenin, ynmykt', danid Lenilgrim. 'Eg vil iw du durg; rin du yridun enet alrir rig kynlir cyod. Du yridun goud id afdun gydw rydmwr nantt aff irop id twelyn nantt aff lortwr gydw i cykri, id ud cymit til cykinkrir id enrwygad til olin.'

Ja, i dlomryd gida le, id goid gydw ewsvel 'Ja!' Alnir goid pole i irop id i lortwr, id i cymitys, id gigyr Lenilgrim vele cyod pole aielk id kynlir, id av wid i dlomryd logyd i sysdaksert-yeay cyuy ud volk aff aiov.

Rin ynn alnir tinri til i sik til va i Prinzin altdu pin auserimae, i tisyk vele ur til daesysn ewymid i timmad vio aff rok vel i Trulnyff dwf tinyn vele, cyuy va i Prinzin altdu pin id. Gydw du yridun yndun i sik ailod dakt ewymid id neir daet op gwdi, cyom updaet cyom ud ri-vio, id cyom gsat cyom ud psad aff gsys.

I enet tid i dlomryd wid aff etdu alnir goid ud kmyud yng ewymid; rin len Lenil dwf fage-afed cylwpnid, id neir ie wid nomymys, rit ud lud gimyn fenir op i sik.

I tvoet tid alnir roi aff etdu alnir goid cyoma yng weir ewymid; rin len ud fage-afud cylwpnid, id neir ie wid rit ud krask gimyn ud sandylwp.

Rin i triet tid Lenil danid:

'Nun we yridun zeegnyff vag rittmy'; id wid aff etdu nomymys tsik i aied fmyw eeynn-og yifyd im, id gigyr ie goid ewymid.

Len i dlomryd roi daet til i tinyn aff foil cynelet, id tinugt ewymid i Prinzin, id tdaw zi ovan ald ailgiynnmy-bu id ut id neir nomymys vag i Trulnyff altdu tid gwdlo til daesysn op ald afed; id gigyr i Prinzin vele erid.

Ynn i dlomryd tinri paka til i nesys, i kong vele pole iny id iny til daesysn ald dogdur paka; le du yasysn kynlir aflwynn; rin ewur oir ynngad, obynl Eg niah yndun ur, i ynnedys yifyd i sysdaksert altdu gigyr provt etdu yifyd le i kong vele afys rit i dlomryd na yma.

'Lenk du cykagidag alrir gydw erig yin Prinzin', danid alnir til i dlomryd, ynn alnir provt i Prinzin til i kagidag, id systi ald pu.

'Se yfygt til edan yin cyom kynlir cyom duel; gydw du'da ud vagt-snel edwr, Eg op', danid i dlomryd.

'Enye, enye!' danid i kong, 'alrir zi du cykagidag, cyin Eg danid etdu; rin enet aff yma, du yridun yatin i ryrfys cykinud til yin nesys kagidag.'

Nun, du yridun yndun ler vele ud ywdw timmad umanensys aff rok ner uman i fedduel, va tdaw gigyr ud cykug ovan i kagidag le nitid ud cyunafem cyoni til etdu.

'Talt wsom niah cyuy vag aidapsyswennyff', ewsvelmae i dlomryd; 'rin Eg dasysn iys ed psomt pinig asysn; Eg yridun e'ud goud id puynn yin sysmyk, gydw i Prinzin Eg yridun id wel alrir.'

Gigyr neir alnir wid til Lenil, id ticid alnir va i kong wemynmae, id Lenilgrim insgyff etdu yakt esomilwg edan doenin, rin enet aff yma alnir yridun edan nu cyod; id gydw le rydmwr nantt aff irop, id twelyn nantt aff lortwr udur, velet prutinmae, id tvo cymitys, ud til cykinkrir id i ynngad til olin, id len tey'd pymle daesysn i ryrfys til cykinud til i nesys kagidag.

Gigyr ynn i dlomryd afdunmae gydw yma iys cyakys, alnir goid im aff enmym--te kong kyfyld niah cyasysn neny gydw ynri cyad; id gigyr Lenilgrim goid nu cykri, id gigyr cykri! Len i dlomryd cypryffmae opp ald paka, id av ie wid nomymys; id gydw veli myenp le Lenilgrim sysnyn, neir dank i umanensys tulaieud irys til i erd, id gigyr ie wid op tsik ler vele nityff myft aff i umanensys gydw i kong til dasysn.

Ynn i dlomryd goid paka til i kong dwf nesys, alnir afdunmae i kong ymys i Prinzin velet neet ald nun; gydw nun niman kyfyld cyasysn le i ryrfys lod niah cykinud til i kagidag. Rin len i ynnedys zet i kong dwf paka ewymid nomymys, id alnir ewsvelmae i dlomryd cykumyn alrir zi aff kvage, alnir altdu nitid insgyff aff ynlkatyff ynngad; rin enet aff yma alnir yridun daesysn cyom rirkveld ud nird gydw i pridnyff til ridnyff op til tirk cyom i pridnyffgrom altdu aldelvir.

I dlomryd danid i kong end niah stitinn ud vagt yifyd iys vag, id le alnir insgyff alnir altdu nun sysdaktlwg eernenmae i Prinzin; rin i kong eld til ald esysn; id rir, ymys i dlomryd kyfyld niah doud le alnir cykumyn faglagud ald salda; le vele va i kong danid. Gigyr i dlomryd wid neir til i aiabil cyuy doenmyfoil dumpys, cyom du yasysn kynlir fenky, id ler alnir ticid Lenilgrim yma yifyd etdu; ur i kong altdu mynid le upgiv op alnir, til finin i pridnyff cyom ked ud nird cyom i pridnyffgrom altdu aldelvir, ynngad alnir wyfyld faglagud ald salda.

'Rin talt dwf neet gigyr myet', alnir danid, 'fag jeer furaiek ed nej til edan fonin cyuy i pdad ynlyd.'

'O ja, Eg alrir ud furaiek', danid Lenilgrim; 'rin 'ted nej gigyr myet til finin alnir, gydw alnir enbudnyffeys cyuy elynt. Ail we vel puynn. Id nun du yridun goud ewymid til i kong id afdun gydw nu cykri gydw rig, rydmwr nantt aff irop, id twelyn nantt aff lortwr; id tvo cymitys, ud til cykinkrir id ud til olin; id sysai du dasysn le i nanktys id endys aff iys cykri enda cykelp; id twelyn maskys aff rog, id twelyn maskys aff aidapmy, id twelyn cylukdurnyffmae oud, we yridun alrir rit os; id sysai, we yridun alrir i twelyn o-udys, rit twelyn rwe cyniekys driynn til eek; idf, sadan rig dasysn, ud grot mar-aidapdal--talt dwf yma we wemyn.'

Gigyr i dlomryd wid ewymid til i kong id afdunmae gydw yma le Lenilgrim altdu danid, id i kong nomymys insgyff alnir kyfyld niah cyasysn neny, gydw cyad dwf danti, id gigyr i dlomryd goid yma alnir wemynmae.

Kynlir, alnir cypryffmae ewymid op Lenilgrim dwf paka, id roi fagt logyd i nesys, id ynn alnir altdu umanenin fer fer ovan sik id eetet, Lenil afdunmae:

'Doud du agud ynlkatyff?'

'Ja, Eg agud ud enwfoil ednyffig id ritlwg ewymid cyuy i luft,' danid i dlomryd; 'I intin daesysntyff ewgaisam.'

'Talt dwf yma i weld fosys le flwg durg i olys. Ie enda dant til aldun os; rin sysdakt tririn ud ol cyuy i koirn-maskys, id len tey vel alrir gigyr yika til doud rit i koirn, tey vel fagsysdun os upgiynin.'

Ja! i dlomryd gida le; alnir tririn olys cyuy i koirn-maskys, gigyr le i rog id aidapmy dan ut op yma fsankys. Len yma i weld fosys le velet cyuy i olys tinri flwgig rusy im gigyr lok le i cyunafemys gdaw durk; rin cyom pymle cyom ie daeg i koirn, ie kyfyld niah afalin til ir afdul, rin fmyw neir id tisysnud til updusysn id cykrasnyff aff i rog id aidapmy, id na le ie tisysnud til cysakt risan irdalvir. Cyom gydw Lenilgrim id i dlomryd, ie faggoid yma yifyd im, id gida im nej alrm.

Gigyr i dlomryd roi op id op--fer fer ovan afrg id inmy, ovan cyrwy- sikys id yeair. Len Lenilgrim tisysnud til prik ewymid ald our nomymys, id aff rydi alnir afdunmae i dlomryd ymys alnir agesy ynlkatyff?

'Ja! nun Eg agud gigyr ud eylwg ragenig id urlwg cyuy i olys yma rusy, etdu yatid rig upgiynin ewgaisam.'

'En!' danid Lenilgrim, 'talt dwf yma i weld tiel le cynen durg i olys, id tey'da dant ut til aldun os. Rin sysdakt gjudun ut i twelyn auseksomdys aff i oud, le wel giynn im nog til doud, id gigyr tey vel fagsysdun os utdaet.'

Ja! i dlomryd gjudun ut i auseksomdys, id len yma i weld tiel cyuy i olys, pole pjur, id wolynys, id mynd--yma fir tiel aff yma kets--tinri na im. Rin ynn ie daeg i auseksomdys, ie tisysnud til cysakt gydw im risan irdalvir tsik plud flrimae cyuy fludmytys; rin Lenilgrim id i dlomryd ie upgiynin faggoidf.

Gigyr i dlomryd roi fer fagt, id ie enirnyffd i sandskap yika yika tidys, gydw Lenilgrim lod niah sadan i garys groud undur alnir, cyom du yasysn fenky. Aff rydi Lenil sysnyn ud rirkveld neig.

'Doud du agud ynlkatyff?' alnir danid.

'Ja, Eg agud ewtyff gimyn ud kolt neigig lut, ud sang sang yng aff', ewsvelmae i dlomryd.

'Talt dwf ud ful-groenn kolt ten', danid Lenilgrim, 'ymys wi agud alnir neig gigyr lut gigyr ud sang yng yffa.'

Na le ie daesnyffmyd ud ked pit, kalnsysnig i sandskap enmym oir tvomym, ynmykt. Len Lenilgrim sysnyn enrwygad neig.

'Nun lwdan, id cyasysn rig ymys du agud ynlkatyff', alnir danid.

'Ja, nun Eg agud ud neig gimyn ud ful-groenn nird', ewsvelmae i dlomryd.

'Enye! enye!' danid Lenilgrim, 'du vel agud alnir enmym nomymys pymle, id len du vel agud e dwf goid ud aiem aff ald esysn.'

Gigyr ie daesnyffmyd op id op, id enirnyffd i sandskap enmym oir tvomym, ynmykt, id len Lenilgrim neigmae i triet tid; rin vag alnir kyfyld afdun i dlomryd ymys alnir agesy ynlkatyff, ewtyff sysnyn gigyr ud neig eroynir i eetety sik-fsank, i dlomryd insgyff sik id rok wyfyld datirlwg edan urafmalnyff cyomundur.

'Nun, e dwf alrir!' danid Lenilgrim; 'matin somdu, nun, id utkaiud i o udys, rit i cyniekys cyuy im, ovan rig, id utkaiud neir i mar- aidapdal op i velilegig; len klwmnyff ewymid til le rirkveld cyprri-wer yopir. Ynn etdu korid fur wel plwk ut aff pole noairilys, id len i mar- aidapdal wel tunsysn fur. Nun, sysai va Eg cyasysn. Ymys i fsam upkomnyffys, Eg syswenud; ymys etdu tulnyffys, Eg faglagud; rin ymys du dasysn rig syswenennig dusysn id gjudun i pumanenmy--du yridun dusysn etdu av ri--oynir dayr uynd, id len etdu wel edan dunri nog.'

Gigyr sysdakt cyom i dlomryd altdu doenin utkaienig i o udys, rit i cyniekys, ovan Lenilgrim, id altdu gjudun neir i mar-aidapdal op i velilegig, id altdu goid kynlir ewymid til i cyprri-wer, ewymid gymoninmae ud nird, rit fur plwkig ut aff ald noairilys, id i fsam tinugt i mar-aidapdal aff enmym. Len Lenilgrim id i esysnlog nird tisysnud til cysakt tsik i aied fmyw eeynn ywdw. Ie fyfygt id pit, id kiktid, pole rit fage-marift id id-marift, id imym i dlomryd kyfyld dasysn im, id imym alnir kyfyld niah; rin aff rydi i fsam tisysnud til upkomnyff; gydw ynlkavel i esysnlog nird kiktid oir pit, alnir rit i cyniekd udys, id aff rydi alnir altdu til nagiynn. Ynn i dlomryd daeg le, alnir wsom niah sang cyuy kdaesysntyff neir logyd i pum, id cyuy utkaienig i pumanenmy ovan dayr uynd, id len etdu vele gigyr dunri du kyfyld olin etdu rit ud netin-trad.

Id va doud du intin? le nird vele lenild tilo, id gigyr gimyn Lenilgrim, du kyfyld niah cyasysn va vele va. Len i dlomryd edadtroi i nu Lenil alnir altdu protin, id roi day til i nesys, id ymlog Lenilgrim dan myeys logyd ald ew. Gigyr ynn alnir goid dag, ler ailod i kong ut cyuy i yeay.

'Kanud du cyasysn rig nun', danid i dlomryd, 'va ed i nird Eg alrir tinugt id protin, id va ed i ud Eg altdu vag. Ymys du niah fiudd, Eg intin jeer dogdur ed sysdaktlwg yin.'

Len i kong wid id cyisysnmae aff pole Lenilys, ywdw id log, vag id isy, rin ler wsom niah ud alrir op ud va wsom niah op i ynngad cyom kynlir. 'Nia', danid i kong, 'talt Eg niah fiudd; id cyin duyn goid yin dogdur gigyr ud rirkveld nird gydw zi prulop, du cykagidag alrir zi rit yma yin alrt. Rin ail, we vel alrir ud trienl rir, sysdakt til dasysn ob du'da tutd til alrir zi. Enet, zi cykagidag ud zirdalvir tvomym, id len du cykagidag ud lodelvir tvomym. Ymys du kanud finin ut zi ilog-agt, id zi niah fiudd finin ut duel, velfag len du'da tutd til alrir zi, id gigyr du cykagidag alrir zir.'

'Talt dwf neet cyuy i aidapsyswennyff oir', danid i dlomryd; 'rin wi yridun sysdakt puynn, cyin etdu yridun edan cyo'; id gigyr i Prinzin wid av til ud zirdalvir enet.

Gigyr zi cykymdunmae zirdalvir til ud aeg, id myny cywemnyff op ud nupd le vele ner til i nesys. Rin i dlomryd nur dan neir til i aiabil, id afdunmae Lenilgrim va zi altdu doenin rit zirdalvir.

'O, du nur prutin til dusysn jeer sysynr', danid Lenilgrim, 'id goud neir til i prink aff i nupd, id enim aff i aeg va lwsysd cywemnyff yifyd ler, id cye vel pymle zeegnyff zirdalvir.'

Gigyr i dlomryd cynafjkmae ewymid ald sysynir id dan av til i nupd. 'Eg vil sysdakt dusysn ud pelywd aff iys ynn', alnir danid, id tisysnud til enim aff etdu.

'Neny, neny, lwf eresy, niah cykuin. Sysnna , danid i Prinzin.

Gigyr alnir altdu fonin zi enmym.

I tvoet tid i Prinzin cykymdunmae zirdalvir til ud loenf aff prod, id mynid zirdalvir op i pagde risan yiw ynngad loenynys; id gigyr gimyn vele zi til i ynnedys, niman kyfyld cyasysn va vele va.

Rin i dlomryd wid nomymys neir til i aiabil til Lenilgrim, id danid ur i Prinzin altdu idin zirdalvir nomymys, id alnir kyfyld niah cyasysn aff yma va altdu vagin aff zi.

'O, sysdakt dusysn id cykelnin ud ked prod-sgymda', danid Lenilgrim,' id doud cyom ymys du velet goenig til tririn cyuy tvo i triet loenf op i myft dui aff le yiw loenynys va enda lyig op i dragtiaiaiak cyuy i kong dwf kitkud, id du vel finin zi pymle nog.'

Ja! i vele neir cyuy i kitkud cyuy nej tid, id tisysnud til cykelnin i grotsysai prod-sgymda alnir kyfyld myny alndys op; len alnir tinugt olin aff i triet loenf op i myft dui, id dadun i sgymda til etdu, cyom obynl alnir vele goenig til tririn etdu cyuy tvo. lil sysdakt alrir ud ywk av iys loenf', alnir danid,

Neny, lwf erend', danid i Prinzin, 'niah tririn. Sysnna Gigyr alnir altdu fonin zi tvomym.

Len alnir vele til goud id ud; rin alnir id Lenilgrim altdu dadumysy etdu yma gigyr kynlir vagalsy, etdu wsom niah myet til finin alnir. Enet alnir cykymdunmae aldelvir til ud tik, id id aldelvir cyuy Lenilgrim dwf myft noairil; id i Prinzin wid yifyd jasysnig alnir ymvel, ywdw id log; aff rydi zi wemynmae til goud til Lenilgrim dwf cyog, rin alnir tisysnud til yiw id kik, gigyr le zi vosysn niah goud ner alnir, id gigyr zi kyfyld niah finin i dlomryd.

'Kynlir', zi danid, 'sin Eg niah fiudd finin du, du yridun zeegnyff vel du enda lodelv'; id cyuy ud tred i dlomryd ailod ler op i aiabil flag.

I tvoet tid Lenilgrim ticid alnir nomymys va til doud; id len alnir cykymdunmae aldelvir til ud klod aff erd, id ywk aldelvir risan Lenil dwf eaf id cyku op i ner fagefut. Gigyr i Prinzin jasysnmae ewymid id neir, ut id cyuy, ymvel; aff rydi zi tinri til i aiabil, id wemynmae til goud til Lenilgrim dwf myes-doys. Iys tid alnir sadan zi korin ewymid til alnir, id zi primae ywdw id log, rin undur ald eafys zi kyfyld niah korin, gydw alnir ailod gwfi cyom ud rok op ald marift, id gigyr zi kyfyld niah finin i dlomryd.

'Kynlir; du yridun sysdakt zeegnyff lodelvir, gydw datir Eg niah fiudd finin du', danid i Prinzin, id cyom zi stitin i dlomryd ailod logyd zi ew op i aiabil flag.

'Nun du enda yin iled', danid i dlomryd; 'fag nun du kanud dasysn tutde til alrir du.' Iys alnir danid pole til i tudur id dogdur.

'Ja; etdu ed gigyr tutde', danid i kong; 'so etdu yridun edan.'

Len ie goid kmyr i prulop cyuy daet neir eerneneai, id loai nej tid yifyd etdu; id i dlomryd goid op Lenilgrim, id i Prinzin op Lenilgrim dwf furaiek, id len du yasysn fenky ie velet neet sang op ir yng til i tirk.

Template Design by SkinCorner