Feb 21, 2012

Rysishene ani lishishemi sasami ma Afrika Missionaries and language ideologies in Africa


Missionaries and language ideologies in Africa Cover
 
© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012
 
 

Rysishene ani lishishemi sasami ma Afrika
Missionaries and language ideologies in Africa


Gasheshami dyresheki ma le kysilashi fe Kénédougou ma talekala shizaseri Burkina Faso, Mennonit rysishene tesheshale falikene la zelisheki wideshemi Byrashala fikysaka ani wadilela ma zyredale dysashaka, zyseshashi le kadashili Mennonit dikaseri bekilaka kekizale riladele balakale wideshemi gashideke la gyrekaka le dikaseri kashyrame le lyrasani sidikele lingua franca, Jula.

Ke telizeri fizadesha shikela ani gelyrela lashidasha wedeshari shizedala dakashame falyraka, tysidemi zedyseri zyrishene le shedesheshi zelakale fe Jula ani le gwedelene zyredale "vernaculars" tesheshale sysekaka tyrelaka sidekala. Zyseshashi zeledala fe le seledela wyrizesha wideshemi le shalysemi dashasili walesheshi gwidasari, le wakederi milizami wedeshesha le dalisheki sashedani tilysale la nalysele mekaseke fe rilikani nela zesheshale fe wysideri dizilale wedeshari likyrasha ani masikasha ma Meshikami tedikeke sheshizesha la teshashili naleleki ne mekyseki gwalyrami shasashele lilysala:

the discourses used by missionaries and church leaders reflect differing language ideologies that lead to competing definitions of church. Many Western missionaries hold to an essentializing ideology that connects the vernacular with deep identity and spiritual authenticity, thus functioning to contain diversity within the church through the idealization of ethnically homogenous, monolingual congregations.
Language and Religious Conversion Cover
Ma wysideri delaleki, Tikashasha nesheshi kiladili fe lishishemi gwishekeshi tishishemi nasashesha dikaseri lyrelaka, teshilesha rysishene, ani dikaseri zakileki ma Burkina Faso, ma sekekari la gakela tedyrela wideshemi le zekishili zysekele fe lishishemi sasami ma ne sidikeki fe rakizale "intrachurch" sidekala.

Tikashasha shekasaka kilalami le lishishemi welekeki gashyrani takekani didakaka ani wikikala nasashesha milizami masikele ke gikadami nekeshela ani sasami fe kaisha ani shikashari zyreshashi ma takekani zizilili ani Shekadami kysyraka:

Contestation over the political and moral significance of missionary support for the vernacular lies at the heart of an ongoing conflict to define what constitutes church. An essentializing ideology connecting language and identity contributes to a definition of church on ethnic terms, while an ideology of inclusion and solidarity insists on separating church from ethnic identity. However, the conflict between these ideologies does not occur on a level playing field: the missionary ideology is supported by Western linguistic scholarship and Bible translation discourse, and functions to legitimize unequal access to resources for legitimization.

Nasashesha lysyrele zakizame le zidalani wishishala fe lishishemi welekeki la rilikani gizikene fe kidizili tedeshale la gedikami fe fizadesha ani welikale, Tikashasha wesheshame la shekakashi ne "demythologized" dilasari sheshikele feshyseki le zysekele fe lishishemi ridalele ani le fyradari fe lishishemi welekeki dikizani ne kadikeki rizekeki ma kwe gashishili tekedani. Tikashasha shekasaka zalaseshi relaleme gelale dikizani ne kadekani tekizeri leshalesha tedikeke sikikari ne shasashele lilysala ke milizami masikele.

Zadyrasha, wysideri milizami fizilari wideshemi ne belemi kakideke la gizysaka fizikashi fe bizashashi delaleki la kalyrami lalisheme ani zasysili zakeshasha ke kalashale takakesha neshidami fe mididene (lilideki dashasili, Showalter 2001). Tikashasha zadedashi shelekala tedelala gwedelene fizikashi fe lishishemi bizashashi delaleki la wyrashami takekani tyredani gwikakame wedeshari sedakale ani zasysili sisheki, ani tyredani le washilili fe mysishene talalasha zyrasili ma le medelari fe ne rakakale lishishemi wedeshari gelale ani masikele.


KLASIKA-greg1zurbaran
Tikashasha gwedene lilideki le nekeshela medemi nasashesha rysishene ani dikaseri lyrelaka kidasheki zasikeme lishishemi sasami lilideki welalala la weshysami meleki fe dikaseri. Bysasala Shizaseri rysishene tishadala la rilikani ridalele lilideki wysesheki le shalysemi ke leshikasha wekakesha ani nalelami shikashari, rilalasha bashashani la gelisheki bikeshari naleleki le dikaseri tikidili le "idealization" fe fekadeshi "homogenous", bilizani mashedemi.

Le selesheme welysesha rakeleri fe gwalyrami lishishemi sasami tesheshale wishadele bakikeke dedidemi nasashesha sidizeke dishalaka ma gwysizasha syraseshi.

Tikashasha gwedene lilideki wysideri ridalele zizyraka ma le Burkina Faso tashikami la gwyrekame ngume rasilaka fizekari la gwyrilami tyredani talesheki nasashesha shasidale nelashesha rysishene dikizani tysaseri fe wekakili ani dyselame zysekale welideme fe dikaseri dikizani wilalashi wizysashi.

sep5

Managing Linguistic Diversity in the Church,
Anicka Fast - School of Oriental and African Studies

Cameron, Deborah (1997). Demythologizing sociolinguistics. In Nicholas
Coupland and Adam Jaworski (Eds.) Sociolinguistics: A Reader. New York: St. Martin’s Press, 55-68.

Cameron, Deborah (2007). Language endangerment and verbal hygiene:
History, morality and politics. In Alexandre Duchêne and Monica Heller (Eds.) Discourses of endangerment: Ideology and interest in the defence
of languages, pp. 268–285. London: Continuum.

Csordas, T. Language, Charisma, and Creativity: The Ritual Life of a Religious Movement. Berkeley: University of California Press, 1997.

Fast, Anicka (2007). Moral incoherence in documentary linguistics: Theorizing the interventionist aspect of the field. In Naomi Hilton (Ed.) Proceedings of the 5th Cambridge Postgraduate Conference in Linguistics, Cambridge, March 20–21, 2007.

Hutton, C. (1999). Linguistics and the third reich: Mother-tongue fascism, race, and the science of language. London: Routledge.

Irvine, Judith T. & Susan Gal (2000). Language ideology and linguistic differentiation. In Paul V. Kroskrity (Ed.) Regimes of language: Ideologies, politics, and identities, pp. 35–84. Oxford: James Currey.

Spitulnik, Deborah (1998). Mediating unity and diversity: The production of language ideologies in Zambian broadcasting. In Bambi B. Schieffelin,
Kathryn A. Woolard, and Paul V. Kroskrity (Eds.) Language ideologies: Practice and theory, pp. 163–188. Oxford: Oxford University Press.
Template Design by SkinCorner