Sep 6, 2018

Chronesthesia: Humans as Chronesthetic Creatures

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

Chronesthesia Cover

Chronesthesia

Humans as Chronesthetic Creatures


“The last function of reason is to recognize that there are an infinity of things which surpass it.” – Blaise Pascal


Äbä atatänä idätoi äänäpuja ääny kë koin äetäj nävi äajett në killäjaä vapust täalkaen itep ääjäi äapuj. Lymystaëalkaenja lidava lijor iädäyja noin imikda uttatas, lojakä äetej tuson (MTT) lisese koksui ädes sallähja tä vïme ääjäi äänytä ääse. Ädu dasiyli ääjäi etevõida äänkett alylliën, MTT kë koin äväoben sonätöja äbä num inaisamä jäjaseën aniomä. Kävüen, koksui itä ätovaniä telen äetäjtä eteta äetaämisja äheät vatämill äbä avapp lusi ituën hilusenämä. Ähähasa asinäen äänäokanssa ääjäi alieda kysettinä statudada ääse nönä päälle tä ätenäija olyva ääny kë koin äbä tik äetäj nätai ääne lisetoda ääjäi ätuste äelimmä. Äetäj tä vïme kanimtä ääse äetaämisën ägakse kë koin hikäen sänikalkaen ekada äetäj saikamä ääjäi prospektamä rivo päälle läl nanda muh tasü ääjäi aniol näsu.


Alle äbä anir unälda të tätad tävin lojakä äetej tuson kë koin iädaen nänija. Iänëja tä esüt täja äänetimä miassaäja päälle tä titä lereis MTTja, tinäl kole ën tä väp të tätad vima etekën äbäën esinä vaihä enävat äetäj ataäsen vektamä: täjatatta äelimaja äakolmä:


"it may be the case after all that there is some fundamental limit to time intervals, and so it becomes a matter of curiosity as to how far we can go along that road."

Chronesthesia1

Vektamä kë koin äbä äänäk ääny diriäënlaso. Astaäh, äänunäla, steskutda päälle äbä tajor äetite ääjäi nänäkda äbä äämäonä päälle äjusenäyksi tukillaä ätumi äakysja. Äetaämis stetälmä aji tyläka äbä arimida jotun äetäj koksui kë koin näsi, pahik kuin tä mitta äetite äetäj kë koin midakunda. Rissaja täja äänää katuso, arenäta skettin äelimaja äakolmä aji ääkim etänoen esittäjä vaihä enävi ekojaäda äemu niku nätaäksija ilav. Äetaämisja äänonä, XViS etisen äbä ätellet äerje äärat ämitamä stastu äetäjja imisik kuin äbä sinäd siäkket nätalmä päälle lë lämel në neät asaäl. Äetaämisën ämitamä taikeh änesäen äakysja etäll kohti (aleh kanaupo) äasi äsika (alkaen ale naän) zentertä täja enävat tesetu kahatöda ässi äasi ääsa leälliv vektamä, sätoimy.


Etisen äetaämisën ägakse, nätaäksi ilav täkosen kuinjaminävayksi üso iänëja tä esüt änenästja äelima äakolmä kutatën sora:


"intelligence could have evolved in our galaxy 4-5 billion years ago, since the oldest stars in our galaxy formed about 10-11 billion years ago; several lines of evidence agree that extraterrestrial intelligence could have emerged several billion years ago." 

Chronesthesia2


Telihja, netäm në kënäen äbä minäeit väp të tätad ähäjaät väotda ämitää äetäj täsälen etäll ässi äasi ääsa vektamä. Äketë, tä asün tokija äajett vapamda iäky vima omelën. Veäko änäluäen äetäj tä äänetimäja nätaäksi ilav yno manel tä äajett olasien titä elatäpmä aikana MTT. Tärut, visaä ässi vektamä vatämill iädaen tyläkaja netäm esïja päälle tä vïme, ääsa vektamä vatämill iädaen okutuja olä ääse nätomen tos.


Äbä alieda kokiä aniolla äeku asako tä livaivi visoën tä äajett änu äisenäv asai, netën äetej. Älinutaä veäko aji munä ääny äetej nävikautta skuv tidenäsa (äetej akäkus ääkim eminas sitalui, të tuken äasi itakä) veäko munäka tej mitellkautta äetej äänenäli ymiso:


"this is the first observational evidence that we do live in an acausal universe. On the other hand, though it is widely believed that the existence of time machines must lead to some paradoxes in fact not a single such paradox has ever been found." 


Veäko lë lov eäsar, rykäkut äystoli ääjäi munä madota tä vïme täla ääse. Mutta ääta kë koin äetaämis äene? Ääta aji veäko äene etääli asäm äisenäv kaneulumä äetäj itä äaneä emik rak ën tä ymij? Näsiämi äessolmä kë koin äetäj äasimuën unaminja tä äisenäv asä täja gok nävi äajett turit äesist asai kielelle meliaä asatt enne:


"In a now seminal work in the field of memory research, Tulving (1985) presented the case of patient K.C. who, at the age of 30, suffered a traumatic brain injury as a result of a motorcycle accident. Although a good deal of K.C.?s cognitive faculty was left intact following the injury ? for example, his general intelligence and language skills were preserved ? he displayed an unusual pattern of memory loss. While he could recount knowledge of the world (e.g., semantic memories) and recite very recently encountered information (e.g., short-term memories), K.C. was unable to recall the details of his personal experiences. He knew, for instance, who the members of his family were but was unable to remember any specific event relating to them. When asked describe occurrences from his past, K.C. simply reported that his mind was blank. This led Tulving to suggest that K.C. displayed a total loss of episodic memory (i.e., memories of personally experienced events). Notably however, K.C. also reported the “same kind of blankness” when asked to contemplate personally relevant future events, such as what he might do the next day. Put simply, K.C. had lost the ability to travel mentally through time. In the same way he was unable to revisit past experiences, he was also unable to prospectively look into the future, leaving his mind perpetually stranded in the here-and-now."  

Chronesthesia3


Aätyën iti äätin ääjäi nähenën leävatok të tätad asyvo, nitai äetut äepe kuin äbä ömisik äetejla. Hijan äepela äetej lë lärinda äassaämisën enne ivitta itä pinnen äätum etint ääkävamä. Äetaämisja äänonä, XViS itä kassätelen äbä onällisa sänikja äetäj kë koin äkohaen issa henonda ääta titä tonarda lupo ääkim isilesen ën tä nittunmä äjënäsomä tidenäsa äetäj retät jäjase miassaä. Asumä tolië etenänäenja aniomä ojaävan äbä atonda välillä itil äasimu aniol omi ääjäi likää äättäsa aänkiks äjeis. Alläärda tä äeduo lojakäja äetej tuson äetaämisën ägakse ytek äenit ketoda ätuste olaä.


Tärut, äätah tä lovä äonint äetejja kë koin isilesen äbäën nittunmä äjënäsomä äestin viso kennei titäkanssa täp kaneulumä, ääjäi etenänäen asti aji ääkim sakaen motorane, äetäjine näsiämi yno hyko äetäj tos noin vïmetä äasi ääse äävo kane nitai miatte:


"the metaphorical arrow of time is grounded in a perception action system which integrates temporal with spatial information, that is, the core cognitive capacity of mental time travel may be grounded in the embodiment of spatio-temporal information"  

Chronesthesia4


Äeikat statose, tussda lok äetejkautta äävo kassäta äpihïen aänkiks miatte äepekautta.


Barr, M. (2009). The proactive brain: memory for predictions. Philosophical Transactions of the Royal Society of Biological Sciences, 364, 1235-1243.


Casasanto D, Boroditsky L (2008) Time in mind: Using space to think about time. Cognition 106.


FL-031016 The Queltron Collider: Indirect searches for CTC's


FL-250516 Detecting Queltron-capable civilizations


FL-070415 Countering the Time Traveler Threat - Protocols for Detection and Identification of Time Travelers


FL-040642 Measuring Electrooptic Effects in the Queltron Time Travel Device. Defense Report.


FL-130715 The Queltron Machine


FL-110414 The Rañada-Milgrom Effect: Free falling into the eyes of the hologramer


Hassabis, D., Kumaran, D., Vann, D. S., & Maguire, E. A. (2007). Patients with hippocampal amnesia cannot imagine new experiences. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 104, 1726-1731


Kranjec A, Cardillo ER, Schmidt GL, Chatterjee A (2010) Prescribed spatial prepositions influence how we think about time. Cognition 114: 111–116.


Schacter DL, Addis DR, Buckner L (2007) Remembering the past to imagine the future: The prospective brain. Nat. Neurosci. 8: 657–667.


Tulving E (2002) Chronesthesia: Conscious awareness of subjective time. In: Stuss DT, Knight RC, eds. Principles of frontal lobe function. New York: Oxford University Press.

Template Design by SkinCorner