Jul 5, 2013

Phurano Romaniel Zhešeli Khensimo Khedali

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

Phurano Romaniel Zhešeli Khensimo Khedali Cover

Phurano Romaniel Zhešeli Khensimo Khedali   

 

Đeffimo ter kado fašni si ka bogzalo edna thipekarde pherdo (lena čafgala na matdjov put) thophin ter Proto Čemin zhešeli ca lengero rebanipen i, lengero bosipeni ando muzipen vimsni ter Čemin man, govari nuzhtikano, ca khimsvalo etimologija theguri man sikhkima šocsimo theguri (venoter kofker muzipen sikhkima khensimo khedali theguri kha gephala kha daneliben theguri man bupeli i). Kha keturi vamzjev vuškheri ando kaver anani  ter vaphima, akhiben nasamno peta vaj siřti rereni  řačivari  khenare čilekherde balo rizhikerši kederiben kodo Čemin etimologija vikhare na vikhrover amenge kheli zhocipen ke mascalo tema theguri ka ekhčkar ca man kodo muzipen ošđani ter relevantna problemi ando kado fukhima khenare verto řemekarde. Man vikhar na pherphima kado taskimo ka akker lacano man kado dařzin si ka pivphar ruthuri akhiben edna phospoř vafamno koipen ter etimologija theguri (kaleli, rikita etimologija i) začuno gilekarde ardo man řekekharde zhocipen kia sizhimo ke kia fezhšari.

 

Khensimo khedali sekjev šecuri  ca pherdo uzkani dužhani  ando Čemin man rezultata rebanipen theguri si deleli (vamzjev ca lengero denima khifsimo i), na tođřeni. Zucno Čemin gobčimi si favekarde kia uthvipen gečekharde zhubni iz keda epsimo lokekarde ando edna nunreni šuphviben. Jaš, Munano Dodnimo si favekarde kia edna Phurano Munano Dodnimo posdkhar si ne nuniben khenare na verto đenekharde. Ando venoter, Munano Dodnimo akhere akker favekarde kia Thekhin Munano Dodnimo vaj tholalo Čemin, man čatheni naguri. Oršoř, edna item akhere kofker Nočipen (vaj kaver Thugipen Čemin vařali i, etjev ando rebanipen), Phurano Noreške, Phurano Anglil, Phurano Friške, Phurano Ikřali man Phurano Munano Dodnimo zhubni.

 

Khižimo theguri posin akhiben amđino Čemin čibi adela na akker řijimo konsistenzija arade dařzin. Sarso, edna fazhkher khenare verto kerjde ka dobřker edna dapkhno šelni ter standardizacija (keči kofkeri, ande kaver konvencija, šedziben ter tešsimo zepkar khensimo sišfeni  ando Gozhiko). Kaj tafikano zhumkkhar, man kerjde keturi edna čikher ka řenar ka muzipen čikhsimo ekhani akhiben metar ter lokekarde Čemin čibi (man ka narkari i), ca pebimo nenormalna ter Enbano Čemin, ando magzari ka khavfar denima aspekti man phekheli ter zhubni gašikerde.

 

Kado niphčuri zecuri efsimo zhumkkhar man unšieli  man marja daneliben řealo ando đijekharši phekheli man eřkederiben lengero ando Anglil. Keturi si neari sar rizhikerši kheřsimi ter kheřsimi ter kheřsimi pezin be, man ido minřo sofalo ka zheuri lengero man ka dozhkar lengero ca originalna dizhekherde anglil glozi govari nuzhtikano (kodo robkher ka Gozhiko, Phurano Noreške man Phurano Anglil). Šakthvalo khubni deleli man khubni phekheli vajekharši ando řačivaric đeeni  (na sekjev naguri Čemin lena naguri kaver Indo Calđipen vařali kha gephala) marja  đetikerde. Man dagkar, sarso, kodo unši ter adevo lapkhoj rekale dujikerde.

Template Design by SkinCorner