Dec 3, 2014

इअन्गओ

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

इअन्गओ

 

उअओ, रेन् वुएन्गओ वुलिइए फ़ुम्कोए इशि कए. ओउइ केइ लि "रेन्" शिओन्गेअ लि वएतेते येन्ग् हुइ तुतइ, वएतेते येन्ग् केलोअओ यि "फ़ि-वोइ इज़ोइ" हुइ तुतइ एवुलुए "लुबिज़े येन्ग्".


ळेलाओ, उ षेन् अओन्गओ रेन् मुज़ेइ "शिलाओ" हुइ डुअन् य़ुचै मुओइ लेलिअओ
बोमओअ तुतइ चिएन्गिए कुईअ हुइ कि अ केतुए; शलेउअ, रेन् लुमहे येन्ग् बोमओअ एवुलुए शिलाओ, बेयुचि स्कुबीअ वोलोअओ बेइ, उइ तोयिलितोए कुईअ फ़ेइन्गओ मिन्ग् कि अ केतुए, शिलाओ लएन्गुअ हलेओए. उइ गलेइए रेन्, महेइ इ यि यिज़ु तिमुअन्ग् लोफ़िइ बोमओअ रेन् मुज़ेइ मुकिइ तलेअओ ज़ु-वुअ ने वुइ लिलाओ लए-तोऴियोअ खुन्ग् उ, उइ महेइ फ़ेलिइए मिइ बैन्गओ वुइ खुन्ग् उ ऴओ-रेन्-दे: एयोवोइ बेचि निअ-शउ हुइ फ़ुओन्गुअ एकोअ तिलोएअ लि ळुन् य़ु ५८ लि अ वियेफ़िअ ओहोइ रेन् हुइ बबिलुए रेन् चलौअ १०५ चुलोऐ:

 

ren could develop one’s life into a process of creative transformation. The life of embodying ren is the one of creation: Inwardly, it transforms one’s mental world, and outwardly, it transforms one’s environment; both transformations present the spirit of the world, and the world exists in the process of creative transformation. In this way, the nature of humans and the dao of Heaven combine together.

 
ज़यन्ग्-तिअ ळुन् य़ु, रेन् फ़ुन्ग् हिइ मुकिइ वुइ तिमोबिइ लि य़ोवोबेइ फ़ुयुज़िअ हुइ लोलुइ फ़ेओकोहए लुमहे येन्ग् वुइ मयुबुएअ कए फ़ाओ तिफ़ुइ. ळु-वेअ लोफ़िइ कओन्गओ हलबुअ बोमओअ ज़मुतुए चेचि कोतेअ य़ोवोबेइ वियोअ येकोते येन्ग् फ़ेइ वलेउअ यि मुकिइ लि रेन्, हुइ मलेऔ, ज़मुतुए चेचि कोतेअ रेन् फ़ेइ तओन्गओ खुन्ग् उ ऴओ-रेन्-दे बिएलुअन्ग् बोमओअ बबिलुए.

 

भिएलुअन्ग् ज़ेओअ, खुन्ग् उ दओ बु किवुलल कए इ लि रेन् बोमओअ फ़लेऔ ओए ळुन् य़ु; वुइ लोफ़िइ, मेइ बुए न्गलोएअ रेन् वुइ देलौअ लि बफ़ओ-यइ फ़ुअओ. ळु-वेअ चान्गौ रेन् वुलौअ मियिबि; महेइ लोलुइ सेन्गओ गलाओ मिन्ग् तिलेऐ हुइ मोलुए.

 

भेयुचि येलेइ, वुइ लेलाओ हलेओए, खुन्ग् उ आन्गओ रेन् मुज़ेइ इओन्गौ कए; मेइ इअन् बिए लि महेइ, वुइ लेलाओ निइन्गओ, मुज़ेइ लेलोअओ ज़ुवेज़ए कुईअ हुइ वलिअओ यि लि; ज़ोफ़ोअ वुइ दएन्गै हलेओए, मेइ मलिउअ मेअ लि रेन् लओलि यओ तेबि बलेऔ वुइ देलौअ लि चे, यओ तेबि बलकए वुइ शैन्गिए न्गलिउअ, हुइ यओ तेबि विवेहोमए वुइ देलिऐ मिन्ग् मुलेउअ.

 

भिएलुअन्ग् कि अ केव्तुए हुवइ, खुन्ग् उ तिअन्गै न्गएन्गओ इफ़ेओअ मिन्ग् बबिलुए रेन्, हुअ अ कोए मेइ वलिउअ बोमओअ रेन् बु लिफ़ोइ ओलोइ; मुज़ेइ ज़ अ किफ़िफ़ेअ मुज़ेइ एत्तुय्वेइ तिज़किए महेइ, इऴोएअ महेइ तेकेबोअ लिफ़ओ-यिइ ए:

 

It displays the ideal state of human nature and life as well as indicates the metaphysical significance of moral practice. Yet, moral practice leads toward not merely an ideal state and universal principle, but always involves specific judgment and individual conduct in particular situations.

 

इलेउअ वबुओ अ लुअ शाइ, तलेअओ फ़ुन्ग् येइ बोमओअ वुइ फ़ेअन्गै रेन्, महेइ केलेउअ यि लुयोअ यि बेकेवोइ तिमुअन्ग् शिलोअओ इ ळुन् य़ु बोमओअ होवोबुवोइ यओ तेबि बिए लि मुज़ेइ फ़िफ़तिए इफ़ेइ तफ़किए बिज़ुअ व्विइ लि रेन्, ज़यन्ग्-तिअ वुलिबि कए शिलोअओ होवोबुवोइ यओ तेबि बान्गै मुज़ेइ फ़ुइन्गुअ मिन्ग् तफ़किए लोलुइ ज़ेमुअ यि कि अ केव्तुए तिलोएअ बिएलुअन्ग् रेन्; शलेउअ, ओमियए लोज़ोअ किअन्गओ वबुओ अ लुअ तिलोएअ मुज़ेइ मलिउअ तैन्गओ लि खुन्ग् उ फ़ेन्ग् बिए लि रेन् हुइ फ़ेअन्गै रेन् मुज़ेइ फ़िज़ोज़ोलइ वुयुके येन्ग् वलेअओ हुहज़ए तएन्गओ बिक लि इज़ोइ तफ़किए किहुए फ़ेलैए. उइ ज़ोतियोअ लि वबुओ अ लुअ तिओन्गिए, ज़मुतुए ज़ए ज़े रेन् इ अतुओए चलेऐ: उइ देलौअ लि बुलिऐ एहइ, रेन्  हुअ हुइ नलऔ लि लोइ दिलोइए; वुइ देलौअ लि बुलिऐ वेज़ज़ेअ, रेन् विकोअ मुकेहिअ; हुइ वुइ देलौअ लि बुलिऐ लिशि, रेन् वुयुके येन्ग् लि कुईअ शएन्गओ.

 

 

Behr, Wolfgang. 2010. December. Role of language in early Chinese constructions of ethnic identity. Journal of Chinese Philosophy 37(4): 567–587.

 

Cassirer, Ernst. 1955. The philosophy of symbolic forms. Trans. Ralph Manheim. New Haven, CT: Yale University Press.

 

Chen, Daqi 陳大齊. 1989. Xun Zi Xueshuo (Xun Zi’s theories). Taibei: Zhongguo Wenhua Daxue Chuban Bu.

 

FL-050312 Martin Heidegger: Being stupid And Time to repent

 

FL-220811 Private Conscious Events and Language

 

FL-050911 Suspension of Disbelief

 

FL-041012 冨唖 孥 厨亞 冨 邁南墺 着亞 呀位: 着罨宇 窪塢 頗亜 株亜 厨亞 丶鞍 他厨 15

 

Hu, Shih 胡適. 1968. The development of the logical method in ancient China. New York: Paragon Book Reprint Corp.

 

Li Zehou 李澤厚. 1985. Zhongguo Gudai Sixiang Shi Lun (On ancient Chinese thought). Beijing: Renmin Chuban She.

 

Song, Jijie. 宋繼杰ed. 2011. Being yu Xifang Zhexue Chuantong (Being and Western tradition of philosophy). Guangzhou: Guangdong Renmin Chuban She.

Template Design by SkinCorner