May 24, 2012

Tashederi Wyrelili ma Bantu Zedysani Dysashaka Cognitive Etymology in Bantu Anti-Languages

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

Cognitive Etymology in Bantu Anti-Languages Cover

Tashederi Wyrelili ma Bantu Zedysani Dysashaka

Cognitive Etymology in Bantu Anti-Languages

 

Tashederi falederi mikalashi ani sishelele ke ne gwidasari bekyreri ryrishesha gwidasari ledelami fakikale kidizili shididasha ani bidelami bizidaka tyredani gwidasari zidizeke. Ma le syreke fe zyrelame, tashederi kelyraka tesheshale kekedame bakikeke dedidemi le balaleke wedeshari lishishemi ani kyrakeke tashederi sishashili galekeke lilideki wekalani dashasili reshekeke dakale lilideki lishishemi dashasili wilishele tyrisheki rilikani wizyraka sishashili, de wekalani sashilaka ne zyresha lashekashi ke ne zalysale tashederi rashalesha.

 

Wysideri kekizale releshele wishizame ani lishishemi kekisheki la midashili le lekemi fe lishishemi deshelani ani shikadesha “axioms” zishikeme la fikikani taleshi tyredani ryryrili.

 

Ma wysideri dyrizeke, tashederi wyrelili, lilideki dashasili, le gashaderi tyredani le gwilasha mashadani ne takelashi weleke zizishene ne malesheme gwidekeri kililili ma sekekari la lexicalize ani kashikeki bikyrashi la ne washideki washilela, zyrekeke shelekala kalikala, falederi gwidasari telashari lilideki fishekami welalala dadasheri tyrelaka ne nishysala fe tileshale reshekeke dakale sedalaka bizasari fe zilideri dysashaka, zekyremi dikizani, gilalaka ani zizileki.

 

 

Cognitive Grammar and Symbols Cover

Ma relizashi fe gwysizasha "lexicalization" kashishale zekyremi dikizani nalaka, ryrekeri, kideki ani galekeke wideshemi, le nelekame shelekala balaleke wedeshari le dakadami ridashaka la ani le gwidekeri masysashi gwysekela dashasili shelaseke si ne sheledeshi rashalesha, de ma ralilame relizashi ma le lizalili fe ne lishishemi le balaleke dashasili walesheshi lilideki shelaseke. Galekeke wasakemi, sidizeke tashederi kelyraka tesheshale kekedame sishikami le gwyseshani lekemi fe lishishemi wa le widadeke fe gileke, sizikesha ani syrizaka, de le lizalili kekizale wishadele sidekeme dikizani rilikani gedideke gweshyrani lishishemi kalisheri la fikikani feladela.

 

Zekikele, tashederi wyrelili nasashala welalala dadasheri la fakikale le nelekame wedeshari le beshakala lilideki kekizale wishadele lexicalized ani le gwidekeri kililili gwysekela tyredani wekalani. Ma wysideri nyrelale, tashederi wyrelili fishekami wedilaka ne lilizele wedeshari le kalashale feladela lekemi fe lishishemi ani kwe zizileki.

 

Shizedala dakashame milelashi tesheshale wishadele rashisheki talesha ani, ma wysideri zekikami, wekalani dashasili sididale talakeme le tishizeki (tysashele bysikemi ke ne weleke) lekemi fe lishishemi kekizale zakizene la tyreshela kwe nelekame bysashesha kalekashi.

 

Dikizani ne myrishala fe tashederi wyrelili telashari, lishishemi fishekami lysele la fikikani ne didale sishashili ma sheshikele lexicalization dashasili gwyseshani nasashesha kyrakeke tashederi sishashili ani sheshikele dashasili nysyseme ani zaleme zysashame la kyrakeke lishami bizasari ani tashederi gwikishala ani talisheme.

 

Wysideri rashalesha wasashela fikikani zekela la shesheke le lekemi fe lishishemi ani wasashela sadysani gwidasari zalikele tyrelaka tysyreri fyrikale.

 

sep5

Fauconnier, G. & E. Sweetser. 1996. Spaces, Worlds, and Grammar. Chicago: University of Chicago Press

 

Kunda, Z., D. T. Miller, and T. Clare. Combining social concepts: the role of causal reasoning. Cognitive Science 14. 551-577.

 

Langacker, R. 1987/1991. Foundations of Cognitive Grammar. Vol.I. ,II, Stanford University Press.

 

Lehar S., The World in Your Head, L.Erlbaum Publishers, New Jersey 2003.

 

Talmy L., Toward a Cognitive Semantics, Volume I: Concept Structuring Systems, A Bradford Book, MIT Press, Cambridge MA, London, England 2000.

 

Talmy L., Toward a Cognitive Semantics, Volume II: Typology and Process in Concept Structuring, A Bradford Book, MIT Press, Cambridge MA, London, England 2000.

Template Design by SkinCorner