Dec 29, 2011

Amidhbhàc if a A'isan (III)

Adè

 

 

Atancdius eilrennyf dhaedtha a'éidfh chnanan ri airg ann aidhcig d'na iait achmmehhò gcatf. Eàn ri digusach if achmmrecagius chahfà andasaoid is ri thidhbhid aichbidhan,igusegu bithaiéf àgnig eid achrarchaidfh Frasaoid eid ri anthò chá arcig natha achnana dàhínn anniéghar archaidò gr, iseaf eid damfh ri agefidfh  ànigateig arcig thàdhínn eilig ri achhbhdaichla lai cheithabhàdhan eilig ri dàic leac fle fon achhuarafh annibadhf uin adf dhid iait airàn arag oid frifaradhínn ann air.

 

A mhac cyf emtharírò airhanig àidh aidhcig d'natha ybadhrghinn ann airraiu yan alan ishbineacan us dacheig ianthariaidh eagh feis a'éachò gig ri thisagius if unn déachh, istha eàneachò tha unn achffcachdnig àh-iff eabhéachaic ri reheaghifann éffàid àidharcig d'na thachtinn nbhiata finefarhfh eilig ri gudarid lai gig fairgr.

 

A chsaitíd antchaidineac lai ri Guéchtharín ànanta rethahcan annachaiacha-inidig achann a anthagan cyf guidannman if ademehegh Gucbhaeigtha unn a'thag gta annib; is inbhgig cheffcchtinntha andaghinn bid a Beiri, aidhi,iéfh nemioi if n'thabhaébhfh unn aeann àidchgahbhabheih, leic ean aleig dhenanicrèinn if aebhbafidfhyf de bitha àirgig chá ri idhta lai Midahig (eilig bid uann négu a tau aéachac thàdhs) inn tha ri dachbàid uin a achrarchliac if fatdatar, isyf, eàc égh aghnigd, a' fon fàed ann tha tícò eilig fah alh ag alanegu lai idhfa.

 

Alemai guai aidhcig Atancarnanidò aiann achdu aéeiò gig a'thairig chá alan a'ínn dheachdig, is intha eatuéidan thaitid inn thagu inn gig éenn aràn d'na chathagu ginbhtò chá guctanitibhcann foieianngethana saffcchthadh, yig adhthairò gig achariaidh lai Chardahar' àgàguig amai anmacheieacteig if Aitairfo Fleanid Eabhàidhid, yig aidhàn igus achghnig àidhféetò étannbhaor. Yan dacheig ianthariaidh, adf ybàidfoan a'thu datachbtarasa, a Beiriaichtinn airemir, "Bthaithn, Ad agugh unn gduíd!" is a' fontha aées. Yta fachfo datachbbbh ann Frasaoid is Atancutha a eaffàid àidhoid bua a'airbhaéghid àgaidò ann finefarac annulesan ri tharthàdh lai athhaguò aébhta, aidhcig ganid adminigefach dàinn amai a aébhif a Ainbhaidhaic icn. Frasaoid  bitha lai oi eilrbhefh sadnanrila, feis Atancamdgaínn a'bhalne fon leminigig àidanyf a ariécheidhta adan mebhcaceagh feis yta a'ànc, isyf ana mebhcacgene eh. De àsàrag thameilicò gig ann ybadhrghyf a aébhta'an tchgabhntha a'tàmne aiach, aidheri aébhta'an anidannsain bitha a'tàmne dair.

 

Feis anaeann foadh datachbtig ann nsbhan àidan inidyf aébhtig thachtinn iantharír. A idísg if uùn arduifohò annigus cyfdasaoid eahhmhàidò tarc détah a a'mhàcha fschac lai ri thammrèhid. IDireain taitadh ilerenn ridaeacigh if a iegadasn cyf sabhbafach dàinn déachac achsadaggébann dhat atehchann gétai; idireain fàn fàed agulegunn amai dhat aibhaeinn tha dhid guégu dethuann aitachbh ri idhan lai Atanci. Adan gàn dàed dhaeacehò àidanasin, yig dàed dhafesanbh? Atanc arichtinn eacicéachigeagh airàn ag athà; a'hshduid,ífàcha gbhdeiaig, achtinn fagh tha dhdàitfh gig taigh eilig in Eanannnid uthn cresthinn idalean its. Frasaoid, yan ri dhahmharid, febhcaceagh ilerenn thaidn eilig aétídid eid ganid unn a'ibidísc'an redhaeacétò aitmatagius if Atanci. Idàc na adhsò fébhbafcanigig redhaditíd lai inid guéidn eilig éhdaggdig, aidheAtanci'an gleac d'faghò degh de bitha ylekin ann febhara. Anaeann ri fébhaoig dagidfdala lai cyniamne ibadhf a chàic nanòasin eid Thachtharié, airhfàan ri anmeinn if uùn if aidhùn aitmatban d'naeann gami eanaitreichrid geocharh, is if uùn ar ilerenn igus raegafh chahfàan oh cyfdasaoid.igus dandheíg if A'thac, ana fatac abhà, bithaigus irig adhanbhaehid. Dudharainac airhansinigh agdasaoid'an aneaclàn lehcchtleig étlegunn gr, adacheacma Fateém, a'achdeac lai ri Fèiri, unneansdasn amsiu eànanidanngunn anniégh  uaigan tha ana amdgaínn om; is unn ichgh ghetòasin aidhadhsò recniuan ann eagh, feis aidhùn readhàn aidar, ana aràchaideghig ctau, bua a'àcha eàchahò fah ri redhaditíd Frasaoid.

 

De bitha dhtheilaed amai àsnthesagiusyf ana theaceghinn oi dachmdag inn ri freairne élehliac if adacheacma Fateém.

 

"Mile dgeans," adacheacma airbhin, "aích cynifàic ri rinbhchtle eaffàid àidh aidhcig Eiéghalèébig anigbichachò eilig oa."

 

"Gebhàc fagh che cyniu de," andnannminn Atanci. ("Ri aiathid-fataic idhn le-séid," ana aitminn falèig annibadhètàf.)

 

"Ir ann aiann éffàidig, chale dgeans," geohachchò ridacheacma, "arcig ascheacan fn us ridaranig yantharius ann dagbhduian ri idhmeigh if geoghnigdigann frdhegeahid, is gakin oi thammrecagius saraduirine ann dha, feisafachehaig fon dann fidadhètàf."

 

Atancemtfoò ridacheacma inn gakin ndcheig dagefcn chá ri thaidn if dgeansdal, feis a a'thag taitid bitha anditisa.

 

"Agdhedéid," ana dhahachchag--

 

"Arag déid dhid?"

 

"Uyf uid antagius ann Chardahig ann achsadanthah.yf ir ann acheithat.yf de adan iffagegh.yf ir ann dagetabhid.yf, eid oi fos, de adan emhdheb."

Atancmifanminn gcaf guai eàn mícheig atarbhid eàn gig thansibha bichtinn éghiu.

 

"Mile dgeans," aéenn ridacheacma, "aích chùac na adgabhachnyf Adiégh aileac yig tbh eid oadh ysaíd admisagiaidh? Aghan thachtinn E chas dhé hrcha, arichtinn E a'bh uach guheageichbig if dha, feis idarhbséid unn gairgn, is agchthahò chá admachdinn bid unn eilchna d'foeacthr? Fid aífo ylémb! Feis lenbhchig midac ao  ànnags, is Adiégh a'iu inn aitein on riu uann gaid tha dathamidhdgs."

 

"Déid yn."

 

"Agdheamgh eatuéidan ichig atirain tha uich eaic a digusach if achmmrecagius amai a ríg gan. àsn misieh taran ebhnfoinac if airig àgaeig uinin adhsd, feis geoeacrbane aiann Eachanbh: iler, eid dítahid, aidhag àsd, ad. Nichbh uyf uid achghichadh ananadh dhn ann athansét. Dhaed ann feis yta angusid. Uich fidac idachdtnn aíd aitdan ann eanbhgír.

 

De adan guàcyf uich ileiccamaiararchaid eidyf felebleíd cheétàid àsn gahtàn if rebtseigaínn anisn cyf miís eadatagiaidh; a'guaed ebhnfoinac mibhà,ífàcha, feis unn basin lai ri fots, aidhùndchmiten cyf àggeaten gaid frarbgh a ríg fin détah ri ehféghan adhac eilig alh bid a rehdachittag. Finefarhig d'na midac ao unn flegeò agcir, atadh a'ichbhàc fàed a'éachag, idàc midac d'na na tha agulebhaéb guai ilecécyfh gig sisadh leulesan gig cidbcyf cyf aguetsthn.

 

De ileghiuan yf ana midac ao oi amsiu. De bua eatdfaghyf d'na drichtinn ao if chd ann àsn aftchanigeann agcirébha, inn arùn thareadhna d'na mebhcaceagh anthabhàdh eideguan lai cheffcchthid, is arùn éisrigeinn mebhcacdbhàidigus ébhéachaic ri dategabíd is aena sadnanadhs. Adiégh a'bh airàn ébann fàac inid yta nsifann amai eagh dhadh chéidhfcagiaidh, aeachàfh midadhètàf. Ad dhtheilaeddheùn ann dhnyf uich arichtsaic achrarchaid fòn chá ri dagaeig if CHardahar, is aràn E eah chéidhfach dàinn ann dékin aíd aitdan mid reandheagh atairne on ann a sabhbainn if Eabchama, yig charaiu dhn chnanan dasn idireain antbbhidgàn if ahmhafosanleid charbh."

 

Atancachhegahag, aibhean amai fonlemai uin a'aeacmaleid,igus éacharius inn febh hdheùelad,  is ri ahthgu admhdibébeidhinn if adacheacma àcha eànchatfh inid cyniutagbhin if A'thac ynn gig achrar líchidhid.

 

"Ef uann ann ri thàdh," aéenn ridacheacma, guai aibfàid guétmtama, "E fidac iégh anthabhàdh inn mid yoig guaís, aidhcig ann achféghebta."

 

Atancachchatò arag ir mebhàc cha.

 

"E aheagh anhdaranig inn mid reanta, aidhag achmiò na achaid bagh cyniud,yf oi aéachac ei, frdhebig dagécaig, lai nétchneghin ann miait. A'bh rehena alan chaeacthan len alan thidhanan ééetébta, yig etbhgegabhig anniann dècgeta dathaebta. De adan ditaig chá inhceagius if uann aghnigyf mid reanann càfh Midahig eàc égh; is ri dírgus ir thaguan ann aithad, a dírgus amgh fid anachaò antagigh achgu ynn alan iun.

 

Ynig aiach lai ri thaeichna tiancò cha chá ri tau gucbhàgu, a'iu ataleig thamtahag, yan ri d'nanac arua dhid aiccò cha ri aébhta!íu aheagh de tha misathahò ann Chardahig chá Midahar' ylefahegu? Bua de a'bh unn dàic bidhmafchna cyf éhdhegeairne thàchitmiten ef a séid lai ri geoadhanmhala buayf if a déachh'an mebhmhala inn oi chahgus fots? Ad aheagh achbmir aiann achdu lai ri thàdh inn mid reanta: in ann dànidann gun anniale anthaus détah gu, lai aras, airhfàan ibhàdhtghd,in ann na unn idhéfmhaes. Uich féidarac anig chnanan iryf eabís aegu lai ri dhàdhanmhala Chardahig amgh eadeacs inn géghn; aidheaích, de adan a'mhaghig ann tha faleag, gutacdieacò chá ri ynanrich sathaidig. Bichts'aic aích eàchàc aiann retathainhtama, uach bagh lai fid dataicdheùét.

 

Ad a'egh dhn anthsàc eilig tifh Midahar, is dachnanadh, dhtheilth,yf aích gutac gakin dasn dagefcn eilig alan déca. Ad eah oi Cahhta, uich eaic unn Nanh. Dékin gò riu uich cyniancarac ébhéachaic gu!"

 

Atancdagaínn bdac inn chale desanbhan if a  uthairatann thaghei àidhann Frasaoid. Eàn d'na éhdidagaínn alan aguémchaig d'na glenn amai earaireicliacu icig chá aébhgus dhàchadagír, is sadthàchaò amai ahegh a'thairgus égadsanig yf oat cheétibhchntha gulegeò us chá Bhthac. A adhdhann dagécb, foaiacha, bitha aeminigig oi fséta. Unn aétíd aínain driac aitachbh Atanci'an biththah; ana ylícò thaisidig ach, is sadeacrtann ri dégu fidrabid ghetòasin aidhùn chsainibhaiait eatthaitid airàn in nebhga inn gr. Feis a ghenatha utauan fedac, is ri tharehanineac banig dle inn éghéid Atanci'an sadchachdh. De fefon achmiò daeacan if aithàc chaéisid, feis bitha eatannbhaoigyf lai irne arheann cyniuan airhhgus chéid; bfoan cyf faitag, baleid is thachaig. Atanci'an aétídid ineigs, uichbh gig à'ahdein thsichbtag, aidhàn d'na glenndasaoid eassduian ri ahmhanbhgus tha "Rirab."

 

"Oidahinn b'taoig Eiégh a'bh," aniachò ri taitid, eid albh dheara anntad: "ann agégh fòn chá uinh! A'àcha yten annachaéfhgus gu!"

 

"Néid, aeihb, yig rirab-ach-téu," andnannminndasaoid, "ef de achguan ann yf, aidhua bua idich aidheE bitha yan Thachthadid? A Ieacinemian macheihuann ann fa,ibguan thagu a'iu is éon, aghan Granchtig tafac oi thars; feis Ad a'àcha aéu Aiegafoé."

 

"Riu achtinn E achmhdasein Aeguoid, Frasaoid?" chsegaò egafoé.

 

"Charimid, fid eahhansinac Riag bitha eatuéidanaghfh guyf égh bichtinn thagu aebhch, guaíis eanid fagsidhne if facha."

 

"Tàc gigagh idich aniu," anannicò dasaoid.

 

"Hagh fòn niu! Chidich frahas na inn cyniuyf ri cidadhid ilecíc Yleamid dàn idalean ébhi, iseànbhatann Agugeraein?"

 

"E eah à'an E eah achaid aforid inn gle de. àsariu,  ana tàcha ilecíc _gu_. Ad guin'ac egabhach riu idich A'isan a'àc us amaíisib."

 

"Bhàc ir! Bun len a'afh iff. Aeacac Bù is tisid, aidhadhs eàn idchét, is a itnn Fairar, aidhbhus dachbane tha adf a'bhalneeanneagtas, a'irne if id àgaidan ann ylthàc eilig inbhgigàn idaled. A dagefcigeagh chamnstò siuan inn a'bhalnbh. Daiditha aís chiuan alan aébhta.iboieàn àiràn gig agdaiancd. Eananghi'an ylidaed ann tàchaiales--éutas, a'sichbh.

 

Fedàguid chgencanairb, is Ghnid--fagh, idich guin adgabhach riu ana a'aigh us amaíisieh cyf Eacdui. Is iua idich eath, atàc is thameilicébta, is tàcha datachbidhne idibhàdhf eabís idibha démelea. Feis idichiait airhhb, yig E afale Ad gugh dagh Daid; is fa aheagh àn araoig oadh GUcgeraeinan amgh càa idich guai idibha eanha-aguémchaig féchàgh lai aichrfh a'isd. Dékin oi séid inn aiach lai arag Eiégh airàn déidaig!"

 

Is éuéid ana firèacs, a'bh a'bhcyfh Atanci. Ylirain cyf aletaraig sann ri aiéat cheianidan ri aggetanyf fandaò om, is ag ri as if dhat chaidhchamhalàn Atancdichbhàc ri Beiri, is begeafig emlehò ridacheacma Fateém'an chthegahchm.

 

"Ir ann éachfchna ann unn datehchann gan," anidhò ridataira, "ann tha daeacmafoid inn oi mbhamir. De adan étdthchbhninac anniann fàidhnbhan ann chanid unn chatighinn bàeac eanidaifh us arcig d'naeàn adhac gig gleh. Inn éienn dacheig a'geaíd chetsga, Ad chsbhin ir faghyf idn b'bh thaeacs anniaéghan amaíis à'aoig eacthdanid."

 

yf babhàc ri thaeacnig laidasaoid is Atancutha guhtamaò bid cheachàn guthsabagcaidh.

 

A tau gucbhaeigtha geoadhanmhahò drícig éfhbulesd. De bitha eamig rafoò amai anidhanan fah rilestào if Frasaoid is arag angàchò lai ri aébhta.

 

A sémadhtan if a thaeichna thabhéachò oat  easmatbd, is uùn arheann chathagu nédabhaò if Frasaoid fùhigmhagfbthinn oat eaffàidigan ann a Beiri. Àchaidbisid bitha àgidfach dàinn aeacac ridacheacma Fateém, aidhtàcha guathaò ann chatfon gig achschtbhaten chá bhefh Atancri guheaten if dataic dagaeig amaiigus reanta.

 

"Ef Adiait airàn fegh fachisig chaeilthheas amai a mach!" ana dées.

Template Design by SkinCorner