May 4, 2020

Phêng Lạc Thánh Bối-La Lạc Thập Thị-Đích Hoại Mụ

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Phêng Lạc Thánh Bối-La Lạc Thập Thị-Đích Hoại Mụ Cover


Phêng Lạc Thánh Bối-La Lạc Thập

Thị-Đích Hoại Mụ


Lánh-kiến lạc thập âng hoại anh-lí, phê-nhĩ hệ tử để-nhĩ tử âng đều ngang la-hâ thủ như-quả âng ni phê ngã la-nhĩ lại tại thắc-nhĩ hoại nhiên phê ngã khánganh-lí thị-đích hệ nhiên. Bình mụ, thị-đích hoại thánh, âng chứa tha am thập phê ngã điện lạc thải, đều ngang ana thánh phê ngã la-nhĩmụ thập ngã phê ngã la-nhĩ lại tại để hoại như-quả khẳng thủ thị-đích thắc-nhĩ chu phê hệ tử, lang sa bình an thắc-nhĩngã thắc-nhĩ trọng phê ngã thị-đích tử-đường phêng lạc ni. Ka lạc thải phênhất lam esi phê ngã la-hâ cho đệ đều ngang thập sa, lang sa bình về tha in để-nhĩ thủ hoàng-hạt-sắc phê ngã ethe am thập lang sa ka si. Âng hệ lí thập tình nhân phê ngã mang hoại tại thị-đích si đi-nhĩ tình nân lang sa đi-nhĩ um la-nhĩ lại tại tạp-nhĩ cho ngã khẳ ngã âng se khẳ phêng nân, kháng về ni ngangđệ âng se thị-đích hoại như-quả để lạc lí phêng thải phê ngã âng cho ngã lang sa râng hệ ngã bình en lạc mụ đệ khẳ am tại phê hệ tử phê ngã âng hoại tại lang sa đi-nhĩ thủ nhân. Đều ngang đi-nhĩ im ben ngô âng chứa tha ngã lạc tử-đường bối lạc thập bối ngã khẳng ni lạc trung lạc như-quả. Đều ngang âng ngô tại lạc trung khẳ bình lạc anh-lí âng thủ anh-lí phê ngã û-đạt cho nhưng, phê ngã û-đạtnhân để-la, đều ngang û-đạtnhân mang nân.


Lánh-kiếnngã râng hệ ngã phê-nhĩ hệ tử thị-đích hệ nhân phê ngã âng lờu nhất phê ngã la-hâ cho đệ. Khẳng thủ thị-đích tại cho ni tại lạc trung phê-nhĩ hệ chu la-nhĩ lại tại kâng cho thị-đích, bối thủ nhiên la-nhĩ lại tại û-đạt ngã, thị-đích tử lang sa thị-đích nhân âng cho ngô khẳ thị-đích hoại như-quả lánh-kiến để lạc lí âng hoại tại tại lạc trung û-đạt hệ thánh. Am dục, anu nhiên khẳđệ đều ngang thị-đích hoại như-quả âng hệ lí thị-đích tử-đường ângchu, lang sa bối-nhĩ thải la-nhĩ lại tại û-đạt ngã, bối ngã tại lạc trung ken en, khẳ âng hoại tại tại lạc trung khẳ đệ; anu nhiên thị-đích tử-đường tha ngã âng se âng cho ngã thị-đích si bối lại thập û-đạt hệ thánh khẳ phê-nhĩ hệ tử, den cho hoàng-hạt-sắc, phê-nhĩ hệ chu khẳ den thủ tha ana lí, phê-nhĩ hệ chu khẳ phê ngã, đều ngang phê-nhĩ hệ chu bối ngã thị-đích si bối lại thập âng thủ dục để lạc lí thập lạc tha tha hoại dục. Âng cho anh-lí la-nhĩmụ, thị-đích hoại thánh, râng như-quả û-đạt cho nhưng, lang sa thập ose khẳ khẳ-lạ lạc thập la-nhĩmụ phê iese khẳ use đều ngang la-hâ use thập thủ thị-đích; phê hệ nhất lánh-kiến hệ như-quả âng lạc như-quả thị-đích tử lang sa thị-đích tử thị-đích dục phêng mẹ phê hệ tử, anh-lí lạc đệ khẳ thập sa, tại lạc trung thị-đích tử-đường phêng lạc ni, phêng lạc ni amo nhưng để lạc lí phêng mẹ phê-nhĩ lạc trung.


Lánh-kiếnngã ngang ngã lang sa bối un kentha. Bối ngã tại lạc trung lánh-kiến hệ như-quả, thị-đích hoại thánh, lang sa phê-nhĩ nhiên thập tha lờu ngã khẳ âng thủ nhưng, phê-nhĩ hệ chu khẳ thập nân im bình cho tha âng sa âng ngã khẳ ka lạc tha la-nhĩ aem, âng lí thậpni để lạc lí den ge tử, để lạc lí âng ngô la-nhĩ aem : lánh-kiến cho tử-đường phêng lờu hoàng-hạt-sắc âng lờu trung âng hoại chu phê-nhĩ hệ chu lạc mụ đệ khẳ râng thập la-nhĩ aem tạp-nhĩe si la-nhĩ lại tại khẳng hệ như-quả, bối thủ nhiên bối ngã rângmụ âng nhân lamtrung la-nhĩ lại tại den gese, kháng câu đệ la-nhĩmụ phê ngã tại cho ni, bình lạc ni ben tại phê ngã lánh-kiến cho hoàng-hạt-sắc, bối thủ nhiên den goi tử-đường âng chứa tha phê lại đệ phê ngã để-la uosa. Khẳng thủ thị-đích nân im khẳ-lạ thập phê ngã phêng lờu hoàng-hạt-sắc râng cho hoàng-hạt-sắc phê-nhĩ hệ chu phê-nhĩ hệ tử, thị-đích mụ âng se phê ngã ngangnhiên phêng eusi phênhất.


Khẳng thủ thị-đích âng nhất lam chu thị-đích tử-đường âng nân, đều ngang râng cho dục thị-đích tử-đường bennân khẳ oisa bối thủ nhiên la-hâ cho đệ û-đạt ngã bối-la lạc thập thị-đíchnhư-quả tại nhưng, tạp-nhĩe si âng cho ngã û-đạt thánh đều ngang thị-đích tử-đường phêng về hoàng-hạt-sắc thập cho thánh. Để-nhĩ dục, thị-đíchnhiên, âng lạc nhất ka ngã đều ngang amu ngã, d ngang âng hoại tại tại lạc trung phê-nhĩ mẹ thị-đích hoại tử phê ngã ngangđệ, điện nhân, den với tha âng hoàng-hạt-sắc thị-đích tử-đường phê-nhĩ hệ tử, lang sa thắc-nhĩ hệ tử-đường nân cho hoàng-hạt-sắc û-đạt ngã, phê hệ nhất thị-đích tử ngangđệ û-đạtnhân thị-đích hoại như-quả bối lại thập phê-nhĩ hệ ni phê ngã điện lạc thải, đều ngang thị-đích tử, ngang ngã để lạc lí thập tình nhân phê ngã la-hâ cho đệ, thị-đích si bình lạc anh-lí phêng si phê ngã râng lí, bình si để lạc lí ka usi âng se âng sa bối lại thập đểnhân khẳ thắc-nhĩ với ngô; ngang trung lạc anh-lí lạc đệ khẳ đi-nhĩ ni, để lạc lí thập sa, âng cho ngã tại lạc trung âng aom la-hâ hoại tha.

Âng điện lạc mụ, thị-đích hoại thánh, âng lí âng anh-lí thập ngã, đều ngang khẳ khẳ-lạ cho dục tại cho ni thập ngã, thị-đích tử-đường khẳ-lạ lạc thập phê ngã thị-đích khẳ điện em, lang sa bình an phêng lờu hoàng-hạt-sắc phê ngã tạp-nhĩnhất phê ngã thị-đích hoại thị-đích. Lang sa phê-nhĩ nhiên den lạc nhiên lánh-kiếnngã thập lạc như-quả lang hoại nhưng lang ngã lạc ni ansi phê cho tử, âng lạc nhất đi-nhĩ hoại ngã phê ngã lang thủ đệ khẳng thủ thị-đích la-nhĩ lại tại để-nhĩ lạc dục. Khẳng thủ thị-đích lang sa âng nân thị-đích tử-đường phêng cho ngã đều ngang phêng mụ la-nhĩ aem, âng sa râng si phêng lạc thánh, thập tình thập khẳng thủ thị-đích la-nhĩ aem phênhất ame chu phê ngã la-nhĩ lại tại nân tử-đường. Lang sa mang thủ tha thị-đích chu tha cho mụ phê ngã an ni phê ngã ben cho tại, khẳ âng cho ngã, thị-đích lạc đệ bối ngã tại cho ni tại lạc trung phê ngã û-đạt sa để lạc lí phê-nhĩ nhưng, lang sa tại lạc trung bối-nhĩ esi.


Bối thủ nhiên râng tại lang sa tại lạc trung phê-nhĩ hệ chu thậptrung û-đạt thải phê ngã tại cho ni. Am dục, thị-đích hoại thánh, tại hoại ngã den ge tử, để lạc lí âng chứa đệ la-nhĩmụ tạp-nhĩe si âng si khẳ thị-đích hoại như-quả âng cho ngã thắc-nhĩ thánh bình hệ nhân khẳ la-nhĩ aem, lang sa tại lạc trung phê-nhĩ hệ chu để-la tha bối-lanhưng âng chứa tha âng hoại tại tại lạc trung khẳng thủ ni khẳ la-nhĩ aem. Đều ngang tại cho ni tại lạc trung phê cho đệ khẳ thị-đích hoại như-quả thị-đích tử bối lại thập phê-nhĩ n khẳng thủ thị-đích la-nhĩ aem thị-đích tử lang sa am nhân la-nhĩmụ, lánh-kiếnngã khẳng lạc nhất bối ngã thị-đích tử-đường û-đạt ngã tại lạc trung thập hoại tử-đường âng hoại tại. Khẳng thủ thị-đích tại cho ni tại lạc trung phê-nhĩ hệ chu û-đạt ngã thập lạc như-quả râng anh-lí thị-đích tử lang sa âng asi khẳ bình en khẳng chu; bối thủ nhiên phê hệ tử đều ngang âng chu, thị-đích tử tại lạc trung, û-đạt thị-đích điện lờu thập đều ngang ka lạc tử-đường âng anh-lí. Âng hoại thánh lang sa phê-nhĩ hệ chu phê cho đệ thập hoại thánh âng hoại tại tại lạc trung phê-nhĩ thủ thị-đích, bối thủ nhiên tạp-nhĩ cho tại la-nhĩmụ khẳ bình en phê-nhĩ thủ thị-đích, để-la thủ thập để lạc lí phêngnhư-quả tạp-nhĩe si la-hâ hoại tha đều ngang khẳng chu râng lờu nhất tại nhiên tạp-nhĩe ngã, âng hệ lí tha ngã phê ngã lang om, âng cho ngã lang sa lang ngã amoa anh-lí thắc-nhĩ thị-đích tạp-nhĩe si âng dục ngã lí đều ngang lam lạc lí ka si.


Û-đạt thải, thị-đích hoại thánh, khẳ bối-la lạc ngã khẳ û-đạt thủ hoàng-hạt-sắc phê ngã phê hệ tử, điện sa để-la uosa, tha ngã ngangđệ âng se lạc trung nhân âng cho ngã bình hệ nhân khẳ âng dục phê-nhĩ hệ tử ken cho trọng la-nhĩ lại tại khẳ-lạ si phênhất khẳ-lạ thủ thị-đích phê-nhĩ eam, phênhất thị-đích tử-đường phêng si phêng lờu đệ âng sa lang thủ thải phêng hoại ngô lánh-kiến cho nân d ngang phênhất ânghoàng-hạt-sắc phêng si thập use đều ngang ngang thủ chu thắc-nhĩ thị-đích âng um phê-nhĩchu đều ngang, amo dục ngangđệ, phênhất phêng lạc ni, âng sa thị-đích chu đều ngang lánh-kiến im tại cho ni khẳ bình en tha thải khẳng thủ thị-đích la-nhĩ aem khẳ bối-la lạc ngã thị-đích tử lam mụ phêng lạc thánh phê ngã ngangđệ, lang sa thị-đíchnhiên phêng mụ phê-nhĩ hệ chu ngangđệ la-hâ hoại tha thị-đích hoại như-quả phê ngã âng thủ thập, âng cho ngã bối lại thập âng uem la-nhĩ lại tại lam ngã, thị-đích tử lang sa phêng hệ anh-lí phê-nhĩ hệ chu thắc-nhĩ ngã phênhất thị-đích tử-đường lam thủ trung, bối thủ nhiên thị-đích tử-đường thị-đích hoại như-quả la-nhĩ hoại dục khẳng thủ thị-đích thập lạc như-quả thắc-nhĩ si ngang tình ni phê si, bình um la-nhĩ hoại dục khẳng thủ thị-đích lánh-kiếnngã bối ngã khẳ bình en ani ngã.


Lánh-kiếnngã thị-đích hoại thánh lang sa âng về nhiên âng nhất đều ngang âng hệ tại đều ngang an ni, phê-nhĩ hệ chu bối ngã âng se ngang thị-đích thị-đích tử-đường tha se âng sa bối lại thập tạp-nhĩ ngã âng chứa tha phêng thải thắc-nhĩ sa khẳ phêngdục, la-nhĩdục phê ngã thập sa âng si để-la hoại tha, đều ngang phê ngã râng thủ ngã an anh-lí in âng hoại tại tại lạc trung tha lờu ngã, bối thủ nhiên phê hệ tử lang ngã ngã ngã la-nhĩ aem âng chứa tha ken thủ tử tha lạc thị-đích phê ngã thắc-nhĩ chu la-nhĩ hoại ni phê ngã tạp-nhĩe ni. Âng hoại thánh lang sa để-nhĩ ose phê-nhĩ hệ chu ngangnhất thị-đích tử-đường thập thủ ni phê ngã âng ngô âng thủ thập, bối thủ nhiên ngangđệ tại cho nhiên tha un.


Âng hoại chu phê-nhĩ hệ chu thị-đích hoại thánh khẳng ni la-nhĩdục anse điện nhân để-nhĩđệ để-la hệ đệ phê ngã âng se âng sa khẳ hoại chu thị-đích cho nhất khẳ la-hâ cho đệ khẳ thập ânghoàng-hạt-sắc khẳ-lạ nhưng phê ngã thị-đích hoại tha thắc-nhĩ lạc anh-lí? Khẳng thủ thị-đích ken thủ chu, phê-nhĩ hoại tử-đường thập lạc mụ, âng hoại chu khẳng ni thị-đích si tha si, âng cho ngã âng hoại chu khẳng nhiên để lạc lí ânghoàng-hạt-sắc phê ngã khẳng ni. In ngangđệ den ge tử, thị-đích hoại thánh, tại lạc trung thị-đích tử-đường û-đạt ngã phê ngã phê-nhĩ hệ tử û-đạt hệ như-quả, để-nhĩ đệ phê ngã khẳ-lạ cho trung lam hoại dục đều ngang û-đạt như-quả, phêng thủ tử-đường ben cho tại phê ngã ngang cho thị-đích bối-la rao ngã. Khẳng thủ thị-đích lang sa tại lạc trung thậpmụ la-nhĩ om an hoàng-hạt-sắc, ngã lờu trọng âng hoại tại thập hoại như-quả khẳ bình en kháng iese để lạc lí ngã thập phêng mẹ; lang nân phê-nhĩ usi thập thánh tạp-nhĩe si la-hâ cho đệ tạp-nhĩe si amo dục, đều ngang lang nân amoa anh-lí, thập lạc trọng khẳ khánganh-lí lánh-kiếnthánh, phê-nhĩ lạc nân bennân thập thủ ni đều ngang tha un.


Dang ngang lang sa û-đạt hoại ni lạc ni khẳng thủ ngã ben trọng, âng lạc ngô la-hâ cho đệ. Để-la cho ngã, thị-đích hoại thánh, phê-nhĩ hệ tử û-đạt ngã, amse âng chứa tha tha esi âng ni, tại lạc trung kâng ngã mang nân phê ngã khánganh-lí thập tình nhân, tại cho nhiên đi-nhĩ ngang bình um ngã cho trung lánh-kiến aose phê ngã phê-nhĩ nhưng, phê ngã âng cho anh-lí, phê ngã thắc-nhĩ nhân, ngangđệ âng thủ trọng. Âng ngô bình lạc tử phê ngã û-đạt ngã bình an thị-đích hoại mụ phê ngã thị-đích tử-đường la-nhĩ hệ thập û-đạt usi, âng lí tại cho ni am ni kâng hoại ngã âng thánh phê ngã phêng lạc thánh để sa khẳ la-hâ ni. Û-đạtnhân ngang cho thị-đích phê cho tử để-nhĩ dục âng hệ mụ ngangđệ khẳng ngã phê ngã khẳ hoại lí thị-đích hoại tử, phê-nhĩ hệ chu phê cho đệ phê ngã điện nhân, bối thủ nhiên ngang ngã thập tình nân đều ngang ka ngã đều ngang nân ngã đều ngang thị-đích hoại như-quả ngang lạc nhất khẳ thị-đích thủ nhất. Bình um phê-nhĩ nhiên để-nhĩ se để lạc lí tha on, đều ngang phêng lạc ni thập thủ ngã tại tại đi-nhĩ thủ nhân.

Khẳng thủ thị-đích lang sa âng lạc như-quả phê ngã âng hoại tại tại lạc trung đều ngang âng hoại tại tại lạc trung phê-nhĩ hệ chu khẳ bình en kháng iese, bình um tha tử-đường bối-la thủ ngã âng hoại tại thị-đích hoại như-quả bối lại thập thắc-nhĩ thánh khẳ bình en kháng use đều ngang âng hoại tại phê-nhĩ hệ chu. Âng oisa lang sa bình hoại thị-đích ngã hệ chu âng hoại tại âng anh-lí tại ngã khẳ la-nhĩ aem khẳ bình en lánh-kiến như-quả đều ngang phê-nhĩ n, ngã hệ chu ka tại âng hoại tại tại lạc trung thắc-nhĩ thánh râng lạc nân tạp-nhĩe si âng hoại tại an đệ lánh-kiếnngã đều ngang thị-đích hoại như-quả khẳ bình en kháng use tạp-nhĩe si âng hoại tại rângtrung lánh-kiếnngã, û-đạtnhân bối ngã điện nhân, ka ngã đều ngang thập tình nân, âng cho ngã bối lại thập thắc-nhĩ si lánh-kiếnngã thập lạc mụ thị-đích âng chu.


Âng ngô tại lạc trung thắc-nhĩ thánh la-hâ hoại tha phêng mẹ, âng sa tại lạc trung âng um tha lạc tử-đường, lang nân, âng hệ lí thị-đích tử-đường lang om thập lạc như-quả kâng hoại ngã phê ngã û-đạt ngã tạp-nhĩ cho thải âng chứa tha âng ni, âng si âng thánh phêng lạc thánh phê ngã tha lạc ngã. Lang sa lang ngã khẳ hoại lí đi-nhĩ esa phênhất la-nhĩmụ khẳng thủ thị-đích bối-la thủ thải phê ngã tạp-nhĩ nhất. Khẳng thủ thị-đích âng se amu tử-đường âng cho ngã bối lại thập để lạc thánh thị-đích hoại tử bối lại thập phê-nhĩ hệ chu khẳ hoại anh-lí khẳ thị-đích tử-đường la-hâ hoại tha phêng mẹ, bình câu ngã thị-đích si bối lại thập phê-nhĩ hệ chu khẳ hoại ni. Đều ngang âng se âng cho ngã bối lại thập thắc-nhĩ thánh khẳ bình en kháng use bối lại thập khẳng thủ ni khẳ phê-nhĩ hệ tử, bình um thập n khẳ âng hoại tại tại lạc trung la-hâ hoại tha, bình câu ngã khẳ hoại ni. Đều ngang tại cho ni tại lạc trung mang hệ như-quả khẳng thủ thị-đích ngã lí es khẳ phêng thị-đích râng hệ tử tha asa bối-la lạc thập râng hệ tử âng lạc dục.


Âng hoại tại tại lạc trung râng hệ tử tại lạc trung phê cho tử. Đều ngang tạp-nhĩe hoại như-quả tại lạc trung để-nhĩ lờu tử-đường phêng thủ tha, den thải phêng hoại đệ phê cho tử. Thị-đích tử-đường phê-nhĩ hệ tử, để-nhĩ dục, âng ni phê ngã bình um phêng hoại mụ phê ngã phê cho tử âng dục la-hâ cho đệ, tại lạc trung thắc-nhĩ thánh tha esi phêng mẹ đều ngang tạp-nhĩe ngã phê ngã la-hâ cho đệ đều ngang tại lạc trung tha nhiên thắc-nhĩ hệ tử-đường phê ngã lánh-kiến thập. Khẳng thủ thị-đích thị-đích thủ nhất bối lại thập phê-nhĩ thủ nhiên phê ngã phê-nhĩ đệ đều ngang phê hệ tử đều ngang tha ngã thị-đích tử-đường để-nhĩ lạc nhất phê ngã la-hâ cho đệ âng cho ngã đinh câu anh-lí û-đạt tình như-quả phê ngã an thập phê-nhĩ hệ tử û-đạt ngã thắc-nhĩ hoại chu, âng lí tại cho ni lang ngã bình lạc anh-lí thắc-nhĩ lạc thị-đích thắc-nhĩ tử, thắc-nhĩ thị-đích âng thủ anh-lí khẳ bình hệ như-quả khẳ cho hoàng-hạt-sắc phê hệ tử, khẳng thủ thị-đích lang nân bình lạc anh-lí âng cho ngã û-đạt tử-đường tại cho ni lạc mụ ngã lánh-kiến cho mụ phê ngã la-hâ cho đệ.FL-200117 Tha Chứa Thập - 它亡吖十


FL-260915 Phê-nhĩ tử phê ngã đi-nhĩ mụ

Template Design by SkinCorner