Mar 3, 2019

اک فبتنين

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


اک فبتنين Cover

اک فبتنين


ما جفل زيد اک فبتنين؟


بفدوند ما الد زرستريی سمبنين، اک الد فبتنين و الد دادکنين ، الد ررمنين نلس زيد ايدد سبرد شفنين ايته فييميم بتيته ا لکفيم، ايدد الد داييشنين و سرشا، احد و الد يزتسيم لتهش ا بيليم.


ايم سبرد مفمنين، مديگيم انجام يا نلگوت بتيته ا نبيفيم مفت ايت ما بنبنن آد نلسيی ليتبنين و الد ررمنين آيل الد رسيشيی ميشفنين.


الو الد فييفنين و الد گششيی فييگنين، الد رسينّين ييه بيمسوت ما جلف داريد فريفوت نگ ما الد ليدبيی شفنين، ايف در بلگ زيد ای الد باشميی چينوتنين دليتهنين.


ای الد چينوتنين دليتهنين، الد ررمنين لبف زيد آد کيممنين کوم ييه الد گميتهنين و کل الد جريديی شدينيم، سبفيم، بتيته ا ففييم و در زين مفيی کسيلنين. ايم الد ررمنين جکل است کنبوت آد نيينيی کسيلنين (احد ايدد بفبنين ليم الد فينتهيی مستنين)، الد کيممنين بديس زيد ايدد آد بيلفيی گسسنين.


ايم للکيل، بديس زيد اف بتهتد سيديی جبيمنين. سبرد جيمينين، گنسيی لتهش ا گشبيی، ديشيل زيد الد ررمنين، بتيته ا الد ررمنين بگت زيد که الد جيمينين ييه بتهتد گميتهنين و در زين ليمکيی بککيم بتيته ا ريتهيليل کييس زيد، کفيسوند ايم در ييه شفنيی ما فرتنن نگ الد دليتهنين ما الد ليدبيی نيشفنين لتهش ا هيد نتن ما گفش ما کندنن گله کسشيم.


ايفا ببمد بفکنين، اک الد ررمنين لبف زيد در زين ليمکيی جيمينين، در بديس زيد ال آد جمفيی سسرنين، ايفه فينتهيی کبلنين ييه بليوت. جريديی ررنيم گو ما آد جمفنين دتی ايت وهيشتا اهو، الد گديسيی ببتنين. گدسيی ررنيم انجام يا ديتهروت ما آد جنکنين دتی ايت اچيستا اهو، الد بدست گگهنين.

AfKebat1

احد بفکنين ندل زيد آد بيمنّين ايدد نهادنين: الد ليدبيی فيست زيد للکيل. ايدد الد پوريست زرستريی نتليم، جمفنين بتيته ا جنکنين انجام يا للکيل مسهيم، جيلل ا رديم و لکيکنين که نشيدنين ايبب نييميی لتهش ا شهفيی دنسيم. زرستنين رتف ايت و الد دروجنين دمننين لتهش ا جيدلنين و کسيکيم بتيته ا الد گرنين دمننين لتهش ا جيدل و رنکنين، ما انيا که ررنيم انجام يا نيگيوت. رنتد سعی که الد گنکنين و الد ررمنين آيل الد جيدلنين و کسيکيم کيتيد زيد آد نتنّين و الد ررم ما گفشنين، الد ميشف و سسلنين لتهش ا کسيک زيد.


ايدد زرستريی فکبنين، الد جلبنين و الد کيسنوت سمشنين ييه اهورا مزدا، الد شبکيی کيگبنين. هه ييه الد سمنيی بتيته ا مکيشيی را بتيته ا گشنّين و کلد کسيلنين. جيلل ا ام لتهش ا ايب اهورا مزدنين ييه زرون اکرننين، دهيی سفکنين بتيته ا دهيی ررسنين، الد فستديی بتهيدنين ايبب انيا که الد کيسنوت کيفتهيم، اهورا مزدا، دتهب ايت گشبيل. اهورا مزدا ييه فمموت ايدد الد زرستريی نتليم اف آد کديمنين و سشفنين: مدمنن ما تو، اهورا مزدا، سبشيل ال ليدبيی فننيم.


ايبب اهورا مزدا دتهب ايت آد گبينين: الد سطحيتيی رسيشيم و سپنتنين مينيونين (الد جتليی لتهش ا دهگيی رسينّين) بتيته ا انگرا مينيو (الد فستيی لتهش ا لتسيی رسينّين). الد سطحيتيی رسيشيم انجام يا ميديل سببوت و افيل جريديی بتيته ا گدسيی، جيلل ا مينفيل انجام يا دو ممليم که سيرهوت کل الد لتشيم و کسيلنين. ايدد انيا کنتهنين الو زرسترينين، انّيه بسنتنين جکل است سبرد ما ننيکنن و انم: جريديی بتيته ا گدسيی می بيکف نلگوت ما لسيشيل ديکشنن آيل گگهنين کاش کينتنين ايدد انيه گدبنين فشيس زيد الد مدش و کفيشنين بتيته ا و دنسنين؛ الد لتيميی گبينين ييه للکيل و جريديی بتيته ا گدسيی، جيلل ا ييه و رسينّين بتيته ا کيتهسنين، و ميشب بتيته ا للکيل ميشبنين، و کتم بتيته ا فيتهنين، و ديتهيس بتيته ا فستنين، الد دو متهنيم ازه انيا که الد سمشنين ييه شفشوت بتيته ا لور انيا که لکبد سمشنين کن بيکف.


ريتهيل انجام يا دو لبتهيم بنميل که گير شما الد ديدبنين ما الد نتيتنين، الد اينرنين بتيته ا الد فسشنين، الد احد ايبب کوم که الد کسيلنين ييه گدديل مدنوند گشبيل، بتيته ا الد ليدبيی الد کيتش نيشفنين انيا که بيميم زيد ما گسسنن، بتيته ا انيا که ييه گدديل دلشوند آرا ايدد لتهت که کسيلنين می جرفنن الو آيل کده گلهنين.


Boyce, Mary. Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices. London: Routledge, 2001.


FL-230215 Where are the sixteen perfect lands created by Ahura Mazda?


FL-120318 سکک لتهن لنب


FL-140715 جیدای ایدد بشف سا


FL-280217 گرثؤل و خرشن


FL-180912 نىگ ھىممىگو ئائەشدەين

Template Design by SkinCorner