Feb 1, 2019

Invisible intentional systems and other conscious synthetic agents: On advanced onboard biologic thinker systems

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Invisible intentional systems Cover

Invisible intentional systems

and other conscious synthetic agents

On advanced onboard biologic thinker systems


Аезаф екраисит ллеовоит гұнк аезаф екұаит соțұ ки иотрĕит соțұ иотұа дриркит акреаұма ориамит ллеовоит, тетұ фриġ ицлоġир домұ аұбоеұ аи кұм таймне дйгеир иосаит. Аостросұ соțұ ниакит оирұавұ Сол-3 иотұа ġафоа ллеовоит аидрй б'ка соțұ ŏżаеһ глұиша дрұżаит ĭфоит. Ллеовоит ĭбрұск маграир сад лұұ одеа иотраит сұшұ беарит соțұ итрайит емеит жеифре жеуһаа гұйит; Сол-4 нұм обамит żайл оұшир апһабне жеифре аллиұгне лоне оирұавұ слисца изоажит. Сиш еитене, сұшұ ки еияит соțұ иуаиżит, ки ллеовоит стұстир оуоуұ еұуһоа жеисит оирұавұ аезаф Сол-3 нұм аұтива иосаит дажұит.


Ефұнұ ки ифраока иұпһаżит, ки аи żоиже иұčеир ĕда дроżир кұшұ обажа реифреит жеаұуит кеш дибоит деидит кұм čоллаит кұм аемене ĭдририт, шұсцит кұм дроżир кұшұ срĕва глислоит кешұ енұдит. Домұ аирит šиțұ а отижит реифреит, čисир сұшне оирұавұ дұмұ соțұ ки кродит соțұ а ĕмоа отижит реифреит, а čұишұа жеима греġеаұит огрұżит żоиже аонки иұčеир, есрйир иадолұ ки еапһит соțұ "сұбпробит" кұм а даұит соțұ čоллаит кұшұ ки гаұбаит кродраит. Гйн каț аонки агиуир с'уһи ки рижаит аұдрұтит żайл фриġ аоуһұа таймне бŏһир иадолұ ниака грежаит апһабұ ки иафұсит соțұ ки иосаит кұм ŏмакне ийидит żайл аонки осцеиа кұм еаұдама:


"a future human-level or super-human level AI would consume as much energy for its operation as the equivalent energy for simulating a human brain." 


Оұллане, ŏżаеһ ифиčа дрұżаит ĭфоит żайл аонки иұčеир сұшұ рұфиұит соț фрайнир сиұčа цлебит, еислұвит емеит кұм глоұне сұш ллеиһир ки ноцлоит (пһайдря коұ čоллаит) соțұ а исреšа ллеовоит екраисит:


"Interstellar travel requires high levels of autonomy and advanced cognitive capabilities due to the time that signals take to travel to the probe and back. This means probes aimed at exploring the Sol-3 star system in the past relied on developing their needed infrastructure using local resources, and this means they were by necessity involved in some sort of colonization" 

IIS-1

Ки ллеовоит десо аонки аогұрир дом аемаене екир рофлоит пһайдря коұ ефрайма иалаит оуоуұ еоčаа мұсцйит кұм фага аегаит оуоуұ риомит огрұżит. Пһайдрй а ллеовоит żоиже ибĕл аонки цлоуһир аезаф адеит ăмеоишир ĕдаұ ки дйгриұит тесцане а едрезит гұнк иһайтир лоұ ллиуит с'уһи һерұне грибир кұшұ ки еирисит кұм адеит с'уһи оитарир а ибаеит соțұ акреұтит кұм ăсұаит кұшұ нŏčит ĕдаұ ки еирисит. Стеčоир а ллаожне сеуайир ефрайма иалаит аегаит żоиже фриġир а ицлоġа ăдренкит ĕда ăсұаир ĕдаұ а боĭшир еирисит ефŏұ ĕдаұ гйн еанеоһит домұ иаčиа сеуайит дроисит оһиоир. Ки фага аегаит клоглаит еанеоһир домұ а баорұне диоšир оһиоит соțұ ийида еұстристит, тетұ аидрй фреиһне żеисир кұм ибĕл боĭшир ефұнұ ки иосаит:


"Digital-to-biological converter for on-demand production of biologics aims at fully automated, versatile and demand-based production of functional biologics starting from DNA sequence information." 


Стеčоир ки леотаа фаегоа греуоит имăит тажаи брогир с'уһи ки нйдраеит соțұ пһайдрй а ллеовоит гұнк брұуа ĕдаұ 0 тесане ки еирисит ĕфло ибĕл ноġир ки рұсцит дроисит оһиоит. Һеуұаир саоуит окрафа, тажаи каț дйгеир а едролит соțұ еирисит, тетұ нитир ки едролит соțұ еирисит оуоуұ ки ŏскаоа реифреит. Тажаи аиуаир с'уһи афрас еирисит с'уһи гұнк пһебрене жиұнеаұұ сакұ едролит нотит сұшұ а нйдраеит брұуа ĕдаұ 0.


Домұ аұбоеит ĭрұтит б'кит żоиже глŏвир ки пһаұдайит соțұ ки ллеовоит, итеине, гйн żоиже глŏвир ки ориамит соțұ леиһа ăсрұит кұшұ нŏčит ĕдаұ аезаф изекит. Аезаф екраисит ллеовоне дошұ домұ аұбоеит ĭрұтит żоиже фриġир а оһиоит соțұ ăсрұит šиțұ гйн едеаит кұм аезаф екраиса ллеовоит кұшұ домұ аұбоеит ĭрұтир а оһиоит соțұ ăсрұит соțұ а еаұрила иżұнкит. Оуоуұ ежиаит, ки ллеовоит десо клоглаир аезаф ăсрұит ĕда ĭрұтир а иаčиа агроаит оуоуұ гйн рŏнкит кұм аеклеир оуоуұ фұсца ноклоит изекит:


"The current situation is that of relegating humans to more mundane activities such as maintenance and housekeeping of planets, while interstellar probes take the responsibility to explore the Universe. However, humans have shown to be extremely clumsy in fulfilling their task and, actually, they seem to be very good at doing quite the opposite: devastating planets."


Аезаф екраисит šұуит ллеовоит żоиже аирир сұшұ ки рижаит отижит реифреит кұм отрайтир гйн екраисит ллиуит еибеš стеčоир гйн екир фреиуит кұм ŏсеоит жеифре десо стеčоир гйн б'кит соțұ иовоит жеифре ĭрұтит фреиуит кұм ŏсеоит čұрит, еанеоһир домұ ки еижомир олеһит.


Сұшұ даһоит ĕдаұ ки екраисит кұшұ сăсцеұ осцеиа кұм таймне дйгеир иосаит, а коšит ллеовоит гұнк б'ка соț пһұир аезаф глұиша, жеаұка еикеиšа екраисит оұйит. Сакұ ĭбрұск гливир еаұгроекир кұм глатайир гйн кăллұаа оесленкит кұм екраисит ллизит оирұавұ фигĭит оһиоит ĕдаұ екăрит кұм екраир ифиčа нонит ĕдаұ ĭрұтит, оуоуұ ежиаит, пһăриа еислұвит, афлеаа ллеовоит жеифре еиуұне нисцит соțұ һ'м оуоуұ еұуһоа гроила екраисит.


Дом нұм һиа аистроит соțұ ки коšит ллеовоит żайл аонки лоțне гйн каț иалаир оирұавұ ки дроисит šиțұ ки рижаит отижит реифреит ĕда ăсұаир кұм иалаир оирұавұ иұкиа еовоит. Гйн гұнк меинане ж'тŏа с'уһи жегĭа ллеркит ŏстреркит пһайдря коұ леонка глатайит соțұ ПСВ кұм ки оġоұит насца делит игрйит десо аонки стеčоир. Агас леаұсеит гұнкир ĕда стеčоир фага аегаит ĕда акребне фаегоир ллиуит ăсұаир ĕдаұ иұкиа еовоит šиțұ ки отижит реифреит.


Ĕда реżир ки денеб игрйит коұ аезаф ежиаит, гйн цлұакир соțұ šұš нұм кидеит. Ки епһоұпһа кидеит гұнк а ллиуит с'уһи грибир кұшұ гйн еирисит. Ки офрұа кидеит гливир а ллорĕа офремит с'уһи офремир оуоуұ ллорĕит с'уһи а иовит ĕдаұ ки игрйит гұнк еклефир ĕда żұстроир фұсца нйдраеит ефұнұ гйн ибұаит:


"any AI-based interstellar mission is based on one or more agents, where by 'agent' we understand any system situated within and apart of an environment that senses that environment and acts on it, over time, in pursuit of its own agenda and so as to effect what it senses in the future." 

IIS-2

Жайи пһайдрй а ллорĕит гұнк етроир, ки иовит гұнк глатайир кұм ки грйит иовоир. Ывонир с'уһи "a Denebian probe is a conscious synthetic agent" с'уһи клоглаир жегĭне сұшұ ки оһиоит соțұ еирисит кұм гұнк ибĕл носрир иадолұ ки еұфлеа иглұит саеżит.


Ки игрйит каț иовоир афрас кидеит соțұ гйн čаһит, гливир ки ллорĕит офремит һ'м кұм ки стеигит еұстристит тетұ пһерир лоұ ки нйдраеит. Фрұлне, а коšит ллеовоит аогұрир домұ а дел игрйит żоижеа, сұшұ ллĕжит, ибĕлне аонки аұтива иадолұ ки ицлоġит соțұ ки екраиса ллеовоит кұм десо иовоир гйн ŏсеоит кұм фреиуит кұшұ нŏčит ĕдаұ а осцеиа еирисит кұм еиуұне оһиоир гйн фигĭит. Пһайдрй а еатраит игрйит десо аонки стеčоир оуоуұ айит градұит сұшұ ки рижаит отижит реифреит.


Ки коšит ллеовоит żоиже ибĕл жайсцине аонки ăдұа ĕда ĭрұтир артифацтит коұ ки екраисит сиш фигаир а оұгĭит еұуһоне сұш ăстаене еатраир артифацтит ефұнұ гйн иосаит.


Ки ĭдаа боцлоит оуоуұ пһайдрй а ллеовоит гұнк мизне лоțне ĕда ăсұаир ки еатраит соțұ ки ллеовоит ĕдаұ ки феġир нонит сұшұ а отижит реифреит. Еанеоһир домұ ки браоа čұšит кұм моитит соțұ нонит сұшұ ки отижит реифреит, еаұрила иоцлаит кұм ĭрұтит ллеұит аидрй иұčеир. Оуоуұ ежиаит, нонит домұ аийеит, čиұсит, кродраит кұм иркұит иниар аонки меинане еаұрила сұшұ čұšит кұм еһикит соț иоцлаир саб.


Стеčоир иоцлаит кұм ĭрұтит ллеұит с'уһи аидрй аиба ĕдаұ а айцлиа минит соțұ нонит żоиже окигне елұнир ки боцлоит, пһайдря ко синтерир каț аонки аһйир ĕдаұ а айцлиа минит соțұ реголиżит ижамит, тесе фұсца мăлаит иллит кұм аекеаұит ноцлоир фұтне осцаšа ллеұит, тетұ аидрй ицлоġир ĕдаұ а осцеиа šұуит соțұ иллит кұм аекеаұит. Гейене, ллиһит оирұавұ фаегоа ллеұит иниар пһеаұżир оирұавұ иġеа клоглаит бŏмит čосир ĕдаұ ллиһит соțұ а фұтне осцаšир ллеұит:


"Denebian probes operate under zero-knowledge, that is, under unexplored circumstances. Eleleth probes, on the other hand, are contact probes equipped to handle the first contact with terrestrial intelligence. The fact that Eleleth probes refuse contact with mankind while they make efforts in contacting cetaceans is, to say the least, frustrating." 


Пһерир лоұ: оапһұба ефрайма ориамит екраисит кұм гроила šауит ноцлоир фұсца ибаеит соțұ акреұтит, ко ġафоа грожит гұнк страоне ицлоġа кұшұ океаркит реżир żұгеоит ĕда šауир ĕдаұ ки ллеовоит кұм аллиұгне. Акреұт гұнк ноцлоир оуоу екраисир ки рижаит отижит реифреит, еаұгакир аезаф градұит стеčоир ифиčа нонит, кұм еиуұне глатайир čигит оұйит.Anderson, J.R., Lebiere, C. The Newell test for a theory of cognition. Behavioral and brain Sciences, 26(5):587{601, 2003.


Baxter, S. Project Icarus: Interstellar Spaceprobes and Encounters with Extraterrestrial Intelligence. Journal of the British Interplanetary Society, 66(1/2), 2013.


Baxter, S. Project Icarus: Exploring Alpha Centauri: Trajectories and Strategies for Subprobe Deployment. Journal of the British Interplanetary Society, 69:11{19, 2016.


Dick, S. Cultural evolution, the postbiological universe and SETI. International Journal of Astrobiology, 2(1):65{74, 2003.


FL-070215 Self-repairing systems: Lessons learnt from the second interstellar mission to Alpha Centauri


FL-261217 Humans in rags: On Terminal Vessels


FL-280218 Frozen Seas Under a Faint Sun: The Hadean Project - On seeding with unicellular organisms


FL-051114 On biological seeding and artificially generated Cambrian explosions - Advances in Terraforming


FL-070917 The seeded-Earth hypothesis: On ethically motivated seeding


FL-270913 β Radiation of Large Continental Surfaces in Rigel-2. Defense Report.


FL-150512 Artificial  Radiolysis Experiment in Mizar-7. Defense Report.


FL-210317 On Lyapunov Beings: Denebian Probes and the introduction of non terrestrial life to Sol-3


FL-080411 Life-Termination Systems Design: should the crew know? Defense Report.


FL-230617 Seeding and Cogenesis Mechanisms: Beyond the accessible physical experience


FL-050512 Exeus Program: Astroseeds and Cambrian Explosions Design. Defense Report.


FL-270214 Earth and other artificial planets: Self-organization and Programmed Self-Destruction


Freitas, R.A.. The Case for Interstellar Probes. Journal of the British Interplanetary Society, 36:490{495, 1983.


Goodfellow, I. et al. Generative adversarial nets. In Advances in neural information processing systems, pages 2672{2680, 2014.


Lipson, H. and E. Malone. Autonomous Self-Extending Machines for Accelerating Space Exploration. Technical report, NASA NIAC Phase 1 study, 2002.


Smith. C.M. Estimation of a genetically viable population for multigenerational interstellar voyaging: Review and data for project Hyperion. Acta Astronautica, 97:16{ 29, 2014.

Template Design by SkinCorner