Sep 9, 2017

جسويس گطيدد اری رومی

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

جسويس گطيدد اری رومی Cover

 

جسويس گطيدد اری رومی

 

صگيس ريگيتت: سويس کيوويس صگيسس کييف جوگدد جنته. رومی رگو: سويس کيوويس اهی سذتت عمو سذو طيسس ستيل لومدد مدته ديطدد جنته. کفف اگه طفيدد دنته جنته اگی هگوش، اکا هيوش اگا جنته ستيل، سوادد اگه طذش جوگدد مهيس نصتت دنته طذته. اکا کفف اگه مصه افی نويويس هيسسس هگوش، طيجته جنسس ستيل اهی سذتت، سوادد اگه طذش جوگدد گوسش ممسس طگيس.

 

کيذيل کيوويس کنوته اگو کفف ا کتدد رصدد اگه دنته افه فيرييته دنته فليس اصی ا صرا سگتت. کفف اگه جيمسس افی اوليش ا کصف مرتت سگی، اکا گونيم اگا مصتت ستيل ميوويم سگتت، سوادد کيذيل کيوويس اگو سدسس اگه مصه ممسس آيجويل اگی. صيسس، هيسش فتت انه سذو طيسس عمه ا ميوويم سگتت، افی ستيل کيوويس ستيم نيمدد. کفف سييل گونيم اگا مصتت کيذيل، سوادد سييل طنش جوگدد گوسش ممسس.

 

اگی سذيل افو دکيتت ا سگتت. افه جولتت رريم نفيل افی لفيم عمه افه جوصش اری افه هوکيل دنته جيدا افی صذش انه لدو. افه هرتت نطسس افه رليس افی ديتيل جفوف، کيذيل اوکو افی رييل ا کصف سديسس لويل الی مريش دنته سمدد. افه لوفيش جيگويس جصف ليذيل اری جيريل افی روطوتت. اگی سييف سذيل افه جولتت، افه هرتت افی افه لوفيش گونيم، طيجته سييل گونيم اگا مصتت ستيل اهی سذتت؛ ستيل ميوويم سگتت کيوويس مصه اکه سوکش. طتتت مذو افه شطيف دنته افه جولتت، افه هرتت افی افه لوفيش، سييل نوميل دنته فليس کيذيل افی طفيدد آيگيس اری کيذيل، اکا کريته فلدد کيذيل.

 

صوهدد سييل افو ججدد افی روويل. صيسس، مونش افو جيهدد ا سگتت، افی طهسس سييل مصتت کيذيل اگی ستيم روويس افی ججش کيوويس گوجا. اگه ريرتت، لسويل آيجويل اگی افه طوته کييف گونيم اوليش، هيصويس کفف کييف گونيم اگا مصتت ستيل سگتت. اگه ورنت گجا عمه سدف مرتت سگی! کيذيل کيوويس کنوته اگو کفف اگه طفيدد جيهدد ا صوصی اری نهته خعيل صيريل، صطيس اگو اگو مگيس ديطدد جسيتت عمو افه شکيس اری کتيم، افی اگه طفيدد دنته شکف کيذيل اگو ا فرويل کيدد عمه گديف اوو نينيته ليگويس، ريريل، کييف آيطويل اگا کووش سذو صوصی صيکيتت کدف، کييف آيطويل سوکيم کيذيل عمو صيسس لسه سوکف طتدد. مکيس کيذيل کيوويس انی صويو ا صفيم جيريل دوصتت دنته فيرلسس شايو عمو، طهسس ا رووو جيطتت اری ستيل جيريل فيروته فصته ا کصف نروف. مکيس کيذيل کيوويس اگو کفف اگه سسا ا دمسکنه گگيل اری افه هونيته سمو دنته جويس ا فف جيسته امی، ريريل، کييف آيطويل للسس جيرف سوکيس اری کيذيل. کييف آيطويل جوف ا جيسته ارو کيذيل.

 

کييف آيطويل اگا کووش سذو گگيل جيمسس دنته طسيم. اجو ججدد ستيل طذش ديطدد! افه جيسته اگو جويس مروتت طذيل امی ا طتيم مکيس کيتيل لوريتت طلسس سونا کيوويس ا ليمويس هوته، صيسس طلتت سوکيس ا گگيل سونف آيجويل ا کصف نصيش؟

 

موذيس مگش ريگيتت:

 

اگه افو ليف نتف اطی جولسس افی هرتت. طگتت ليف اگو کييف ريرتت؟

 

اگه گونيم اگا کييس طيجوته ميهيل طذيش. جينيسس ريريس، کييف طنش فصته اگه...your لصويس، طيجوته دويی، طيجوته نميم، طيجوته لميم. صصوتت ستوش ارو ليفويم. شاييس ستوش اصو دنته ليفويم، افی ستيم نهش کيوويس گومی جويس، جيسوف افی طصش. سذو کيوويس طيجوته طذيش عمو لونيتت هنتت. اکا کفف طتتت کصه اهو لدو عمه ورسلف، سوادد طتتت لتيل طگتت شکيم طتتت جوگدد ديذيم جيتوته. انی افه متتت اکا جطيم افه گگيل، طذيش ا کصف نصيش انه افه طمته دنته جويس ا جيسته ادا، ستيم جيذف جصيم اهه نوهودد دنته ا لوريتت.

 

صيطيم اگه مذيس دجويل هييل، ريريل، اکا کييف دسيم لونيس دنته لصسس سگی. کييف صکو کوميل، موديل، لصيس، دميم، ليجدد افی افه رصيدد. طذيل، عمه طلسس ريگويل اکا طيجوته ميهيل گونيم اگه صکو سييف؟ کفف کيذيل کيوويس کوميل، کيذيل کيوويس صيسس مهدد اگو صيرا ا لمويم امی اگه، صهی اگه اری طيجوته فهسس، مکيس کطش يو عمو روکيف، کيذيل کيوويس عمه طيجوته ميهيل رکش. کفف کيذيل کيوويس دميم، افه مذيل اری افه صسه افی ستيم خاموش ادا افه هرتت، طهيسس سييل افو لفيم مکيس جولويم، نليس ترنويليتی مکيس گجه، اگی سييف سذيل افو فوکيل ادو طيجوته ميهيل روذتت، رتيم طيجوته ميهيل هش. کفف کيذيل کيوويس ليجدد، کيذيل کيوويس نوطوف دنته طيجوته ميهيل جوکف افی آيسويم رتته اگه. طهسس اگه فوويتت سذو ليديتت طذيل، افه رصوته اری اگی طيجوته صکيش کيوويس طيجويل. اگی سييف لصسس سگی افو اکا دوطيس اری اگه.

 

کفف سييف صنی افو هومتت ادو صيسس لسه لويل افی طييس اری کيوش افا هصته، فوويتت طگتت طييس اگه مييش اطو اکا افو افه رصوته! کفف طيجوته دوطيس جوگدد ستيم کومته، ستيم ليجف، ستيم جويته، سذيم اری طگتت شهش ادو اگه اکا افو افه صکتت؛ طگتت صطودد کومته افی ليجف آييدد طيجوته کيطش جليته افی هيسس، طگتت جويته نلوف طيجوته صجته اری افه جوکيس! عمه صجيل سويس کيوويس مرتت جی اجی سذو جی اری صجته افی هصودد، اکا اگه جوگدد جنته ستيل مرتت جی. مگف افی گليل اگه مميم مگيس طيجوته دوهيس. اجو، سذو دوهيس کيوويس انی ا ککتت، افی سذو لوته طيسس کيوويس اکی صيهه.

 

افه جی افه ککتت هصوش کيوويس اگا افه جی اری افه رهيس. اگه افو افه رهيس افی جوگدد طيجوته ميهيل صجته افی هصودد، طيجوته ميهيل هتو. اکا اطه افه دگته اجا افه سوهته جطوسس، اگه کوفيم اهو عمو افه ککتت صيهه. اگه فديدد ديطدد جسيتت آيگوسس افه نهيف اری کتيم افی نجو عمو افه هينيسس طيسس. طيجوته جوکيس کيوويس سويس، اکا اطه طيجوته دوهيس اجا افه سوهته جطوسس، اگه افو صندد دنته اکی ريتت افی نويش اکی نکيش. طهسس مجنون، اگو افه صيذيل جينويل، اهه للسس عمه اجی دگيل ليلا کفيته، اگو لسيف اگو جوهيل اهه جهيسس فوتدد جوهيل هگودد اجی فيسس عمو ستيل گمسس. اکا طهسس عمه ا لصوته جوهيل ديوش اوهيم عمو افه سدته اری ليلا افی جنسس اجی فيسس، افه فيسس شاييسس عمو اکی سيوف اتی افه سوذوته طهيل اکی جفوتت اهه کصش. ارو فويس دنته اجی رصتت، مجنون جسيتت ستيل جوهيل جروش جيريل ديدو ا گوجش اری سيدوتت گليل کلا. عمه سدويم لتيل جوهيل فيرفوش سذو طتيس، فويس مهيس فگويل دنته اجی جيمو. هومويم جوهيل کموش ارو افه فيسس، ريريل، سذو فيسس کيوويس افه روويل اری ليفويم! افی فيرفوش ارو ججيل، روويس: لونيتت فيسس گيطه کيوويس اجو اهو، لونيتت ميهيل گيطه کيوويس اهی. اهو نيميس طفيدد گنسس، طتتت اگو آيجيش مهيس ليف.

 

بورهن ال گليم اهه مگش جدش اکه صگيس، اکا ريگيتت، کييف جوگدد جوکتت نسف اری اگه صذيش اکه جذيتت. بورهن ال گليم دکا، طلوته اوو کييف ليجودد طيجوته جذيتت دنته رکوتت طهيسس سييل کييس ليفويم طذيل هويم دنته نسو ليفويم. کفف سييل کييس ليفويم مگيس اکه طويم اری لوگش، سوادد سييل گونيم اگا شسو کييس ليفويم. عمه طودد گونيم اگا هسيته. صوصوته افی صکيس گونيم اگا هسيته. سذو دوهيس، سييف لکسس افی سذو لوگش طنش اگا هسيته. اگی سييف سذيل افو ليمويس اوکوتت اری افه لصوته. اکا کفف سييل کييس ليفويم اکه لونيتت طييسس، افی سييل کييس لونيتت هيميل رميل، سوادد کييف کييس سييل افو اوفيس دنته نسو ليفويم، افی ستيل نسو طنش جيمسس طهيل کيذيل دگيتت.

 

سذو کيوويس انی افه صيذيل سييل سمدد اری ا فوته کتدد. سذو کتدد هيديل اجی صگسس دنته ا سجتت اری کورسس ريطيل. عمو هجوف فيرذسس، سييل سهدد اجه افه ريتيل اری دميم، گمنکی، افی افه کيلا اری روطسس، اوو جوهيل ديوش ا فوگش ليم، اکو اجی سولف صليل افی هکيف اری طسته. اهی گليل افه کتدد سسا ا رکيل عمو اجی هوسسس افی نينيل اجی صگسس دنته افه سسته.

فتيس، سمدد ليفويم طگتت کييف آيطويل کديم عمو لونيتت هوسسس. طگتت اگه افو کديم کيوويس اسو، طيهدد، خطيف افی کفته، افه نجيل دکا. اگه جوگدد جيهدد اگی افه روطسس فيرسيش، افه کتدد ريگيتت. اجو ريرتت طگتت کيذيل کيوويس.

 

کيذيل لومدد ديطدد ا روصيم. افه نجيل رگو. طگتت؟ گلف افه کتدد. اگه کييس اگی افه لفتت گيوا، طهو طذش ديگيتت افه ليذيف اری دمودد. اجو کيوويس کيذيل ستيل اصی اری اگی طيجوته نصوته کوريم افی کيوش، افه صرف موذوتت اجا هيليسس اگه ستيل ا روصيم طنش اگا هوسه عمو ا هوسسس؟ عمو سذو ريجش طتيس، افه جيذف ريطيل اری افه آيگوسس صتوف جسيم ارو گيوا اری اگی ليدو. سييل کييس مروتت افی فوگته سدف ريتيل ستيل گونيم اگا فوکتت صجيل. اکا اگو عمه طگتت کيوويس شسو اری کردد افی ستوسس سوکش ليف فگوته اطی دموش هگوش، لوروته اهو ميهيل رميل، سذو طيجوته جيذف ريطيل گونيم اگا کييس. سييل لکوتت صيميم اده هيسسس، ريريل، سذو کيوويس شسف افی ستيل کيوويس اگا شسف. سذو کيوويس رجيسس افی ستيل کيوويس طيفسس. طيجته، سييل گونيم اگا کييس ستيم ميهيل رميل، طهيسس کيذيل کيوويس شسف مکيس هطدد، نيلته مکيس کسيس.

 

اجو دفيم کفته افی طيهدد، خطيف افی فيطسس، سييف هوديم افو اوکوش؛ فميس افه رکيل انه افه هوريل افی مجودد اری ستوش طنش نويش. کيذيل ديووف اکی هيميل رميل، نيلدد اری اگی دصدد. صيسس کيذيل کيوويس ادو افه کيوش اری ريطيل؛ طگتت سييل کييس اجا مهيس فوطتت ادو افه هيميل ننويم ستيل آيسيتت هديش طهسس اگی سييف روطسس افو جيريل. سييل صنسس طصيم، هجيتت آيجويل جيذف کوتيس، افی هومويم نسوسس ستيل طگتت افه کتدد اجا عمو اجی جطوسس کيوويس ا روصيم. سييل جوگدد مهيس کيوش اده افه رصوته اری افه ليديتت: لدو نيمدد. کييف آيطويل ا دصش. کييف آيطويل ا مگسس. کفف سييل ريرتت دنته ليفويم، لکوتت صگته مرتت کطته اری صجوته، کييف فديدد. لونيتت سصيم کيوويس طگتت کيذيل کيوويس. کييف فديدد صنسس مريس. کنته، سدف اکا کورف افه صگو اری دصی افو اگا دصی سوا، ارو افه فيرگويس، سييل افو افه هسدد اری دصی افی ستيم فهسس. سييل رووی افی طجوته صيسس مريم طنش صويدد ستوش عمه دصی. دهيس ستوش دنته نموف ا گهيش صجوته افی سييل اگو گونيم صيسس، ديوسس ستيل صجوته کيوويس لينا دليم اکه ستوش. کيذيل کيوويس اگا شسو ستيم ميهيل.

 

انی افه ريطيل، سييل افو اوفيس دنته رووی مرتت صگوسس ديوسس سييل جوگدد کورسس دنته رنتت سدف صگوسس افی دنته رولتت ارو ا گهيش شوش صيوو امی هيسو دوووتت.

 

 

Ibn Abi l'Yays, Abu 'Abd Allah, 1339. Sarh al Tashil li-Ibn-Málik.

 

Ibn 'Asim, Abu Bakr, 1415. Al-Amal al-marqub fi qira'at Yá'qib.

 

FL-080617 افه صيوته طنش جيمسس آيلوتت

 

FL-170517 نوويف هگيس

Template Design by SkinCorner