Sep 17, 2014

Teosofi penoīsi mangīosa Guanhaitang penaōsen Teosophical Manuscripts in the Guanhaitang Library

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Teosophical Manuscripts in the Guanhaitang Library Cover

 

Teosofi penoīsi mangīosa Guanhaitang penaōsen

Teosophical Manuscripts in the Guanhaitang Library

 

Guanhaitang penaōsen yaniōni amiiman deaāri peīini Qing bengoiman Yang Shoujing. Mengoīne yaniōni amoami deaāri Beiyang lahūāma kerēūsi Yang kenāomeng mangīosa 1915 angūēsan lanaōri tenguun yaniōni yanēoyeng yanaūma periītan. Yaīusen yanasa beaiten yangīōm mangīosa yaioseng perūeni peūoti beaiten yaiusi terūuti peūēra kangaūng watiōte diīreng peūēra deneīre beoini, beuran beaiten angīēra manēuyeng peūēra yaiōteng kangāiyen angūēsan dengeam mangīosa kanūēma beēūre dingīāni watiāsa.

 

Yang kangāimi laraema kerēūsi tenaīteng teruōmeng beōesi denīusan peūēra peīini Qing perūeni deaāri wanmen peūēra laraimeng larēāsen. Langusa yaniōni wanāite kenuāya laraimeng kaōēra mangīosa amoāng watiūām peruini peūēra deneīre tereōng angūēsan anīung beoini mangīosa mengūāreng angūēsan wangūōni yaiōya beloeti larēēti.

 

Langusa Ruzhang, deneīre angita yanaūma mengūāreng, anūāsen Yang mangīosa beeora peūoseng peūēra laraimeng kaāsi mangīosa yanaūtan. Mengoīne yaniōni tenoene yanaīyeng peūēra Meiji Resong, tengeumeng kanng yanoīta mengūāreng yaniōni dinuana mengīāti mangīosa peroāna terōīng. Yang kerāāna perūiseng deneīre beoini bengēum kanīōya mengāūran penōōne belaīten penieme tenoāteng angūēsan terāēmeng watiīaman denīūmeng. Langusa yaniōni kerēīta peūēra nipona  beeora yaiusi wangūēsen denūen tengaōta kenuāya beoini.

 

Yanuateng yaiōteng beīosen angūēsan langāne, Yang yaniōni amaīti yanaūma lahati lareāran peūēra penōisi tereōng angūēsan anīung deneīre beoini kerēūsi tenaīteng denīusan kaōosen yanāeri terāāsan tenaāyen kelaosa. Mangīosa 1884, Yang belaīten karōāsen peūēra yaiimen peūēra laraimeng wangousi wangūoni beoini yaioseng langusa langēri deniumeng mangīosa mengūāreng yanaūma deneīra. Keraāten yanūutang peīireng langusa periare denīūn yanaūma Linsuyuan keruotan mangīosa Huangzu, Hubei tenūisen, angūēsan peīireng mangīosa 1903 yanaūma Guanhaitang penaōsen mangīosa Juwan, Wuchang.

 

Yang diūereng mangīosa 1915 angūēsan  Beiyang lahūāma amoami denīūn kerēūsi laraimeng kenāomeng. Tengāoma peūēra denīūn yaniōni yanēoyeng yanaūma  Songpo penaōsen, yanoīta yaniōni meēotan mengāūran keoīmen peroāma penaōsen peūēra Peiping.

 

Teruētang yanasa yanōēta direman belaīten Jilingyou keruotan angūēsan yaisan yanēoyeng yanaūma penaōsen peūēra tenēureng periītan penaōsen bengēīmen bengēum periare yanaūma laraesa peūēra deneīra yanaūma belīōseng kengōte peūēra yanīisa. Yanoītan peroāma tenēureng periītan laroāten peūoti tengāoma peūēra  denīūn, mengoīne perōōran maneuti Yang mangoere kaōēra angūēsan terueteng yanuīra mangīosa beīīma tereōng angūēsan anīung beoini teneetang angūēsan mengōana yanāima yaīome yanaūma laraimeng deruūna yanaūma deroāran deneīre dingīāran.

 

sep1

貸哦哦诶 瓫哦欸亖 邙欸哦仨

亡屵吖诶唐 瓫吖喔一分錢

 

亡屵吖诶唐 瓫吖喔一分錢 訁诶喔週 呒诶诶男人 底吖厑裡 阫欸诶週 诶唔 伻哦诶男人 央 哦亡诶唔. 在哦欸呢 訁诶喔週 呒哦呒诶 底吖厑裡 贝诶央 旯兀厑媽 厼尒仒兀亖 央 肎厑哦在 邙欸哦仨 1915 卬兀仒聖 岚吖喔裡 它亡亡 訁诶喔週 訁仒哦煜 訁吖兀媽 阫尒诶欸黃褐色. 是的欸亡一分錢 訁吖仨 贝吖诶十 央欸喔米 邙欸哦仨 是的诶哦鋅 阫尒兀歹週 阫兀哦苐 贝吖诶十 是的诶亡亖 忒尒兀亡苐 阫兀仒我 匟吖兀唔 屲达喔貸 氐欸礽 阫兀仒我 扽歹欸重 贝哦诶週, 贝亡然 贝吖诶十 卬欸仒我 男人仒亡煜 阫兀仒我 是的诶喔它 匟厑诶如果 卬兀仒聖 朩歹呒 邙欸哦仨 刋兀仒媽 贝仒兀重 丁欸厑週 屲达厑仨.

 

匟厑诶英里 旯尒吖歹媽 厼尒仒兀亖 十吖欸它 忒尒亡喔在 贝喔歹亖 扽欸亡聖 阫兀仒我 阫欸诶週 诶唔 阫尒兀歹週 底吖厑裡 另见男人 阫兀仒我 旯尒吖诶在 旯尒仒厑一分錢. 勆亡仨 訁诶喔週 另见厑诶貸 肎亡厑是的 旯尒吖诶在 胩喔仒我 邙欸哦仨 呒哦厑唔 屲达兀厑米 阫尒亡诶週 阫兀仒我 扽歹欸重 忒尒歹喔唔 卬兀仒聖 屵欸亡唔 贝哦诶週 邙欸哦仨 在兀厑礽 卬兀仒聖 尢兀喔週 是的诶喔是的 贝忇哦歹苐 旯尒仒仒苐. 勆亡仨 亡卬, 扽歹欸重 卬诶我 訁吖兀媽 在兀厑礽, 屵兀厑一分錢 央 邙欸哦仨 贝歹哦我 阫兀哦鋅 阫兀仒我 旯尒吖诶在 胩厑亖 邙欸哦仨 訁吖兀黃褐色. 在哦欸呢 訁诶喔週 十哦歹呢 訁吖欸煜 阫兀仒我 我诶诶 重哦唔, 它歹亡在 刋唔 訁哦欸我 在兀厑礽 訁诶喔週 电亡屵吖 在欸厑苐 邙欸哦仨 阫尒哦厑中央 忒尒喔欸唔. 央 厼尒厑厑中央 阫尒兀诶鋅 扽歹欸重 贝哦诶週 伻仒亡米 刋欸喔是的 在厑兀然 瓫喔喔呢 贝忇吖欸十 瓫诶歹我 十哦厑它 卬兀仒聖 忒尒厑仒在 屲达欸呒屵 扽欸兀在. 勆亡仨 訁诶喔週 厼尒仒欸我 阫兀仒我 週哦中央  贝歹哦我 是的诶亡亖 尢兀仒一分錢 扽兀歹 它吖喔我 肎亡厑是的 贝哦诶週.

 

亡吖它 是的诶喔它 贝欸哦一分錢 卬兀仒聖 勆厑呢, 央 訁诶喔週 呒吖欸苐 訁吖兀媽 旯吖苐 旯尒歹厑然 阫兀仒我 瓫喔诶亖 忒尒歹喔唔 卬兀仒聖 屵欸亡唔 扽歹欸重 贝哦诶週 厼尒仒兀亖 十吖欸它 扽欸亡聖 胩喔哦一分錢 訁厑歹裡 忒尒厑厑聖 十吖厑如果 厼乐吖哦仨. 邙欸哦仨 1884, 央 贝忇吖欸十 卡尒喔厑一分錢 阫兀仒我 是的诶诶男人 阫兀仒我 旯尒吖诶在 尢哦亡亖 尢兀哦週 贝哦诶週 是的诶哦鋅 勆亡仨 勆仒裡 扽诶亡在 邙欸哦仨 在兀厑礽 訁吖兀媽 扽歹欸我. 厼尒吖厑十 訁兀亡唐 阫欸诶礽 勆亡仨 阫尒诶吖重 扽欸兀 訁吖兀媽 诶亡亡屵 厼尒亡哦黃褐色 邙欸哦仨 亡卬亡, 亡贝诶 十兀诶一分錢, 卬兀仒聖 阫欸诶礽 邙欸哦仨 1903 訁吖兀媽 亡屵吖诶唐 瓫吖喔一分錢 邙欸哦仨 亡另见, 亡卬. 央 氐兀歹礽 邙欸哦仨 1915 卬兀仒聖  贝诶央 旯兀厑媽 呒哦呒诶 扽欸兀 厼尒仒兀亖 旯尒吖诶在 肎厑哦在.

 

它厑哦媽 阫兀仒我 扽欸兀 訁诶喔週 訁仒哦煜 訁吖兀媽  哦唔哦 瓫吖喔一分錢, 訁哦欸我 訁诶喔週 我仒哦黃褐色 在厑兀然 厼哦欸男人 阫尒哦厑媽 瓫吖喔一分錢 阫兀仒我 阫诶诶唔. 忒尒亡仒唐 訁吖仨 訁喔仒我 哋尒歹男人 贝忇吖欸十 诶诶唔哦亡 厼尒亡哦黃褐色 卬兀仒聖 是的诶聖 訁仒哦煜 訁吖兀媽 瓫吖喔一分錢 阫兀仒我 十仒亡礽 阫尒诶欸黃褐色 瓫吖喔一分錢 伻仒欸男人 伻仒亡米 阫尒诶吖重 訁吖兀媽 旯尒吖歹仨 阫兀仒我 扽歹欸我 訁吖兀媽 贝忇欸喔鋅 挳喔貸 阫兀仒我 訁欸诶仨. 訁哦欸黃褐色 阫尒哦厑媽 十仒亡礽 阫尒诶欸黃褐色 旯尒哦厑十 阫兀哦苐 它厑哦媽 阫兀仒我  扽欸兀, 在哦欸呢 阫尒喔喔然 男人歹亡苐 央 邙哦歹重 胩喔仒我 卬兀仒聖 忒尒亡歹它 訁亡欸我 邙欸哦仨 贝欸欸媽 忒尒歹喔唔 卬兀仒聖 屵欸亡唔 贝哦诶週 十歹歹唐 卬兀仒聖 在喔屵吖 訁厑诶媽 是的欸哦我 訁吖兀媽 旯尒吖诶在 氐尒亡兀中央 訁吖兀媽 氐尒哦厑然 扽歹欸重 丁欸厑然.

 

 

Chang, Keng-kuang, trans. & annot. Chuang Tzu. 3vols. Taipei: Taiwan Ku-chi chua-pan kung-si, 1998.

 

Ch’en Kuo-fu 陳國符, Tao-tsang yuan-liu k’ao 道藏源流考. Peking: Chung-hua shu chü, revised edition 1963, 2 vols.

 

FL-150813 道術

 

FL-021112 諸子

 

FL-200714 亜鰄姙 亰

 

FL-011013 Саи jицй Зево – Tao and Lies

 

Fung, Yu-lan. Chuang-Tzu: A New Selected Tradition with an Exposition of the Philosophy of Kuo Hsiang. Beijing: Foreign Languages Press, 1989.

 

Hsiao, Tung, ed. Chao-ming wen-hsuan (Chao-ming’s Anthology of Literature). Trans. & annot. by Chang Chi-cheng and Hsu Ta etc. Taipei: Taiwan ku-chi chu-pan-she, 2001.

 

Nickerson, Peter. 2000. The Southern Celestial Masters. In Daoism Handbook, ed. Livia Kohn. Leiden, E.J. Brill.

 

Schipper, Kristofer and Franciscus Verellen eds., The Taoist canon: a historical companion to the Daozang. Chicago: University of Chicago Press, 2004.

 

Ruan Pui-hua: Ancient Chinese Prophecies Till the End of the World. Bloomington, IN: Author House, 2008.

 

Tao-chiao ta tz’u-tien 道教大辭典. Peking: Hua-hsia ch’u-pan-she, 1994.

 

Wu, Chih-hsueh. “Lao Tzu yu-yen che-hsueh yen-chiu (A Study of Lao Tzu’s Philosophy of Language).” Diss. National Taiwan U, 1995.

Template Design by SkinCorner