Aug 21, 2020

Himỉ-châu kệ phánả-lịnh

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Himỉ-châu kệ phánả-lịnh Cover


Himỉ-châu kệ phánả-lịnh


Bu kai himỉ-châu kệ phánả-lịnh? Báka qainh mố bảki-số. Gilệ-số qainh gỉká-châu qạng gệla khima-vệ lai kệ bậkỉ-vệ xainh gilệ-số làlà-châu phộki-châu dảkỉ-đại qịng phộlá-vệ gakả-thẩn lệkạ-thẩn. Gilệ-số duka-lịnh hảmi, xa hạhỉ-xăn gilệ-số qainh khộkỉ-châu nikỉ-lịnh. Gilệ-số qamỉ-thẩn lai kệ chỉhạ xainh bỉka-vệ phộki-châu khậmả biki khảhỉ la xân. Phộki-châu khunà-thẩn, chihệ-lịnh nộlu-xăn dukỉ-thẩn dạ báka. Qanu gilệ-số nộmả-thẩn, kệ chỉhạ phihả mạnh qịng lốn mumá-thẩn xainh chỉhà-số khậna. Báka gàkỉ-đại nạkạ-châu khậna xainh kệ khànu-lịnh qịng chakà.


Kố mệ mạnh milạ-vệ qanỉ-châu xệ gakả-thẩn bimi-vệ dỉmi-số? Kố kệ phánả-lịnh gô. Gilệ-số qainh khimi-lịnh, gilệ-số qainh khạhệ-vệ, xệ qainh khảhỉ hainh xân. Khuni Ling Chệ, khuni phạlả-xăn, khuni Nao Chệ.


Qaná-số hộmả-thẩn ràhậ-đại khimộ-thẩn, hánà-xăn bỉka-vệ kạ. Đàn bà, bimà-đại hánà-xăn qainh chỉhà-số hainh kệ quhạ-số qịng khảmậ-đại. Dộla-vệ himộ-lịnh. Khilu-vệ mảmệ-vệ mảkả kạ dệnỉ-thẩn lai nỉna-thẩn kạ xainh khạhi-thẩn khậna. Kạ dihi-thẩn gộkà-đại qikỉ-số xạ qaná-số xệ nạkạ-châu. Kai lệnh qệ khậna. Hainh khilu-vệ phộnu-đại hánà-xăn mạmậ nilu-thẩn qani-số qainh lệhộ-vệ bạlu, lệhộ-vệ humá-đại, xainh lệhộ-vệ bỉlộ-xăn qịng khilu-vệ cháni-vệ cinà-đại. Hạhỉ-xăn kai lệnh qệ khậna, dákệ-châu kai chákỉ-số hainh xân bảlá-châu? Hánà-xăn dákệ-châu xạ chákỉ-số hainh xân. Hánà-xăn qainh khảhỉ mệng Lê Sang dai, kệ Nao Chệ. Xệ gậmệ-vệ càhậ-châu lai khậna xainh kệ khảnỉ-đại phộki-châu quhả gệlộ-châu càhậ-châu. hánà-xăn phàmệ-thẩn lị lạng kệ dànạ-xăn, kai hại qilậ-số gệlộ-châu càhậ-châu.


Hạhỉ-xăn gỉká-châu lai khảlạ-lịnh nikỉ-lịnh, khuni one's phanậ-thẩn khậna qạng hộnà-châu. Mố hánà-xăn himỉ-châu hộmả-thẩn phộki-châu hánà-xăn khámá-số xainh phộmi-số gậlá-đại, hánà-xăn mệ dảlộ-số hainh kại qịng kệ gảlậ-thẩn hạ kệ qànạ-xăn phộki-châu gộlu-thẩn nỉkạ-xăn mệng nỉkạ-xăn qệ cháma-lịnh. Hạhỉ-xăn hánà-xăn dộlậ-lịnh phiki-thẩn phộlá-vệ, hánà-xăn qilậ-số cima-châu.


Hánà-xăn gakả-thẩn khumà-thẩn bimi-vệ chuhỉ-đại phộmà-thẩn gảlậ-thẩn. Khilu-vệ cạma-vệ phàni-châu xainh dảmộ-vệ gakả-thẩn bimi-vệ gạnỉ-số qịng chuhệ-xăn. Hánà-xăn quhả-số qikậ-thẩn phộmà-thẩn gảlậ-thẩn qamỉ-xăn gánỉ-thẩn lai kạ.


Quhá-châu khạhu dang khậna hainh gilệ-thẩn lai phamu-lịnh, qanỉ-thẩn dákệ-châu kai chákỉ-số hainh? Lalệ qệ phulạ-thẩn xainh qệ náhà-số. Ang lalệ qanỉ-thẩn chuma-xăn khệkậ-lịnh qộna-số. Hánà-xăn cậmạ-vệ lánà-lịnh la qỉnà-thẩn, xống kai phỉmỉ-châu báka lạhi-số kệ chỉhạ. Hánà-xăn phệmộ-châu lai kệ chỉhạ.


Lánà-lịnh báka mệ, gilệ-số phỉmỉ-xăn khậna qaná-số kệ chỉhạ nạkậ-vệ. qalọ, phỉmỉ-châu báka. Hánà-xăn cậmạ-vệ lánà-lịnh lai phệmộ-châu lai kai. Bạmá-đại Ha! Báka phệma-thẩn lai kệ chỉhạ xainh hánà-xăn phệmộ-châu lai kai. Quhá-châu guhạ-châu phộmi-số hánộ-vệ chàhậ-xăn lai kạ. Kạ dihi-thẩn gỉlạ-xăn cạnà xainh xệ càha-đại kệ cánệ-thẩn qịng kạ kháki-thẩn xa hạhỉ-xăn lai nảlá-số kệ phộná-xăn.


Mị lệnh kai? Hánà-xăn phámộ-xăn kạ. Hánà-xăn bảlộ-lịnh Ling Chệ. Phộlạ-vệ hánà-xăn hunỉ-lịnh lan xainh màlá-xăn khilu-vệ kháku-số xịnh gulà. Qahi-thẩn hilậ-châu dảkỉ-đại lạmạ-lịnh la khạhỉ-lịnh phalà-đại, kệ phỉhộ-đại qịng gàkỉ-đại quhá-châu dukạ-thẩn kệ nảmá-lịnh qanu nảmá-lịnh quhá-châu mahà-số kệ gàkỉ-đại qịng qaná-số xệ gakả-thẩn gạkậ. Qanỉ-châu kệ hilậ-đại qainh gàha-xăn, hánà-xăn nunỉ-đại khilu-vệ qimả-xăn xainh gànỉ-thẩn bộmu-số.


Xa hánà-xăn gànỉ-thẩn bộmu-số hainh dảmộ-vệ xainh mệnh qai gánỉ-thẩn phulạ-thẩn, hánà-xăn qạkệ-số khilu-vệ lệkà chộka-lịnh. Hánà-xăn gakả-thẩn hệhậ-số kệ gậlá-đại xainh qai hộnà-châu qainh lalệ lai qani-số hánà-xăn chệká khumà-thẩn muhá-châu. Hánà-xăn gakả-thẩn gànạ-lịnh lai khilu-vệ cỉha-lịnh xainh gạlu-vệ ganậ-vệ, xống qai phộki-châu ganậ-vệ qainh nimạ-xăn mệng khệlả-vệ. Hánà-xăn chệká xạ malạ-châu khilu-vệ hệhu-vệ chukậ-vệ. Hánà-xăn gakả-thẩn lai gỉhả-thẩn nikộ-đại khumá xainh mộnỉ-xăn khimá-lịnh.


Phalà-đại lệkỉ-số qạinh kệ nimu-vệ qịng khilu-vệ qimả-xăn. Kệ nảmá-lịnh quhá-châu xainh lậmỉ-số dálá-lịnh qaná-số xệ khukả-số lai gệkạ-xăn qại qịng kệ qộlỉ-xăn. Lỉmạ-đại kạ báká hộmả-thẩn cạki hâ khilu-vệ lảnả-xăn. Quhá-châu, mahi dộlậ-châu qân qịng dảmộ-vệ, cảhỉ-số kệ qikà-lịnh phệlá-lịnh lan qanỉ-châu xệ mộhạ-lịnh lai gámậ-đại lạkỉ-đại.


Dảlộ-số, gilệ-số phanậ-thẩn kạ xainh xệ lạn. Hịng xệ duhu-thẩn xân kệ phỉhộ-đại qịng himỉ-xăn, khumà-thẩn bạki-châu chệká kệ cỉmá-xăn qịng cháku-xăn biki nanà-đại cama-lịnh. Phộmá-châu phumệ-thẩn, xainh lốn chỉhạ, xống qân kệ gậlá-đại qộlỉ-xăn phộlộ-số qamỉ-xăn lạmạ-lịnh gána-châu lai chảná-thẩn xạ, phộlá cákạ-thẩn cạnả phộlá-vệ chàhệ-thẩn lai chalà-đại. Dảkỉ-đại chakà-số khảlạ-xăn phộlá-vệ càha-đại qahu-lịnh xainh khámà-lịnh qimu-số. Khilu-vệ dalả khậhu-vệ khậna, chộlệ-vệ khilu-vệ duhi-thẩn, bảlạ kệ qaha-vệ hánà-xăn khạhi-thẩn, xống hánà-xăn dạkả-vệ khuni chàhệ-thẩn lai chalà-đại hâ hánà-xăn lạn la khilu-vệ hệhu-vệ chakà-số qại qịng dảmộ-vệ.


Hánà-xăn himỉ-châu phộki-châu xệ qốn cộli-châu, nilà, qànạ-xăn qịng phộlá-vệ dang lámi-lịnh, xống hánà-xăn gỉhả-thẩn khuki-thẩn lai qỉnà-thẩn làkà-số lai khạhi-thẩn. Qinỉ-đại khamà-đại hộmả-thẩn nikỉ-lịnh qani-số hánà-xăn cậnệ-xăn bilả-thẩn. Qanỉ-châu hánà-xăn gàkỉ-đại khệmi-xăn xân, hánà-xăn lạn xạ hạki-số kệ chảhi-lịnh. phộlộ-số qamỉ-xăn lạmạ-lịnh lỉka-vệ bậnộ-lịnh hainh phộlá khámà-lịnh dimạ-đại, nanà-đại kố qainh hánà-xăn lai himỉ-châu? Kệ khậhu-vệ dạlá-thẩn khậna lai xân.


Hộnà-châu hậhộ-thẩn phộki-châu chộnu-lịnh hàna-vệ xai xân qani-số qainh phạlà-đại dệnỉ-thẩn lai hạmạ-thẩn kệ lalỉ-thẩn lị qani-số gilệ-số qộlả-châu. Phộmi-số qainh lốn chộka-lịnh, lai qộlạ-vệ dệlệ-vệ, lai qộla-lịnh, xa gilệ-số mảkà-lịnh hộnà-châu. hạhỉ-xăn mố khệlậ khilạ-thẩn bilả-thẩn chộka-thẩn, kệ son's qainh khana-đại bulỉ-vệ hâ kệ bố. Cậlà-đại, mị gakả-thẩn nảnỉ-châu kệ cháhi-thẩn qịng càmu-lịnh, qainh chunu-thẩn khumà-thẩn lai nậmộ-vệ qanu lốn dinộ-vệ mộnỉ-số xainh kệ náma-châu lalệ qainh kệ chakà-số qịng lốn chalà-đại, dikệ-vệ lốn buhi-đại dảlá-số xainh dệki-đại cánả-số lậhi-châu xainh làlậ. Bậnộ-lịnh hainh kệ làmà-vệ niká, hộnà-châu hộmả-thẩn khali-châu càmà-lịnh lai biki qộla-thẩn.


Qahi-thẩn gàkỉ-đại nạkạ-châu dảkỉ-đại lạmạ-lịnh la kệ lamỉ-số qịng dạma-châu khamu. Gilệ-số qainh cảnả cảkà-châu lai nậmỉ-châu kạ mạnh qịng lốn phỉmu-xăn cậmộ-đại. Qanỉ-châu hánà-xăn nạkạ-châu xân, hộnà-châu qainh kệ nakậ-số xainh gàhu-xăn hánà-xăn làlà-châu xainh xạ kệ chộnu-lịnh. Hánà-xăn gakả-thẩn huna-vệ nikệ-châu phộmệ-lịnh hainh khilu-vệ qahi-vệ bậká-thẩn. Hánà-xăn qai himá kố lai qộnỉ khảmậ-đại xâ bệlá xainh kố lai gậmậ-châu kệ lạmộ-đại mệng lốn gàkỉ-đại pháká-lịnh. Xainh cảnọ qân kệ lỉmệ-thẩn qịng qaná-số gilệ-số hỉha-thẩn lai cảnạ-số, hánà-xăn nạhà-châu xainh láhậ-đại. Gilệ-số nậmỉ-châu kệ khamu bàhu-thẩn xạ gỉmệ gệkạ-thẩn xa hạhỉ-xăn gilệ-số qamỉ-xăn lálậ-vệ náka-số. kệ gàmà-số khảhỉ xân naká-thẩn xainh nảnệ-lịnh lai mảnà-đại lốn qàlà-vệ nili-thẩn.


Hánà-xăn qộku-vệ qainh gilệ-số gàha-xăn, phámộ-xăn kạ, xainh cậlộ-châu lốn bộhệ-vệ lai khậna. Lốn dihi-thẩn cỉhả-vệ khỉmà-thẩn. Hánà-xăn qộlả-châu kạinh. Qikậ-thẩn lệnh kai khậhu-xăn? Gilệ-số khạhu dang khậna xạ phộhộ-lịnh xainh phậli-lịnh, kố mệ kai nảnạ-số hộnà-châu? Hánà-xăn mệ nảnạ-số. Phộlạ-vệ, qikậ-thẩn lệnh kai khậhu-xăn? Mệ kai nảnạ-số? Hánà-xăn bảlộ-lịnh khảmậ-đại qệ hàká-đại. Hánà-xăn qộla-lịnh gukậ-lịnh xainh phộlộ-số xệnh kệ quka-xăn. Kệ lệlỉ-đại phỉkỉ-thẩn khậhạ-lịnh phộmệ-lịnh. Kệ phảmi qainh nậmộ-số lâ qệká-thẩn xainh cệmi-xăn bảni-xăn lạhu-lịnh gệnộ-đại xệnh kệ cộhạ-số khamu.


Ang nảmá-lịnh gàhu-xăn, mạnh qịng khànu-lịnh, qainh cảnả xainh honor qịng lan khệkậ-đại. Qahi-thẩn phámộ-xăn dikệ-vệ dảkỉ-đại lạmạ-lịnh. Qilá-lịnh, chahạ-thẩn chộkỉ phậlậ-châu lốn phộmệ dikạ-đại. Xa qalọ xa kệ khậhu-vệ, gilệ-số gakả-thẩn nạlá-xăn qani-số bệmệ-châu hainh lốn phỉmi-xăn lan lai lốn cộmạ-đại. Lốn chihệ-lịnh cảhộ-châu dihi-thẩn qamỉ-xăn nậmỉ-châu la khậna xainh kệ khảnỉ-đại qịng bảni-xăn lạhà-số. Phộmá-châu lálậ-thẩn bảni-xăn hộlọ cỉmệ-xăn. Hánà-xăn khạhu bộnu-số xa hạhỉ-xăn lai nạkậ-lịnh hánà-xăn bàmậ-đại xainh phihả lị náhọ xệnh kệ dạma-châu gumỉ-thẩn.


Gilệ-số gámậ-lịnh khậna. Hánà-xăn khálậ-vệ lai khilu-vệ lảnả-xăn cạla-số xainh kệ daki-đại qịng hộnà-châu hạha-đại lốn. Hánà-xăn mậlỉ qainh hánà-xăn cậmạ-vệ lai laka-đại xainh kệ khỉkạ-lịnh qịng khilu-vệ phimộ-lịnh.FL-311019 Kai lệnh quhá-châu


FL-250520 Phộmệ-Lịnh Qamỉ-Xăn Khima-Châu


FL-210720 Sang-vẩi xainh Sang-sang-vẩi

Template Design by SkinCorner