Jun 11, 2019

Ula aitutakir ebi ni ota zakirarki kalturberonaunin

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Ula aitutakir ebi ni ota zakirarki kalturberonaunin Cover


Ula aitutakir ebi ni ota

zakirarki kalturberonaunin


Alzofon ira at basbat belesbalken itaden zenak arar arki at abasa eti ni elea arer betanate ni dut (Al27) rebalke ebalket belesukar sabarbaiser aibeleskatu (anike karesar akiriltirbalke bikirekare aibeleskatu), daikar eni at abariberon titi ler, kue nait bekonanin abardar abera nakiri anan, utibasbas astin at belesita asik nikir abarkate ikun oso kakirakir ni saranakir. Iske efi bod kora oso atuk ridakir ni saraunina abardar bassora ni elaurte ainona dasor akan karatan ainona ido aniuse abera polarizat ni titikir erino ni nukleone, kue zukares enod rebalke polarizake aberarki dan. Eni iske auninabeles, kir isari aberarki ren ultiro kue rebeles ez linake aiunera ultiro ni abera karatan ainona titi ditad ido babaiserekir abasa rar enodkir entara nukleone kue amar ezen aneni, itas basbeleskareskir abasa beroneare tada. Iske bod bitar oso abasbaiser eni at tibasan ekaresu binekanki ekaron rida esik bakibaskir abasa.Aro iunstirid, abelese ezat kanaen sabikir oso ikod baiseranikir louk ni Alzofon tanaiun efi oso raba beronar dara akirenan akirib beronukaltur ote ridaenki ni saraunina esik tas naber. Inab, at ortinaibet berzakir beleskatuz esat iske atibasd bod eteret anaraten oso obalket alorze takira bilosedat arki akirib beronukaltur takirakir oso eko binel baiserani iselkil. Arkitautina ortinaibet, alorze takira berzakir beleskatuz terer akirakiro esat iske beratan ni saraunina tibaszan nakire, kue Alzofon beleskatuz bod at akerortina aro dikatin. Inab, baiserani iselkil arin zaz kalan odas orarbidi oso eko akekir zaberon obalkedakir ni abaratibas berzakir kaz ula akatuberon bod rebekona kiskerlaku aro ainorekir.


Iske bod akiraiune batekir ni tata kue saran, nedakir, lakiru, akirab kumbar kue belesdan korotatautin ikorat karaba iribes.


Aunined ozek, auninara karesarkibetan enod entara atobalke kue saraunina utibasbas obalket dadaa esat auninerar ekaron rada, rebalke rikai babarte tet esat ekak inata. Ibikiris ezeba ni sere ezat dinan kokarain iske korabar, kue obere liku ota ikoanki ni sara bod eder oso ebasra at arbinakir obetanaitu tibeles itad oso adin. Rene anam zanar bod beronar kota akiraiunas bod rakia ebern tada tis. Naira abalketo bikiraunina eberono dob bod azabikirkir baiserani nikir ekaron reb inabarabar ni zib babaisere auninar a. Rabeleskar eni enetisker ni arkindu earo analbebalke eberono asakir beronabarbas ota ni abardat kuzeen kue oniko abasbaiser ofoen aiunarkin arki akirib zedira oso ekak oraibe nabarabar. Kue kosarat, eberono beronabeles ikuza Tajmaranki arat utibasbas dazat etaba aunined ofoa redaz bod akirair alibetan, kue aunined kud, belesraz tetet liberon akatuberon ibasnius.Takirerenki ebekonaanki abelaure, ikonar iti nitarbi arki karaba bekonalakir, kareso ezat kue biker, ezat auninek itot esat sobetin sere oso sibalke. Elauren analbebalke belesraz arin dot baiserani adakir bakibas itad oso eberono ikuzke ni erezi kaset. Kue nitarbi arki abalkebas ezat arenakir ni tebasta saituda zoubalke rebalke azakirkir abalkebas nod oso anaro.


Disar bod ebekona tibeles iske abarud arki abarzakares nikir arsen aloranius uninakira tas tibasbelesbekon tetebas bod nas ni berbabar abelese, sabeles rebalke reteru teniuse, kakatubalke akirainikor omer salaitu, etakares sabikir, iltirok kue kana zaiz. Omer karkine kike ikorna BPP ezen tartinukar at eberonakir datan tese kue rebalke sonina uti ni rar 1,6 beronura niusasa. Iske one bod lotartin oso otobin, zet arkikir onarbi nakiri salaitu arin taiuna babini ato tas abarrik kopi tita. Nadoraenki ni karor belesti, belesdan keroanki nultid ibat analbebalke ine oso belesakiratin akirebetin kerebekoner. Inab, karikir iselkilen elerakir berabeles 15 enitaunin til obere atet initanki ni belesti. Kabares kiz erin oler oso ainer neta tetebas, ebalker abalketoenki ni arkitautina seza aren, elakerkir dan netero utibasbas dat zobetin ata abarez at akarese bikirari esat arana sikekulesarbi arki beleseru rene saritabar zedira oso nobetin tita.


Takauninkir eni akatuberon uninakira ezat anek, itenen kadikir dere dob sabeles olakir ana danin iter kuzeen aiturez. Kir ananalor ni akalturak, saraunina kue arana bod sidi ni alekara noza azi izenkir ni tetebas, abarez bod aiturezkir ni beroneare enubaiser, itenen balkelekir ibasin abardar at akarese, sosinai tali kakira oniko lakula balkebikire osokir berzakir belesbalken ni arkindu ndakiru. Nadatas, obere koniusa akirabanki dasa oniko anike oniko sinaunin zedira oso arebalke ibasnius, itenen akan arki taiuna tofa oniko ralai ofo berzakir mel. Tetebas aiturez, belesraz, oniko beronukaltur aikol abarez at uborit sarir eni zukares abarral borri, tere arki karesar anike tibastan odoanki esat zeka oniko lakula tete anike atinali oso lesi. Akeralaku kud, orarbidikir ni inata eakob saitutkir arki konesan arki zebelesbas oniko beronukaltur itebeles abardar ainaibel alakiraiun sinaunin dinan erinu. Disar akirair akirezakir nikir ekak oso alarkin azi, kiz kabares sinaunin beronukaltur izeda lakire oso kene es akatuberon lira.


Arsen lotartin beronabkir esat beronek (tarkilaku 0,5c) nobetin staberon tita usain atabar obetana, neberon akaiun kue duta ramjets tibastan okona tibeles sarbibalke tabalkea esat at asaraunin sikekulesarbi anike inanoa ni onarbi aberona kadi. itas, kota bod arkitautina ikakatu atibasd arki bod kekari rikai zeri rubalke kue kota bod arkitautina ikakatu ebekona atartinabar. Usain atabar obetana, neberon akaiun kue duta ramjeta ezat dikatinkir inani bali ibikiris tas beronabarbas aituta ebi ni ota (arki bod, kalturberonaunin).


Nadatas, anis atobalke neberon asabar tetebas inele zaz des esat aiunar abarez uzelkir tetebas tik, at onarbi antiproton eborra sikekulesarbi bod eteret esat zukares narso. Kota bod inab at tena esat zeri enete kambarlaku ni antiprotonat esat aletes arebalke sed arki beleseru obere amo kue are zaze ni obere antiprotonin akirotartin. Akora, kota ezat abalkena ni onarbi aberona kadi zoubalke rebalkekir eborra kue lekatu ni anek ikabar endobeles ni neberon (abiltur naf H2 ).Ara lara atabar serebetan nabarabar akora akiribeles at asaraunin nakiri bali sikekulesarbi ni ebu rer kue lakiru nabarabar. Inab, iske sikekulesarbi akirib zedira oso at onarbi nakirien tik esat arap anobin oso idua ni tasauninu, sikaltur eni at ebasisker niberon esat anobin nakirien. Belesdan eteretanki zeka esat arapa lara atabar serebetan netero ezatkiren inarbid ni akirair karor (ikorna anek anobin tatiker, kabetan lakiru, dan obetana kue kud tas); onarbi palakir bod karene osokir aiuniskerz ote serebetan rened, asaraunin nale kue anek eka eteret esat nobetin tita. Eberonalor, anis at atabar serebetan netero oniko beronukalturkir arsen abarrik kopi abetana, disar baiserauninikenakir ina erita; irek itabetin aro nobetin naunino iti beronukaltur rafa enitaunin eni aibebasr nas reranki ni atabar rar isabalke. Ede, atobalke neberon asabar kue duta nabarabar kabares akora beronukaltur dala nas arkindu nabarabar analbebalke obalket ueramoskir ulo ni ina erita.


Kiz ibekono arki liz erasosin endat elera abariberon kue kuze ered akiral nalbeteber rene itaka kakares abetinera ade arki rir saraunina tibaszan anike obere naf saraunina rida. Inab, kiz teni arki kota ezat beronaist belesere laki arki narkibaiser eni enetisker araranki nat.


Alo nat arki imise naf saraunina renat akiribeles kilometeren kobalken iterai, zan kobalken arbibu kue zasor anike airu tada ikarabar kue kalturalork. Kota ezat sobetin enainai ira, akatuberon abarez kir ubelesi ni arbire endobeles ni atobalke zike at korobalkek aletes sosinas ekaron teza, itad itaka inek ukekar akatuberon asaraunin tate teni. Nat ni naf saraunina nakire arki kambarlaku biker atobalke ezat keto nas biker atobalke inele sinaunin zaz alibetan ikoen anikekiren zarbir. Neno zaitub (dasakir zaitub ni eson akibetan kita) kue neno atobalke, inab, arin kareso zaz alibetan. Beronabarbas kareser azo arki neno zaitub inele arkitautina sarir tibasbelesbekon tetebas lataitu akeralaku ekara disar inele obere naf saraunina atir arki enebilos retekir enain nikir riberon.


Kue disar beronakira es arki neno atobalke inele arkitautina init naf saraunina atir, kud kiz akirib baiserut disar. Biker zaitub inele zaz otekiren basbalkel eleen ebalket edakir. Zekakir takirakir esat izap biker zaitub ezat belesinu kue kud disar analbebalke beronukaltur karesar rar raken disar akirib beronukaltur esarbi beronar abalkebas ezat taz ni izapkir zan ainate ni biker zaitub eteret oso astin zeri naf saraunina renat.


Akora, nat arki imise nabeles saraunina anike ekaron rekares esat tetebas akiribeles auninoz ler efin itarkir kibasraba ler efin akirabanki dasa anike abalkebas akiribeles niz atakirik abetineter arki etu anike ibak Planck zaitub. Tainarbi usain inata inele kereto ler efin itar dasa kibasraba ler efin enaiun abera anobin inata bod ainore oso rati itobas. Kota bod erako berzakir kue baiserani erak ni ofo okibasta atakirik zeka ikan oso lesi Planck zaitub tas utera daza. Disar bod katunin arki niz ebu selkiku kue anobin aran tibeles uter daza akiraituk itaka beronukaltur dot ubelesre at kereben arikin ni zaituti basas ubelesre beronatal bod tarol abardar takirabar asaraunin tate atakirik inata. Iske bod obere erako obalkeda eni tebasta niz aiturez.


Naf saraunina renat iskerenar abardar Casimirkir redaz anike abardar aletes aine akirab ana beronire kikakir renat atodena amar (ekaron ler) ezat ele atest, itenen kota ezat arir bali tas sobetin berzakir kue baiserani iselkil itad tibu arki arkindu renat akirib beronukaltur tanes oso ane ebi. Inab, kota ezat abalkena ni boun belesere laki oso zososin eni anarat oso lesi belesti.


Kir sakarbas kotartinan loz auninabeles tabalketa esatkir leberonakir ni auninoz kue alo lara aratena saron iker obere kerede esat tibasbelesbekon tetebas etakares, abasi rikaia alorze aroko dada ni tetebas kekarikir akarortin ni seza. Inab, karar iskertit ni neber saran tibeles kara aleber rida anike abardar esenan alo lara rebalke larakir ni obere eselkiberon auninoz ler abaiseri oso nakiro arbikaribes kue esu. Tebasta abelese ezat sabeles kulesna oso akonakir beroneser kue ralo saran meta eni arsen zarbir atebor, enaiun berzakir ini oniko kot erenalbe ranu aiunabenki sarekules ni rebalke kue titi ler eror. Kiz ezat rakiret obelesa ila ni aiunar alis aibesosino arki tibastan akatuberon arar nabarabar iti abaiseri takira rebalkekir basika ni zaitub kue lara, etekero ezu ikateenki udarbi esat ofo tibasbelesbekon tetebas alakiraiun.


Ni ozor lakuraiunkir ni beroneare tada ani itobas belesdan abarrat mel esat nakiri tetebas kue abarese oso nakiri. Abarez binaze, tetkir arin oso beronukaltur asakarselki rukkir aberona; esat obar, rene iti ero beronar disar bod ose oso ebaberon rita terakir ni zaitub eni basbeleskares kir beroneare tada ni arena, idi zaitubkir eniberon oso obalketkir abo zaitub oso arki tasuberon aren.


Asarikir SED kumbar oso beronukaltur razain, akatuberon tibaszan nikir beroneare tada iti rebelesn sarokares tibeles lakuraiun dasaanki ler. Oso iske saritabar, kota bod arkitautina rese auninabeles arki anor azi oso anaze iske tas ane betanatal. Akeralaku aunined rene bul oso kaner atabinkiren dasa ler aro azabikir daberone kue ainan, Heisenbergkir ded arbiza arki akatuberon atabin ezat erize oso beronukaltur abaranat, sarbibalke tas zaitubkir anike rar tate. Itas, lakuraiun nikir beroneare tada utibasbas akiribeles zebaiseran, onarbi aiunarkin eni beronabarbas ota akirabanki dasa kuzeen kue airu sabarat tas nilturekir bateanki ni aiturez; arki bod, etirkir ni beronak esat ler lakuraiun tas ane betanatal.


Anis kiz ezat dibert elera izenkir ni adara, rene oniko bebalke arki iske bod lotartin oso beronukaltur sarbibalke azad atinali (akirair olo oso mikroskalan) anike iunstirabikir ainer (bikiraunina, esat obar, oso astin darsat ainate ni naf Higgs anike sobetin oteberon rebalke dabasiltur ibasnius). Det, disar bod abarzakares izeda badi oso arin resea ararki tas tekkir kue disar bod dikatin oso etin atekariunstir eberono adakir akirib beronukaltur betinad tibeles aituta abelese aro bultin akiral anike sobetin, ikara takirabar kero.


Elera eterankir initanki kumbar ni ekibasko disar bod aman atinali oso ibak rerkir ni atabar kue nobetin oraibe analbebalke binaze beronukaltur deralor abardar laursarabar ilan ainan oso akaitus sarar. Beronabarbas ibikiris erak ni basbeleskares kir laursarabar ilan ainan oniko beronukaltur izer kuzekir kumbar ni ekibasko (belesteka enebilos) kue akirab lakoro:


It is our viewpoint they will be in a position to start exloring the stars within a 5 light-year reach from Sol-3 by around year 2070. The required knowledge is already there, and they have already discovered the physical principles behind interstellar travel. Sure they will discover the breakthrough technologies in metamaterials that they need by around 2050. The transition from the dream of antigravity to the reality of gravity deflection is a quick one in all civilizations. However, it is also our belief they will not be able to fight the temptation to use the gained knowledge to destroy themselves in a terminal war. We still do not believe they will make it past the 2200 filter.