Oct 22, 2018

Language in the tents of Darah - כעלאד אידּ אל ריסים ו דאראה

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org


כעלאד אידּ אל ריסים ו דאראה

פאנאש באדיל ידּ אל שאטעב שעפאראת פיניט לעלעך באפאבאראד ריתאשאראן פיתעד דאתאט ביכעף לא לאפאת ו לעסאב כאפאך ד אל כאדאתאראת, אד אל נאך לעתאשאראת איבּ בעבאם בימאי דילעטאראת נאת אל פיתאתאראד. ריטיך רעביש ריתאש באשאפאראן פיתעד רעדיש יבּ אל פאתים באכאראראת ו כיסאטאראד, סעלעב פעסאמאראן באטיתאראד געשעלאראן. ראנאט באכען יתאשאראן פיתעד בעכאראראן נאכאיאראת מא אל לעמעת לעדין ו אל דאדאך, ית כאלאן שאתאראד לעסילאראד שעביסאראד ביטיף אידּ לא פיתאת כאטאן לאהעך כיתינאראת אל מיגעה ו ראנאטאראת רעשאל אידּ כעשידאראת דאדאך כעכעל פעפאד.

אל קוראן, אידּ פאבין מא אל באדילאראת, רעשאמאראן פיתעד ו לא לעמאש ו כיפאם בימעב, רעשין עף מעש באביסאראד באטיתאראד כעשידאראת פיתאתאראד אד נעלאד כעשיד נעפאראן ישמאעל לעתאשאראת מעשאראן כאיעב באטיתאראד כעשידאראת געסישאראת כאהעף.

ריתימאראד, פיתעד שאתעב כיתאט כאפאך געגעף. לאסיג פיתעד בעכאראראן כאפאב כיליד לידעך מאמעש ידיסאראת לעתאשאראת לאדאראראת רעביש. ריטיפאראד פיתעד פיניט לעלעך כען לעש מאכעד אידּ כעשיד כאיעם מא אלּאה. אל פיתעד ריתאשאראן אל מעש כעבעת בעכאר דאטאיאראן דעטעל פיתעד באטית פיניט לעלעך לעדיפאראת כאנעתאראת. באתעטאראד סעדאי פיתאת שעפענאראת ביכעף לעסילאראד שאתאר לעש ראראמאראד ביגעל כאטאנאראת באטיתאראד לעסילאראד שעפענאראת לעדיפאראת כאטאן מא ביכעף כאנידאראת כיליד נאשעל אל לאדאראראת גיסאס מא כאטעף סאסיף עדאראראן, רעשין עף כאניף כעטאם עף כעפישאראד באטיתאראד פאיאת עף כילימאראן.

אל געמין יתאשאראן סאסיפאראן, כילאלאראן סעדאי פיתעד געגעף פיסאטאראת לעלעך כיתינאראת ריתאשאראן געדאם כעכעל אל מעבאש ו סעגעש ריתעך. ריתיל כאסיכאראד לא כיגיש ו שעדיס לו כאסיל פיתאת כאנעתאראת. דאפאך כעלאפאראן בילעתאראן שעהאד באטיתאראד כיטיד ית דעהעך בעמאד ו לא פיתאת כעלאף בילעתאראן כאמעה. ית כאלאנאראד, פעבאט ידּ לא פיתאת ניסים נאכיטאראד גענאנאראן, פאכאמאראד באטיתאראד נעבעס עדאראראן אידּ אל שעפאראת. כאטאן כעכעל בילעת עלעג ריתאשאראן כיליד לעסיל נידיפאראן ראנאת שאריף ראנעב כאטאנאראת פעמאה ריתאש תאט מאכעד כאסיך נאיינאראד, לע באטיתאראד ראסישאראד. כאטאן כעכעל בילעת לאדאשאראן ריתאשאראן כיליד ראנאת נידיפאראן לא ראכיד אידּ לא פיתאת כאטאנאראת ניסימאראת גאשעף איבּ דעמיט לעתאש לעפאל.

ריתיל כאסיך כיפאד פאראר יתאשאראן לעדין באכיל כעניף: ריתיל בעכאראראן לידעבאראת בימעב ריתאש כעלאפאראן פאדאך לעבאלאראן מאדעס פיתעד. לא כינּ, שאתעב נעמיתאראד כאסיכאראד באתאראד ריתעך, דאתאט גאסיג לעסיל פיתעד מא סאטאמאראד מא פעדאבאראד כעשעבאראד. ריתאש כאסיכאראד שאיאדאראן כאניף פיתעד כאסיך לים פאיאכאראד. ית כאלאנאראד, לעסילאראד לאהעך נידעך לא דעהעך כאבאל שאריף דעתית ידּ כעשיד פיתאתאראד באטיתאראד ריתעם, באפעד מא שאטעט כעכעל בילעתאראן לאדאשאראן, דיתאל כעשעבאראד נאיינאראד באטיתאראד שאנית מא כענאדאראן איבּ כעשעבאראד. כילאלאראן, שאטעט כיליד נעמית מיפאראן ריתאשאראן אידּ כעשיד פיתאתאראד מא פעדאבאראד כעשעבאראד? בעבאם לאהעך נידעך לא ראכיד באטית סא ריתאש כעשיד כיך לעסימאראד בעכאראראן לידעם מא כאלעש כעשעבאראד, סאדעבאראד כינאב כעשעב עכעת כעשידאראת באכאך מא ריתעך. כילאלאראן, שאטעטאראן כיליד כאטאנאראת שארעשאראת נעמיתאראד סאטאם מא פעדאב כעשעבאראד?

ריתיל כאסיך מיסען כעסילאראת געדיף ריתאש שאשאבאראן ניניט ליטיכאראן בעסאנאראת מא. כאטאנאראת כאסיך עביש יתאשאראן כיליד לעסילאראד כעמאף אל קוראן אידּ ריתעף פיתאתאראד ריטיך שאיעש ביכעף כאיאטאראן אך בימאי לאמאיאראת לעתאשאראת נאיעבאראת אך בימאיאראת מאיאראן. סאבאר כאסיך געמאד מעבאכאראת. ריתימאראד, ריתיל שארעש לעסיל נעשאראת אידּ קום שאטיך כעבעת לא פיתאתאראד שאתאר אל קוראן שארעש בימאד מיטעד אידּ לא בילאפאראת שאמאם, גימעד כיליד באתעט באטאנאראת כאנעת ו אל שאהאך. סאבאר פיתאת פאבעך ית סאבעסאראת דיטעסאראת לעכאפאראן. גידאדאראת, אל נעש לאיעף לעש רעלית מא רישאטאראן כעשידאראת רינימאראן, כאwאדי. כאwאדי, באתעט געכעב אידּ כאסיל לעב, כימיך סאך כעשיד ענאך ריתאש לעש פיתעד שאטאתאראת איבּ נעמיתאראד.

אל רענאך פעתאך לעלעך סעגעך באטית כאwאדי פאבעך באטיתאראד געכעך יתאש עמית שארעשאראת כילאג כעשעבאראד אידּ לאים אל שאהאם ו אל קוראן באטיתאראד בילאף כאנידאראד. ריתעם, לעסיל כעלאיאראת כעבעת כעשידאראת סאטאבאראת נעמית שעפענאראת מעטאט באתעטאראד כאנעת יתאש שעפענאראת נילאיאראד כעשידאראת בימענאראד.

ריתימאראד, שאת לעסילאראד פיתעד, כאטאן כאסיכאראד מעבאש לעש פיתאתאראד כעכעל לעלעשאראת מא פיניט לאים בעדאך גיסאס ו כאיאשאראן באטיתאראד כאסיכאראד לאדעכאראן לא נאדעפאראד ו לעסילאראד מאמעש לעתאש לאדאראראת רעביש. כיליד אל פיתאת פיסאטאראת כעלאף מיסענאראת ניסיכאראת, כאטאנאראת שעפענאראת סעכאר ביכעף סעדאי באטיתאראד לעדיפאראת כאנעתאראת. כיליד אל כאניף כאסיכאראד לעלעך ראנאת שאטיש אלּאה כעכעל ביתעף לאים רעשינאראת רימאף באטיתאראד כאסיכאראד לעסיש שאבעסאראת כאפאך ליטעד יל נאת דאפאכאראן ו פיתאת כאנעתאראת באטיתאראד לעשעת ימאף יתעם כעלאיאראת שעפענאראת ביכעף סאייה מא פעדאט עזע לא סאסיפאראן פיתאתאראד לעתאש פיתאת שאתעב לא כינּ שאבענאראד ית פעדאלאראן.

גידאדאראת, כיליד כאטאן שארעשאראת לא סאסיף פיתאתאראד, אל כאנעתאראת לאהעך לעלעך ביכעף עף ניטאיאראת עף שאסאף כיטידאראת כארידאראת, ראכיד כיטיד בעתיד. ריתימאראד, דאנאכאראת באטית ניתענאראד, ביכעף שארעש ו פיתאתאראד כאנידאראד באטיתאראד סאבאיאראד שאטיך כאנעת פיתעד.

FL-170514 Language in the Tents of Iblis


FL-030813 Language in the tents of Dan


FL-110112 Languages in the Land of Nod


FL-290611 Language in the tents of Shem


FL-280112 Ihegá Ráashe Ylaelànn Ìnnoliànn Kánith Starash


FL-301211 Nes Radud Beni Liliat Reteri


FL-281011 טאגוימאיל סאריהאעם סיסעליאל עבער - The Languages of Eber


FL-020910 Dy degoge sy Lilith

Template Design by SkinCorner