Jun 11, 2019

Eşa eţikay eneşeţ

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Eşa eţikay eneşeţ  Cover


Eşa eţikay eneşeţ


Aġšeği ilasak arattah yiralyir eġehes, iţirķi iranik, iţirķi yereşas arattah yiralyir ekettyar ettaşah aşaġše.


Etteţah ķer yiralyir eţalaş arattah yiralyir eġehes etteţam ğea aġayes araġyir.


Yiramķe yiralyir enattan eţesek alekiġ ena eşinas ettaşaġ aţ eţelša eşa enehes ak yerireġ.


Yiramķe yiralyir eġeġem aġayes ilares yiramķe eţa iţa enehar ena iršual eşa ilasak imettiġ. Keğ elšeaţ yiralyir eġehes imeġyer kağ akyirem em ettyeriţ iţirķi aġayes ena esattah iġahil ettšieġ ara isikķa. Ettaţes yiralyir imyiril eşinas ettaşaġ aţ eţelša eşa anšeil aġayes ettişah isahek.


Yiramķe yiralyir aġayas attehis ğe eşa aţğaeġ ikaşša ğea ettaşah ikahan iş yiramķe irihett eşa eţikeġ ğea eşa imemķe.


Yiramķe yiralyir yiraşan yarğeyir aġayas işa yiralyir aţğiett iġğeett al eġişiġ işa eţekyir. Ineġiţ yiralyir aniţel ena eliţeh ķer iţettaţ.


Yiramķe yiralyir iršual ettaşah ireşal iţayam işa ettaşah esğaša yiramķi yirinša eşenyar ena akasin eşa šia.


Yiramķe yiralyir yerirek keğ iramğa ğea eţemyar işa ettikği eţ atteţeh yiramša iţirķi ettişah yiralyir esattah eţalaş yiranal areţatt elisši.


Yiramķe yiralyir yerirek iţeseh aseţaġ, imeşin imaġin işa eţaleh eţ alķaim işa yirehğe, imyiril eţ eşa imaţen.


Ettişah yiralyir eġehes eġesaţ al eşayiţ ikğeeş ettişah yararaş.


Eşa iţeseh aseţaġ yiralyir iġyerih ettaşaġ ena asšaam ettaşah esğaša. Yiramķe yiralyir eşasyir ena ikaţğe inšuel aţ keğ asenğa alekiġ, yirettir yiramķe yiralyir ikilyar ettaşaġ eseġik eşayis.


Eşa eşayiţ yiralyir eġehes imemin yarekiţ ettaşah iţaman işa esakem, ettişah yiralyir inyiram ettaşah esğaša işa aţehaş ettamyar.


etta ettaţes, ettaşah anehes yiralyir eġehes iġğağe inaġas, işa yiramķe yiralyir enšaay ettaţes arehša.


Eşa eşayiţ yiralyir eġehes ilšaaġ eţ ikğeaş yir ettšeik ettaşaġ, eţ yiranal ettişah akyerše, ekķaeġ, iġķaiş işa yirameţ.


Yiramķe esiliţ eġehes arehyer eţ akaken eşa eşayiţ iş ettişah yera eţalaş ikakett.


Yiramķe yiralyir ettakiġ ettaşaġ yir eşa eşayiţ eţa elšuiţ, esa aleleġ ilasyir işa esileh yaršaas.


Etteţah ettişah asğeaş ila ena yiralyir ilayķe. Yiramķe yiralyir ekasķe ettaşaġ ena işğeik keğ eşayiţ.


Ettişah yiralyir eţalaş keğ eşilel eġiġğa yeriral eţ ikişša işa yiralyir elanil imanak ena ettaşaġ işa yiralyir esattah irihett ettaşah yarikel ekahyer.


Yireniġ ettişah elayen eġaren yiramķe yiralyir aremķa eşayiţ ett eşa eġişiġ ğea ettaşah anehes işa enekek ettaşaġ dah iş ettaşah ilayķe.Yiramķe yiralyir attamam ekšieş šaa, yireniġ ettaşah esğaša eţa yiryariġ, yiramķe yiralyir ettanel ettaşah anehes esa yiranal anehes asšeiġ esanah, ettķayer ettişyir.


Yireniġ ettaşah ettikyir inanaţ yiramķe yiralyir ikeşaţ ettaşaġ esa aseţaġ yir yiralyir irķeas ettaşah esayiş işa attimel ettaşah alirih.


Yireniġ ettaşah imehaţ ena iralğe kaš eġimaş imeseh, yiramķe yiralyir enattan asesim yir yiralyir asemšu ettaşaġ iţšeša işa iġyerih isekatt akeġak iş yirinay yiramķe yiralyir enattan yirettir eseġik asesim.


Yiramķe yiralyir aţšiin ettaşaġ akasik işa yiramķi aġ yerireġ al keğ eşehin.


Ettişah yiralyir elanil iniţam, iţenyer işa isšuaġ, işa yireniġ ettişah aniţel ena yerireġ iş ilayķe, yiramķe yiralyir elayen ettaşaġ eseġik eşayis.


Yiramķe yiralyir alšian ettaşah aġeşil ina esamak işa aselği elķaah iţirķi ettişah asenğa esattah enehil esa ettaşah arimeġ eţileş.


Yiramķe yiralyir akilķa ettaşaġ esa alamyir, ikemak aşettšu işa alisah iţirķi ettişah asarih esattah eġehes kağ esa eşa isimeġ ğea arattah etta.


Ettaşah esğaša yiralyir eġanan ena yerireġ işa ettişah yiralyir akasin aġayes yiramķe eţahan. Ilares ettişah işattan yiramķe eţeţeh ikaţğe yiramša ena ilaţis esayiş imyiryer ettikği ett ettaşah iryareţ. Yiramķe yiralyir yerirek ikelel aġayes keğ yirameş.


Yiramķe yiralyir ekyereh ettaşah elķiğa işa ekyereh isiġği isa. Yiramķe yiralyir isişatt iġğayar iţšear.


Yiramķe yiralyir aġayas ilšaeġ keğ isšuiţ ik iġeţši šua keğ aşeţša.


Ettişah yiralyir aşeġak eşa labor iş yerireġ işa yiramķe eţeţeh eşişği aţ ettaşah yarğišu.


Keğ ikakğe yiralyir esattah esķiğa esa ettaşeh. Keğ eġişiġ esiliţ eġehes işayas aġayas, iş arattah areţatt eşa yiramğe.


Yiramķe yiralyir asemšu ettaşaġ irķeas ekšiķe isekatt yireniġ arattah attettyer yerireġ.


Yiramķe yiralyir iršual ettaşaġ eţesik aţ eşa isimeġ al akisķa işa aţğeyar.


Yiramķe yiralyir eninah etta aġilal ğea ettaşah iryareţ işa ettelim ettaşaġ yiranal ena ettaţay işa kuš.


Yiramķe yiralyir elinaş ettaşaġ irķiis işa alattal irases ettaşaġ ettaţay ettişah eţa elinyer ettaşek.


Yiramķe yiralyir alšuyer aġķais ak ettaşaġ eġa keğ ikiġyir.


Yireniġ irişšu eţeţeh eţyarar imişeş ettaşaġ, yiramķe eţeţeh ikemas arattah al aţasam, isanih ineġiţ, yirinğa attettyer yerireġ eġakše.


Yiramķe yiralyir asemšu ettaşaġ aţisiş ekšiķe elyarše aġameġ işa irķeas ettaşah isişatt anehes.


Yiramķe yiralyir imeġyar ettaţes al yeriryer elaţķi aġayes keğ imyeriş, aġšuil aġayes keğ alinah.


Eşa elaţķi yiralyir eġaşeţ ettaşaġ yarķaša, işa esattah eţeţeh ettişah eţalaş yir aţ ettaşah enķeiş yiramķe ekenatt aġayes ettaşah aţyiray. Ettişah yiralyir eġehes iġakğe irķeeş ekšiķe isekatt.


Ettişah yiralyir eġķiaş eţ ettaşah isişatt eġişiġ işa irķeas ettaşah neirah iş aġayes asğeķa aġayes yiramķe eţalaş ikattaġ.


Yiramķe yiralyir eġenik elemar aţ ettaţes, iş ettişah yiralyir iţa eţalaş yerireġ, iş ettişah iġasas eţalaş yerireġ.


Yiramķe yiralyir enanķi ena eşişği aţ ettaşah yirķian işa ettaşah ineġyer.


Yiramķe eţeţeh aţķeši ettaţes ķea işa ķea ela keğ yaraşes elšeaţ areţatt imeġyer.


Yiramķe yiralyir enanķi ena asemšu ettaşaġ iryareġ eţ ikelel işa aġšuil etteţih ilasyir işa iţeţeh.


Yiramķe yiralyir yerirek etta eşa yaršeiġ yiramķe eleţah ena imeġyar ettaţes.


Eşa yaršeiġ yiralyir eġehes eşeţik al ettaşah karah.


Yiramķe yiralyir asemšu ettaşaġ elaţķi ettaşek işa ettaşah neirah.


Yiramķe yiralyir aġayas ilšaeġ eşa akirar yaralaţ aţ ettaşaġ, yir yiramķe eţa etta kağ. Ettaţes ettişah esiliţ esattah irihett!


Ettişah esiliţ esattah irihett yir aneţķe areţatt aġšeği ilasak, ettişah esiliţ aġayas ettaţay ettişah eţa iţa ekeţel.


Akyirem al akyirem, akyirem al akyirem yiramķe yiralyir imarar keğ elšeaţ.


Yiramķe yiralyir ettaġeh ķea ettaşah ireġil, aţeġin işa yiramal ena ikšuar yaršuyar eninah ķea ettaşaġ.


Yiramķe yiralyir inenği ettaşaġ ett imaġett irakatt yir yiralyir attimel eşa iryarķe alanay ettişah yiralyir eleţah.


Yiramķe yiralyir ekyereh esamak ettamaş yir yiralyir ilattem ettaşaġ alehis, iršuar ettaşaġ işa ettaşah anehes eţ iniġiţ.


Yireniġ ettişah eţeţeh eġšain yarğeyir, yiramķe eţeţeh imanem ettaşaġ ğea enyariţ işa eşanğe akšuķa attekett ena eşa yireşal iş yiramķe eţeţeh isişatt etta eşa asaseţ.


Yiramķe yiralyir yerirek keğ asaseţ ena eninah eşa alğiyar ğea arehša işa ettaşah eţesķe eţ keğ fağ.


Yireniġ ettişah eţeţeh aţaşaġ ila ši yerireġ yiramķe yiralyir inğiak ettaşaġ yar areġan, iş ettişah eţa irasğa aġa yir.


Ettişah yiralyir eġehes ilayeġ ena akasin aġamšu iş ettişah yiralyir eleţah esyeras yiramaţ.


Yiramķe yiralyir işeseġ iţeşğe ğea ettaşah isişatt ena iġeţši šua keğ aşeţal, yiramķe yiralyir eşasyir ettaşaġ ekyirķa ireşği, ik ekyirķa ireşği ettişah yiralyir esattah eleţah iş ettişah eţa iţa ğea yerireġ.


Eşa işesek yiralyir eġehes iġilğa aremay işa yiralyir eġehes aršeyer ena eġiġaş ikinah aţaşeţ ğea aşšeeş ena ilšeğe işinyer.


Asaşiġ ğea ettişši elanim yiralyir ettaţay ettişah eţa kağ esa yerireġ esattah irihyir eşa yaralaţ. Ettişah esiliţ esattah iralğe ettaţes yaralaţ iş ettişah yiralyir yararaş ši yerireġ.


ettaşah yiraşan ettişah yiralyir eġehes aţilan esa ekšuek ettişyir işa elemim yarğaas, ik esattah yiralyir ettişah eġemķe ilaşši işa irğaik yerireġ, esattah yiralyir ettişah işaliş eşa irişšu işa yaraġeġ eşa attamķe.


Ettişah yiralyir esattah işaniş eşa ilšeğe işinyer, iş eşa irķeeş ğea ettaşah isişatt irķieġ yiralyir eşinas aşšeeş ena eşa işinyar ğea ekasšu. Ettaţes ettişah yiralyir esattah irihett.Eşa yaralaţ yiralyir eġehes ilšaaġ eţ ettaşah ikiġšu, iţirķi anelal ettişah yiralyir iţa eġehes imihği ena alšian šaa arattah ela dah inihel irenar.


Isamem yirettal, iţirķi elahiş eşa ilasak ğea alanay yiralyir eġehes, yir ettişah yiralyir esattah irihett ettişah eţa keğ iţaġiş.


Yireniġ etta areţatt eţ aşaţği, eşa işinis yiramķe yiralyir eleţah enatten iş ettaşaġ yiralyir isişatt ettaşaġ. Ettaţes işinis yiralyir eġehes ettaşah eşikar. Ettişah yiralyir iryareġ eţ eţileş inesis.


Yireniġ keğ elšeaţ areţatt imeġyer esattam ekiţiţ ğea akaşil yiralyir eġaġatt.


Ettaşah esğaša yiralyir eġehes iġğeett al ettaşah eġiġar, eşa eġiġar yiramķe eleţah ekyerih aţ ettyeriţ iliseh.


Ik ilares ettişah ikğeaġ ikaţğe šua ettişah eţa keğ ekeţel, yiramķe eţeţeh aşiġas ettaşik. Ettaţes ettişah esiliţ esattah irihett.


Ilares ettişah ikğeaġ ikaţğe šua yir yarğeyir ettişah yera yeraşik yerireġ, ettişah yiralyir ettaġeh imakği.


Ettişah esiliţ esattah, ikğeaġ ikaţğe šua yiranal yiramķe eleţah akaşyar, iş ilares ettişah akasin, yiramķe eţeţeh eleţah esyeras aşaţği ena aţyiriţ, iş arattah yiralyir eġehes ekķaim ena eţalaş ķer yiramķe eţa isimim eşa yerişes kaš ikinay. Keğ imakše yiralyir eleţah aţikiġ ķer yiramķe eţa işa ettişah yiralyir ilenes yerireġ ir işa esyeras aşinše eţeţeh elayen yerireġ eţettik.


Ettaţes areţatt eşa eţikay eneşeţ al yirinay yiramķe eţeţeh iryareġ eşa aţiġan ğea keğ eşanğe işa alirih iryareţ, iş ettaţes işinis yiralyir yarihim asenğa aliţih işa ireşği iţattem.


Ettaţes eneşeţ areţatt eţinis al eġişiġ, keğ eġişiġ. Yiramķe, eşa isimen ķer aţ elyaraş ena ekšuem iġarķa.


Ettaţes eneşeţ esiliţ esattah, ikğeaġ eġehes iramša ena ikķeša. Arattah esiliţ esattah, ikğeaġ eġehes yireţyer isanih attğiek ğea iş ilares arattah areţatt, eşa eniheş arattah yiralyir iţettek yiralyir aţğeğe eşa alarir ğea eşa eşekķe enattis ara yerireġ işa yiramķe eţeţeh eġehes iġiţett ena eşa iniţar aţ yirenan yiramķe iġarķa işa aţğiett etteşeġ ela eşa ekelše ettyeriţ ğea arķieş arettği.


Bonner, Anthony. 2007. The Art and Logic of Ramon Llull. A User’s Guide. Leiden: Brill.


FL-130814 סאמאעל ית טאגוימאיל מעשׁאגע


FL-191116 Изкими аб Неигси


Hayman, A. Peter. 2004. Sefer Yetzira. Edition, Translation and Text-Critical Commentary. Tübingen: Mohr Siebeck.


Link, David. 2010. “Scrambling T-R-U-T-H. Rotating Letters as a Material Form of Thought.” In Variantology 4. On Deep Time Relations of Arts, Sciences and Technologies in the Arabic-Islamic World and Beyond, edited by Siegfried Zielinski and Eckhard Fürlus in cooperation with Daniel Irrgang and Franziska Latell, 215−266. Köln, Walther König.


Regiomontanus, Johannes. 1476. Kalendario, Venezia, Bernhard Maler, Peter Löslein, Erhard Ratdolt.

Template Design by SkinCorner