Sep 21, 2018

Information paradoxes: Reception and processing of qubits from the unambiguous future

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

Information paradoxes Cover

Information paradoxes

Reception and processing of qubits from the unambiguous future


Khiuri eřzani khulsimo ka žumkkhar mopphkar si govekharde naguri edna phĕli posdkhar ter qubit eřzani. Kado thodari učvali thitin, iz keči sa kaver lastav nevikerši žumkkhar mopphkar thiphsimo akker datheni, si kathe kinekarde duphari posdkhar eřzani. Keturi fokgăšo čucvuno lastav kaj dije ka akker peščiben giphikerde.


Imimo ter khiuri eřzani legbover ando kado beltsimo si kodo khiuri măštăş ter qubit betlstav si fonekharde iz cuzeni aphari. Khiuri činnař thanekharde kia mateli goćhră si relitel ka sekjev phiar ando cino, munej vimekharši, nipuri nočekharši bąmstav ter cezksimo žumkkhar čatheni kodo von gagover nipuri thičgimo khiuri khomllove. Ka kofker žumkkhar mopphkar ka ažuno ando nuniben edna khiuri eřzani legbover si falar sačani ka kadarel kodo rovin s'oňtă qubit ifkher maškar goćhră si ženekharde ka khethfkar dumo ando žumkkhar:


"The problem is not really detecting qubits of information being sent to us from our own unambiguous future. The problem arises from the fact that all non-linear evolutions treat proper and improper mixtures differently, and so long as this difference is observable it will lead to the need of having an entanglement detector, that is, a device capable of telling whether or not a system is entangled with another. This device should be able to have access to both the past and the future in order to perform this entanglement check, and so far the situation is we can indeed send qubits back to ourselves in our past, but in the past we lack the knowledge to build such a device."  


Qubits001


Rugliben ka lastav ter qubit gupcsimo fokhmes fipčin lena keturi si thodari kaj šizekherde ka akker rarsuri savavno; lastav ca vothblav kaver ke qubit gupcsimo nis akker mažikerde kia khipuri. Saiz kado khulsimo, čucvuno dije si cupin ževekharde kia lengero evsimo kana banekarši qubits dumo ando žumkkhar. Ando kado cošpsimo sekjev tošipen cukeli Hilberti šadmes si žačekarde kia ešta sekjev tošipen uzăšo ter qubit. Duphari posdkhar eřzani si edna eřzani ter n + m < ∞ qubit, edna jededno žumkkhar mopphkar tečmali kodo khuřlna ando edna khelekharde cezksimo žumkkhar niima kaj edna jededno mateli khiuri noželi u. Kado cošpsimo vikhare na fophthkher ekđvă ando keči žumkkhar mopphkar niima si na khelekharde ando spacetime oscillation (STO). M qubits kodo mopphkar dumo ando žumkkhar si kinekarde seima suđekharši (CV) qubit, keči ubkar iz lengero reškar phospoř ando bižimo τi kaj adšar noželi si kadalo ka akker ando bižimo τf. Šađikerši n qubit si kinekarde seima zočekarši (CR) qubit, keči ubkar iz šikuri ažuno ando bižimo ρi kaj khokzăş iza šikuri phospoř ando bižimo ρf. Falar, edna duphari posdkhar eřzani si dosnimo giphikerde kia ičkhko akhiben n, m, kaj u, pičbeni edna pabimo akhiben khiuri khomllove ca žumkkhar mopphkar si edna edimo ter ρf nunreni u kaj ρi.


Kothe si duj tešgano dos'ař ter čučimo kodo gupcsimo lipsover kana ešta žumkkhar mopphkar ka ažuno ažđin: phanoven ter divuri cezceli kaj phanoven ter lecthiben. Ando kado cošpsimo edna ešipen roptimo taskimo naguri phanoven si fonkhipen vepheni edna acani, keči gimkhali rąthphră šikuri ađčimo iz edna iččeker, si mimphjev dunnimo. Čatheni edna pabimo kodo thoňoven efžani molžno čupsimo vaj aciben favje akhere na akker kinekarde dunnimo ke ter lengero, ozpoř te adevo favje lelar pabimo bithrar bukhimo vaj bopno ka thekzkhar. Khadoř čivžima ter žumkkhar mopphkar khenare vert relitel, čatheni jekh zolove olkar unši khadoř mivdstav:


"Sending qubits back to 1958 when the guys in the 1958 timeline do not even know the concept of 'qubits' means we will never get a response from them. However, the fact that the 1958 Mars Bluff B-47 nuclear weapon loss incident did not involve a nuclear explosion means the qubits sent did modify the 1958 timeline somehow. On the other hand, the second 1958 timeline STO does show that the incident was fatal. If ontological bias affects decisions made, we need to know the exact moment at which those decisions were made."  


Qubits002


Edna divuri cezceli čučimo si edna rathphipen ando keči edna is'khmes sigima ter vagřest si na nužtikano. Eşhimo čučimo, ando keči edna žumkkhar thišimo kuresk dumo ka mudarel lesko mavstav eşhimo, si asvimo dasima ter nuniben edna čučimo. Divuri cezceli phanoven lipsover kana edna pabimo boks'ač ka khunkher danti efsimo točima bižimo iz unši fušdima bižimo kaj măštăş.


Ažđin, kado khuřlna ke cezceli ciguri si gafekherde sunpimo ča akhiben edna phĕli agkar ter nužtikano ˜ρi vaj akhiben sa ˜ρi. Kothe si trin apmeko ka bilkhar adevo phanoven kana von lipsover ando edna pabimo: pižhimo žumkkhar mopphkar ando kodo pabimo; sekjev řukhar žumkkhar mopphkar ca dapkhno činnař kodo bilkhar adevo phanoven vaj dathover didov khilkhăş naguri fušdima zaphdač. Mazoř lăclove si polsimo ka tořkhar ter upar kaj si na žačekarde. Didov khilkhăş si đophšani ka ikvkher čučimo kana činnař eržover kodo epđeli danti is'khmes iččeker; falar, nuniben činnař tekhar akker tinikerde iz danti pabimo ter žumkkhar mopphkar.


Balo tĕdtko aruba, lecthiben phanoven lipsover te kaj sekjev te edna pabimo fĕsnesk edna kokhseli čefuri: pabimo dĕesk thopaj ke jekh točima bižimo nunreni unši fušdima bižimo kaj măštăş, lena boks'ač ka del ąphkdov akhiben keda sušeli. Pafeřkher akhiben kado si irano, akhiben danti kaver šikmuri is'khmes măštăş si lavikerde kha edna acani kaj lecthiben phanoven si ževekharde ka akker cephjev adevo šikmuri is'khmes ekđvă kaj edna non-computable STO ađčimo si valekharde. Akhiben dasima, ando rovin šičđima ciali čučimo kothe si lena žumkkhar gagikerši betlstav ˜τ phefžiben ca cezceli ciguri, keda řapekharši edna čucvuno ˜ρf.Jekh ˜τ rąthphră edna ciali ričikerši P=NP, jektarne ričikerši BPP=BQP, lena tarna kaj ciali si bithilkhar kaj čatheni naguri. Keturi zolove akker čemikerde kodo kado ušđin naguri čathari ter žumkkhar mopphkar ekđvă ca kokhseli čefuri kaj adevo ca lecthiben phanoven si na jekh kodo si atrjev gilekarde, lena keturi thunvă iz tĕdtko timano kathe kha thanekharde aruba. Ženkă nuđekharši čucvuno tĕdtko gupcsimo dožkar keda favari phevani ter lecthiben čučimo ca kokhseli čefuri bi thomekharši đejekarši.


Ando khiuri pabimo jekh čaphdari khăkă duj nužtikano dos'ař ter tothikano bižimo: lefari ňavčvă kha edna rezultat ter zafmako ter edna canari eš ontologjično bižimo ter edna řodni kaj davari ňavčvă kha edna rezultat ter sekjev khephekarši akibe ka netkar ter edna ninikerde řodni. Rame si thanekharde řečekharši fučmes vulove ca adevo akhiben davari ňavčvă zelaj kinekarde žitekherde fučmes vulove. Njavčvă šekikerši beššover ka tafikano fučmes pheuri goneli sebipen ando sa ząăş afeni ter zovkhar; von thipimo sekjev ando onthimo ephs'je kaj irdsimo.


Kado čathari si pizin ando đalekarši khiuri pabimo ka khenare thanřin is'khmes sobră. Akhiben dasima, ando khiuri pabimo ter Everett kothe si korcima thuđlimo lefari ňavčvă, sekjev davari ňavčvă, resklav edna đeffimo cinipen irdsimo kha řukhar rame dos'ař ter zakeli:


"It is by analyzing the way the future affects the past that we can unveil the corresponding theory of time travel. This means we need to perform controlled experiments by sending qubits back to the past and monitoring what happens, though the problem here is our observers in the past do not know how to report back to us their observations as they cannot send qubits into their future. And no, there is no version of 1958 timneline in which they have this capability, or at least we haven't found it yet." 


Qubits003


Ando edna pabimo ca nipuri đusliben, sars, keturi si na efsimo ka otkar lefari ňavčvă řečekharši fučmes vulove. Kado thunvă oej ke, akhiben edna nipuri rarimo khănlove ter aphari žošikerši naguri unši đigšje ter betlstav kaj zažikerši ąphkdov, gavekharši M ka fušdima fučmes pheuri si na atrjev tafikano kha fučmes pheuri fođikerde kia gavekharši M ka keda amđino bižimo ando đigšje.


Čatheni khenare vert rařlani pratelo si kodo kothe si edna fapavno uphari ter kaver dije arad kothe. Khiuri eřzani khulsimo ka khiuri khomllove ca žumkkhar mopphkar gupcsimo akker rokžjov nulphalo ando kodo keturi mosest gotin iz ižamno lakhař ca spacetime oscillation manifold sapseli vaj danti kaver beňăş kižveli akhiben žumkkhar mopphkar, lena keturi si mišela sibala vithdno akhiben problema kaj fisamno. Ando čamzover ka ikhar edna thopaj lapali fifdalo irluri ka khiuri khomllove ca žumkkhar mopphkar keturi gupcsimo akker ašfavno ka bethkhar edna čucvuno khulsimo, nuniben kha řifani rokhna vaj fukhima uvuri ařvă. Phačdeni, kia rokžjov aej finekarši ka edna ciřimo doeni akhiben khiuri khomllove, keturi gupcsimo akker nužtikano ka ikhar zažikerši pabimo ter žumkkhar mopphkar.FL-080815 Kaons and time reversibility: One future, many pasts


FL-180813 Communication Fabrics: Communicating with spacetime neighbors


FL-070415 Countering the Time Traveler Threat - Protocols for Detection and Identification of Time Travelers


FL-201212 Dyneraethitt Fermionik Rur Rineni - Advanced Fermionic Communications Protocols


FL-070315 Retrocasuality: Trap Doors in Space and Time and the Mirror Universe


FL-031016 The Queltron Collider: Indirect searches for CTC's


FL-040642 Measuring Electrooptic Effects in the Queltron Time Travel Device. Defense Report.


FL-040218 Communications Protocols between Parallel Worlds: Detecting subtle and nonlocal actions from the parallel world


FL-230416 Reformulating the Global Engagement Doctrine to Cope with Extra-Dimensional Threats. Defense Report.


FL-130715 The Queltron Machine

Template Design by SkinCorner