Dec 16, 2019

سایم میشابان با فینط بیمب

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


سایم میشابان با فینط بیمب Cover


سایم میشابان با فینط بیمب

بافد له لیدک رینیناران, رانب گگگ بیلین جمفان باتیذرگافاشاط باتیط شاشاب داتایان کاتاناط کدط. سابار کدت حاست شاحیدا فطاتار کدط مین لیا تارو فیحک شا ال شاثط باتیط کاتانارات حاست کلیفا شابک و لا ریسیشاراد. لیا کدط شابنار ال ریسیش با دافیص شاثط باتیذرنیکیک لیدداراد.له فیمیم ریطک, شاشابان شایش دایاداط لیا کدط و فاکباراط. سابار کدت حاست نلگ له میام ال ممابار رنار مین شاطب کول کیطاساط گاناساران.

مین کدط ملینا کیذرو گاساطان راتشاط لساتاراط, گگط ریطم گیناد گاطاکان با ربیشا و دکین کفیت شا حونگاداداراط. شبیم سابار کیذراسداط ال راسیناراط, لیا فاکاطاط دالم که بایبان لیا ثمش, داشامار بنم سابار ماتم ال راسینارات حاستاط ثکابان باتیذرگگف لسیص شا مبین گاسات. بنم ا دحک ماتم, گیناد ثمیکان میشفاراط, لا راسینارات حاستاط ناکتاراد. راناتارات حاستاط کتامار باتیط سارار شابام له لا جمگ, راناتارات حاستاط جممان (کیطاساراط) باتیذر سارار فیسیشان له گافاشاراط. بینیط ریتیفار اسد ماتما و دیتاراد, لا دفیتر بینیط لا جمگ باتیط گافاشاراط, شاطب اسد گاطیدان جیثداراط. مین ریتیفار سابس گاناسان کول و گگح, فنید شا لا لاییشاط سا بو ال ریشت سابفار سار.

لسیل کدط گاسیل ک گگح, کاتان ریم لسیکار شکماط ببام کیطیتاراد; کاتانارات حاست ال لبیط لیطیلان باتیط فاطان و لیا فاکاطاط باتیذرگافای لطتاران. کول لبیط مالت اسداط جاکلان داشل لا باسیم بینیط کیطاساط باتیط کتامار گاسات. کیطاساط گافیح باتیط گیلات, گحش باتیط فابیداراد. لیا فاطانار و گگح راتشاط لاطاگ ساداب گادیت و لا گیفاسان مالش: شاسافاراد, گیدلاراد, شدف, لافاب باتیط گافاشاراط. کول سا اسداط سادبار دتام بافدان له کیطاساط باتیط کتام باتیذرلا گیفاس مالش, رانب داتای لا گیفاسان بانط بو ال گیفاس گالیداراط. شبیم گدام ریطیل اسد باشیط راسیناراط, لا بایدان دالداط که اسد لا راراذرو کسیلاراط.

کدت حاست للک باطتار گاتاکاط بو فینطا بیمایاراط. ریطیل اسداط لکب فینط بیمب که گگگ بیلین سابار کافیشان لاریکاط و فاناماراط, داشامار لا لماش و کدط فکاتارات حاست راییداراط. لا لیسار فطد بافدان له نیدافاط باتیذر نافماران, باتیط کاتف میمیم اسداط گیلفاراد. لکب فینط بیمایاط گگید گینیت باتیذرکول شاتیک کامد شبید جیفاش اسداط رساح له جیفامار سافاکاراد. راناتاط دکط لیفینان سافاک باتیط کول و ریطک دکط رداران شبید سافاکاراد. راناتارات حاستاط گالیح, لیددار گیسار.

با لا گافالار فاییم و کدط ناکیشاران, فکات که گگگ بیلیناط فابک له میام جیثد له لیا کدط ناکیشاران, رشیناط شا ال میحیس لاسیم و لیا شاتای باتیذرجنم دیطد, لیا کفاب گشادان و لا گافماراد. نیمال ناسام لسیک لا نل لاتباراط, اسد بابماط له رینیم باتیذردیشاکان جیناف باتیذرنالاساط مایایانا فکاط ساگیح. ببام نیسیل گافال فکاط شاتیک دبدار لیفینان ک کدط شارشاط ال جاتاب ثمنار بو لا ریداش لسیلاراد. با راناتاط رینین جلایارات حاست نافاطان شا ال فکاط شاتیک ناسام با لا جاتاباط فیدای باتیط دارار باتیذرثلیط لا لکامان لیناط و جمفاران.

ال شکب گانص شارش باطت جیثداط گطین گینادار گیمدان و ال کدط. له جشبار شاتاطاط بثک نیکیک ریطاک دینیل جیناف باتیط راناتاط باشیطان فاناط جشب شبیدار ال فاناماط و جیفاس باتیذرلیا کاسامان و شگیط, لا دیماک, ال مداب شاطاداراط, لا دالش و نیتافان شفاط باتیط کیشافار لیدب گاییفاط گالیداط و جیفام فاشیلاراد. لیا کاتذرگانس حاست ببام کدط فکاط شاتیک, کتاط لیا شکبار گانش, شارش نلگ له میداد فانام جیفاس; جلای نالاساط شاحید مایایان ساگیح.

شبید لیا شاثط و لا دفت کیتب, کدافارادای بیلامار مماکانا فکاط, باتیط جلای فابک له میام لا ماکل و کدط گیناد کیشافار گیمداران. جلایاط اسد شابش نافاط شا لسیل و لیا سابساط میدل لسیماراد, باشیمان شبیدار ال دفت شفن و ممابار بیمافاراد, لا دفت شفنان و لماداراطمباروشابف سارکاران. ریطیل اسداط باشیطان لیا سابساط لشاطاراد, لا گانش و ال رارد ماطال باتیط کیفم کسیلاراط, لا گانشار و لیا سابان ساتیساط جمگ, ال گانش و میدیک ریشتوکاتاناراطی باتیط لا للات ماطالاراد, باتیط کیشافاراد, کیشافار لاشلاران. کول و ریتیفار فکاتارات حاستاط فینط گامک و دفتان گاساطاران, میدل فاکاطاط راسیناراط, باتیط میداد گاناران مین ممابار دکیناراد.

کدط جیناگ اسداط ببام کدیم و فینط بیمایاراط, باتیط ساباکا ساتیذراسداط ال باتین. لسیش سابایار شاتیک فطال لبیطا فباتاط بنم لا گاریلان و ا دیمش کسیل فاطان داطات بیل باتین, شاتیک ریطم کیطسار باکاداط شا بیناکار له لیا کیدار لابیماط و لا گنیماراط. باتین داطات باشیطان کاییناران, جیدیلاران, باتیط ریتیک کیطس دفاف ساشیف گینادار لیا کیدار شاتیک فی للک باکاداط شا لا باتین گک ریطک له باکاداراط.



Sayem mišaban ba fineţ bimeb


Bafed le lidek rininaran, raneb gegeg bilin jemefan ba gafašaţ batiţ šašab datayan katanaţ kedeţ. Sabar kedet hast šahida feţatar kedeţ min lia taro fihek ša al šaseţ batiţ katanarat hast kelifa šabek u la risišarad. Lia kedeţ šabenar al risiš ba dafiš šaseţ ba nikik lidedarad.le fimim riţek, šašaban šayeš dayadaţ lia kedeţ u fakebaraţ. Sabar kedet hast neleg le miam al memabar renar min šaţeb kol kiţasaţ ganasaran.


Min kedeţ melina kiţar u gasaţan ratešaţ lesataraţ, gegeţ riţem ginad gaţakan ba rebiša u dekin kefit ša jungadadaraţ. Šebim sabar kiţar asdaţ al rasinaraţ, lia fakaţaţ dalem ke bayeban lia semeš, dašamar benem sabar matem al rasinarat hastaţ sekaban ba gegef lesiš ša mebin gasat. Benem a dehek matem, ginad semikan mišefaraţ, la rasinarat hastaţ naketarad. Ranatarat hastaţ ketamar batiţ sarar šabam le la jemeg, ranatarat hastaţ jememan (kiţasaraţ) ba sarar fisišan le gafašaraţ. Biniţ ritifar asd matema u ditarad, la defiter biniţ la jemeg batiţ gafašaraţ, šaţeb asd gaţidan jisedaraţ. Min ritifar sabes ganasan kol u gegeh, fenid ša la layišaţ sa bo al rišet sabefar sar.


Lesil kedeţ gasil ki gegeh, katan rim lesikar šekemaţ bebam kiţitarad; katanarat hast al lebiţ liţilan batiţ faţan u lia fakaţaţ ba gafay leţetaran. Kol lebiţ malet asdaţ jakelan dašel la basim biniţ kiţasaţ batiţ ketamar gasat. Kiţasaţ gafih batiţ gilat, geheš batiţ fabidarad. Lia faţanar u gegeh ratešaţ laţag sadab gadit u la gifasan maleš: šasafarad, gidelarad, šedef, lafab batiţ gafašaraţ. Kol sa asdaţ sadebar detam bafedan le kiţasaţ batiţ ketam ba la gifas maleš, raneb datay la gifasan baneţ bo al gifas galidaraţ. Šebim gedam riţil asd bašiţ rasinaraţ, la bayedan daledaţ ke asd la raraţar u kesilaraţ.


Kedet hast lelek baţetar gatakaţ bo fineţa bimayaraţ. Riţil asdaţ lekeb fineţ bimeb ke gegeg bilin sabar kafišan larikaţ u fanamaraţ, dašamar la lemaš u kedeţ fekatarat hast rayidaraţ. La lisar feţed bafedan le nidafaţ ba nafemaran, batiţ katef mimim asdaţ gilefarad. Lekeb fineţ bimayaţ gegid ginit ba kol šatik kamed šebid jifaš asdaţ resah le jifamar safakarad. Ranataţ dekeţ lifinan safak batiţ kol u riţek dekeţ redaran šebid safakarad. Ranatarat hastaţ galih, lidedar gisar.


Ba la gafalar fayim u kedeţ nakišaran, fekat ke gegeg bilinaţ fabek le miam jised le lia kedeţ nakišaran, rešinaţ ša al mihis lasim u lia šatay ba jenem diţed, lia kefab gešadan u la gafemarad. Nimal nasam lesik la nel latebaraţ, asd babemaţ le rinim ba dišakan jinaf ba nalasaţ mayayana fekaţ sagih. Bebam nisil gafal fekaţ šatik debedar lifinan ki kedeţ šarešaţ al jatab semenar bo la ridaš lesilarad. Ba ranataţ rinin jelayarat hast nafaţan ša al fekaţ šatik nasam ba la jatabaţ fiday batiţ darar ba seliţ la lekaman linaţ u jemefaran.


Al šekeb ganeš šareš baţet jisedaţ geţin ginadar gimedan u al kedeţ. Le ješebar šataţaţ besek nikik riţak dinil jinaf batiţ ranataţ bašiţan fanaţ ješeb šebidar al fanamaţ u jifas ba lia kasaman u šegiţ, la dimak, al medab šaţadaraţ, la daleš u nitafan šefaţ batiţ kišafar lideb gayifaţ galidaţ u jifam fašilarad. Lia kateţar ganes hast bebam kedeţ fekaţ šatik, ketaţ lia šekebar ganeš, šareš neleg le midad fanam jifas; jelay nalasaţ šahid mayayan sagih.


Šebid lia šaseţ u la defet kiteb, kedafaradai bilamar memakana fekaţ, batiţ jelay fabek le miam la makel u kedeţ ginad kišafar gimedaran. Jelayaţ asd šabeš nafaţ ša lesil u lia sabesaţ midel lesimarad, bašiman šebidar al defet šefen u memabar bimafarad, la defet šefenan u lemadaraţmbarošabef sarekaran. Riţil asdaţ bašiţan lia sabesaţ lešaţarad, la ganeš u al rared maţal batiţ kifem kesilaraţ, la ganešar u lia saban satisaţ jemeg, al ganeš u midik rišetukatanaraţy batiţ la lelat maţalarad, batiţ kišafarad, kišafar lašelaran. Kol u ritifar fekatarat hastaţ fineţ gamek u defetan gasaţaran, midel fakaţaţ rasinaraţ, batiţ midad ganaran min memabar dekinarad.


Kedeţ jinag asdaţ bebam kedim u fineţ bimayaraţ, batiţ sabaka satiţar asdaţ al batin. Lesiš sabayar šatik feţal lebiţa febataţ benem la garilan u a dimeš kesil faţan daţat bil batin, šatik riţem kiţesar bakadaţ ša binakar le lia kidar labimaţ u la genimaraţ. Batin daţat bašiţan kayinaran, jidilaran, batiţ ritik kiţes defaf sašif ginadar lia kidar šatik fi lelek bakadaţ ša la batin gek riţek le bakadaraţ.



FL-260719 Aldih


FL-130918 ريلليوره نگ ررق


FL-041119 Al gebaf rasinaraţ


FL-200618 گرچؤئ خط شگئ - داديت و شلشرد

Template Design by SkinCorner